ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somying Tumwasorn
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมใจ ทองหวาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ratha-Korn Vilaichone 10
2 Nibondh Udomsantisuk 7
3 Voracha Mahachai 4
4 Varocha Mahachai 4
5 Waraporn Siriterm 2
6 Ajcharaporn Sawatpanich 2
7 Graham, David Y. 2
8 Duangporn Thong-Ngam 2
9 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
10 Kamon Kawkitinarong 1
11 Chutima Jittaprasatsin 1
12 วาสนา เสียงดัง 1
13 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
14 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
15 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
16 Wimonrat Panpetch 1
17 Chudaachhara Unhasuta 1
18 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
19 Siriwan Yaemnimnual 1
20 สิริพร สิวราวุฒิ 1
21 สมพร พรมดี 1
22 Siroj Jitsurong 1
23 สุวิชา ทองสิมา 1
24 Sanjira Juntarapornchai 1
25 Chintana Chirathaworn 1
26 Anchalee La-ard 1
27 Daungporn Thongngam 1
28 สายฝน ควรผดุง 1
29 Nifaridah Waba 1
30 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
31 Nathavut Sirimontaporn 1
32 Suchin Arunsawatwong 1
33 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
34 Ukkaporn Sirichai 1
35 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
36 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
37 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
38 กระมล ทองธรรมชาติ 1
39 Wu, Jeng Yih 1
40 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
41 อวย เกตุสิงห์ 1
42 Chatporn Kittitrakul 1
43 วัลลภ แย้มเหมือน 1
44 Varunee Padmasankh 1
45 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
46 Somwai Leetranont 1
47 Walaisiri Muangsiri 1
48 Udom Kachintorn 1
49 ประธาน ดาบเพชร 1
50 Roongruedee Chaiteerakij 1
51 Rajalida Lipikorn 1
52 ไววิทย์ พุทธารี 1
53 Baylor College of Medicine and Texas Children's Hospital, Feigin Center 1
54 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
55 Thanathon Sesuk 1
56 สุวดี ยาป่าคาย 1
57 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
58 ศุกันยา ห้วยผัด 1
59 Pantharee Boonsatorn 1
60 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
61 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
62 Acom Sornsute 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
65 กมลชนก ยวดยง 1
66 Sumanee Sirilertpanrana 1
67 Thien Thiraworawong 1
68 Prasertsri Tunglertsumphan 1
69 Phawinee Subsomwong 1
70 Pornpimol Muanjai 1
71 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
72 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
73 Thada Jirajaras 1
74 เอกชัย อดุลยธรรม 1
75 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
76 วิไล ชินธเนศ 1
77 ธวัชชัย สันติสุข 1
78 Yupawadee Chaodong 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
80 Chompoonut Sunanliganon 1
81 Saowanee Kwanlertjit 1
82 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
83 สำเริง แย้มโสภี 1
84 Versalovic, James 1
85 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
86 สมชัย วัฒนการุณ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
88 Suthep Thaniyavarn 1
89 คัคนางค์ มณีศรี 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
91 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
94 Somjai Reinprayoon 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
96 Kanchalee Lertpocasombat 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
98 Janjira Thongtem 1
99 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
100 Kittisak Likhitwitayawuid 1
101 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
102 Sumphan Wongseripipatana 1
103 Panee Boonthavi 1
104 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
105 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
106 Wilai Anomasiri 1
107 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
108 วัฒนชัย สมิทธากร 1
109 Jaitip Paiboon 1
110 Garnpimol C. Ritthidej 1
111 Supa Chantharasakul 1
112 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
113 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
114 บรรจง คณะวรรณ 1
115 Sompol Sanguanrungsirikul 1
116 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
117 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
118 Vimolmas Lipipun 1
119 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
120 มยุรี ตันติสิระ 1
121 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
122 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
123 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
124 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
126 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
127 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
129 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
130 อุทัย บุญประเสริฐ 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
132 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
133 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
134 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
135 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
136 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
137 กาญจนา แก้วเทพ 1
138 Vanida Chantarateptawan 1
139 Srilert Chotpantarat 1
140 ศิริชัย ศิริกายะ 1
141 Boonchai Sangpetngam 1
142 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
143 Chalermpol Leevailoj 1
144 Ampa Luiengpirom 1
145 Kitpramuk Tantayaporn 1
146 วินัย งามแสง 1
147 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
148 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
149 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
150 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
151 นภสร โกวรรธนะกุล 1
152 Yeshey Penjor 1
153 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
154 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
155 Phanphen Wattanaarsakit 1
156 Chonticha Srisawang 1
157 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
158 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
159 Chariya Uiyyasathian 1
160 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
161 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
162 Anawatch Mitpratan 1
163 Kasidit Nootong 1
164 Jittima Chatchawansaisin 1
165 สิทธิพร แอกทอง 1
166 Chayaporn Supachartwong 1
167 กำจัด มงคลกุล 1
168 รุ่งราวี ทองกันยา 1
169 วิมล เหมะจันทร 1
170 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
171 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
172 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
173 ละอองทิพย์ เหมะ 1
174 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
175 Naiyana Chaiyabutr 1
176 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
177 Puttipongse Varavudhi 1
178 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
179 สุมา เมืองใย 1
180 ประคอง ชอบเสียง 1
181 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
182 ๋Janes, Gavin W. 1
183 สุมิตรา พูลทอง 1
184 ชอุ่ม มลิลา 1
185 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
186 Chakkaphan Sutthirat 1
187 พรรณี กาญจนพลู 1
188 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
189 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 3
8 2548 3
9 2547 4
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 1
13 2541 3
14 2539 1
15 2538 1
16 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Role of lactobacillus thai strains in anti-inflammatory and antagonistic activity to helicobacter pylori
2 Role of Lactobacillus in the enhancement of human intestinal epithelial barrier functions destroyed by Clostridium Difficile
3 Molecular analysis of toxin genes and tcdC genotypes among clostridium difficile isolates in King Chulalongkorn Memorial Hospital
4 Hypocholesterolemic property of lactobacillus Thai isolates
ปี พ.ศ. 2554
5 CagA genotype and metronidazole resistant strain of Helicobacter pylori in functional dyspepsia in Thailand
6 Sequential therapy in clarithromycin-sensitive and -resistant Helicobacter pylori based on polymerase chain reaction molecular test
7 Detection of beneficial bacteria in breast milk and assessment of their antagonistic activity against bacterial pathogens
ปี พ.ศ. 2553
8 List assignment problems
9 Effects of Lactobacillus plantarum B7 on serum TNF-α and IL-1β level, lipid peroxidation and apoptosis of gastric mucosa in rats infected with Helicobacter pylori
ปี พ.ศ. 2552
10 Relationship between hrgA Gene of H. pylori infection in gastritis and peptic ulcer disease in Thailand
11 Identification of probiotic lactobacillus with anti-inflammatory activity in the gastrointestinal tract
ปี พ.ศ. 2551
12 Quantification and determination of antagonistic activity of bifidobacteria and lactobacilli in faeces of breast-fed and mixed-fed infants
13 Detection of lactobacillus in the stomach of dyspeptic patients and its role in the suppression of tumor necrosis factor-α production in vitro
ปี พ.ศ. 2550
14 Interleukin-1 polymorphisms and gastric mucosal cytokines in gastric cancer at an early age under 50 years compared to the older age group
ปี พ.ศ. 2549
15 Clinical relevance of the gene cagA, vacA and iceA genotypes of Helicobacter pylori in Thailand
16 Development of test kit for detection of rifampin resistance in mycobacterium tuberculosis by PCR-reverse line blot hybridization
17 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2548
18 Gastric mucosal cytokine levels in relation to host interleukin-1 polymorphisms and Helicobacter pyloricagA genotype
19 Helicobacter pylori infection and gastric cancer in Thailand
20 The association between genes cagA, vacA and iceA of Helicobacter pylori and peptic ulcer diseases in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
21 Molecular epidemiology and outcome of Helicobacter pylori infection in Thailand : a cultural cross roads
22 Comparison of methods for susceptibility testing of mycobacterium avium complex to clarithromycin resistance
23 Multiplex PCR and reverse hybridization to detect and identify imycobacterium i species
24 The association between genes cagA, vacA and iceA of helicobacter pylori and peptic ulcer diseases
ปี พ.ศ. 2546
25 Cloning and characterization of in vivo expressed genes of Burkholderia pseudomallei in bacteremic melioidosis patients
ปี พ.ศ. 2545
26 Comparative studies of diagnostic tests of tuberculous lymphadenitis : culture for TB (BACTEC), polymerase chain reaction and histopathology
27 Detection of clarithromycin resistance in Helicobacter pylori isolated from Thai patients
ปี พ.ศ. 2544
28 Species identification of mycobacteria by sequencing of amplified 16S rDNA from hemocultures
ปี พ.ศ. 2541
29 Polymerase chain reaction amplification of genes encoding P1 protein and 16S rRNA for detection of Mycoplasma pneumoniae
30 Genetic characterization of Ciprofloxacin resistance in Mycobacterium tuberculosis
31 Genetic characterization of rifampin resistance in Mycobacterium Tuberculosis
ปี พ.ศ. 2539
32 Nucleotide sequence and the gene product of Pseudomonas pseudomallei in Hemolysin-expressing Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2538
33 Amplification of p1-gene by polymerase chain reaction for detection of mycoplasma pneumoniae
ปี พ.ศ. 2533
34 Isolation and some properties of a protease from Pseudomonas pseudomallei