ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sumphan Wongseripipatana
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Dhavadee Ponglux 6
2 Kittisak Likhitwitayawuid 4
3 Acom Sornsute 2
4 Rosama Pusoonthornthum 2
5 บรรจง คณะวรรณ 1
6 Ampa Luiengpirom 1
7 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
8 Sompol Sanguanrungsirikul 1
9 Kitpramuk Tantayaporn 1
10 มยุรี ตันติสิระ 1
11 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
12 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
13 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
14 Puttipongse Varavudhi 1
15 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
16 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
17 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
18 วิมล เหมะจันทร 1
19 ละอองทิพย์ เหมะ 1
20 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
21 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
22 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
23 Naiyana Chaiyabutr 1
24 Garnpimol C. Ritthidej 1
25 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
26 กาญจนา แก้วเทพ 1
27 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
28 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
29 Vanida Chantarateptawan 1
30 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
31 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
32 ศิริชัย ศิริกายะ 1
33 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
34 Jaitip Paiboon 1
35 Panee Boonthavi 1
36 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
37 Supa Chantharasakul 1
38 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
39 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
40 Wilai Anomasiri 1
41 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
42 วัฒนชัย สมิทธากร 1
43 Vimolmas Lipipun 1
44 Chakkaphan Sutthirat 1
45 Chayaporn Supachartwong 1
46 Kasidit Nootong 1
47 Anawatch Mitpratan 1
48 สิทธิพร แอกทอง 1
49 Jittima Chatchawansaisin 1
50 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
51 Chonticha Srisawang 1
52 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
53 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
54 Waraporn Siriterm 1
55 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
56 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
57 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
58 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
59 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
60 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
61 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
62 Chariya Uiyyasathian 1
63 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
64 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
65 ประคอง ชอบเสียง 1
66 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
67 ๋Janes, Gavin W. 1
68 ชอุ่ม มลิลา 1
69 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
70 Srilert Chotpantarat 1
71 พรรณี กาญจนพลู 1
72 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
73 สุมิตรา พูลทอง 1
74 รุ่งราวี ทองกันยา 1
75 นภสร โกวรรธนะกุล 1
76 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
77 วินัย งามแสง 1
78 Phanphen Wattanaarsakit 1
79 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
80 กำจัด มงคลกุล 1
81 Yeshey Penjor 1
82 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
83 สุมา เมืองใย 1
84 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
85 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
86 Pornpimol Muanjai 1
87 ไววิทย์ พุทธารี 1
88 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
89 Varunee Padmasankh 1
90 Thada Jirajaras 1
91 Walaisiri Muangsiri 1
92 เอกชัย อดุลยธรรม 1
93 Sanan Boonpitak 1
94 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
95 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
96 สายฝน ควรผดุง 1
97 สิริพร สิวราวุฒิ 1
98 วาสนา เสียงดัง 1
99 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
100 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
101 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
102 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
103 Rajalida Lipikorn 1
104 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
105 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
106 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
107 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
108 ศุกันยา ห้วยผัด 1
109 กระมล ทองธรรมชาติ 1
110 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
111 สมชัย วัฒนการุณ 1
112 Pantharee Boonsatorn 1
113 Thanathon Sesuk 1
114 Suchin Arunsawatwong 1
115 อวย เกตุสิงห์ 1
116 กมลชนก ยวดยง 1
117 ประธาน ดาบเพชร 1
118 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
119 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
120 สุวดี ยาป่าคาย 1
121 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
122 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
123 สมพร พรมดี 1
124 สุวิชา ทองสิมา 1
125 วิไล ชินธเนศ 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
127 อุทัย บุญประเสริฐ 1
128 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
129 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
131 คัคนางค์ มณีศรี 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
134 Somying Tumwasorn 1
135 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
136 Boonchai Sangpetngam 1
137 Chalermpol Leevailoj 1
138 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
139 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
140 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
141 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
143 Surattana Seridhoranakul 1
144 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
145 Lakhana Chaisri, 1972- 1
146 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
147 Wimaluk Nopsiri 1
148 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
149 สำเริง แย้มโสภี 1
150 Chaweewan Klongsiriwet 1
151 วัลลภ แย้มเหมือน 1
152 Kusuma Pasugdee, 1975- 1
153 ธวัชชัย สันติสุข 1
154 Numfa Fungbun 1
155 Kakanang Jaimun 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
157 Payom Tantivatana 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
159 Chulalongkorn University. Faculty of Veterinary Science 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
162 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2549 1
4 2546 1
5 2545 1
6 2543 2
7 2533 1
8 2530 1
9 2524 1
10 2522 1