ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somying Tumwasorn
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมใจ ทองหวาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ratha-Korn Vilaichone 10
2 Nibondh Udomsantisuk 7
3 Voracha Mahachai 4
4 Varocha Mahachai 4
5 Ajcharaporn Sawatpanich 2
6 Duangporn Thong-Ngam 2
7 Waraporn Siriterm 2
8 Graham, David Y. 2
9 Chakkaphan Sutthirat 1
10 สุมา เมืองใย 1
11 พรรณี กาญจนพลู 1
12 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
13 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
14 วิมล เหมะจันทร 1
15 ละอองทิพย์ เหมะ 1
16 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
17 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
18 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
19 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
20 สุมิตรา พูลทอง 1
21 กำจัด มงคลกุล 1
22 Yeshey Penjor 1
23 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
24 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
25 รุ่งราวี ทองกันยา 1
26 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
27 ประคอง ชอบเสียง 1
28 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
29 ๋Janes, Gavin W. 1
30 ชอุ่ม มลิลา 1
31 Ampa Luiengpirom 1
32 Garnpimol C. Ritthidej 1
33 Supa Chantharasakul 1
34 Vimolmas Lipipun 1
35 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
36 Panee Boonthavi 1
37 Sumphan Wongseripipatana 1
38 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
39 Kittisak Likhitwitayawuid 1
40 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
41 มยุรี ตันติสิระ 1
42 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
43 Phanphen Wattanaarsakit 1
44 Kitpramuk Tantayaporn 1
45 Naiyana Chaiyabutr 1
46 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
47 Sompol Sanguanrungsirikul 1
48 บรรจง คณะวรรณ 1
49 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
50 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
51 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
52 Puttipongse Varavudhi 1
53 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
54 Chatporn Kittitrakul 1
55 ประธาน ดาบเพชร 1
56 Roongruedee Chaiteerakij 1
57 Rajalida Lipikorn 1
58 อวย เกตุสิงห์ 1
59 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
60 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
61 Suchin Arunsawatwong 1
62 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
63 Ukkaporn Sirichai 1
64 Udom Kachintorn 1
65 Walaisiri Muangsiri 1
66 Anchalee La-ard 1
67 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
68 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
69 Chudaachhara Unhasuta 1
70 ไววิทย์ พุทธารี 1
71 Somwai Leetranont 1
72 Nathavut Sirimontaporn 1
73 Varunee Padmasankh 1
74 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
75 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
76 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
77 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
78 Jittima Chatchawansaisin 1
79 สิทธิพร แอกทอง 1
80 Chayaporn Supachartwong 1
81 Chonticha Srisawang 1
82 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
83 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
84 วินัย งามแสง 1
85 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
86 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
87 Kasidit Nootong 1
88 Anawatch Mitpratan 1
89 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
90 สมชัย วัฒนการุณ 1
91 กระมล ทองธรรมชาติ 1
92 Wu, Jeng Yih 1
93 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
94 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
95 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
96 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
97 Chariya Uiyyasathian 1
98 นภสร โกวรรธนะกุล 1
99 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
100 Wimonrat Panpetch 1
101 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
102 Daungporn Thongngam 1
103 สายฝน ควรผดุง 1
104 วาสนา เสียงดัง 1
105 Chutima Jittaprasatsin 1
106 Siriwan Yaemnimnual 1
107 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
108 Kamon Kawkitinarong 1
109 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
110 Nifaridah Waba 1
111 สิริพร สิวราวุฒิ 1
112 วัลลภ แย้มเหมือน 1
113 Janjira Thongtem 1
114 สำเริง แย้มโสภี 1
115 Versalovic, James 1
116 Sanjira Juntarapornchai 1
117 สุวิชา ทองสิมา 1
118 Chintana Chirathaworn 1
119 สมพร พรมดี 1
120 Siroj Jitsurong 1
121 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
122 Phawinee Subsomwong 1
123 ศุกันยา ห้วยผัด 1
124 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
125 Thanathon Sesuk 1
126 สุวดี ยาป่าคาย 1
127 Pantharee Boonsatorn 1
128 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
129 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
130 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
131 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
132 Acom Sornsute 1
133 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
134 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
135 Pornpimol Muanjai 1
136 Sumanee Sirilertpanrana 1
137 Thien Thiraworawong 1
138 Prasertsri Tunglertsumphan 1
139 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
140 เอกชัย อดุลยธรรม 1
141 กมลชนก ยวดยง 1
142 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
143 Thada Jirajaras 1
144 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
145 Baylor College of Medicine and Texas Children's Hospital, Feigin Center 1
146 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
147 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
148 Boonchai Sangpetngam 1
149 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
150 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
153 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
154 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
155 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
156 Chalermpol Leevailoj 1
157 ศิริชัย ศิริกายะ 1
158 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
159 Wilai Anomasiri 1
160 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
161 วัฒนชัย สมิทธากร 1
162 Vanida Chantarateptawan 1
163 กาญจนา แก้วเทพ 1
164 Srilert Chotpantarat 1
165 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
166 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
167 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
169 Chompoonut Sunanliganon 1
170 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
171 Suthep Thaniyavarn 1
172 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
173 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
174 Yupawadee Chaodong 1
175 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
176 Saowanee Kwanlertjit 1
177 ธวัชชัย สันติสุข 1
178 Kanchalee Lertpocasombat 1
179 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
180 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
181 วิไล ชินธเนศ 1
182 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
183 อุทัย บุญประเสริฐ 1
184 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
185 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
186 Somjai Reinprayoon 1
187 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
188 คัคนางค์ มณีศรี 1
189 Jaitip Paiboon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 3
8 2548 3
9 2547 4
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 1
13 2541 3
14 2539 1
15 2538 1
16 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Role of lactobacillus thai strains in anti-inflammatory and antagonistic activity to helicobacter pylori
2 Role of Lactobacillus in the enhancement of human intestinal epithelial barrier functions destroyed by Clostridium Difficile
3 Molecular analysis of toxin genes and tcdC genotypes among clostridium difficile isolates in King Chulalongkorn Memorial Hospital
4 Hypocholesterolemic property of lactobacillus Thai isolates
ปี พ.ศ. 2554
5 CagA genotype and metronidazole resistant strain of Helicobacter pylori in functional dyspepsia in Thailand
6 Sequential therapy in clarithromycin-sensitive and -resistant Helicobacter pylori based on polymerase chain reaction molecular test
7 Detection of beneficial bacteria in breast milk and assessment of their antagonistic activity against bacterial pathogens
ปี พ.ศ. 2553
8 List assignment problems
9 Effects of Lactobacillus plantarum B7 on serum TNF-α and IL-1β level, lipid peroxidation and apoptosis of gastric mucosa in rats infected with Helicobacter pylori
ปี พ.ศ. 2552
10 Relationship between hrgA Gene of H. pylori infection in gastritis and peptic ulcer disease in Thailand
11 Identification of probiotic lactobacillus with anti-inflammatory activity in the gastrointestinal tract
ปี พ.ศ. 2551
12 Quantification and determination of antagonistic activity of bifidobacteria and lactobacilli in faeces of breast-fed and mixed-fed infants
13 Detection of lactobacillus in the stomach of dyspeptic patients and its role in the suppression of tumor necrosis factor-α production in vitro
ปี พ.ศ. 2550
14 Interleukin-1 polymorphisms and gastric mucosal cytokines in gastric cancer at an early age under 50 years compared to the older age group
ปี พ.ศ. 2549
15 Clinical relevance of the gene cagA, vacA and iceA genotypes of Helicobacter pylori in Thailand
16 Development of test kit for detection of rifampin resistance in mycobacterium tuberculosis by PCR-reverse line blot hybridization
17 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2548
18 Gastric mucosal cytokine levels in relation to host interleukin-1 polymorphisms and Helicobacter pyloricagA genotype
19 Helicobacter pylori infection and gastric cancer in Thailand
20 The association between genes cagA, vacA and iceA of Helicobacter pylori and peptic ulcer diseases in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
21 Molecular epidemiology and outcome of Helicobacter pylori infection in Thailand : a cultural cross roads
22 Comparison of methods for susceptibility testing of mycobacterium avium complex to clarithromycin resistance
23 Multiplex PCR and reverse hybridization to detect and identify imycobacterium i species
24 The association between genes cagA, vacA and iceA of helicobacter pylori and peptic ulcer diseases
ปี พ.ศ. 2546
25 Cloning and characterization of in vivo expressed genes of Burkholderia pseudomallei in bacteremic melioidosis patients
ปี พ.ศ. 2545
26 Comparative studies of diagnostic tests of tuberculous lymphadenitis : culture for TB (BACTEC), polymerase chain reaction and histopathology
27 Detection of clarithromycin resistance in Helicobacter pylori isolated from Thai patients
ปี พ.ศ. 2544
28 Species identification of mycobacteria by sequencing of amplified 16S rDNA from hemocultures
ปี พ.ศ. 2541
29 Polymerase chain reaction amplification of genes encoding P1 protein and 16S rRNA for detection of Mycoplasma pneumoniae
30 Genetic characterization of Ciprofloxacin resistance in Mycobacterium tuberculosis
31 Genetic characterization of rifampin resistance in Mycobacterium Tuberculosis
ปี พ.ศ. 2539
32 Nucleotide sequence and the gene product of Pseudomonas pseudomallei in Hemolysin-expressing Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2538
33 Amplification of p1-gene by polymerase chain reaction for detection of mycoplasma pneumoniae
ปี พ.ศ. 2533
34 Isolation and some properties of a protease from Pseudomonas pseudomallei