ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sompol Sanguanrungsirikul
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 3
2 Juraiporn Somboonwong 3
3 Anan Srikiatkhachorn 2
4 Wilai Anomasiri 2
5 Onanong Kulaputana 2
6 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
7 มยุรี ตันติสิระ 1
8 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
9 Vimolmas Lipipun 1
10 บรรจง คณะวรรณ 1
11 Garnpimol C. Ritthidej 1
12 Sumphan Wongseripipatana 1
13 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
14 Ampa Luiengpirom 1
15 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
16 Kitpramuk Tantayaporn 1
17 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
18 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
19 วิมล เหมะจันทร 1
20 ละอองทิพย์ เหมะ 1
21 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
22 Naiyana Chaiyabutr 1
23 Supa Chantharasakul 1
24 Puttipongse Varavudhi 1
25 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
26 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
27 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
28 Vanida Chantarateptawan 1
29 ศิริชัย ศิริกายะ 1
30 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
31 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
32 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
33 Chalermpol Leevailoj 1
34 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
35 Srilert Chotpantarat 1
36 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
37 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
38 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
39 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
40 Panee Boonthavi 1
41 วัฒนชัย สมิทธากร 1
42 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
43 กาญจนา แก้วเทพ 1
44 Jaitip Paiboon 1
45 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
46 Kittisak Likhitwitayawuid 1
47 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
48 Chayaporn Supachartwong 1
49 สิทธิพร แอกทอง 1
50 Anawatch Mitpratan 1
51 Kasidit Nootong 1
52 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
53 Jittima Chatchawansaisin 1
54 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
55 Chonticha Srisawang 1
56 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
57 Waraporn Siriterm 1
58 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
59 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
60 Acom Sornsute 1
61 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
62 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
63 Chariya Uiyyasathian 1
64 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
65 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
66 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
67 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
68 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
69 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
70 ประคอง ชอบเสียง 1
71 ชอุ่ม มลิลา 1
72 ๋Janes, Gavin W. 1
73 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
74 Chakkaphan Sutthirat 1
75 สุมา เมืองใย 1
76 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
77 พรรณี กาญจนพลู 1
78 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
79 รุ่งราวี ทองกันยา 1
80 นภสร โกวรรธนะกุล 1
81 Phanphen Wattanaarsakit 1
82 วินัย งามแสง 1
83 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
84 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
85 สุมิตรา พูลทอง 1
86 Yeshey Penjor 1
87 กำจัด มงคลกุล 1
88 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
89 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
90 Rajalida Lipikorn 1
91 Walaisiri Muangsiri 1
92 Varunee Padmasankh 1
93 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
94 Thada Jirajaras 1
95 ประธาน ดาบเพชร 1
96 กมลชนก ยวดยง 1
97 อวย เกตุสิงห์ 1
98 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
99 ไววิทย์ พุทธารี 1
100 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
101 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
102 Chirapa Nakhanakhup 1
103 วาสนา เสียงดัง 1
104 Weera Supronsinchai 1
105 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
106 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
107 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
108 Suchart Kaimusik 1
109 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
110 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
111 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
112 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
113 Pantharee Boonsatorn 1
114 สมชัย วัฒนการุณ 1
115 Navarat Banchertteerakul 1
116 Areerat Suputtitada 1
117 เอกชัย อดุลยธรรม 1
118 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
119 Pornpimol Muanjai 1
120 ศุกันยา ห้วยผัด 1
121 กระมล ทองธรรมชาติ 1
122 Suchin Arunsawatwong 1
123 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
124 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
125 สุวดี ยาป่าคาย 1
126 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
127 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
128 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
129 Thanathon Sesuk 1
130 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
131 Chaweewan Deechauy, 1967- 1
132 Chavalit Honglertsakul 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
134 คัคนางค์ มณีศรี 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
136 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
138 Pongsak Yuktanandana 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
140 Thanavud Ardkijkosol 1
141 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
144 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
145 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
146 Somying Tumwasorn 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
148 วิไล ชินธเนศ 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
150 อุทัย บุญประเสริฐ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
152 Veena Vijabund 1
153 สุวิชา ทองสิมา 1
154 Pratoom Moungmee 1
155 วัลลภ แย้มเหมือน 1
156 Jakapong Khaothin 1
157 สมพร พรมดี 1
158 สายฝน ควรผดุง 1
159 Sompongse Suwanwalaikorn 1
160 สิริพร สิวราวุฒิ 1
161 Saowapa Thumapun 1
162 สำเริง แย้มโสภี 1
163 ธวัชชัย สันติสุข 1
164 Tussana Jaruchart 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
166 Wasuwat Kitisomprayoonkul 1
167 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
168 Ladawan Chutimakul 1
169 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
170 Chatchatchai Pitayanon 1
171 Boonchai Sangpetngam 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2550 3
5 2549 2
6 2547 1
7 2546 1
8 2542 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
3 A study on climatic conditions, body temperature and cardiovascular response during outdoor exercise in physical education class in the schoolboys of Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
4 Ankle joint position sense of elderly engaged in difference types of exercise
5 Effect of hypobaric hypoxic training on hypoxic ventilatory response in Thai military airborne compared with standard training
ปี พ.ศ. 2550
6 Effects of creatine supplementation on body weight and anaerobic performance in Thai national wheelchair racing athletes
7 The effect of proprioceptive training in basketball players with ankle instability
8 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
9 Changes of lower-leg blood flow and skin temperature in response to cold application in middle aged to elderly men
10 Effects of 15-minute warm up on core temperature changes and sprint performance inThai female national soccer players
ปี พ.ศ. 2547
11 Effect of serotonin depletion and chemically induced facial inflammation on cerebral cortical activity and expression of vanilloid receptor subtype 1 in rat trigeminal system
ปี พ.ศ. 2546
12 Differences in heart rate variability between endurance and resistance trained athletes
ปี พ.ศ. 2542
13 Study of physical activity and energy expenditure in obese and non-obese Thai children in Bangkok Metropolis
14 Effect of Tai Chi Chaun exercise on glycemic control and aerobic capacity in niddm patients