ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Suriyan Cha-um
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุริยันตร์ ฉะอุ่ม 59
2 เฉลิมพล เกิดมณี 50
3 Chalermpol Kirdmanee 41
4 กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน 8
5 Chalermpol Kerdmanee 6
6 Cherlermpol Kirdmanee 4
7 Sittiruk Roytrakul 4
8 Sutee Chutipaijit 4
9 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 4
10 Michiko Takagaki 3
11 Kanokporn Sompormpailin 3
12 Aussanee Pichakum 3
13 อุษณีษ์ พิชกรรม 2
14 Teruhiro Takabe 2
15 นิรันดร์ จันทวงศ์ 2
16 คงเอก ศิริงาม 2
17 Hakuto Kageyama 2
18 T Takabe 2
19 Kongake Siringam 2
20 Niran Juntawong 2
21 เกรียงไกร โมสาลียานนท์ 2
22 Kriengkrai Mosaleeyanon 2
23 Suchada Tengsiriwattana 2
24 K Sompornpailin 2
25 S Chutipaijit 2
26 Atikhun Maijandang 2
27 Thanapol Boriboonkaset 2
28 Thamakron Sathung 2
29 Keshawanand Tripathi 1
30 Samphumphuang, Thapanee 1
31 Ashwani K. Rai 1
32 Rungaroon Waditee-Sirisattha 1
33 Yuthasak Pokasombat 1
34 Poontariga Harinasut 1
35 Sayamol Sithtisarn 1
36 Issei Akutagawa 1
37 Kanyaratt Supaibulwattana 1
38 Somchai Pornbunlualap 1
39 ศยามล สิทธิสาร 1
40 ปุณฑริกา หะริณสุต 1
41 Nana Yamada 1
42 Bolortuya Ulziibat 1
43 Suravoot Yooyongwech 1
44 Muhammad Ashraf 1
45 T. Vathany 1
46 K. Ohyama 1
47 T. Nishimura 1
48 Chaturong Chanseetis 1
49 Watchara Chintakovid 1
50 Worrawat Promden 1
51 Yoshito Tanaka 1
52 Worachet Kuntawunginn 1
53 Nguyen Minh Tuan 1
54 Bootsaya Srianan 1
55 A. Charoenpanich 1
56 บุษยา ศรีอนันต 1
57 Ouk Puthea 1
58 Kongchay Phimmakong 1
59 วิชิต แพพูล 1
60 Wichit Phaephun 1
61 Nguyen Thi Hong Nhung 1
62 Phanchita Vejchasarn 1
63 Tharathorn Teerakathiti 1
64 ธราธร ทีรฆฐิติ 1
65 Nguyen Thi-Thanh 1
66 S. Champahern 1
67 Thippawan Trakulyingcharoen 1
68 Souvanh Thadavong 1
69 V. Bunyakijjinda 1
70 ธนาพล บริบูรณ์เกษตร 1
71 Prasartporn Smitamana 1
72 Nirun Juntawong 1
73 P. Atanon 1
74 W. Pongpayoon 1
75 A Pichagram 1
76 Konggake Siringam 1
77 P.X. Huyen 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 9
3 2553 14
4 2552 12
5 2551 6
6 2550 9
7 2549 4
8 2548 3
9 2547 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Glycinebetaine alleviates water deficit stress in indica rice using proline accumulation, photosynthetic efficiencies, growth performances and yield attributes
ปี พ.ศ. 2554
2 Alkaline phosphatase/phosphodiesterase PhoD from a halotolerant cyanobacterium Aphanothece halophytica is induced by salt stress and secreted out of the cells
3 Remediation of salt-affected soil by the addition of organic matter - an investigation into improving glutinous rice productivity
4 Remediation of salt-affected soil by gypsum and farmyard manure ? Importance for the production of Jasmine rice
5 Artemisinin accumulation and enhanced net photosynthetic rate in Qinghao (Artemisia annua L.) hardened in vitro in enriched-CO2 photoautotrophic conditions
6 Photosynthetic Features, Growth and Yield of Thai Jasmine Rice as Influenced by Saline Soil Treated with Organic Matter
7 Promoting root induction and growth of in vitro macadamia (Macadamia tetraphylla L. ‘Keaau’) plantlets using CO2-enriched photoautotrophic conditions
8 Isolation and characterization of proline/betaine transporter gene from oil palm
9 Survival percentage, photosynthetic abilities and growth characters of two indica rice (Oryza sativa L. spp. indica) cultivars in response to iso-osmotic stress
10 Salt stress induced ion accumulation, ion homeostasis, membrane injury and sugar contents in salt-sensitive rice (Oryza sativa L. spp. indica) roots under isoosmotic conditions
ปี พ.ศ. 2553
11 In-vitro flowering of miniature roses (Rosa?hybrida L. ‘Red Imp’) in response to salt stress
12 Effects of temperature and relative humidity during in vitro acclimatization, on physiological changes and growth characters of Phalaenopsis adapted to in vivo
13 Water deficit stress in the reproductive stage of four indica rice (Oryza sativa L.) genotypes
14 Osmotic potential, photosynthetic abilities and growth characters of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) seedlings in responses to polyethylene glycol-induced water deficit
15 Effect of inland salt-affected soil on physiological and growth characters of Eucalypt tree (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)
16 Ion contents, relative electrolyte leakage, proline accumulation, photosynthetic abilities and growth characters of oil palm seedlings in responses to salt stress
17 Screening upland rice (Oryza sativa L. ssp. indica) genotypes for salt-tolerance using multivariate cluster analysis
18 Salt tolerance screening in six maize (Zea mayz L.) genotypes
19 Effect of mannitol- and salt-induced iso-osmotic stress on proline accumulation, photosynthetic abilities and growth characters of rice cultivars (Oryza sativa L. spp. indica)
20 Water relations, pigment stabilization, photosynthetic abilities and growth improvement in salt stressed rice treated with exogenous potassium nitrate application
21 Effect of glycinebetaine on proline, water use and photosynthetic efficiencies and growth of rice seedlings under salt stress
22 Effects of water stress induced by sodium chloride and mannitol on proline accumulation, photosynthetic abilities and growth characters of eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)
23 Acclimatisation to mannitol-induced water deficit in miniature rose (Rosa x hybrida) plantlets cultivated in vitro under autotrophic conditions
24 Proline accumulation and physiological responses of indica rice genotypes differ in tolerance to salt and drought stress
ปี พ.ศ. 2552
25 Sugar accumulation, photosynthesis and growth of two indica rice varieties in response to salt stress
26 Effect of salt stress on proline accumulation, photosynthetic ability and growth characters in two maize cultivars
27 An efficient procedure for embryogenic callus induction and double haploid plant regeneration through anther culture of Thai aromatic rice (Oryza sativa L. subsp. indica)
28 An effective in-vitro acclimatization using uniconazole treatments and ex-vitro adaptation of Phalaenopsis orchid
29 Effect of osmotic stress on proline accumulation, photosynthetic abilities and growth of sugarcane plantlets (Saccharum officinarum L.)
30 Multivariate physiological indices for salt tolerant classification in indica rice (Oryza sativa L. spp. indica)
31 Differential accumulations of proline and flavonoids in indica rice varieties against salinity
32 Comparative effects of salt stress and extreme pH stress combined on glycinebetaine accumulation, photosynthetic abilities and growth characters of two rice genotypes
33 Relationships between sodium ion accumulation and physiological characteristics in rice (Oryza sativa L. spp. indica) seedlings grown under iso-osmotic salinity stress
34 Salt tolerance in two rice cultivars differing salt tolerant abilities in responses to iso-osmotic stress
35 Effects of mannitol induced osmotic stress on proline accumulation, pigment degradation, photosynthetic abilities and growth characters in C3 rice and C4 sorghum
36 Accumulation of glycinebetaine and betaine aldehyde dehydrogenase activity in Eucalyptus camaldulensis clone T5 under in vitro salt stress
ปี พ.ศ. 2551
37 Assessment of salt tolerance in Eucalyptus, Rain tree and Neem tree under laboratory and the field conditions
38 Physiological and morphological adaptation of a high content azadirachtin in Thai neem (Azadirachta siamensis Val.) to field trial
39 Proline profiles in aromatic rice cultivars photoautotrophically grown in responses to salt stress
40 Alteration of Proline and Anthocyanin Levels Affects Salinity Tolerance in Indica Rice Seedlings
41 Influence of drought stress on proline and anthocyanin accumulations in indica rice cultivars
42 Influence of salinity and drought stresses on physiologicaal characteristic and proline synthesis of Thai rice cultivars (Oryza sativa L. spp. indica)
ปี พ.ศ. 2550
43 An effective defensive response in Thai aromatic rice varieties (Oryza sativa L. spp. indica) to sodium chloride salt stress
44 Glycinebetaine accumulation, physiological characterizations, and growth efficiency in salt tolerant and salt sensitive lines of indica rice (Oryza sativa L. spp. indica) response to salt stress
45 Minimal growth in vitro culture for preservation of plant species
46 Effect of salt and mannitol on physiological alteration and flavonoids production in Thai rice (Oryza sativa L. spp. indica)
47 Effect of exogenous glucose and abscisic acid on physiological and morphological performances of in-vitro indica rice (Oryza sativa L. spp. indica).
48 Effect of exogenous sugar classes and concentrations on salt-tolerant ability of indica rice (Oryza sativa L.)
49 Exogenous glucose and abscisic acid pre-treatment in indica rice (Oryza sativa L. spp. indica) responses to sodium chloride salt stress
50 A rapid method for identifying salt tolerant water convolvulus (Ipomoea aquatica Forsk) under in vitro photoautotrophic conditions
51 An alternative protocol for flowering induction of Thai indica rice (Oryza sativa L. ssp indica) using a short-day photoperiod treatment.
ปี พ.ศ. 2549
52 An effective in-vitro selection of water spinach (Ipomoea aquatica Forsk.) for NaCl-, KH2PO4- and temperature-stresses
53 Water Relation, Photosynthetic Ability and Growth of Thai Jasmine Rice (Oryza sativa L. ssp. Indica cv. KDML 105) to Salt Stress by Application of Exogenous Glycinebetaine and Choline
54 Disease-free Production of Sugarcane Varieties (Saccharum officinarum L.) Using in vitro Meristem Culture
55 Disease-free production and minimal-growth preservation of In-vitro banana (Musa spp.)
ปี พ.ศ. 2548
56 The ex-vitro survival and growth of ginger (Zingiber officinale Rocs.) influence by in-vitro acclimatization under high relative humidity and CO2-enrichment conditions
57 Phenotypic responses of Thai Jasmine rice to salt-stress under environmental control of in-vitro photoautotrophic system
58 Physiological responses of rice seedling (Oryza sativa L.) to salt stess cultured under In vitrophotomixotrophic and photoautotrophic system
ปี พ.ศ. 2547
59 Biochemical and physiological responses of Thai jasmine rice (Oryza sativa L. ssp. indica cv. KDML105) to salt-stress
60 Enhanced growth and photosynthesis of rain tree (Samanea saman Merr.) plantlets in vitro under a CO2-enriched condition with decreased sucrose concentrations in the medium
61 Physiological Responses of Thai neem (Azadirachta siamensis Val.) to Salt Stress for Salt-tolerance Screening Program