ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Thanathon Sesuk
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Waraporn Siriterm 1
2 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
3 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
4 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
5 Anawatch Mitpratan 1
6 สิทธิพร แอกทอง 1
7 Chayaporn Supachartwong 1
8 Kasidit Nootong 1
9 Chariya Uiyyasathian 1
10 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
11 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
12 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
13 สมชัย วัฒนการุณ 1
14 Acom Sornsute 1
15 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
16 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
17 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
18 Jittima Chatchawansaisin 1
19 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
20 กำจัด มงคลกุล 1
21 Yeshey Penjor 1
22 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
23 รุ่งราวี ทองกันยา 1
24 สุมิตรา พูลทอง 1
25 ประคอง ชอบเสียง 1
26 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
27 ๋Janes, Gavin W. 1
28 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
29 Phanphen Wattanaarsakit 1
30 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
31 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
32 Chonticha Srisawang 1
33 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
34 วินัย งามแสง 1
35 นภสร โกวรรธนะกุล 1
36 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
37 Pantharee Boonsatorn 1
38 กระมล ทองธรรมชาติ 1
39 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
40 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
41 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
42 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
43 ไววิทย์ พุทธารี 1
44 Varunee Padmasankh 1
45 Pornpimol Muanjai 1
46 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
47 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
48 วาสนา เสียงดัง 1
49 สุวิชา ทองสิมา 1
50 วัลลภ แย้มเหมือน 1
51 สำเริง แย้มโสภี 1
52 สมพร พรมดี 1
53 สิริพร สิวราวุฒิ 1
54 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
55 สายฝน ควรผดุง 1
56 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
57 Walaisiri Muangsiri 1
58 Suchin Arunsawatwong 1
59 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
60 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
61 สุวดี ยาป่าคาย 1
62 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
63 ศุกันยา ห้วยผัด 1
64 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
67 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
68 Thada Jirajaras 1
69 Rajalida Lipikorn 1
70 เอกชัย อดุลยธรรม 1
71 ประธาน ดาบเพชร 1
72 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
73 กมลชนก ยวดยง 1
74 อวย เกตุสิงห์ 1
75 ชอุ่ม มลิลา 1
76 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
77 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
78 Boonchai Sangpetngam 1
79 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
80 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
81 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
83 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
85 Chalermpol Leevailoj 1
86 ศิริชัย ศิริกายะ 1
87 Vanida Chantarateptawan 1
88 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
89 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
90 กาญจนา แก้วเทพ 1
91 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
92 Srilert Chotpantarat 1
93 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
94 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
97 คัคนางค์ มณีศรี 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
101 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
102 ธวัชชัย สันติสุข 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
104 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
106 Somying Tumwasorn 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
108 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
110 อุทัย บุญประเสริฐ 1
111 วิไล ชินธเนศ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
113 Wilai Anomasiri 1
114 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
115 Puttipongse Varavudhi 1
116 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
117 ละอองทิพย์ เหมะ 1
118 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
119 Naiyana Chaiyabutr 1
120 Sompol Sanguanrungsirikul 1
121 Ampa Luiengpirom 1
122 Kitpramuk Tantayaporn 1
123 วิมล เหมะจันทร 1
124 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
125 Chakkaphan Sutthirat 1
126 พรรณี กาญจนพลู 1
127 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
128 สุมา เมืองใย 1
129 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
130 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
131 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
132 บรรจง คณะวรรณ 1
133 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
134 Kittisak Likhitwitayawuid 1
135 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
136 Sumphan Wongseripipatana 1
137 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
138 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
139 วัฒนชัย สมิทธากร 1
140 Jaitip Paiboon 1
141 Panee Boonthavi 1
142 Garnpimol C. Ritthidej 1
143 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
144 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
145 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
146 มยุรี ตันติสิระ 1
147 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
148 Supa Chantharasakul 1
149 Vimolmas Lipipun 1
150 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems