ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Supatra Srivanichakorn
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Supattra Srivanichakorn
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 30
2 สุพัตรา ศรีวนิชชากร 12
3 ณัฐพร สุขพอดี 4
4 Kriengsak Thamma-Aphiphol 3
5 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล 3
6 รัตนา เกลี้ยงจิตรแผ้ว 3
7 Saowapa Pornsiripongse 2
8 Pattanee Winichagoon 2
9 Virapun Wirojratana 2
10 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 2
11 สุพัตรา ศรีณิชชากร 2
12 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2
13 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 2
14 Waraporn Srisupan 2
15 เยาวรัตน์ ศุภกรรม 2
16 พัตธนี วินิจจะกูล 2
17 ปิยะธิดา ศรีรักษา 2
18 กุศล สุนทรธาดา 2
19 อัญชลี คติอนุรักษ์ 2
20 เสาวภา พรสิริพงษ์ 2
21 วราพร ศรีสุพรรณ 2
22 Krit Pongpirul 1
23 Kusol Soonthorndhada 1
24 พฤกษา บุกบุญ 1
25 กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ 1
26 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
27 ทัศนีย์ ญาณะ 1
28 Kusol Soonthornthada 1
29 Institute of Community-based Health Care Research and Development, Ministry of Public Health, Nonthaburi Province 1
30 Institute of Health System Research, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
31 Somchai Viripiromgool 1
32 Department of Health Policy and Management, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. 1
33 ภาควิชานโยบายสุขภาพและการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
34 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
35 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
36 Barbara Starfield 1
37 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
38 Somsak Chumharas 1
39 ปิยธิดา ศรีรักษา 1
40 วิไลลักษณ์ วิสาสะ 1
41 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
42 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
43 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
44 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
45 ประภาพรรณ คำคม 1
46 Jutatip Sillabutra 1
47 กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ 1
48 จุฑาธิป ศีลบุตร 1
49 สมชาย วิริภิรมย์กูล 1
50 รัตนา เกลี้ยงจิตแผ้ว 1
51 Kawinarat Suthisukon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2543 1
4 2542 1
5 2541 5
6 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
ปี พ.ศ. 2543
3 ทบทวนการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2542
4 รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานพัฒนาบริการเวชปฏิบัติทั่วไป/บริการปฐมภูมิในเขตเมืองและเขตชนบทในพื้นที่ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2541
5 รายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ และระดับตำบลในเขตพื้นที่ชนบท ปีที่ 1(2537-2538)
6 การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานเวชปฏิบัติทั่วไป
7 สรุปขั้นตอน พัฒนาการและกระบวนการทำงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย
8 เปรียบเทียบแนวคิด รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานพัฒนาบริการเวชปฏิบัติทั่วไป/บริการปฐมภูมิในพื้นที่ต่างๆ
9 สรุปการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในพื้นที่เขตเมือง