ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somying Tumwasorn
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมใจ ทองหวาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ratha-Korn Vilaichone 10
2 Nibondh Udomsantisuk 7
3 Voracha Mahachai 4
4 Varocha Mahachai 4
5 Waraporn Siriterm 2
6 Ajcharaporn Sawatpanich 2
7 Graham, David Y. 2
8 Duangporn Thong-Ngam 2
9 Ampa Luiengpirom 1
10 Sompol Sanguanrungsirikul 1
11 Kitpramuk Tantayaporn 1
12 Naiyana Chaiyabutr 1
13 บรรจง คณะวรรณ 1
14 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
15 มยุรี ตันติสิระ 1
16 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
17 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
18 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
19 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
20 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
21 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
22 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
23 สุมา เมืองใย 1
24 Chakkaphan Sutthirat 1
25 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
26 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
27 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
28 ละอองทิพย์ เหมะ 1
29 วิมล เหมะจันทร 1
30 Puttipongse Varavudhi 1
31 Sumphan Wongseripipatana 1
32 Vanida Chantarateptawan 1
33 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
34 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
35 Wilai Anomasiri 1
36 กาญจนา แก้วเทพ 1
37 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
38 ศิริชัย ศิริกายะ 1
39 Srilert Chotpantarat 1
40 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
41 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
42 วัฒนชัย สมิทธากร 1
43 พรรณี กาญจนพลู 1
44 Panee Boonthavi 1
45 Garnpimol C. Ritthidej 1
46 Supa Chantharasakul 1
47 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
48 Kittisak Likhitwitayawuid 1
49 Jaitip Paiboon 1
50 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
51 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
52 Vimolmas Lipipun 1
53 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
54 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
55 Thanathon Sesuk 1
56 สุวดี ยาป่าคาย 1
57 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
58 ศุกันยา ห้วยผัด 1
59 Pantharee Boonsatorn 1
60 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
61 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
62 Acom Sornsute 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
65 กมลชนก ยวดยง 1
66 Sumanee Sirilertpanrana 1
67 Thien Thiraworawong 1
68 Prasertsri Tunglertsumphan 1
69 Phawinee Subsomwong 1
70 Pornpimol Muanjai 1
71 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
72 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
73 Thada Jirajaras 1
74 เอกชัย อดุลยธรรม 1
75 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
76 สิทธิพร แอกทอง 1
77 รุ่งราวี ทองกันยา 1
78 กำจัด มงคลกุล 1
79 Yeshey Penjor 1
80 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
81 สุมิตรา พูลทอง 1
82 ๋Janes, Gavin W. 1
83 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
84 ชอุ่ม มลิลา 1
85 ประคอง ชอบเสียง 1
86 Chalermpol Leevailoj 1
87 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
88 Phanphen Wattanaarsakit 1
89 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
90 Chonticha Srisawang 1
91 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
92 Jittima Chatchawansaisin 1
93 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
94 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
95 นภสร โกวรรธนะกุล 1
96 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
97 วินัย งามแสง 1
98 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
99 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
100 Somwai Leetranont 1
101 ไววิทย์ พุทธารี 1
102 Anchalee La-ard 1
103 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
104 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
105 Varunee Padmasankh 1
106 Rajalida Lipikorn 1
107 Udom Kachintorn 1
108 Walaisiri Muangsiri 1
109 Nathavut Sirimontaporn 1
110 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
111 Chudaachhara Unhasuta 1
112 Chutima Jittaprasatsin 1
113 วาสนา เสียงดัง 1
114 Wimonrat Panpetch 1
115 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
116 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
117 Kamon Kawkitinarong 1
118 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
119 Siriwan Yaemnimnual 1
120 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
121 Roongruedee Chaiteerakij 1
122 ประธาน ดาบเพชร 1
123 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
124 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
125 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
126 สมชัย วัฒนการุณ 1
127 Chariya Uiyyasathian 1
128 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
129 Chayaporn Supachartwong 1
130 Kasidit Nootong 1
131 Anawatch Mitpratan 1
132 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
133 กระมล ทองธรรมชาติ 1
134 Wu, Jeng Yih 1
135 Ukkaporn Sirichai 1
136 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
137 อวย เกตุสิงห์ 1
138 Chatporn Kittitrakul 1
139 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
140 Suchin Arunsawatwong 1
141 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
142 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
143 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
144 Daungporn Thongngam 1
145 สายฝน ควรผดุง 1
146 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
148 วิไล ชินธเนศ 1
149 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
151 คัคนางค์ มณีศรี 1
152 Kanchalee Lertpocasombat 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
154 Somjai Reinprayoon 1
155 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
156 อุทัย บุญประเสริฐ 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
159 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
160 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
161 Boonchai Sangpetngam 1
162 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
163 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
164 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
166 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
168 Suthep Thaniyavarn 1
169 สุวิชา ทองสิมา 1
170 Sanjira Juntarapornchai 1
171 วัลลภ แย้มเหมือน 1
172 Janjira Thongtem 1
173 Siroj Jitsurong 1
174 สมพร พรมดี 1
175 Nifaridah Waba 1
176 สิริพร สิวราวุฒิ 1
177 Chintana Chirathaworn 1
178 สำเริง แย้มโสภี 1
179 Versalovic, James 1
180 Yupawadee Chaodong 1
181 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
182 Chompoonut Sunanliganon 1
183 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
184 ธวัชชัย สันติสุข 1
185 Saowanee Kwanlertjit 1
186 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
187 Baylor College of Medicine and Texas Children's Hospital, Feigin Center 1
188 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
189 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 3
8 2548 3
9 2547 4
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 1
13 2541 3
14 2539 1
15 2538 1
16 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Role of lactobacillus thai strains in anti-inflammatory and antagonistic activity to helicobacter pylori
2 Role of Lactobacillus in the enhancement of human intestinal epithelial barrier functions destroyed by Clostridium Difficile
3 Molecular analysis of toxin genes and tcdC genotypes among clostridium difficile isolates in King Chulalongkorn Memorial Hospital
4 Hypocholesterolemic property of lactobacillus Thai isolates
ปี พ.ศ. 2554
5 CagA genotype and metronidazole resistant strain of Helicobacter pylori in functional dyspepsia in Thailand
6 Sequential therapy in clarithromycin-sensitive and -resistant Helicobacter pylori based on polymerase chain reaction molecular test
7 Detection of beneficial bacteria in breast milk and assessment of their antagonistic activity against bacterial pathogens
ปี พ.ศ. 2553
8 List assignment problems
9 Effects of Lactobacillus plantarum B7 on serum TNF-α and IL-1β level, lipid peroxidation and apoptosis of gastric mucosa in rats infected with Helicobacter pylori
ปี พ.ศ. 2552
10 Relationship between hrgA Gene of H. pylori infection in gastritis and peptic ulcer disease in Thailand
11 Identification of probiotic lactobacillus with anti-inflammatory activity in the gastrointestinal tract
ปี พ.ศ. 2551
12 Quantification and determination of antagonistic activity of bifidobacteria and lactobacilli in faeces of breast-fed and mixed-fed infants
13 Detection of lactobacillus in the stomach of dyspeptic patients and its role in the suppression of tumor necrosis factor-α production in vitro
ปี พ.ศ. 2550
14 Interleukin-1 polymorphisms and gastric mucosal cytokines in gastric cancer at an early age under 50 years compared to the older age group
ปี พ.ศ. 2549
15 Clinical relevance of the gene cagA, vacA and iceA genotypes of Helicobacter pylori in Thailand
16 Development of test kit for detection of rifampin resistance in mycobacterium tuberculosis by PCR-reverse line blot hybridization
17 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2548
18 Gastric mucosal cytokine levels in relation to host interleukin-1 polymorphisms and Helicobacter pyloricagA genotype
19 Helicobacter pylori infection and gastric cancer in Thailand
20 The association between genes cagA, vacA and iceA of Helicobacter pylori and peptic ulcer diseases in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
21 Molecular epidemiology and outcome of Helicobacter pylori infection in Thailand : a cultural cross roads
22 Comparison of methods for susceptibility testing of mycobacterium avium complex to clarithromycin resistance
23 Multiplex PCR and reverse hybridization to detect and identify imycobacterium i species
24 The association between genes cagA, vacA and iceA of helicobacter pylori and peptic ulcer diseases
ปี พ.ศ. 2546
25 Cloning and characterization of in vivo expressed genes of Burkholderia pseudomallei in bacteremic melioidosis patients
ปี พ.ศ. 2545
26 Comparative studies of diagnostic tests of tuberculous lymphadenitis : culture for TB (BACTEC), polymerase chain reaction and histopathology
27 Detection of clarithromycin resistance in Helicobacter pylori isolated from Thai patients
ปี พ.ศ. 2544
28 Species identification of mycobacteria by sequencing of amplified 16S rDNA from hemocultures
ปี พ.ศ. 2541
29 Polymerase chain reaction amplification of genes encoding P1 protein and 16S rRNA for detection of Mycoplasma pneumoniae
30 Genetic characterization of Ciprofloxacin resistance in Mycobacterium tuberculosis
31 Genetic characterization of rifampin resistance in Mycobacterium Tuberculosis
ปี พ.ศ. 2539
32 Nucleotide sequence and the gene product of Pseudomonas pseudomallei in Hemolysin-expressing Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2538
33 Amplification of p1-gene by polymerase chain reaction for detection of mycoplasma pneumoniae
ปี พ.ศ. 2533
34 Isolation and some properties of a protease from Pseudomonas pseudomallei