ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Srilert Chotpantarat
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chakkaphan Sutthirat 3
2 Suchin Arunsawatwong 1
3 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
4 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
5 สุวดี ยาป่าคาย 1
6 Thanathon Sesuk 1
7 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
8 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
9 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
10 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
11 กมลชนก ยวดยง 1
12 Rajalida Lipikorn 1
13 เอกชัย อดุลยธรรม 1
14 Walaisiri Muangsiri 1
15 Thada Jirajaras 1
16 ประธาน ดาบเพชร 1
17 กระมล ทองธรรมชาติ 1
18 อวย เกตุสิงห์ 1
19 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
20 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
21 สมชัย วัฒนการุณ 1
22 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
23 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
24 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
25 Waraporn Siriterm 1
26 Kasidit Nootong 1
27 Chayaporn Supachartwong 1
28 สิทธิพร แอกทอง 1
29 Anawatch Mitpratan 1
30 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
31 Chariya Uiyyasathian 1
32 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
33 Pantharee Boonsatorn 1
34 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
35 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
36 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
37 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
38 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
39 Acom Sornsute 1
40 ศุกันยา ห้วยผัด 1
41 Varunee Padmasankh 1
42 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
43 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
44 ธวัชชัย สันติสุข 1
45 สำเริง แย้มโสภี 1
46 วัลลภ แย้มเหมือน 1
47 สิริพร สิวราวุฒิ 1
48 สมพร พรมดี 1
49 สุวิชา ทองสิมา 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
52 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
54 วิไล ชินธเนศ 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
56 คัคนางค์ มณีศรี 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
58 Jaturon Kornkul 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
60 สายฝน ควรผดุง 1
61 Chakkaphan Sutthirat, 1
62 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
63 Thongthit Chayakula 1
64 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
65 Komsoon Somprasong 1
66 ไววิทย์ พุทธารี 1
67 Pornpimol Muanjai 1
68 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
69 Pichet Chaiwiwatworakul 1
70 Thanop Thitimakorn 1
71 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
72 วาสนา เสียงดัง 1
73 Rakkreat Wikiniyadhanee 1
74 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
75 Say Kee Ong 1
76 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
77 Neti Kuaneiam 1
78 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
79 Yaowaluck Charuseiam 1
80 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
81 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
82 Wilai Anomasiri 1
83 Jaitip Paiboon 1
84 วัฒนชัย สมิทธากร 1
85 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
86 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
87 Vanida Chantarateptawan 1
88 กาญจนา แก้วเทพ 1
89 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
90 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
91 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
92 Garnpimol C. Ritthidej 1
93 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
94 Vimolmas Lipipun 1
95 Supa Chantharasakul 1
96 Sumphan Wongseripipatana 1
97 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
98 Kittisak Likhitwitayawuid 1
99 Panee Boonthavi 1
100 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
101 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
102 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
104 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
106 Somying Tumwasorn 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
108 อุทัย บุญประเสริฐ 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
111 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
112 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
113 Chalermpol Leevailoj 1
114 ศิริชัย ศิริกายะ 1
115 Boonchai Sangpetngam 1
116 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
118 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
119 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
120 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
121 มยุรี ตันติสิระ 1
122 รุ่งราวี ทองกันยา 1
123 สุมิตรา พูลทอง 1
124 Yeshey Penjor 1
125 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
126 ๋Janes, Gavin W. 1
127 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
128 ประคอง ชอบเสียง 1
129 ชอุ่ม มลิลา 1
130 กำจัด มงคลกุล 1
131 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
132 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
133 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
134 Chonticha Srisawang 1
135 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
136 วินัย งามแสง 1
137 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
138 นภสร โกวรรธนะกุล 1
139 Phanphen Wattanaarsakit 1
140 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
141 พรรณี กาญจนพลู 1
142 Sompol Sanguanrungsirikul 1
143 Naiyana Chaiyabutr 1
144 Kitpramuk Tantayaporn 1
145 Ampa Luiengpirom 1
146 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
147 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
148 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
149 บรรจง คณะวรรณ 1
150 Puttipongse Varavudhi 1
151 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
152 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
153 สุมา เมืองใย 1
154 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
155 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
156 วิมล เหมะจันทร 1
157 ละอองทิพย์ เหมะ 1
158 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
159 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
160 Jittima Chatchawansaisin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2551 2