ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Surapich Loykulnant
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Surapich Loykulanat
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 24
2 Chaveewan Kongkaew 10
3 ฉวีวรรณ คงแก้ว 10
4 อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ 8
5 Oraphin Chaikumpollert 8
6 ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ 4
7 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 4
8 Panu Danwanichakul 4
9 Tawan Sooknoi 4
10 ตะวัน สุขน้อย 4
11 Piyawit Koombhongse 3
12 Asira Fuongfuchat 3
13 Orrawan Suthamnoi 3
14 อรวรรณ สุธรรมน้อย 3
15 Waravut Pattaropong 2
16 วราวุธ ภัทโรพงศ์ 2
17 Oychai Tongcher 2
18 ดวงพร ศิริกิตติกุล 2
19 Doungporn Sirikittikul 2
20 Pramuan Tangboriboonrat 2
21 Pawadee Methacanon 2
22 ภาวดี เมธะคานนท์ 2
23 อ้อยใจ ทองเฌอ 2
24 นันทินา มูลประสิทธิ์ 2
25 ภาณุ ด่านวาณิชกุล 2
26 ชลลดา ฤตวิรุฬห์ 2
27 Wiyong Kangwansupamonkon 2
28 Nantina Moonprasith 2
29 ภาณุ ด่านวานิชกุล 2
30 Saovaree Tanpantree 2
31 Pakorn Opaprakasit 2
32 รมิดา วีรธีรโชติ 1
33 P. Varanuspakul 1
34 Jurairat Nitayapat 1
35 พุทธรักษา วรานุศุภากุล 1
36 พร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์ 1
37 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 1
38 จุไรรัตน์ นิตยพัฒน์ 1
39 Promsak Sa-Nguanthammarong 1
40 Ramida Werathirachot 1
41 Wannee Chinsirikul 1
42 วาณี ชนเห็นชอบ 1
43 วรรณี ฉินศิริกุล 1
44 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 1
45 Vanee Chonhenchob 1
46 Suthima Padunggun 1
47 Krisda Suchiva 1
48 สุธิมา ผดุงกัน 1
49 กฤษฎา สุชีวะ 1
50 จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ 1
51 Arisa Fuongfuchat 1
52 Chonlada Ritvirulh 1
53 Piyawit Koombhongs 1
54 Chaiyaporn Pomchaitaward 1
55 ชัยพร พรหมชัยธวัช 1
56 ปวีณา อุปนันต์ 1
57 Paweena Uppanan 1
58 Jitladda Sakdapipanich 1
59 Warintorn Booncharoen 1
60 Suchitra Apisittinet 1
61 Duangkamol Na-Ranong 1
62 ชัยวุฒิ สายแสงธรรม 1
63 ดวงกมล ณ ระนอง 1
64 C. Saisangthum 1
65 สุจิตรา อภิสิทธิเนตร 1
66 Chonlada Rutvirulh 1
67 วรินทร บุญเจริญ 1
68 ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 3
3 2551 5
4 2550 6
5 2549 4
6 2548 1
7 2547 3
8 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Nanocapsules embedded in natural rubber latex gloves
2 Nanocapsules Embedded in Natural Rubber Latex Gloves
ปี พ.ศ. 2552
3 Developing of a continuous process for recovery of creaming agent used in the production of concentrated latex from skim latex
4 คุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการครีมหางน้ำยางธรรมชาติโดยใช้ไฮดรอกซีเมทิลเซลลูโลส
5 Creaming of Skim Natural Rubber Latex with Chitosan Derivatives
ปี พ.ศ. 2551
6 สารรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย
7 Use of Hydroxypropylmethylcellulose as Thermo-responsive Flocculant
8 Effect of Surfactant on Gelation of Hydroxypropylmethyl Cellulose in Skim Natural Rubber Latex Serum
9 Water Soluble Chitosan as an Environment-Friendly Coagulant in Removal of Rubber Particles from Skim Rubber Latex
10 Electrospinning of Chito-Oligosaccharide/Poly(vinyl alcohol) Dissolved in Water
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนาระบบการรักษาสภาพน้ำยางข้น
12 การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปอนุพันธ์ของไคโตซานโดยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิง
13 การเตรียมผลึกเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อทำวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร
14 Electrospun Nanofibers of Quaternary Ammonium Salt of Chitosan
15 Electrospinning of Chito-oligosaccharide Nanofibers from Aqueous Solution
16 Structure and Gas Selectivity of PE/Zeolite Composite Film
ปี พ.ศ. 2549
17 การพัฒนาฟิล์มแอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
18 การพัฒนาสารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางธรรมชาติ
19 การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น
20 การศึกษาการดูดซับก๊าซที่เกิดจากกระบวนการหายใจของผักผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยวของวัสดุที่มีรูพรุน
ปี พ.ศ. 2548
21 การพัฒนาสารจับตัวของน้ำยางธรรมชาติเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์บางมาก
ปี พ.ศ. 2547
22 การครีมหางน้ำยางธรรมชาติโดยใช้ N,O-Carboxymethy1 Chitosan
23 ความเป็นไปได้ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ของไคโตซานโอลิโกเมอร์และอนุพันธ์
24 An Investigation of the Effect of Zeolite Structure on Adsorption of Gases in Postharvest Environment
ปี พ.ศ. 2546
25 การสังเคราะห์อนุพันธ์ไคโตซานเพื่อเป็นสารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางธรรมชาติ