ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Siriporn Tanodekaew
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิริพร โตนดแก้ว 30
2 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 19
3 Somruethai Channasanon 18
4 Paweena Uppanan 8
5 ปวีณา อุปนันต์ 8
6 Wiwaporn Soodsawang 6
7 Naruporn Monmaturapoj 6
8 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 6
9 วิวาภร สุดแสวง 6
10 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 5
11 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 5
12 Boonlom Thavornyutikarn 5
13 วนิดา จันทร์วิกูล 5
14 Wanida Janvikul 5
15 Kajee Pilakasiri 4
16 ขจี ปิลกศิริ 4
17 Duangkamol Sringernyuang 3
18 นภดล แสงจันทร์ 3
19 Patamaporn Molee 3
20 Noppadon Sangjun 3
21 ดวงกมล ศรีเงินยวง 3
22 ปัทมาภรณ์ โมลี 3
23 Sirirat Wacharawichanant 2
24 Duangporn Phulsuksombati 2
25 อารยา เสงี่ยมพงษ์ 2
26 จันทิมา รุ่งเรืองชัย 2
27 มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 2
28 Malinee Prasitsilp 2
29 Jantima Roongruangchai 2
30 Arraya Sangiampong 2
31 ประยุทธ โชครุ่งวรานนท์ 1
32 Noppadol Sangjun 1
33 Kriskrai Sitthiseripratip 1
34 พุดตาน ตันวัชรพันธ์ 1
35 Wichit Tharanon 1
36 Wimol Sirimaharaj 1
37 วิมล ศิริมหาราช 1
38 Apichai Angspatt 1
39 Puttan Tanvatcharaphan 1
40 วิจิตร ธรานนท์ 1
41 อภิชัย อังสพัทธ์ 1
42 ภาวดี เมธะคานนท์ 1
43 Patcharee Ngamviriyavong 1
44 พัชรี งามวิริยะวงศ์ 1
45 Naruporn Kanchanarat 1
46 นฤภร กาญจนรัตน์ 1
47 พล พลเสน 1
48 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 1
49 อัศวิน คนชม 1
50 Prayuth Chokrungvaranont 1
51 Pawadee Methacanon 1
52 Kongkiat Kongsuwan 1
53 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
54 D.J. Carlson 1
55 M. Hakim 1
56 ศุภกนก ทองใหญ่ 1
57 Supakanok Thongyai 1
58 J.S. Higgins 1
59 H. Sheardown 1
60 Z. Li 1
61 Jintamai Suwanprateeb 1
62 จินตมัย สุวรรณประทีป 1
63 F. Li 1
64 M. Griffith 1
65 N. Clarke 1
66 ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์ 1
67 สมพร สวัสดิสรรพ์ 1
68 Rujiporn Prateepasen 1
69 รุจิพร ประทีปเสน 1
70 Thanawit Pothsree 1
71 Somporn Swasdison 1
72 สกุณญา กลิ่นมณฑา 1
73 Sukitaya Veeranondha 1
74 สุกฤตยา วีระนนท์ 1
75 Sakulya Kinmonta 1
76 ธนวิทย์ โพธิ์ศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 6
3 2552 6
4 2551 3
5 2550 2
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 2
9 2546 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Synthesis of GTMAC modified chitin–PAA gel and evaluation of its biological properties
2 การพัฒนาเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดใหม่เพื่องานทางทันตกรรม
3 Efficacy of chitin-PAA-GTMAC gel in promoting wound healing: animal study
ปี พ.ศ. 2553
4 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
5 สารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับแผลเรื้อรัง (เฟส 1)
6 Effect of Glass Preparation on Mechanical Properties of Glass Ionomer Cements
7 Mechanical properties of Glass Ionomer Cements Doped TiO2
8 Factors Influencing Compressive Strength of Glass Ionomer Cement
9 Comparative study between Chitin/Polyacrylic acid(PAA) dressing, lipido-colloid absorbent dressing and alginate wound dressing: A pilot study in the treatment of partial thickness wound
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาการผลิตไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับงานด้านทันตกรรม
11 EFFECT OF QUATERNARY AMMONIUM MODIFIED CHITIN-PAA GELS ON HUMAN DERMAL FIBROBLAST CULTURED IN THREE-DIMENSIONAL COLLAGEN GEL
12 The efficiency in wound healing of chitin derivatives: animal study
13 Effect of Glass and Polyacid Preparations on the Strength of Glass Ionomer Cements for Dental Applications
14 Comparison of the efficacy of Chitin-PAA hydrogel and IntrasiteTM Gel in deep wound healing of Wistar rats by routine histological and indirect immunoperoxidase staining method
15 An evaluation of wound healing efficiency of Chitin–PAA–GTMAC hydrogel compared with the commercial product (Intrasite? Gel) in Wistar rats microscopically by routine histological and immunohistochemical technique
ปี พ.ศ. 2551
16 การผลิตวัสดุตกแต่งแผลสำหรับแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก จากอนุพันธ์ไคติน/ไคโตซานในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและการทดลองการใช้งานวัสดุ ตกแต่งแผลที่ได้ในคลินิก
17 The curing efficiency and Mechanical Properties of Light Activated Acrylic Resin
18 Recruitment of multiple cell lines by collagen-synthetic copolymer matrices in corneal regeneration
ปี พ.ศ. 2550
19 The development of light-cured acrylic resin for bone replacement
20 Effect of Glass and Polyacid Preparations on the Compressive Strength of Glass ionomer Cements
ปี พ.ศ. 2549
21 การศึกษาและพัฒนากาวสำหรับการถ่ายชั้นฟิล์มบางจากเวเฟอร์
22 Study on Antimicrobial Activities of Quaternary Ammonium Modified Chitin-PAA Gels
23 Xylan/Polyvinyl alcohol blend and its performance as hydrogel
24 วิทยาการวัสดุการแพทย์ เล่ม 2
ปี พ.ศ. 2548
25 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุตกแต่งแผลจากสารเฮมิเซลลูโลส
26 การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล
27 Thermal properties of epoxy cured resin and its performance as solar-roofing adhesive
ปี พ.ศ. 2547
28 Spinodal decomposition as a probe to measure the effects on molecular motion in poly(styrene-co-acrylonitrile) and poly (methyl methacrylate) blends after mixing with a low molar mass liquid crystal or commercial lubricant
29 Preparation of acrylic grafted chitin for wound dressing application
ปี พ.ศ. 2546
30 Characterization and miscibility analysis of ternary blends containing low molar mass liquid crystal
31 Preparation and characterization of maleic-modified xylan/PVA hydrogel