ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Thammarat Panyathanmaporn
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Thammarat Panyathammaporn
- Thammarat Panyatanmaporn
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 30
2 อังคณา เจริญวรลักษณ์ 11
3 Angkhana Jaroenworaluck 11
4 Sitthisuntorn Supothina 11
5 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 11
6 จิตติ์พร เครือเนตร 7
7 Jittiporn Kruenate 7
8 Sittinun Tawkaew 6
9 รุ่งอรุณ แสนงาม 6
10 Rung-Arun Chumnanklang 5
11 จินตมัย สุวรรณประทีป 5
12 Jintamai Suwanprateeb 5
13 สิทธินันท์ ท่อแก้ว 4
14 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 4
15 Tawan Sooknoi 4
16 Rung-Arun Sanngam 4
17 Thanawadee Leejarkpai 3
18 ชวนชม อ่วมเนตร 3
19 ธนาวดี ลี้จากภัย 3
20 Chuanchom Aumnate 3
21 นิสภา ศีตะปันย์ 3
22 Nispa Seetapan 3
23 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 3
24 Kannikar Juengsuwattananon 3
25 Kriskrai Sitthiseripratip 3
26 ตะวัน สุขน้อย 3
27 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 3
28 Supatra Jinawath 3
29 สุพัตรา จินาวัฒน์ 3
30 Thammarak Sooksomsong 2
31 Rungnapa Tongpool 2
32 ธรรมรักษ์ สุขสมทรง 2
33 รุ้งนภา ทองพูล 2
34 ณัฐกานต์ โกษาจันทร์ 2
35 กรรณิการ์ จึงสุวัฒนานนท์ 2
36 บุญชวย สุนทรวรจิต 2
37 Siriya Jiamsakul 2
38 Boonchoy Soontornworajit 2
39 Waraporn Suwanpreuk 1
40 วราพร สุวรรณพฤกษ์ 1
41 Piyawan Panitanta 1
42 Udomsak Wongprachanukul 1
43 Asira Fuongfuchat 1
44 ภัทรวรรณ เฉยเจริญ 1
45 Somnuk Sirisoonthorn 1
46 สมนึก ศิริสุนทร 1
47 อุดมศักดิ์ ว่องประชานุกูล 1
48 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 1
49 Pattarawan Choeycharoen 1
50 กตัญชลี ไม้งาม 1
51 Arintarached Sirinantawittaya 1
52 Pongpan Chindaudom 1
53 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
54 ชลดา วามสิงห์ 1
55 Grittabhad Kongrath 1
56 กฤตภาส คงรัตน์ 1
57 Katanchalee Mai-ngam 1
58 Vanee Chonhenchob 1
59 วาณี ชนเห็นชอบ 1
60 ปิยวรรณ ปนิทานเต 1
61 Onuma Nimittrakoolchai 1
62 A. Dutta 1
63 On-uma Nimittrakoolchai 1
64 ศิริยา เจียมสกุล 1
65 สมัญญา สงวนพรรค 1
66 N. Sirinuntawittaya 1
67 M. K.B. Gratuito 1
68 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 1
69 ชูวิทย์ ผลโภค 1
70 Chollada Warmsingh 1
71 Nudthakarn Kosachan 1
72 Supaporn Wansom 1
73 สุภาพร วันสม 1
74 Uthai Wichai 1
75 อุทัย วิชัย 1
76 สามารถ นุชสาย 1
77 อรินทรเชษฐ์ ศิรินันทวิทยา 1
78 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 1
79 Wiroj Limtrakarn 1
80 Sitthisak Prasanphan 1
81 Smunya Sanguanpak 1
82 สิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
83 Sarmart Nutsai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 3
3 2552 6
4 2551 6
5 2550 8
6 2549 5
7 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การหาสภาวะในการวิเคราะห์ทดสอบหาขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคเถ้าแกลบโดยเทคนิคการเลี้ยวเบนของแสงLaser Diffraction แบบเปียก
ปี พ.ศ. 2553
2 EFFECTS OF ASH CONTENT AND CURING TIME ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CEMENT PASTE WITH RICE HUSK ASH
3 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิค
4 Influence of raw powder preparation routes on properties of hydroxyapatite fabricated by 3D-printing technique
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาและออกแบบวัสดุและระบบโครงการสร้างโรงเรือนเพาะชำแบบครบวงจร
6 การพัฒนาเคลือบฟิล์มแบบหยดน้ำไม่เกาะสำหรับกระจกรถยนต์
7 วัสดุนาโน-โฟโตคะตะสิสต์กับการประยุกต์ใช้เพื่อดูดซับกลิ่นในห้องโดยสารรถยนต์
8 การพัฒนาวัสดุและระบบโรงเรือนคลุมบ่อกุ้งเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ(Bio-Secure)ของพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
9 Mechanical and In Vitro performance of apatite-wollastonite glass ceramic reinforced hydroxyapatite composite fabricated by 3D-Printing
10 The Synthesis of Titanium Dioxide Emulsion as UV Blocking
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาความสามารถในการลดการส่องผ่าน ของรังสียูวีและอินฟราเรดแบบใกล้ของแผ่นฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้ สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับ Pilot Scale: (Phase II)
12 การพัฒนาแผ่นฟิล์มคัดเลือกช่วงแสงที่ย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการเพิ่มคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ขณะเติบโต
13 แผ่นซิลิโคนคอมพอสิทเจลที่มีสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตสำหรับการลดรอยแผลเป็น
14 Ultraviolet Protection Characteristics of Silicone/Titanium
15 Production of activated carbon from coconut shell: Optimization using response surface methodology
16 Fabrication of TiO2 Film by a Microwave Drying Technique and Its Photocatalytic Activity
ปี พ.ศ. 2550
17 การพัฒนาแผ่นปิดซิลิโคนที่มีสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตสำหรับการลดรอยแผลเป็น
18 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
19 Effect of aging time on crystalline structure evolution of TiO2 nanoparticles
20 Effect of water and hydrolysis catalyst on the crystal structure of nanocrystalline TiO2 powders prepared by sol-gel method
21 Adhesion improving of TiO2 coated fabrics
22 Ag-Doped TiO2 immobilized on Al2O3 bead as oxidation catalyst
23 A Textile Waste Water Treatment System Using Photocatalytic Reactor and Catalyst Recycle Unit
24 Synthesis, preparation and catalytic activity of V-doped TiO2 gel coating on porous Al2O3 beads
ปี พ.ศ. 2549
25 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
26 การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติกันความร้อนของแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อใช้ในการเกษตร
27 นาโน-ไททาเนีย (Nano Titania, TiO2) กับการสร้างสิ่งแวดล้อมสะอาด
28 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
29 Microstructure of Kaolin Spheres produced by a Gel-casting Process with Biopolymer
ปี พ.ศ. 2547
30 การขึ้นรูปอลูมินาด้วยเทคนิคเจลคาสติงโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพเป็นตัวเชื่อมประสาน