ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sumphan Wongseripipatana
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Dhavadee Ponglux 6
2 Kittisak Likhitwitayawuid 4
3 Acom Sornsute 2
4 Rosama Pusoonthornthum 2
5 สุมิตรา พูลทอง 1
6 กำจัด มงคลกุล 1
7 ๋Janes, Gavin W. 1
8 รุ่งราวี ทองกันยา 1
9 Yeshey Penjor 1
10 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
11 ชอุ่ม มลิลา 1
12 ประคอง ชอบเสียง 1
13 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
14 Phanphen Wattanaarsakit 1
15 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
16 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
17 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
18 วินัย งามแสง 1
19 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
20 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
21 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
22 นภสร โกวรรธนะกุล 1
23 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
24 สุมา เมืองใย 1
25 Kitpramuk Tantayaporn 1
26 Naiyana Chaiyabutr 1
27 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
28 Ampa Luiengpirom 1
29 Sompol Sanguanrungsirikul 1
30 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
31 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
32 บรรจง คณะวรรณ 1
33 Puttipongse Varavudhi 1
34 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
35 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
36 Chonticha Srisawang 1
37 Chakkaphan Sutthirat 1
38 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
39 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
40 ละอองทิพย์ เหมะ 1
41 วิมล เหมะจันทร 1
42 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
43 พรรณี กาญจนพลู 1
44 Jittima Chatchawansaisin 1
45 สุวดี ยาป่าคาย 1
46 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
47 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
48 Suchin Arunsawatwong 1
49 Thanathon Sesuk 1
50 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
51 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
52 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
53 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
54 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
55 Thada Jirajaras 1
56 Walaisiri Muangsiri 1
57 เอกชัย อดุลยธรรม 1
58 Rajalida Lipikorn 1
59 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
60 อวย เกตุสิงห์ 1
61 กมลชนก ยวดยง 1
62 ประธาน ดาบเพชร 1
63 ศุกันยา ห้วยผัด 1
64 กระมล ทองธรรมชาติ 1
65 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
66 Waraporn Siriterm 1
67 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
68 Anawatch Mitpratan 1
69 Kasidit Nootong 1
70 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
71 สิทธิพร แอกทอง 1
72 Chayaporn Supachartwong 1
73 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
74 Chariya Uiyyasathian 1
75 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
76 สมชัย วัฒนการุณ 1
77 Pantharee Boonsatorn 1
78 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
79 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
80 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
81 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
82 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
83 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
84 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
85 ธวัชชัย สันติสุข 1
86 Numfa Fungbun 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
88 Wimaluk Nopsiri 1
89 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
90 สำเริง แย้มโสภี 1
91 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
92 Lakhana Chaisri, 1972- 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Veterinary Science 1
95 Surattana Seridhoranakul 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
97 คัคนางค์ มณีศรี 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
99 Payom Tantivatana 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
101 Kakanang Jaimun 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
103 Kusuma Pasugdee, 1975- 1
104 วัลลภ แย้มเหมือน 1
105 Sanan Boonpitak 1
106 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
107 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
108 ไววิทย์ พุทธารี 1
109 Pornpimol Muanjai 1
110 Varunee Padmasankh 1
111 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
112 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
113 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
114 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
115 สมพร พรมดี 1
116 สุวิชา ทองสิมา 1
117 Chaweewan Klongsiriwet 1
118 สิริพร สิวราวุฒิ 1
119 สายฝน ควรผดุง 1
120 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
121 วาสนา เสียงดัง 1
122 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
124 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
125 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
126 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
127 Jaitip Paiboon 1
128 กาญจนา แก้วเทพ 1
129 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
130 ศิริชัย ศิริกายะ 1
131 Vanida Chantarateptawan 1
132 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
133 Wilai Anomasiri 1
134 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
135 Supa Chantharasakul 1
136 Vimolmas Lipipun 1
137 มยุรี ตันติสิระ 1
138 Garnpimol C. Ritthidej 1
139 Panee Boonthavi 1
140 วัฒนชัย สมิทธากร 1
141 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
142 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
143 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
144 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
145 Somying Tumwasorn 1
146 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
147 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
149 อุทัย บุญประเสริฐ 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
151 วิไล ชินธเนศ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
154 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
155 Chalermpol Leevailoj 1
156 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
157 Srilert Chotpantarat 1
158 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
159 Boonchai Sangpetngam 1
160 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
161 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
162 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2549 1
4 2546 1
5 2545 1
6 2543 2
7 2533 1
8 2530 1
9 2524 1
10 2522 1