ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Suchin Arunsawatwong
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Rajalida Lipikorn 1
2 Thada Jirajaras 1
3 Walaisiri Muangsiri 1
4 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
5 ประธาน ดาบเพชร 1
6 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
7 อวย เกตุสิงห์ 1
8 กมลชนก ยวดยง 1
9 เอกชัย อดุลยธรรม 1
10 Varunee Padmasankh 1
11 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
12 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
13 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
14 Hoang Hai Nguyen 1
15 ไววิทย์ พุทธารี 1
16 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
17 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
18 Pornpimol Muanjai 1
19 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
20 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
21 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
22 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
23 Pantharee Boonsatorn 1
24 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
25 Acom Sornsute 1
26 Chariya Uiyyasathian 1
27 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
28 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
29 สมชัย วัฒนการุณ 1
30 ศุกันยา ห้วยผัด 1
31 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
32 สุวดี ยาป่าคาย 1
33 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
34 Thanathon Sesuk 1
35 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
36 กระมล ทองธรรมชาติ 1
37 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
38 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
39 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
40 วิไล ชินธเนศ 1
41 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
42 อุทัย บุญประเสริฐ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
44 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
45 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
46 คัคนางค์ มณีศรี 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
49 Somying Tumwasorn 1
50 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
51 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
52 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
54 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
56 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
58 Kittichai Tia 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
60 สุวิชา ทองสิมา 1
61 วัลลภ แย้มเหมือน 1
62 สำเริง แย้มโสภี 1
63 สมพร พรมดี 1
64 สิริพร สิวราวุฒิ 1
65 วาสนา เสียงดัง 1
66 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
67 สายฝน ควรผดุง 1
68 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
69 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
70 Van Sy Mai 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
72 Bundhit Eua-arporn 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
74 Van Quang Nguyen 1
75 ธวัชชัย สันติสุข 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
77 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
78 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
79 Vimolmas Lipipun 1
80 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
81 มยุรี ตันติสิระ 1
82 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
83 Garnpimol C. Ritthidej 1
84 Panee Boonthavi 1
85 Sumphan Wongseripipatana 1
86 Supa Chantharasakul 1
87 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
88 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
89 Kitpramuk Tantayaporn 1
90 Puttipongse Varavudhi 1
91 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
92 Naiyana Chaiyabutr 1
93 Sompol Sanguanrungsirikul 1
94 บรรจง คณะวรรณ 1
95 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
96 Ampa Luiengpirom 1
97 Kittisak Likhitwitayawuid 1
98 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
99 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
100 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
101 Vanida Chantarateptawan 1
102 ศิริชัย ศิริกายะ 1
103 Srilert Chotpantarat 1
104 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
105 Chalermpol Leevailoj 1
106 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
107 กาญจนา แก้วเทพ 1
108 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
109 วัฒนชัย สมิทธากร 1
110 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
111 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
112 Jaitip Paiboon 1
113 Wilai Anomasiri 1
114 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
115 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
116 ละอองทิพย์ เหมะ 1
117 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
118 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
119 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
120 Chonticha Srisawang 1
121 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
122 วินัย งามแสง 1
123 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
124 นภสร โกวรรธนะกุล 1
125 Phanphen Wattanaarsakit 1
126 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
127 Jittima Chatchawansaisin 1
128 Waraporn Siriterm 1
129 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
130 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
131 Kasidit Nootong 1
132 Anawatch Mitpratan 1
133 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
134 Chayaporn Supachartwong 1
135 สิทธิพร แอกทอง 1
136 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
137 กำจัด มงคลกุล 1
138 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
139 พรรณี กาญจนพลู 1
140 Chakkaphan Sutthirat 1
141 สุมา เมืองใย 1
142 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
143 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
144 วิมล เหมะจันทร 1
145 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
146 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
147 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
148 รุ่งราวี ทองกันยา 1
149 สุมิตรา พูลทอง 1
150 Yeshey Penjor 1
151 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
152 ๋Janes, Gavin W. 1
153 ประคอง ชอบเสียง 1
154 ชอุ่ม มลิลา 1
155 Boonchai Sangpetngam 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 2
3 2551 2