ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Suchin Arunsawatwong
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
2 Van Quang Nguyen 1
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
4 ธวัชชัย สันติสุข 1
5 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
6 วัลลภ แย้มเหมือน 1
7 สำเริง แย้มโสภี 1
8 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
9 Van Sy Mai 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
12 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
14 คัคนางค์ มณีศรี 1
15 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
16 Bundhit Eua-arporn 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
18 Kittichai Tia 1
19 สุวิชา ทองสิมา 1
20 สมพร พรมดี 1
21 Pornpimol Muanjai 1
22 ไววิทย์ พุทธารี 1
23 Hoang Hai Nguyen 1
24 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
25 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
26 Walaisiri Muangsiri 1
27 เอกชัย อดุลยธรรม 1
28 Varunee Padmasankh 1
29 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
30 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
31 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
32 สายฝน ควรผดุง 1
33 สิริพร สิวราวุฒิ 1
34 วาสนา เสียงดัง 1
35 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
36 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
37 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
38 วิไล ชินธเนศ 1
39 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
40 Wilai Anomasiri 1
41 Jaitip Paiboon 1
42 วัฒนชัย สมิทธากร 1
43 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
44 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
45 Vanida Chantarateptawan 1
46 กาญจนา แก้วเทพ 1
47 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
48 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
49 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
50 Garnpimol C. Ritthidej 1
51 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
52 Vimolmas Lipipun 1
53 Supa Chantharasakul 1
54 Sumphan Wongseripipatana 1
55 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
56 Kittisak Likhitwitayawuid 1
57 Panee Boonthavi 1
58 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
59 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
60 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
61 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
63 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
65 อุทัย บุญประเสริฐ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
67 Somying Tumwasorn 1
68 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
69 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
70 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
71 Srilert Chotpantarat 1
72 ศิริชัย ศิริกายะ 1
73 Chalermpol Leevailoj 1
74 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
75 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
76 Boonchai Sangpetngam 1
77 Thada Jirajaras 1
78 Rajalida Lipikorn 1
79 ชอุ่ม มลิลา 1
80 ๋Janes, Gavin W. 1
81 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
82 ประคอง ชอบเสียง 1
83 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
84 พรรณี กาญจนพลู 1
85 Chakkaphan Sutthirat 1
86 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
87 รุ่งราวี ทองกันยา 1
88 สุมิตรา พูลทอง 1
89 Phanphen Wattanaarsakit 1
90 วินัย งามแสง 1
91 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
92 นภสร โกวรรธนะกุล 1
93 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
94 Yeshey Penjor 1
95 กำจัด มงคลกุล 1
96 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
97 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
98 สุมา เมืองใย 1
99 Ampa Luiengpirom 1
100 Sompol Sanguanrungsirikul 1
101 Naiyana Chaiyabutr 1
102 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
103 บรรจง คณะวรรณ 1
104 มยุรี ตันติสิระ 1
105 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
106 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
107 Kitpramuk Tantayaporn 1
108 Puttipongse Varavudhi 1
109 วิมล เหมะจันทร 1
110 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
111 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
112 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
113 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
114 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
115 ละอองทิพย์ เหมะ 1
116 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
117 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
118 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
119 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
120 Thanathon Sesuk 1
121 กระมล ทองธรรมชาติ 1
122 ศุกันยา ห้วยผัด 1
123 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
124 Pantharee Boonsatorn 1
125 สมชัย วัฒนการุณ 1
126 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
127 สุวดี ยาป่าคาย 1
128 กมลชนก ยวดยง 1
129 ประธาน ดาบเพชร 1
130 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
131 อวย เกตุสิงห์ 1
132 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
133 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
134 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
135 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
136 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
137 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
138 สิทธิพร แอกทอง 1
139 Anawatch Mitpratan 1
140 Kasidit Nootong 1
141 Chayaporn Supachartwong 1
142 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
143 Chonticha Srisawang 1
144 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
145 Jittima Chatchawansaisin 1
146 Waraporn Siriterm 1
147 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
148 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
149 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
150 Acom Sornsute 1
151 Chariya Uiyyasathian 1
152 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
153 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
154 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
155 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 2
3 2551 2