ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sopon Phumeechanya
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุพรรณณี เป็งคำ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
3 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
4 อนันต์ ทองภู 5
5 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 5
6 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
7 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
8 เสาวรี บำรุง 4
9 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
10 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
11 จงรักษ์ จารุเนตร 4
12 สุภาพร สุขโต 4
13 วุฒิพล จันสระคู 3
14 วสันต์ วรรณจักร์ 3
15 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
16 สมควร คล้องช้าง 3
17 วนิดา โนบรรเทา 3
18 โอภาษ บุญเส็ง 3
19 วิทูร อมรพล 3
20 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 3
21 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
22 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
23 โอภำษ บุญเส็ง 3
24 กุลชาติ นำคจันทึก 3
25 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
26 ศักดา พุทธพาธ 3
27 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
28 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 3
29 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
30 ฉลอง เกิดศรี 3
31 จารุวรรณ บางแวก 3
32 สุภาวดี สมภาค 3
33 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
34 ปรีชา แสงโสดา 3
35 กิติพร เจริญสุข 3
36 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
37 แฉล้ม มาศวรรณา 3
38 สุชาติ คำอ่อน 3
39 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
40 วินัย ศรวัต 3
41 ประนอม ใจอ้าย 3
42 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
43 อิสระ พุทธสิมมา 3
44 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
45 สันติ พรหมคำ 3
46 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
47 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
48 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
49 เอมอร เพชรทอง 3
50 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
51 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
52 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
53 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
54 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
55 บุญญาภา ศรีหาตา 3
56 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
57 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
58 อนุชา เหลาเคน 3
59 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
60 จำนง ชัญถาวร 3
61 อานนท์ มลิพันธ์ 3
62 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
63 ประพิศ วองเทียม 3
64 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
65 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
66 สมพงษ์ ทองช่วย 3
67 เมธาพร พุฒขำว 3
68 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
69 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
70 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
71 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
72 สมฤทัย ตันเจริญ 3
73 สุมนำ งามผ่องใส 3
74 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
75 นิลุบล ทวีกุล 3
76 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
77 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
78 สาคร โรจนัย 3
79 มณี หาชานนท์ 3
80 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
81 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
82 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
83 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
84 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
85 เมธำพร พุฒขำว 2
86 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
87 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
88 มำลัย กล่อมแก้ว 2
89 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
90 แววตา พลกุล 2
91 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
92 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
93 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
94 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
95 อภิชำต เมืองซอง 2
96 สุภำพร สุขโต 2
97 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
98 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
99 ปัทมกร พงวาเรศ 2
100 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
101 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
102 สมชำย บุญประดับ 2
103 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
104 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
105 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
106 วนิดำ โนบรรเทำ 2
107 ปรีชา กาเพ็ชร 2
108 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
109 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
110 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
111 เสำวรี บำรุง 2
112 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
113 เจิม จาประโคน 2
114 วารีย์ ทองมี 1
115 เมธาพร พุฒขาว 1
116 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
117 พัชรินทร์ นามวง์ 1
118 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
119 มาลัย กล่อมแก้ว 1
120 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
121 เหรียญทอง พานสายตา 1
122 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
123 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 1
124 Charnchai Pluempitiwiriyawej 1
125 Saowapak Thongvigitmanee 1
126 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 1
127 โสภณ ผู้มีจรรยารยา 1
128 สมชาย บุญประดับ 1
129 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
130 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
131 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2553 1
5 2548 2
6 543 5