ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sumphan Wongseripipatana
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Dhavadee Ponglux 6
2 Kittisak Likhitwitayawuid 4
3 Acom Sornsute 2
4 Rosama Pusoonthornthum 2
5 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
6 สุมา เมืองใย 1
7 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
8 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
9 Chakkaphan Sutthirat 1
10 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
11 ละอองทิพย์ เหมะ 1
12 วิมล เหมะจันทร 1
13 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
14 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
15 ๋Janes, Gavin W. 1
16 สุมิตรา พูลทอง 1
17 รุ่งราวี ทองกันยา 1
18 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
19 ประคอง ชอบเสียง 1
20 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
21 Puttipongse Varavudhi 1
22 ชอุ่ม มลิลา 1
23 พรรณี กาญจนพลู 1
24 Kitpramuk Tantayaporn 1
25 Supa Chantharasakul 1
26 Vimolmas Lipipun 1
27 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
28 Garnpimol C. Ritthidej 1
29 Panee Boonthavi 1
30 วัฒนชัย สมิทธากร 1
31 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
32 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
33 มยุรี ตันติสิระ 1
34 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
35 Ampa Luiengpirom 1
36 กำจัด มงคลกุล 1
37 Naiyana Chaiyabutr 1
38 Sompol Sanguanrungsirikul 1
39 บรรจง คณะวรรณ 1
40 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
41 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
42 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
43 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
44 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
45 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
46 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
47 สมชัย วัฒนการุณ 1
48 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
49 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
50 Chariya Uiyyasathian 1
51 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
52 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
53 Pantharee Boonsatorn 1
54 กระมล ทองธรรมชาติ 1
55 Suchin Arunsawatwong 1
56 สุวดี ยาป่าคาย 1
57 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
58 Thanathon Sesuk 1
59 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
60 ศุกันยา ห้วยผัด 1
61 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
64 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
65 วินัย งามแสง 1
66 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
67 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
68 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
69 นภสร โกวรรธนะกุล 1
70 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
71 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
72 Phanphen Wattanaarsakit 1
73 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
74 Chonticha Srisawang 1
75 Anawatch Mitpratan 1
76 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
77 Waraporn Siriterm 1
78 Kasidit Nootong 1
79 Chayaporn Supachartwong 1
80 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
81 Jittima Chatchawansaisin 1
82 สิทธิพร แอกทอง 1
83 Yeshey Penjor 1
84 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
85 สิริพร สิวราวุฒิ 1
86 สมพร พรมดี 1
87 สุวิชา ทองสิมา 1
88 สายฝน ควรผดุง 1
89 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
90 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
91 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
92 วาสนา เสียงดัง 1
93 Chaweewan Klongsiriwet 1
94 วัลลภ แย้มเหมือน 1
95 Wimaluk Nopsiri 1
96 ธวัชชัย สันติสุข 1
97 Numfa Fungbun 1
98 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
99 Lakhana Chaisri, 1972- 1
100 Kusuma Pasugdee, 1975- 1
101 สำเริง แย้มโสภี 1
102 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
103 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
104 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
105 ประธาน ดาบเพชร 1
106 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
107 Rajalida Lipikorn 1
108 กมลชนก ยวดยง 1
109 อวย เกตุสิงห์ 1
110 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
111 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
112 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
113 Thada Jirajaras 1
114 Walaisiri Muangsiri 1
115 ไววิทย์ พุทธารี 1
116 Sanan Boonpitak 1
117 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
118 Pornpimol Muanjai 1
119 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
120 เอกชัย อดุลยธรรม 1
121 Varunee Padmasankh 1
122 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
125 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
126 Chalermpol Leevailoj 1
127 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
128 Boonchai Sangpetngam 1
129 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
131 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
132 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
133 Srilert Chotpantarat 1
134 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
135 กาญจนา แก้วเทพ 1
136 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
137 Jaitip Paiboon 1
138 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
139 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
140 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
141 ศิริชัย ศิริกายะ 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
144 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
145 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
146 Surattana Seridhoranakul 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
148 Payom Tantivatana 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Veterinary Science 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
152 Kakanang Jaimun 1
153 คัคนางค์ มณีศรี 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
155 อุทัย บุญประเสริฐ 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
157 Somying Tumwasorn 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
159 วิไล ชินธเนศ 1
160 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
161 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
162 Wilai Anomasiri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2549 1
4 2546 1
5 2545 1
6 2543 2
7 2533 1
8 2530 1
9 2524 1
10 2522 1