ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sumphan Wongseripipatana
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Dhavadee Ponglux 6
2 Kittisak Likhitwitayawuid 4
3 Rosama Pusoonthornthum 2
4 Acom Sornsute 2
5 Surattana Seridhoranakul 1
6 คัคนางค์ มณีศรี 1
7 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
11 Kakanang Jaimun 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
13 Payom Tantivatana 1
14 วิไล ชินธเนศ 1
15 Somying Tumwasorn 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
17 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
19 อุทัย บุญประเสริฐ 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Veterinary Science 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
23 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
24 Numfa Fungbun 1
25 สมพร พรมดี 1
26 สุวิชา ทองสิมา 1
27 Chaweewan Klongsiriwet 1
28 สิริพร สิวราวุฒิ 1
29 สายฝน ควรผดุง 1
30 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
31 วาสนา เสียงดัง 1
32 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
33 วัลลภ แย้มเหมือน 1
34 Kusuma Pasugdee, 1975- 1
35 ธวัชชัย สันติสุข 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
38 Wimaluk Nopsiri 1
39 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
40 สำเริง แย้มโสภี 1
41 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
42 Lakhana Chaisri, 1972- 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
44 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
45 Vimolmas Lipipun 1
46 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
47 มยุรี ตันติสิระ 1
48 Supa Chantharasakul 1
49 Garnpimol C. Ritthidej 1
50 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
51 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
52 Panee Boonthavi 1
53 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
54 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
55 Kitpramuk Tantayaporn 1
56 Naiyana Chaiyabutr 1
57 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
58 Ampa Luiengpirom 1
59 Sompol Sanguanrungsirikul 1
60 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
61 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
62 บรรจง คณะวรรณ 1
63 วัฒนชัย สมิทธากร 1
64 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
65 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
66 Srilert Chotpantarat 1
67 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
68 Chalermpol Leevailoj 1
69 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
70 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
71 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
72 Boonchai Sangpetngam 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
74 ศิริชัย ศิริกายะ 1
75 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
76 Jaitip Paiboon 1
77 Wilai Anomasiri 1
78 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
79 กาญจนา แก้วเทพ 1
80 Vanida Chantarateptawan 1
81 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
82 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
83 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
84 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
85 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
86 วินัย งามแสง 1
87 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
88 นภสร โกวรรธนะกุล 1
89 Phanphen Wattanaarsakit 1
90 Yeshey Penjor 1
91 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
92 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
93 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
94 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
95 Kasidit Nootong 1
96 Anawatch Mitpratan 1
97 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
98 Chayaporn Supachartwong 1
99 สิทธิพร แอกทอง 1
100 Chonticha Srisawang 1
101 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
102 Jittima Chatchawansaisin 1
103 กำจัด มงคลกุล 1
104 รุ่งราวี ทองกันยา 1
105 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
106 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
107 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
108 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
109 วิมล เหมะจันทร 1
110 Puttipongse Varavudhi 1
111 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
112 ละอองทิพย์ เหมะ 1
113 สุมา เมืองใย 1
114 Chakkaphan Sutthirat 1
115 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
116 ๋Janes, Gavin W. 1
117 สุมิตรา พูลทอง 1
118 ประคอง ชอบเสียง 1
119 ชอุ่ม มลิลา 1
120 พรรณี กาญจนพลู 1
121 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
122 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
123 Waraporn Siriterm 1
124 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
125 ประธาน ดาบเพชร 1
126 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
127 Rajalida Lipikorn 1
128 กมลชนก ยวดยง 1
129 อวย เกตุสิงห์ 1
130 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
131 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
132 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
133 Thada Jirajaras 1
134 Walaisiri Muangsiri 1
135 ไววิทย์ พุทธารี 1
136 Sanan Boonpitak 1
137 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
138 Pornpimol Muanjai 1
139 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
140 เอกชัย อดุลยธรรม 1
141 Varunee Padmasankh 1
142 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
143 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
144 สุวดี ยาป่าคาย 1
145 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
146 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
147 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
148 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
149 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
150 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
151 Chariya Uiyyasathian 1
152 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
153 สมชัย วัฒนการุณ 1
154 Pantharee Boonsatorn 1
155 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
156 Thanathon Sesuk 1
157 Suchin Arunsawatwong 1
158 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
159 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
160 กระมล ทองธรรมชาติ 1
161 ศุกันยา ห้วยผัด 1
162 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2549 1
4 2546 1
5 2545 1
6 2543 2
7 2533 1
8 2530 1
9 2524 1
10 2522 1