ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Thada Jirajaras
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
2 Thanathon Sesuk 1
3 Suchin Arunsawatwong 1
4 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
5 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
6 Pantharee Boonsatorn 1
7 กระมล ทองธรรมชาติ 1
8 ศุกันยา ห้วยผัด 1
9 สุวดี ยาป่าคาย 1
10 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
11 กมลชนก ยวดยง 1
12 ประธาน ดาบเพชร 1
13 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
14 อวย เกตุสิงห์ 1
15 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
16 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
17 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
18 สมชัย วัฒนการุณ 1
19 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
20 Anawatch Mitpratan 1
21 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
22 Waraporn Siriterm 1
23 Kasidit Nootong 1
24 Chayaporn Supachartwong 1
25 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
26 Jittima Chatchawansaisin 1
27 สิทธิพร แอกทอง 1
28 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
29 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
30 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
31 Acom Sornsute 1
32 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
33 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
34 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
35 Chariya Uiyyasathian 1
36 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
37 Rajalida Lipikorn 1
38 เอกชัย อดุลยธรรม 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
41 คัคนางค์ มณีศรี 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
44 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
45 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
46 ธวัชชัย สันติสุข 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
48 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
50 Somying Tumwasorn 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
52 อุทัย บุญประเสริฐ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
55 วิไล ชินธเนศ 1
56 สำเริง แย้มโสภี 1
57 วัลลภ แย้มเหมือน 1
58 ไววิทย์ พุทธารี 1
59 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
60 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
61 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
62 Pornpimol Muanjai 1
63 Walaisiri Muangsiri 1
64 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
65 Varunee Padmasankh 1
66 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
67 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
68 สิริพร สิวราวุฒิ 1
69 สมพร พรมดี 1
70 สุวิชา ทองสิมา 1
71 สายฝน ควรผดุง 1
72 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
73 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
74 วาสนา เสียงดัง 1
75 Chonticha Srisawang 1
76 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
77 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
78 Kittisak Likhitwitayawuid 1
79 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
80 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
81 Jaitip Paiboon 1
82 Wilai Anomasiri 1
83 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
84 วัฒนชัย สมิทธากร 1
85 Sumphan Wongseripipatana 1
86 Panee Boonthavi 1
87 มยุรี ตันติสิระ 1
88 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
89 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
90 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
91 Vimolmas Lipipun 1
92 Garnpimol C. Ritthidej 1
93 Supa Chantharasakul 1
94 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
95 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
96 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
97 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
98 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
100 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
102 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
103 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
104 Boonchai Sangpetngam 1
105 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
106 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
107 กาญจนา แก้วเทพ 1
108 Vanida Chantarateptawan 1
109 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
110 Srilert Chotpantarat 1
111 Chalermpol Leevailoj 1
112 ศิริชัย ศิริกายะ 1
113 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
114 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
115 สุมิตรา พูลทอง 1
116 รุ่งราวี ทองกันยา 1
117 กำจัด มงคลกุล 1
118 ๋Janes, Gavin W. 1
119 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
120 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
121 ชอุ่ม มลิลา 1
122 ประคอง ชอบเสียง 1
123 Yeshey Penjor 1
124 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
125 วินัย งามแสง 1
126 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
127 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
128 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
129 นภสร โกวรรธนะกุล 1
130 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
131 Phanphen Wattanaarsakit 1
132 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
133 พรรณี กาญจนพลู 1
134 Naiyana Chaiyabutr 1
135 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
136 Puttipongse Varavudhi 1
137 Kitpramuk Tantayaporn 1
138 Ampa Luiengpirom 1
139 บรรจง คณะวรรณ 1
140 Sompol Sanguanrungsirikul 1
141 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
142 ละอองทิพย์ เหมะ 1
143 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
144 สุมา เมืองใย 1
145 Chakkaphan Sutthirat 1
146 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
147 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
148 วิมล เหมะจันทร 1
149 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
150 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems