ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Supa Chantharasakul
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมพร พรมดี 1
2 สุวิชา ทองสิมา 1
3 วัลลภ แย้มเหมือน 1
4 สิริพร สิวราวุฒิ 1
5 สายฝน ควรผดุง 1
6 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
7 วาสนา เสียงดัง 1
8 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
9 สำเริง แย้มโสภี 1
10 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
13 คัคนางค์ มณีศรี 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
16 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
17 ธวัชชัย สันติสุข 1
18 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
19 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
20 ประธาน ดาบเพชร 1
21 Thada Jirajaras 1
22 Rajalida Lipikorn 1
23 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
24 อวย เกตุสิงห์ 1
25 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
26 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
27 กมลชนก ยวดยง 1
28 เอกชัย อดุลยธรรม 1
29 Walaisiri Muangsiri 1
30 ไววิทย์ พุทธารี 1
31 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
32 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
33 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
34 Pornpimol Muanjai 1
35 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
36 Varunee Padmasankh 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
38 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
39 Vanida Chantarateptawan 1
40 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
41 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
42 กาญจนา แก้วเทพ 1
43 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
44 ศิริชัย ศิริกายะ 1
45 Srilert Chotpantarat 1
46 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
47 Wilai Anomasiri 1
48 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
49 Kittisak Likhitwitayawuid 1
50 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
51 Sumphan Wongseripipatana 1
52 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
53 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
54 วัฒนชัย สมิทธากร 1
55 Jaitip Paiboon 1
56 Chalermpol Leevailoj 1
57 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
58 Somying Tumwasorn 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
60 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
61 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
62 อุทัย บุญประเสริฐ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
64 วิไล ชินธเนศ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
67 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
68 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
69 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
70 Boonchai Sangpetngam 1
71 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
74 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
75 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
76 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
77 Chakkaphan Sutthirat 1
78 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
79 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
80 พรรณี กาญจนพลู 1
81 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
82 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
83 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
84 สุมา เมืองใย 1
85 ประคอง ชอบเสียง 1
86 ชอุ่ม มลิลา 1
87 Yeshey Penjor 1
88 กำจัด มงคลกุล 1
89 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
90 สุมิตรา พูลทอง 1
91 รุ่งราวี ทองกันยา 1
92 ๋Janes, Gavin W. 1
93 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
94 วิมล เหมะจันทร 1
95 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
96 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
97 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
98 บรรจง คณะวรรณ 1
99 มยุรี ตันติสิระ 1
100 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
101 Garnpimol C. Ritthidej 1
102 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
103 Vimolmas Lipipun 1
104 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
105 Ampa Luiengpirom 1
106 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
107 ละอองทิพย์ เหมะ 1
108 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
109 Puttipongse Varavudhi 1
110 Kitpramuk Tantayaporn 1
111 Sompol Sanguanrungsirikul 1
112 Naiyana Chaiyabutr 1
113 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
114 นภสร โกวรรธนะกุล 1
115 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
116 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
117 Pantharee Boonsatorn 1
118 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
119 Acom Sornsute 1
120 Chariya Uiyyasathian 1
121 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
122 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
123 สมชัย วัฒนการุณ 1
124 ศุกันยา ห้วยผัด 1
125 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
126 สุวดี ยาป่าคาย 1
127 Suchin Arunsawatwong 1
128 Thanathon Sesuk 1
129 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
130 กระมล ทองธรรมชาติ 1
131 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
132 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
133 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
134 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
135 Chonticha Srisawang 1
136 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
137 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
138 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
139 Phanphen Wattanaarsakit 1
140 วินัย งามแสง 1
141 Jittima Chatchawansaisin 1
142 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
143 Waraporn Siriterm 1
144 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
145 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
146 Kasidit Nootong 1
147 Anawatch Mitpratan 1
148 Chayaporn Supachartwong 1
149 สิทธิพร แอกทอง 1
150 Panee Boonthavi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2510 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2510
2 The syntheses and reactions of 3-amino-4,4-dimethylsteroids