ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sompol Sanguanrungsirikul
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 3
2 Juraiporn Somboonwong 3
3 Anan Srikiatkhachorn 2
4 Wilai Anomasiri 2
5 Onanong Kulaputana 2
6 สุวดี ยาป่าคาย 1
7 Suchin Arunsawatwong 1
8 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
9 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
10 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
11 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
12 กระมล ทองธรรมชาติ 1
13 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
14 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
15 Thanathon Sesuk 1
16 อวย เกตุสิงห์ 1
17 Rajalida Lipikorn 1
18 Walaisiri Muangsiri 1
19 Varunee Padmasankh 1
20 Thada Jirajaras 1
21 ประธาน ดาบเพชร 1
22 กมลชนก ยวดยง 1
23 ศุกันยา ห้วยผัด 1
24 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
25 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
26 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
27 Kasidit Nootong 1
28 Waraporn Siriterm 1
29 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
30 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
31 Anawatch Mitpratan 1
32 สิทธิพร แอกทอง 1
33 Jittima Chatchawansaisin 1
34 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
35 Chayaporn Supachartwong 1
36 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
37 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
38 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
39 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
40 Pantharee Boonsatorn 1
41 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
42 Acom Sornsute 1
43 Chariya Uiyyasathian 1
44 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
45 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
46 สมชัย วัฒนการุณ 1
47 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
48 ธวัชชัย สันติสุข 1
49 Tussana Jaruchart 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
51 Veena Vijabund 1
52 Wasuwat Kitisomprayoonkul 1
53 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
54 Ladawan Chutimakul 1
55 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
56 Chatchatchai Pitayanon 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
58 Pongsak Yuktanandana 1
59 Navarat Banchertteerakul 1
60 เอกชัย อดุลยธรรม 1
61 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
62 Areerat Suputtitada 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
65 Thanavud Ardkijkosol 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
67 สำเริง แย้มโสภี 1
68 Saowapa Thumapun 1
69 Weera Supronsinchai 1
70 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
71 Chirapa Nakhanakhup 1
72 วาสนา เสียงดัง 1
73 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
74 Suchart Kaimusik 1
75 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
76 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
77 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
78 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
79 Chaweewan Deechauy, 1967- 1
80 สุวิชา ทองสิมา 1
81 Pratoom Moungmee 1
82 วัลลภ แย้มเหมือน 1
83 Jakapong Khaothin 1
84 สมพร พรมดี 1
85 สายฝน ควรผดุง 1
86 Sompongse Suwanwalaikorn 1
87 สิริพร สิวราวุฒิ 1
88 ไววิทย์ พุทธารี 1
89 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
90 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
91 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
92 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
93 กาญจนา แก้วเทพ 1
94 ศิริชัย ศิริกายะ 1
95 Vanida Chantarateptawan 1
96 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
97 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
98 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
99 Jaitip Paiboon 1
100 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
101 Kittisak Likhitwitayawuid 1
102 Supa Chantharasakul 1
103 Sumphan Wongseripipatana 1
104 Panee Boonthavi 1
105 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
106 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
107 วัฒนชัย สมิทธากร 1
108 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
109 Srilert Chotpantarat 1
110 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
111 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
113 วิไล ชินธเนศ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
116 คัคนางค์ มณีศรี 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
118 Chavalit Honglertsakul 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
120 อุทัย บุญประเสริฐ 1
121 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
122 Boonchai Sangpetngam 1
123 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
124 Chalermpol Leevailoj 1
125 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
126 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
127 Somying Tumwasorn 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
129 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
130 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
131 Garnpimol C. Ritthidej 1
132 ชอุ่ม มลิลา 1
133 ๋Janes, Gavin W. 1
134 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
135 รุ่งราวี ทองกันยา 1
136 ประคอง ชอบเสียง 1
137 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
138 พรรณี กาญจนพลู 1
139 Chakkaphan Sutthirat 1
140 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
141 สุมิตรา พูลทอง 1
142 Yeshey Penjor 1
143 วินัย งามแสง 1
144 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
145 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
146 Phanphen Wattanaarsakit 1
147 นภสร โกวรรธนะกุล 1
148 กำจัด มงคลกุล 1
149 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
150 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
151 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
152 สุมา เมืองใย 1
153 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
154 Ampa Luiengpirom 1
155 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
156 บรรจง คณะวรรณ 1
157 มยุรี ตันติสิระ 1
158 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
159 Vimolmas Lipipun 1
160 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
161 Naiyana Chaiyabutr 1
162 Kitpramuk Tantayaporn 1
163 วิมล เหมะจันทร 1
164 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
165 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
166 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
167 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
168 Puttipongse Varavudhi 1
169 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
170 ละอองทิพย์ เหมะ 1
171 Chonticha Srisawang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2550 3
5 2549 2
6 2547 1
7 2546 1
8 2542 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
3 A study on climatic conditions, body temperature and cardiovascular response during outdoor exercise in physical education class in the schoolboys of Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
4 Ankle joint position sense of elderly engaged in difference types of exercise
5 Effect of hypobaric hypoxic training on hypoxic ventilatory response in Thai military airborne compared with standard training
ปี พ.ศ. 2550
6 Effects of creatine supplementation on body weight and anaerobic performance in Thai national wheelchair racing athletes
7 The effect of proprioceptive training in basketball players with ankle instability
8 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
9 Changes of lower-leg blood flow and skin temperature in response to cold application in middle aged to elderly men
10 Effects of 15-minute warm up on core temperature changes and sprint performance inThai female national soccer players
ปี พ.ศ. 2547
11 Effect of serotonin depletion and chemically induced facial inflammation on cerebral cortical activity and expression of vanilloid receptor subtype 1 in rat trigeminal system
ปี พ.ศ. 2546
12 Differences in heart rate variability between endurance and resistance trained athletes
ปี พ.ศ. 2542
13 Study of physical activity and energy expenditure in obese and non-obese Thai children in Bangkok Metropolis
14 Effect of Tai Chi Chaun exercise on glycemic control and aerobic capacity in niddm patients