ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุธาสินี เถาว์กลาง 4
2 ณัฐวีณ์ เลิศวัชรวงศ์ 4
3 ภิญญารัตน์ อัสดงพงพนา 4
4 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
6 ศิริชัย ศิริกายะ 1
7 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
9 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
10 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
11 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
12 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
13 กาญจนา แก้วเทพ 1
14 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
15 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
17 วัฒนชัย สมิทธากร 1
18 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
20 Kittisak Likhitwitayawuid 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
22 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
23 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
25 Wilai Anomasiri 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
27 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
28 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
29 วิไล ชินธเนศ 1
30 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
31 อุทัย บุญประเสริฐ 1
32 ธวัชชัย สันติสุข 1
33 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
34 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
35 สุวิชา ทองสิมา 1
36 วัลลภ แย้มเหมือน 1
37 คัคนางค์ มณีศรี 1
38 สำเริง แย้มโสภี 1
39 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
41 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
42 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
46 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
47 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
49 Somying Tumwasorn 1
50 Chulalongkorn University. Graduate School 1
51 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
52 Garnpimol C. Ritthidej 1
53 ศิริพร ศรีวรกานต์ 1
54 Narong Punnim 1
55 ณัฏฐินี ปัณฑวังกูร 1
56 จินดาภา พุ่มอำไพ 1
57 ทนงศรี ภูริศรี 1
58 Pornpimol Muanjai 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
61 Thada Jirajaras 1
62 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
63 เอกชัย อดุลยธรรม 1
64 ปุริมาพร แสงพยับ 1
65 ฐิติมา สร้างถิ่น 1
66 สุวรี ฤกษ์จารี 1
67 รัตนา ศิริพานิช, 1
68 สมพร หวานเสร็จ, 1
69 จำปี เสภา 1
70 บรรจงศรี ฟักสมบูรณ์ 1
71 เพียงตะวัน อ่อนกำปัง 1
72 ปิยะ คงอุบล 1
73 วจี ปัญญาใส 1
74 นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ 1
75 เนตรนภา เดชหัสดิน 1
76 กมลชนก ยวดยง 1
77 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
78 Chalermpol Leevailoj 1
79 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
80 Srilert Chotpantarat 1
81 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
82 มยุรี ตันติสิระ 1
83 Boonchai Sangpetngam 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
85 สุนีย์ นัยจรัญ 1
86 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
87 Vimolmas Lipipun 1
88 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
89 Sompol Sanguanrungsirikul 1
90 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
91 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
92 สุวดี ยาป่าคาย 1
93 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
94 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
95 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
96 Vanida Chantarateptawan 1
97 Kitpramuk Tantayaporn 1
98 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
99 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
100 Sumphan Wongseripipatana 1
101 สายฝน ควรผดุง 1
102 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
103 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
104 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
105 สิทธิพร แอกทอง 1
106 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
107 ละอองทิพย์ เหมะ 1
108 Prakong Tangpraprutkul 1
109 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
110 Puttipongse Varavudhi 1
111 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
112 สุมา เมืองใย 1
113 Kasidit Nootong 1
114 ประคอง ชอบเสียง 1
115 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
116 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
117 กัญญา ศุภปิติพร 1
118 Chariya Uiyyasathian 1
119 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
120 พรรณี กาญจนพลู 1
121 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
122 นิศา วิชพันธุ์ 1
123 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
124 Phanphen Wattanaarsakit 1
125 Naiyana Chaiyabutr 1
126 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
127 Chakkaphan Sutthirat 1
128 Panee Boonthavi 1
129 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
130 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
131 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
132 Jaitip Paiboon 1
133 วิมล เหมะจันทร 1
134 Chulalongkorn University.Graduate school 1
135 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
136 Supa Chantharasakul 1
137 ชอุ่ม มลิลา 1
138 บรรจง คณะวรรณ 1
139 กำจัด มงคลกุล 1
140 Ampa Luiengpirom 1
141 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
142 สุมิตรา พูลทอง 1
143 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
144 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
145 ประคอง สุทธสาร 1
146 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
147 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
148 มยุรี จารุปาน 1
149 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
150 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
151 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
152 Ong, Say Kee 1
153 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
154 ไววิทย์ พุทธารี 1
155 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
156 Waraporn Siriterm 1
157 Varunee Padmasankh 1
158 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
159 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
160 Acom Sornsute 1
161 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
162 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
163 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
164 Thanathon Sesuk 1
165 สิริพร สิวราวุฒิ 1
166 วาสนา เสียงดัง 1
167 ศุกันยา ห้วยผัด 1
168 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
169 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
170 Pantharee Boonsatorn 1
171 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
172 Walaisiri Muangsiri 1
173 Anawatch Mitpratan 1
174 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
175 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
176 นภสร โกวรรธนะกุล 1
177 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
178 กระมล ทองธรรมชาติ 1
179 Yeshey Penjor 1
180 ๋Janes, Gavin W. 1
181 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
182 รุ่งราวี ทองกันยา 1
183 สมชัย วัฒนการุณ 1
184 Tadchanon Chuman 1
185 Suchin Arunsawatwong 1
186 Jittima Chatchawansaisin 1
187 ประธาน ดาบเพชร 1
188 Chayaporn Supachartwong 1
189 Rajalida Lipikorn 1
190 อวย เกตุสิงห์ 1
191 Chonticha Srisawang 1
192 วินัย งามแสง 1
193 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
194 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
195 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
196 สมพร พรมดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 8
3 2552 3
4 2551 4
5 2543 1
6 2542 1
7 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มพูนระดับความสามารถในการเผชิญปัญหาวัยรุ่น
2 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
3 ผลของกิจกรรมกลุ่มบำบัดที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กสมาธิสั้น :
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
5 ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อการตระหนักรู้ และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
6 ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง ต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
7 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารในครอบครัว สัมพันธภาพของครูและนักเรียนกับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดม่วง สังกัดสำนักงานเขตบางแค กรุงเทพหมานคร
8 บุคลิกภาพ ความต้องการตามแนวคิดของ Maslow บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการให้บริการของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศิริราช
9 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมต่อต้านสังคม และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา บ้านมุติตา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี
10 รูปแบบการให้ความช่วยเหลือเด็กไทยที่มีภาวะสมาธิสั้นโดยใช้บ้านและโรงเรียนเป็นฐาน
11 ผลของการให้คำปรึกษาจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
12 ผลของการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลตามแนวทฤษฎีปัญญาพฤติกรรม ที่มีต่อระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
13 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทบิดา มารดา กับการเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของวัยเด็กตอนกลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
14 ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อความวิตกกังวล ของวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์นอกสมรส ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ. 2551
15 Can children emancipate themselves from adults? : Children's worlds in contemporary German and Thai children's literature
16 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อระบบหายใจเฉียบพลัน กับพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตร
17 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลที่มีต่อภาวะความซึมเศร้า และการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี
18 ความหวังและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส
ปี พ.ศ. 2543
19 SOCIO-CULTURAL FACTORS AFFECTING THE ANTENATAL CARE BEHAVIOR AMONG PREGNANT WOMEN IN PAKKHAD DISTRICT, NONGKHAI PROVINCE, THAILAND
ปี พ.ศ. 2542
20 การศึกษาเปรียบเทียบทิลล์ ออยเลนชะปีเกลกับศรีธนญชัย ในฐานะนิทานมุขตลก