ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sirapat Pratontep
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 22
2 กมลวรรณ ธรรมเจริญ 6
3 อานนท์ จินดาดวง 5
4 จิติ หนูแก้ว 4
5 Jiti Nukeaw 4
6 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 3
7 Teerakiat Kerdcharoen 3
8 ดอน คล้ายทับทิม 3
9 พิมพ์วิภา ปิยกุละวัฒน์ 3
10 Don Klaitabtim 3
11 Phimwipha Piyakulawat 3
12 Chaiyuth Sae-kung 3
13 ชัยยุทธ แซ่กัง 3
14 ธัญญารัตน สวัสดิ์สุข 3
15 Thanyarat Sawatsuk 3
16 อุดม อัศวาภิรมย์ 3
17 Udom Asawapirom 3
18 พัฐสุดา ดวงแก้ว 2
19 Pattasuda Duangkaew 2
20 Alongkot Treetong 2
21 Tanakorn Osotchan 2
22 วันทนา เกิดนิยม 2
23 อลงกต ตรีทอง 2
24 Anusit Keawprajak 2
25 Gamolwan Thumcharean 2
26 Win Bunjongpru 2
27 Waraporn Wongsukkab 2
28 Wantana Koetniyom 2
29 อนุศิษย์ แก้วประจักร์ 2
30 สันติ วัฒนายน 1
31 Santi Vatanayon 1
32 Siwaporn Meejoo Smith 1
33 สุรีย์พร อุทธิยา 1
34 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 1
35 Satit Puttipipatkhachorn 1
36 Sureeporn Uttiya 1
37 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 1
38 Martin Brinkmann 1
39 Rungtawee Piyananjaratsri 1
40 Rungroj Maolanon 1
41 Patsuda Duangkaew 1
42 รุ่งโรจน์ เมาลานนท์ 1
43 รุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี 1
44 Christian Chaumont 1
45 Suranan Anantachaisilp 1
46 Jean-Claude Wittmann 1
47 Tippavan Hongkacharn 1
48 Onanong Chamlek 1
49 S. Sophitpan 1
50 S. Porntheeraphat 1
51 อรอนงค์ แช่มเล็ก 1
52 Supanit Pomtheeraphat 1
53 Rawat Jaisutti 1
54 Wiriya Suwannet 1
55 N. Somwang 1
56 Apirak Pankiew 1
57 Amporn Poyai 1
58 นิมิต สมหวัง 1
59 ศิวพร สมิธ (มีจู) 1
60 Charndet Hruanun 1
61 ศุภนิจ พรธีระภัทร 1
62 อภิรักษ์ ผันเขียว 1
63 วิน บรรจงปรุ 1
64 สุรนันท์ อนันชัยศิลป์ 1
65 Pongsri Mangkorntong 1
66 Mati Horprathum 1
67 Annop Klumcheun 1
68 Sakon Rahong 1
69 Narathon Khemasiri 1
70 Chanunthorn Chananonnawathorn 1
71 Anon Chindadung 1
72 Annop Klamchuen 1
73 Pisit Singjai 1
74 เคสุเกะ ฟูคายา 1
75 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
76 เรวัตร ใจสุทธิ 1
77 วิริยา สุวรรณเนตร 1
78 Keisuke Fukaya 1
79 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 1
80 สากล ระหงษ์ 1
81 Apinan Soottitantawat 1
82 Darinee Phromyothin 1
83 สุภาพ ชูพันธ์ 1
84 Kalaya Udomvitid 1
85 กัลยา อุดมวิทิต 1
86 กานต์พิชชา จิรมิตรมงคล 1
87 ปณิตา ล่ำซำ 1
88 Panita Lamsam 1
89 Kanjana Saeteaw 1
90 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
91 Kanpitcha Jiramitmongkon 1
92 นิยม โฮ่งสิทธิ์ 1
93 นิกร มังกรทอง 1
94 ผ่องศรี มังกรทอง 1
95 Supab Choopun 1
96 Sanpet Nilphai 1
97 สรรเพชญ นิลผาย 1
98 Niyom Hongsith 1
99 Gamolwan Tumcharem 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2553 3
4 2552 4
5 2551 10
6 2550 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Tantalum oxide bio-photonics thin film grown by gas-timing innovation technique
ปี พ.ศ. 2555
2 Effect of trichlorobenzene additive on the performance and morphology of polyfluorene and fullerene derivative bulk heterojunction solar cells
3 Heavy metal detection by electrochemical electronic tongue with poly(thiophene)-metal oxide nanoparticle composite electrodes
ปี พ.ศ. 2553
4 Performance Improvement of Zinc Oxide Photoanode-Based Dye-Sensitized Solar Cells by Multi-Walled Carbon Nanotube
5 Effect of Co-solvents on Structural and Morphological Properties of P3HT:PCBM Thin Films for Polymer Solar Cells
6 Chemical and structural investigation of lipid nanoparticles: drug–lipid interaction and molecular distribution
ปี พ.ศ. 2552
7 เซ็นเซอร์ฟิล์มบางนาโนจากโมเลกุลอินทรีย์
8 The optimization of TiN film deposited by DC magnetron sputtering provided for Al diffusion barrier
9 Structural, Optical and Photovoltaic Properties of ZnO-MWCNTs Electrodes
10 Fabrication of superhydrophilic nanostructured surface by thermal annealing of titanium thin films in air
ปี พ.ศ. 2551
11 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
12 Effect of Structural Transformation on the Gas-Sensing Properties of Phthalocyanine Thin Films
13 Spectroscopy Studies of Iron Phthalocyanine Thin Films
14 Feature Difference of Interaction Between Various Organic Solvent
15 Growth and Characterization of Zinc Oxynitride Thin Films by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
16 Dye-sensitized solar cells based on TiO2–MWCNTs composite electrodes: Performance improvement and their mechanisms
17 Electron microscopy and optical spectroscopy analyses of carbon nanotube composite electrodes for dye-sentisized solar cells
18 Growth and Characterization of Zinc Oxynitride Thin Films by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
19 Electrochemical Analysis of TiO2-Carbon Nanotube Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells.
20 ZnO nanostructures as semiconducting photoelectrodes in dye -sensitized solar cells
ปี พ.ศ. 2550
21 Oriented and Nanostructured Polycarbonate Substrates for the Orientation of Conjugated Molecular Materials and Gold Nanoparticles
22 Effect of gas-timing technique on structure and optical properties of sputtered zinc oxide films
23 Synthesis of Carbon Nanofibers by Chemical Vapor Deposition Using Polyoxometalates as Catalysts