ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Srilert Chotpantarat
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chakkaphan Sutthirat 3
2 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
3 Jittima Chatchawansaisin 1
4 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
5 Chonticha Srisawang 1
6 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
7 วินัย งามแสง 1
8 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
9 Chayaporn Supachartwong 1
10 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
11 Anawatch Mitpratan 1
12 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
13 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
14 Chariya Uiyyasathian 1
15 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
16 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
17 Phanphen Wattanaarsakit 1
18 Kasidit Nootong 1
19 Waraporn Siriterm 1
20 สิทธิพร แอกทอง 1
21 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
22 พรรณี กาญจนพลู 1
23 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
24 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
25 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
26 สุมา เมืองใย 1
27 วิมล เหมะจันทร 1
28 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
29 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
30 ประคอง ชอบเสียง 1
31 ชอุ่ม มลิลา 1
32 กำจัด มงคลกุล 1
33 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
34 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
35 Yeshey Penjor 1
36 สุมิตรา พูลทอง 1
37 ๋Janes, Gavin W. 1
38 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
39 รุ่งราวี ทองกันยา 1
40 นภสร โกวรรธนะกุล 1
41 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
42 Walaisiri Muangsiri 1
43 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
44 Varunee Padmasankh 1
45 เอกชัย อดุลยธรรม 1
46 Rajalida Lipikorn 1
47 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
48 ประธาน ดาบเพชร 1
49 Thada Jirajaras 1
50 Pornpimol Muanjai 1
51 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
52 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
53 Thanop Thitimakorn 1
54 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
55 Thongthit Chayakula 1
56 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
57 Pichet Chaiwiwatworakul 1
58 ไววิทย์ พุทธารี 1
59 Komsoon Somprasong 1
60 อวย เกตุสิงห์ 1
61 กมลชนก ยวดยง 1
62 สมชัย วัฒนการุณ 1
63 ศุกันยา ห้วยผัด 1
64 กระมล ทองธรรมชาติ 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
67 Acom Sornsute 1
68 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
69 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
70 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
71 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
72 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
73 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
74 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
75 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
76 Suchin Arunsawatwong 1
77 Thanathon Sesuk 1
78 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
79 สุวดี ยาป่าคาย 1
80 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
81 ละอองทิพย์ เหมะ 1
82 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
84 วิไล ชินธเนศ 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
86 คัคนางค์ มณีศรี 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
88 Jaturon Kornkul 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
91 อุทัย บุญประเสริฐ 1
92 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
94 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
96 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
98 Somying Tumwasorn 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
102 วาสนา เสียงดัง 1
103 Rakkreat Wikiniyadhanee 1
104 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
105 Say Kee Ong 1
106 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
107 Neti Kuaneiam 1
108 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
109 Yaowaluck Charuseiam 1
110 Chakkaphan Sutthirat, 1
111 สายฝน ควรผดุง 1
112 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
113 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
114 ธวัชชัย สันติสุข 1
115 สำเริง แย้มโสภี 1
116 วัลลภ แย้มเหมือน 1
117 สิริพร สิวราวุฒิ 1
118 สมพร พรมดี 1
119 สุวิชา ทองสิมา 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
121 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
122 Vimolmas Lipipun 1
123 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
124 มยุรี ตันติสิระ 1
125 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
126 Garnpimol C. Ritthidej 1
127 Panee Boonthavi 1
128 Sumphan Wongseripipatana 1
129 Supa Chantharasakul 1
130 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
131 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
132 Kitpramuk Tantayaporn 1
133 Puttipongse Varavudhi 1
134 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
135 Naiyana Chaiyabutr 1
136 Sompol Sanguanrungsirikul 1
137 บรรจง คณะวรรณ 1
138 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
139 Ampa Luiengpirom 1
140 Kittisak Likhitwitayawuid 1
141 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
142 ศิริชัย ศิริกายะ 1
143 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
144 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
145 Chalermpol Leevailoj 1
146 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
147 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
148 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
149 Boonchai Sangpetngam 1
150 Vanida Chantarateptawan 1
151 กาญจนา แก้วเทพ 1
152 วัฒนชัย สมิทธากร 1
153 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
154 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
155 Jaitip Paiboon 1
156 Wilai Anomasiri 1
157 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
158 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
159 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
160 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2551 2