ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somying Tumwasorn
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมใจ ทองหวาน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ratha-Korn Vilaichone 10
2 Nibondh Udomsantisuk 7
3 Voracha Mahachai 4
4 Varocha Mahachai 4
5 Ajcharaporn Sawatpanich 2
6 Duangporn Thong-Ngam 2
7 Waraporn Siriterm 2
8 Graham, David Y. 2
9 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
10 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
11 Suchin Arunsawatwong 1
12 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
13 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
14 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
15 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
16 Ukkaporn Sirichai 1
17 สมชัย วัฒนการุณ 1
18 กระมล ทองธรรมชาติ 1
19 Wu, Jeng Yih 1
20 Roongruedee Chaiteerakij 1
21 Udom Kachintorn 1
22 Walaisiri Muangsiri 1
23 Nathavut Sirimontaporn 1
24 Varunee Padmasankh 1
25 Rajalida Lipikorn 1
26 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
27 อวย เกตุสิงห์ 1
28 Chatporn Kittitrakul 1
29 ประธาน ดาบเพชร 1
30 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
31 Kasidit Nootong 1
32 นภสร โกวรรธนะกุล 1
33 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
34 วินัย งามแสง 1
35 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
36 Phanphen Wattanaarsakit 1
37 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
38 กำจัด มงคลกุล 1
39 Yeshey Penjor 1
40 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
41 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
42 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
43 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
44 Anawatch Mitpratan 1
45 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
46 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
47 Chayaporn Supachartwong 1
48 สิทธิพร แอกทอง 1
49 Chonticha Srisawang 1
50 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
51 Jittima Chatchawansaisin 1
52 Chariya Uiyyasathian 1
53 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
54 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
55 Saowanee Kwanlertjit 1
56 ธวัชชัย สันติสุข 1
57 Yupawadee Chaodong 1
58 Baylor College of Medicine and Texas Children's Hospital, Feigin Center 1
59 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
60 วัลลภ แย้มเหมือน 1
61 Janjira Thongtem 1
62 สำเริง แย้มโสภี 1
63 Versalovic, James 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
65 Chompoonut Sunanliganon 1
66 Somjai Reinprayoon 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
68 คัคนางค์ มณีศรี 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
71 Kanchalee Lertpocasombat 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
73 Suthep Thaniyavarn 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
75 Sanjira Juntarapornchai 1
76 สุวิชา ทองสิมา 1
77 Siriwan Yaemnimnual 1
78 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
79 Kamon Kawkitinarong 1
80 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
81 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
82 Chudaachhara Unhasuta 1
83 ไววิทย์ พุทธารี 1
84 Anchalee La-ard 1
85 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
86 รุ่งราวี ทองกันยา 1
87 Chutima Jittaprasatsin 1
88 วาสนา เสียงดัง 1
89 สิริพร สิวราวุฒิ 1
90 Chintana Chirathaworn 1
91 สมพร พรมดี 1
92 Siroj Jitsurong 1
93 Nifaridah Waba 1
94 สายฝน ควรผดุง 1
95 Wimonrat Panpetch 1
96 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
97 Daungporn Thongngam 1
98 Somwai Leetranont 1
99 ชอุ่ม มลิลา 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
101 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
102 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
103 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
104 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
107 วิไล ชินธเนศ 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
109 อุทัย บุญประเสริฐ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
111 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
112 ศิริชัย ศิริกายะ 1
113 Srilert Chotpantarat 1
114 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
115 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
116 Chalermpol Leevailoj 1
117 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
118 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
119 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
120 Boonchai Sangpetngam 1
121 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
122 Phawinee Subsomwong 1
123 ศุกันยา ห้วยผัด 1
124 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
125 Thanathon Sesuk 1
126 สุวดี ยาป่าคาย 1
127 Pantharee Boonsatorn 1
128 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
129 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
130 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
131 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
132 Acom Sornsute 1
133 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
134 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
135 Pornpimol Muanjai 1
136 Sumanee Sirilertpanrana 1
137 Thien Thiraworawong 1
138 Prasertsri Tunglertsumphan 1
139 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
140 เอกชัย อดุลยธรรม 1
141 กมลชนก ยวดยง 1
142 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
143 Thada Jirajaras 1
144 กาญจนา แก้วเทพ 1
145 Vanida Chantarateptawan 1
146 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
147 ละอองทิพย์ เหมะ 1
148 วิมล เหมะจันทร 1
149 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
150 Puttipongse Varavudhi 1
151 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
152 Sompol Sanguanrungsirikul 1
153 Ampa Luiengpirom 1
154 Kitpramuk Tantayaporn 1
155 Naiyana Chaiyabutr 1
156 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
157 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
158 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
159 ประคอง ชอบเสียง 1
160 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
161 ๋Janes, Gavin W. 1
162 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
163 พรรณี กาญจนพลู 1
164 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
165 สุมา เมืองใย 1
166 Chakkaphan Sutthirat 1
167 บรรจง คณะวรรณ 1
168 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
169 Jaitip Paiboon 1
170 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
171 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
172 Kittisak Likhitwitayawuid 1
173 วัฒนชัย สมิทธากร 1
174 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
175 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
176 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
177 Wilai Anomasiri 1
178 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
179 Sumphan Wongseripipatana 1
180 มยุรี ตันติสิระ 1
181 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
182 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
183 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
184 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
185 Vimolmas Lipipun 1
186 Panee Boonthavi 1
187 Garnpimol C. Ritthidej 1
188 Supa Chantharasakul 1
189 สุมิตรา พูลทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 3
8 2548 3
9 2547 4
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 1
13 2541 3
14 2539 1
15 2538 1
16 2533 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Role of lactobacillus thai strains in anti-inflammatory and antagonistic activity to helicobacter pylori
2 Role of Lactobacillus in the enhancement of human intestinal epithelial barrier functions destroyed by Clostridium Difficile
3 Molecular analysis of toxin genes and tcdC genotypes among clostridium difficile isolates in King Chulalongkorn Memorial Hospital
4 Hypocholesterolemic property of lactobacillus Thai isolates
ปี พ.ศ. 2554
5 CagA genotype and metronidazole resistant strain of Helicobacter pylori in functional dyspepsia in Thailand
6 Sequential therapy in clarithromycin-sensitive and -resistant Helicobacter pylori based on polymerase chain reaction molecular test
7 Detection of beneficial bacteria in breast milk and assessment of their antagonistic activity against bacterial pathogens
ปี พ.ศ. 2553
8 List assignment problems
9 Effects of Lactobacillus plantarum B7 on serum TNF-α and IL-1β level, lipid peroxidation and apoptosis of gastric mucosa in rats infected with Helicobacter pylori
ปี พ.ศ. 2552
10 Relationship between hrgA Gene of H. pylori infection in gastritis and peptic ulcer disease in Thailand
11 Identification of probiotic lactobacillus with anti-inflammatory activity in the gastrointestinal tract
ปี พ.ศ. 2551
12 Quantification and determination of antagonistic activity of bifidobacteria and lactobacilli in faeces of breast-fed and mixed-fed infants
13 Detection of lactobacillus in the stomach of dyspeptic patients and its role in the suppression of tumor necrosis factor-α production in vitro
ปี พ.ศ. 2550
14 Interleukin-1 polymorphisms and gastric mucosal cytokines in gastric cancer at an early age under 50 years compared to the older age group
ปี พ.ศ. 2549
15 Clinical relevance of the gene cagA, vacA and iceA genotypes of Helicobacter pylori in Thailand
16 Development of test kit for detection of rifampin resistance in mycobacterium tuberculosis by PCR-reverse line blot hybridization
17 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2548
18 Gastric mucosal cytokine levels in relation to host interleukin-1 polymorphisms and Helicobacter pyloricagA genotype
19 Helicobacter pylori infection and gastric cancer in Thailand
20 The association between genes cagA, vacA and iceA of Helicobacter pylori and peptic ulcer diseases in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
21 Molecular epidemiology and outcome of Helicobacter pylori infection in Thailand : a cultural cross roads
22 Comparison of methods for susceptibility testing of mycobacterium avium complex to clarithromycin resistance
23 Multiplex PCR and reverse hybridization to detect and identify imycobacterium i species
24 The association between genes cagA, vacA and iceA of helicobacter pylori and peptic ulcer diseases
ปี พ.ศ. 2546
25 Cloning and characterization of in vivo expressed genes of Burkholderia pseudomallei in bacteremic melioidosis patients
ปี พ.ศ. 2545
26 Comparative studies of diagnostic tests of tuberculous lymphadenitis : culture for TB (BACTEC), polymerase chain reaction and histopathology
27 Detection of clarithromycin resistance in Helicobacter pylori isolated from Thai patients
ปี พ.ศ. 2544
28 Species identification of mycobacteria by sequencing of amplified 16S rDNA from hemocultures
ปี พ.ศ. 2541
29 Polymerase chain reaction amplification of genes encoding P1 protein and 16S rRNA for detection of Mycoplasma pneumoniae
30 Genetic characterization of Ciprofloxacin resistance in Mycobacterium tuberculosis
31 Genetic characterization of rifampin resistance in Mycobacterium Tuberculosis
ปี พ.ศ. 2539
32 Nucleotide sequence and the gene product of Pseudomonas pseudomallei in Hemolysin-expressing Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2538
33 Amplification of p1-gene by polymerase chain reaction for detection of mycoplasma pneumoniae
ปี พ.ศ. 2533
34 Isolation and some properties of a protease from Pseudomonas pseudomallei