ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Thepchai Supnithi
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เทพชัย ทรัพย์นิธิ 25
2 Prachya Boonkwan 5
3 Hitoshi Isahara 4
4 Kiyotaka Uchimoto 4
5 Toyomi Saiga 4
6 Emi Izumi 4
7 ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ 4
8 ปรัชญา บุญขวัญ 4
9 Virach Sornlertlamvanich 3
10 Nopphadol Chalortham 3
11 นพดล ชลอธรรม 3
12 มณฑิกา บริบูรณ์ 3
13 Orrawin Mekpiroon 3
14 อรวินท์ เมฆพิรุณ 3
15 Taneth Ruangrajitpakorn 3
16 Pornchai Tummarattananont 3
17 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 3
18 Buntita Pravalpruk 3
19 บัณฑิตา ประวาลพฤกษ์ 3
20 กฤษณ์ โกสวัสดิ์ 2
21 Dhanon Leenoi 2
22 Peerachet Porkaew 2
23 สิทธา พหลภิญโญ 2
24 พีรเชษฐ ปอแก้ว 2
25 ธิปภร ธนกุลวรภาส 2
26 Sitthaa Phaholphinyo 2
27 Monthika Boriboon 2
28 Sawittree Jumpathong 2
29 สุพล ไกลถิ่น 2
30 ณัฐพล กฤษสุทธิกุล 2
31 ธนนท์ หลีน้อย 2
32 สาวิตรี จำปาทอง 2
33 Supon Klaithin 2
34 Krit Kosawat 2
35 Nattapol Kritsuthikul 2
36 Marut Buranarach 2
37 Tipraporn Thanakulwarapas 2
38 มารุต บูรณรัช 2
39 ทัศนีย์ เจริญพร 2
40 วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช 2
41 กนกอร ตระกูลทวีคูณ 2
42 Kanokorn Trakultaweekoon 2
43 ศิษเฎศ ทองสิมา 1
44 อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 1
45 Anunchai Assawamakin 1
46 Chanin Limwongse 1
47 ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 1
48 Rachada Kongkachandra 1
49 Okumura, Manabu 1
50 พีรเดช บางเจริญทรัพย์ 1
51 Cholwich Nattee 1
52 Kobkrit Viriyayudhakorn 1
53 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
54 Chai Wutiwiwatchai 1
55 Phuriwat Leesawat 1
56 นีติวิท บัวสรวง 1
57 Monthika Boriboo 1
58 Neetiwit Buasroung 1
59 Ponrudee Netisopakul 1
60 นภัส สุขสม 1
61 ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์ 1
62 พงศ์เดช สาวภาคย์หิรัณย์ 1
63 Ye Myat Thein 1
64 Akkharawoot Takhom 1
65 อัครวุฒิ ตาคม 1
66 วิโรจน์ อรุณมานะกุล 1
67 Phiradet Bangcharoensap 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 4
3 2553 6
4 2552 3
5 2551 2
6 2550 3
7 2549 1
8 2548 1
9 2546 5
10 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 A comparative study on different techniques for Thai part-of-speech tagging
ปี พ.ศ. 2554
2 A Framework of Ontology-based Tablet Production Supporting System for Drug Reformulation
3 Probabilistic Treatment for Syntactic Gaps in analytic Language Parsing
4 Design and Implementation of an Ontology-Based Clinical Reminder System to Support Chronic Disease Healthcare
5 A development of knowledge representation for Thalassemia prevention and control program
ปี พ.ศ. 2553
6 Automatic extraction of Thai-English term translations and synonyms from medical web using iterative candidate generation with association measures
7 การวิจัยพื้นฐานสำหรับระบบแปลภาษา
8 การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างคลังข้อมูลสำหรับการวิจัยทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
9 การพัฒนาออนโทโลยีสำหรับระบบให้คำแนะนำการบริโภคอาหารตามโภชนาการเฉพาะบุคคล
10 สถาปัตยกรรมระบบแสดงภาพความสัมพันธ์ของเครือข่ายกรอบความหมายภาษาไทย
11 A Semi-Supervised Approach on Using Syntactic Prior Knowledge for Construction Thai Treebank
ปี พ.ศ. 2552
12 สถาปัตยกรรมพจนานุกรมเล็กซิตรอนออนไลน์เวอร์ชั่น 2009
13 การเปรียบเทียบการแปลข้ามภาษาโดยใช้ระบบแปลภาษาเชิงสถิติ กรณีศึกษา : ภาษาไทย-อังกฤษ-จีน
14 การสร้างชุดตรวจสอบเครือข่ายคำของมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของเอนทิตีลำดับที่หนึ่ง
ปี พ.ศ. 2551
15 Automatic Annotation Inconsistency Detection: an N-Gram-Based Approach
16 การแปลภาษาอัติโนมัติเชิงสถิติสำหรับระบบล่ามอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2550
17 Memory-Inductive Categorial Grammar: An Approach to Gap Resolution in Analytic-Language Translation
18 A Cooperative Work Environment for Translation ~ Integrating MT and TM for Community
19 Adaptive module for LearnSquare : Learning navigation based on link hiding technique
ปี พ.ศ. 2549
20 Environment Model for Adaptive e-Learning
ปี พ.ศ. 2548
21 A tractable approach of constructing fertile multimedia content
ปี พ.ศ. 2546
22 Automatic Error Detection in the Japanese learner' s English Spoken data
23 An approach on automatic Error Detection in SST Corpus
24 An Approach on Automatic Proficiency Level Checking based on SST Corpus
25 An analysis of grammatical errors for Japanese learner based on SST Corpus
26 Cross system Machine Translation
ปี พ.ศ. 2545
27 Final Report "Workshop on Survey on Research and Development of Machine Translation in Asian Countries"