ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Vanida Chantarateptawan
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Laddawan Boonyaratanakornkit 2
2 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
3 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
4 สุมา เมืองใย 1
5 วิมล เหมะจันทร 1
6 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
7 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
8 ละอองทิพย์ เหมะ 1
9 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
10 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
11 พรรณี กาญจนพลู 1
12 ชอุ่ม มลิลา 1
13 ๋Janes, Gavin W. 1
14 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
15 ประคอง ชอบเสียง 1
16 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
17 Chakkaphan Sutthirat 1
18 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
19 Puttipongse Varavudhi 1
20 Naiyana Chaiyabutr 1
21 Garnpimol C. Ritthidej 1
22 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
23 Vimolmas Lipipun 1
24 Supa Chantharasakul 1
25 Sumphan Wongseripipatana 1
26 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
27 Kittisak Likhitwitayawuid 1
28 Panee Boonthavi 1
29 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
30 มยุรี ตันติสิระ 1
31 Ampa Luiengpirom 1
32 Sompol Sanguanrungsirikul 1
33 รุ่งราวี ทองกันยา 1
34 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
35 บรรจง คณะวรรณ 1
36 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
37 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
38 Kitpramuk Tantayaporn 1
39 สุมิตรา พูลทอง 1
40 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
41 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
42 Acom Sornsute 1
43 Chariya Uiyyasathian 1
44 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
45 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
46 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
47 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
48 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
49 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
50 กระมล ทองธรรมชาติ 1
51 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
52 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
53 ศุกันยา ห้วยผัด 1
54 สมชัย วัฒนการุณ 1
55 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
56 Pantharee Boonsatorn 1
57 Waraporn Siriterm 1
58 Kasidit Nootong 1
59 Phanphen Wattanaarsakit 1
60 วินัย งามแสง 1
61 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
62 นภสร โกวรรธนะกุล 1
63 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
64 Yeshey Penjor 1
65 กำจัด มงคลกุล 1
66 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
67 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
68 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
69 Chayaporn Supachartwong 1
70 สิทธิพร แอกทอง 1
71 Anawatch Mitpratan 1
72 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
73 Jittima Chatchawansaisin 1
74 Chonticha Srisawang 1
75 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
76 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
77 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
78 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
79 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
80 วาสนา เสียงดัง 1
81 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
82 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
83 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
84 ไววิทย์ พุทธารี 1
85 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
86 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
87 สายฝน ควรผดุง 1
88 สำเริง แย้มโสภี 1
89 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
90 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
91 วัลลภ แย้มเหมือน 1
92 สุวิชา ทองสิมา 1
93 สิริพร สิวราวุฒิ 1
94 สมพร พรมดี 1
95 Pornpimol Muanjai 1
96 Varunee Padmasankh 1
97 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
98 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
99 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
100 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
101 Suchin Arunsawatwong 1
102 Thanathon Sesuk 1
103 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
104 สุวดี ยาป่าคาย 1
105 กมลชนก ยวดยง 1
106 อวย เกตุสิงห์ 1
107 เอกชัย อดุลยธรรม 1
108 Walaisiri Muangsiri 1
109 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
110 Rajalida Lipikorn 1
111 Thada Jirajaras 1
112 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
113 ประธาน ดาบเพชร 1
114 ธวัชชัย สันติสุข 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
116 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
117 Chalermpol Leevailoj 1
118 ศิริชัย ศิริกายะ 1
119 Boonchai Sangpetngam 1
120 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
122 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
123 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
124 Srilert Chotpantarat 1
125 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
126 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
127 Wilai Anomasiri 1
128 Jaitip Paiboon 1
129 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
130 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
131 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
132 กาญจนา แก้วเทพ 1
133 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
135 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
136 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
138 คัคนางค์ มณีศรี 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
142 วิไล ชินธเนศ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
144 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
146 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
148 Somying Tumwasorn 1
149 อุทัย บุญประเสริฐ 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
151 วัฒนชัย สมิทธากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 2
ผลงานวิจัย