ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Vanida Chantarateptawan
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Laddawan Boonyaratanakornkit 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
3 อุทัย บุญประเสริฐ 1
4 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
5 วิไล ชินธเนศ 1
6 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
7 คัคนางค์ มณีศรี 1
8 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
9 Somying Tumwasorn 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
12 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
14 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
15 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
16 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
17 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
21 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
22 สายฝน ควรผดุง 1
23 สิริพร สิวราวุฒิ 1
24 วาสนา เสียงดัง 1
25 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
26 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
27 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
28 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
29 สมพร พรมดี 1
30 สุวิชา ทองสิมา 1
31 ธวัชชัย สันติสุข 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
33 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
34 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
35 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
36 วัลลภ แย้มเหมือน 1
37 สำเริง แย้มโสภี 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
39 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
40 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
41 มยุรี ตันติสิระ 1
42 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
43 Vimolmas Lipipun 1
44 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
45 Sumphan Wongseripipatana 1
46 Supa Chantharasakul 1
47 Garnpimol C. Ritthidej 1
48 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
49 บรรจง คณะวรรณ 1
50 Kitpramuk Tantayaporn 1
51 Puttipongse Varavudhi 1
52 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
53 Naiyana Chaiyabutr 1
54 Sompol Sanguanrungsirikul 1
55 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
56 Ampa Luiengpirom 1
57 Panee Boonthavi 1
58 Kittisak Likhitwitayawuid 1
59 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
60 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
61 กาญจนา แก้วเทพ 1
62 Srilert Chotpantarat 1
63 ศิริชัย ศิริกายะ 1
64 Boonchai Sangpetngam 1
65 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
66 Chalermpol Leevailoj 1
67 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
68 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
69 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
70 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
71 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
72 วัฒนชัย สมิทธากร 1
73 Jaitip Paiboon 1
74 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
75 Wilai Anomasiri 1
76 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
77 ไววิทย์ พุทธารี 1
78 วินัย งามแสง 1
79 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
80 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
81 Phanphen Wattanaarsakit 1
82 นภสร โกวรรธนะกุล 1
83 กำจัด มงคลกุล 1
84 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
85 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
86 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
87 Chonticha Srisawang 1
88 สิทธิพร แอกทอง 1
89 Anawatch Mitpratan 1
90 Kasidit Nootong 1
91 Chayaporn Supachartwong 1
92 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
93 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
94 Jittima Chatchawansaisin 1
95 Yeshey Penjor 1
96 สุมิตรา พูลทอง 1
97 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
98 สุมา เมืองใย 1
99 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
100 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
101 วิมล เหมะจันทร 1
102 ละอองทิพย์ เหมะ 1
103 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
104 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
105 พรรณี กาญจนพลู 1
106 Chakkaphan Sutthirat 1
107 ๋Janes, Gavin W. 1
108 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
109 รุ่งราวี ทองกันยา 1
110 ชอุ่ม มลิลา 1
111 ประคอง ชอบเสียง 1
112 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
113 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
114 Waraporn Siriterm 1
115 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
116 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
117 กมลชนก ยวดยง 1
118 อวย เกตุสิงห์ 1
119 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
120 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
121 สุวดี ยาป่าคาย 1
122 Suchin Arunsawatwong 1
123 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
124 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
125 ประธาน ดาบเพชร 1
126 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
127 Varunee Padmasankh 1
128 Pornpimol Muanjai 1
129 Walaisiri Muangsiri 1
130 เอกชัย อดุลยธรรม 1
131 Thada Jirajaras 1
132 Rajalida Lipikorn 1
133 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
134 Thanathon Sesuk 1
135 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
136 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
137 Acom Sornsute 1
138 Chariya Uiyyasathian 1
139 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
140 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
141 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
142 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
143 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
144 กระมล ทองธรรมชาติ 1
145 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
146 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
147 ศุกันยา ห้วยผัด 1
148 สมชัย วัฒนการุณ 1
149 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
150 Pantharee Boonsatorn 1
151 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 2
ผลงานวิจัย