ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Teerapon Yamwong
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ 35
2 Santi Maensiri 20
3 Prasit Thongbai 17
4 ประสิทธิ์ ทองใบ 10
5 Wuttipong Rungseesantivanon 6
6 วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ 6
7 สันติ แม้นศิริ 5
8 Chivalrat Masingboon 3
9 Rattikorn Yimnirun 3
10 อารี ธนบุญสมบัติ 2
11 Paisan Setasuwon 2
12 Somboon Sahasithiwat 2
13 สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ 2
14 Aree Thanaboonsombut 2
15 ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ 2
16 Suwat Tangwancharoen 2
17 ฐิติรัชต์ สายกระจ่าง 2
18 Thitirat Saikrajang 2
19 นฤพร วณีสอน 2
20 ไพศาล เสตสุวรรณ 2
21 บรรพต ไม้งาม 2
22 ดำรงค์ ถนอมจิตร 2
23 ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ 2
24 Piyawit Koombhongse 2
25 ยุทธนา โฆษิตสกุล 2
26 Bunpot Mai-ngam 2
27 Natcha Prakymoramas 2
28 ณัชชา ประกายมรมาศ 2
29 สกล ทิพย์ทวีชัย 2
30 บงกช หะรารักษ์ 2
31 Bundit Putasaeng 1
32 ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล 1
33 บัณฑิต ปู่ตาแสง 1
34 Supapan Seraphin 1
35 Jinda Khemprasit 1
36 Rittirong Pruthtikul 1
37 จินดา เข็มประสิทธิ์ 1
38 Supattra Wongsaenmai 1
39 สุริยันตร์ ฉะอุ่ม 1
40 รัตติกร ยิ้มนิรัญ 1
41 วรรณี ฉินศิริกุล 1
42 พงษ์พิศณุ เมืองเจริญ 1
43 สมบูรณ์ อัศวพิชญโชติ 1
44 Bongkot Hararak 1
45 Pongphisanu Muangchareon 1
46 สมพร สังขรัตน์ 1
47 Sitchai Hunpratub 1
48 Sarawut Pongha 1
49 ศราวุธ ป้องหา 1
50 สุวัฒน์ ตั้งวันเจริญ 1
51 สุรวุฒิ พงษ์หา 1
52 สิทธิ์ชัย หันประทับ 1
53 Surawut Pongha 1
54 ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 1
55 Thanasat Sooksimuang 1
56 จิตติ์พร เครือเนตร 1
57 Yuttana Kositsagul 1
58 Jittiporn Kruenate 1
59 Chivanrat Masingbun 1
60 ละอองดาว เม่นบางผึ้ง 1
61 Laongdao Menbangpueng 1
62 Wannee Chinsirikul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 9
4 2551 11
5 2550 7
6 2549 2
7 2548 1
8 2539 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Improved dielectric and non-ohmic properties of Ca2Cu2Ti4O12 ceramics prepared by a polymer pyrolysis method
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงผิว Class A โดยกระบวนการฉีดขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติกคอมพอสิตด้วยการควบคุมความร้อนและการหล่อเย็นอย่างรวดเร็ว
3 Effects of Li and Fe doping on dielectric relaxation behavior in (Li, Fe)-doped NiO ceramics
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปคอมโพสิตสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์จากวัสดุธรรมชาติ
5 เครื่องวัดความชื้นในผลิตผลการเกษตรประเภทเมล็ดข้าวและถั่ว
6 การเตรียมและสมบัติเชิงกลของนาโนคอมโพสิตคอร์เดียไรต์เมทริกซ์สำหรับประยุกต์ใช้ทางเทคนิคขั้นสูง
7 การสร้างชุดแผ่นรองเท้า (Insole) เซนเซอร์เพื่อวัดการลงน้ำหนักบนฝ่าเท้าขณะยืนเดิน
8 Dielectric relaxations and dielectric response in multiferroic BiFeO3 ceramics
9 Electrical responses in high permittivity dielectric (Li, Fe)-doped NiO ceramics
10 Giant dielectric response and polarization relaxation mechanism in (Li,V)-doped NiO ceramics
11 Dielectric and electrical properties of giant dielectric (Li, Al)-doped NiO ceramics
12 Effects of Fe, Ti, and V doping on the microstructure and electrical properties of grain and grain boundary of giant dielectric NiO-based ceramics
ปี พ.ศ. 2551
13 การพัฒนาเครื่องมือวัดความแข็งแรงขณะถูกยืดดึงพลาสติกหลอม
14 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกผนังบางสำหรับผลิตผลการเกษตรตัดแต่ง
15 Giant dielectric properties of CaCu3Ti4O12/(Li, Ti)-doped NiO composites subjected to post-sintering annealing and compressive stress
16 Effects of grain, grain boundary, and dc electric field on giant dielectric response in high purity CuO ceramics
17 Dielectric relaxation and dielectric response mechanism in (Li, Ti)-doped NiO ceramics
18 Correlation between giant dielectric response and electrical conductivity of CuO ceramic
19 Nanocrystalline CaCu3Ti4O12 prepared by egg white solution route: synthesis characterization and its giant dielectric properties
20 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับการส่งออกน้ำยางข้น
21 The sintering temperature effects on the electrical and dielectric properties of Li0.05Ti0.02Ni0.93O ceramics prepared by a direct thermal decomposition method
22 Nanocrystalline CaCu3Ti4O12 powder by PVA sol-gel route: Synthesis, characterization and its giant dielectric constant
23 Ripeness Identification of ‘Nam Dok Mai’ Mango by using an Electronic Nose
ปี พ.ศ. 2550
24 การพัฒนาเทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้น้ำช่วย
25 การสังเคราะห์และสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุออกไซด์เซรามิกที่มีสภาพยอมไดอิเล็กทริกสูงๆ สำหรับประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งประดิษฐ์อิเล็กโทรนิกส์
26 Energy Harvesting Device with Piezoelectric Materials
27 Giant dielectric response in (Li, Ti)-doped NiO ceramics synthesized by the polymerized complex method
28 Giant dielectric permittivity observed in CaCu3Ti4O12/ Li,Ti-doped NiO composites
29 Giant dielectric behaviour of CaCu3Ti4O12 subjected to post-sintering annealing and uniaxial stress
30 การสังเคราะห์และสมบัติทางไดอิเล็กตริกของ Cacu3 Ti4O12 ที่มีสภาพยอมไดอิเล็กตริกสูงๆ สำหรับประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งประดิษฐ์อิเล็กโทรนิก
ปี พ.ศ. 2549
31 ชุดเครื่องมือควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีการฉีดแบบใช้แก๊สช่วย
32 The Efficacy of the Evaluation of Energy-Harvesting Prototype with Piezoelectrics
ปี พ.ศ. 2548
33 การพัฒนาประสิทธิภาพของไดโอดเปล่งแสงจากโพลิเมอร์และการประดิษฐ์จอแสดงผลแบบ passive matrix จากโพลิเมอร์เปล่งแสง
ปี พ.ศ. 2539
34 การพัฒนาเครื่องช่วยฟังของคนหูตึง
35 การพัฒนาเครื่องฉายแสงเพื่อใช้ในงานทันตกรรม