ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Srilert Chotpantarat
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chakkaphan Sutthirat 3
2 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
3 Acom Sornsute 1
4 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
5 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
6 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
7 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
8 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
9 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
10 Chariya Uiyyasathian 1
11 Pantharee Boonsatorn 1
12 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
13 Thanathon Sesuk 1
14 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
15 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
16 กระมล ทองธรรมชาติ 1
17 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
18 สมชัย วัฒนการุณ 1
19 ศุกันยา ห้วยผัด 1
20 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
21 Kasidit Nootong 1
22 Phanphen Wattanaarsakit 1
23 วินัย งามแสง 1
24 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
25 นภสร โกวรรธนะกุล 1
26 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
27 Yeshey Penjor 1
28 กำจัด มงคลกุล 1
29 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
30 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
31 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
32 สิทธิพร แอกทอง 1
33 Anawatch Mitpratan 1
34 สุวดี ยาป่าคาย 1
35 Chayaporn Supachartwong 1
36 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
37 Chonticha Srisawang 1
38 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
39 Jittima Chatchawansaisin 1
40 Waraporn Siriterm 1
41 Suchin Arunsawatwong 1
42 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
43 Yaowaluck Charuseiam 1
44 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
45 Neti Kuaneiam 1
46 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
47 Thongthit Chayakula 1
48 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
49 Thanop Thitimakorn 1
50 Say Kee Ong 1
51 วาสนา เสียงดัง 1
52 สมพร พรมดี 1
53 สุวิชา ทองสิมา 1
54 วัลลภ แย้มเหมือน 1
55 สิริพร สิวราวุฒิ 1
56 สายฝน ควรผดุง 1
57 Rakkreat Wikiniyadhanee 1
58 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
59 Chakkaphan Sutthirat, 1
60 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
61 Komsoon Somprasong 1
62 อวย เกตุสิงห์ 1
63 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
64 ประธาน ดาบเพชร 1
65 กมลชนก ยวดยง 1
66 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
67 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
68 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
69 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
70 Thada Jirajaras 1
71 Rajalida Lipikorn 1
72 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
73 Pichet Chaiwiwatworakul 1
74 ไววิทย์ พุทธารี 1
75 Pornpimol Muanjai 1
76 Varunee Padmasankh 1
77 เอกชัย อดุลยธรรม 1
78 Walaisiri Muangsiri 1
79 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
80 สุมิตรา พูลทอง 1
81 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
82 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
83 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
84 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
86 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
88 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
90 Boonchai Sangpetngam 1
91 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
92 กาญจนา แก้วเทพ 1
93 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
94 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
95 Vanida Chantarateptawan 1
96 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
97 Chalermpol Leevailoj 1
98 ศิริชัย ศิริกายะ 1
99 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
100 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
104 Jaturon Kornkul 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
106 ธวัชชัย สันติสุข 1
107 สำเริง แย้มโสภี 1
108 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
109 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
111 คัคนางค์ มณีศรี 1
112 อุทัย บุญประเสริฐ 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
114 Somying Tumwasorn 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
116 วิไล ชินธเนศ 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
118 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
120 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
121 Wilai Anomasiri 1
122 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
123 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
124 วิมล เหมะจันทร 1
125 ละอองทิพย์ เหมะ 1
126 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
127 Naiyana Chaiyabutr 1
128 Kitpramuk Tantayaporn 1
129 Puttipongse Varavudhi 1
130 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
131 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
132 ประคอง ชอบเสียง 1
133 ชอุ่ม มลิลา 1
134 ๋Janes, Gavin W. 1
135 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
136 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
137 สุมา เมืองใย 1
138 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
139 พรรณี กาญจนพลู 1
140 Sompol Sanguanrungsirikul 1
141 Ampa Luiengpirom 1
142 Kittisak Likhitwitayawuid 1
143 Panee Boonthavi 1
144 Sumphan Wongseripipatana 1
145 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
146 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
147 Jaitip Paiboon 1
148 วัฒนชัย สมิทธากร 1
149 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
150 Supa Chantharasakul 1
151 Garnpimol C. Ritthidej 1
152 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
153 บรรจง คณะวรรณ 1
154 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
155 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
156 มยุรี ตันติสิระ 1
157 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
158 Vimolmas Lipipun 1
159 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
160 รุ่งราวี ทองกันยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2551 2