ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Thanathon Sesuk
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
2 ประธาน ดาบเพชร 1
3 Thada Jirajaras 1
4 อวย เกตุสิงห์ 1
5 กมลชนก ยวดยง 1
6 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
7 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
8 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
9 Rajalida Lipikorn 1
10 เอกชัย อดุลยธรรม 1
11 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
12 ไววิทย์ พุทธารี 1
13 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
14 Pornpimol Muanjai 1
15 Varunee Padmasankh 1
16 Walaisiri Muangsiri 1
17 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
18 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
19 Suchin Arunsawatwong 1
20 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
21 Acom Sornsute 1
22 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
23 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
24 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
25 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
26 Chariya Uiyyasathian 1
27 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
28 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
29 สมชัย วัฒนการุณ 1
30 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
31 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
32 สุวดี ยาป่าคาย 1
33 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
34 ศุกันยา ห้วยผัด 1
35 Pantharee Boonsatorn 1
36 กระมล ทองธรรมชาติ 1
37 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
38 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
39 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
40 Somying Tumwasorn 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
42 อุทัย บุญประเสริฐ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
44 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
46 วิไล ชินธเนศ 1
47 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
49 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
50 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
51 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
53 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
54 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
56 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
57 คัคนางค์ มณีศรี 1
58 สิริพร สิวราวุฒิ 1
59 สมพร พรมดี 1
60 สุวิชา ทองสิมา 1
61 สายฝน ควรผดุง 1
62 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
63 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
64 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
65 วาสนา เสียงดัง 1
66 วัลลภ แย้มเหมือน 1
67 สำเริง แย้มโสภี 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
72 ธวัชชัย สันติสุข 1
73 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
74 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
75 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
76 Waraporn Siriterm 1
77 มยุรี ตันติสิระ 1
78 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
79 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
80 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
81 Vimolmas Lipipun 1
82 Panee Boonthavi 1
83 Garnpimol C. Ritthidej 1
84 Supa Chantharasakul 1
85 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
86 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
87 Naiyana Chaiyabutr 1
88 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
89 Puttipongse Varavudhi 1
90 Kitpramuk Tantayaporn 1
91 Ampa Luiengpirom 1
92 บรรจง คณะวรรณ 1
93 Sompol Sanguanrungsirikul 1
94 Sumphan Wongseripipatana 1
95 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
96 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
97 กาญจนา แก้วเทพ 1
98 Vanida Chantarateptawan 1
99 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
100 Srilert Chotpantarat 1
101 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
102 Chalermpol Leevailoj 1
103 ศิริชัย ศิริกายะ 1
104 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
105 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
106 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
107 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
108 Kittisak Likhitwitayawuid 1
109 Jaitip Paiboon 1
110 วัฒนชัย สมิทธากร 1
111 Wilai Anomasiri 1
112 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
113 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
114 ละอองทิพย์ เหมะ 1
115 วินัย งามแสง 1
116 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
117 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
118 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
119 นภสร โกวรรธนะกุล 1
120 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
121 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
122 Phanphen Wattanaarsakit 1
123 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
124 Chonticha Srisawang 1
125 Kasidit Nootong 1
126 Anawatch Mitpratan 1
127 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
128 Chayaporn Supachartwong 1
129 สิทธิพร แอกทอง 1
130 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
131 Jittima Chatchawansaisin 1
132 Yeshey Penjor 1
133 กำจัด มงคลกุล 1
134 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
135 สุมา เมืองใย 1
136 Chakkaphan Sutthirat 1
137 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
138 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
139 วิมล เหมะจันทร 1
140 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
141 พรรณี กาญจนพลู 1
142 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
143 ๋Janes, Gavin W. 1
144 สุมิตรา พูลทอง 1
145 รุ่งราวี ทองกันยา 1
146 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
147 ประคอง ชอบเสียง 1
148 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
149 ชอุ่ม มลิลา 1
150 Boonchai Sangpetngam 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems