ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิวรรณ ซักเซ็ค 9
2 วุฒิสาร ตันไชย 9
3 ศิกานต์ อิสสระชัยยศ 9
4 พิชิตชัย กิ่งพวง 9
5 อรทัย ก๊กผล 9
6 เอกวีร์ มีสุข 9
7 วิลาวัณย์ หงษ์นคร 9
8 จันทนา จันทโร 4
9 พงษ์ธร จรัญญากรณ์ 4
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
11 วรงค์ ปวราจารย์ 2
12 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 2
13 ประโมทย์ อุณห์ไวทยะ 2
14 มนทิรา จันเทรมะ 2
15 มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล 2
16 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 2
17 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 2
18 นพดล ศรีพุทธา 1
19 สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ 1
20 งบประมาณแผ่นดิน 1
21 Jaiban,P. 1
22 Meevasana,W. 1
23 จิราพร อัตตะสาระ 1
24 สุกรีนา หะยีดือราแม 1
25 Jiunn Chi Wu 1
26 ศรชัย บัวแก้ว 1
27 ชุติมา เกียรติเสวี 1
28 Wongkot Wongsapai 1
29 Shih Mo Lin 1
30 นิติ วันทอง 1
31 Tharinya Supasa 1
32 พีรยุทธ แสงศิลป์ 1
33 ศุภมาส ศิริกุล 1
34 Tippawan,U. 1
35 Intarasiri,S. 1
36 ปริญญา ตันสกุล 1
37 Thongleurm,C. 1
38 บุญญารัตน์ แสงปิยะ 1
39 Kamwanna,T. 1
40 Watcharapasorn,A. 1
41 คมสันติ์ ดาโรจน์ 1
42 วิชชากร เฮงศรีธวัช 1
43 Dararutana,P. 1
44 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 1
45 Namsar,O. 1
46 พัชรมาศ นุ่มดี 1
47 Yang, Ying Wei 1
48 Carton, H. 1
49 Ranjna Jindal 1
50 Chen, Yong 1
51 Liu, Yu 1
52 Pierre Boulanger 1
53 Briais, A. 1
54 Tapponnier, Paul 1
55 King, G. C. P. 1
56 Daëron, M. 1
57 Jomaa, R. 1
58 Sursock, A. 1
59 Elias, A. 1
60 Philippe Minard 1
61 Zhao, Yanli 1
62 Sudarat Hadpech 1
63 มานพ รุจิภากร 1
64 Kanda Fanhchaksai 1
65 วินัย นาทะศรี 1
66 เบญจวรรณ นิรมิตวสุ 1
67 Sawitree Nangola 1
68 Koollawat Chupradit 1
69 แสงเพชร โล่ห์อร่ามทวีทอง 1
70 ประกรณ์ เมฆจำเริญ 1
71 Marie Valerio-Lepiniec 1
72 Agathe Urvoas 1
73 นพดล ปิ่นสุภา 1
74 Wilhelm Furnon 1
75 Chatchai Tayapiwatana 1
76 Grant, Peter M 1
77 Raju, K S R 1
78 Singh, Sarika 1
79 Taneja, Isha 1
80 Wahajuddin 1
81 Akhtar, M S 1
82 Gupta, P K 1
83 Khatik, Renuka 1
84 Dwivedi, Pankaj 1
85 Dwivedi, Hemlata 1
86 Shukla, Prashant 1
87 Khandelwal, Kiran 1
88 Chaturvedi, Priyanka 1
89 Dwivedi, A K 1
90 Malhotra, Soniya 1
91 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
92 Sengupta, Pinaki 1
93 Petrovic, A. P. 1
94 Panagopoulos, Christos 1
95 Barrier, Laurie 1
96 Jacques, E. 1
97 Batista, Cristian D. 1
98 Kato, Y. 1
99 Katsufuji, T. 1
100 Saxena, S. S. 1
101 Shimuta, M. 1
102 Spalek, L. 1
103 Ito, T. 1
104 Tripathi, Priyanka 1
105 Tripathi, Renu 1
106 China Scholarship Council 1
107 ณัฐวุฒิ เมืองศิริ, 2522- 1
108 วรรณรัตน์ วิวัฒนะ, 2521- 1
109 Chung, Pei-Jung 1
110 Laurenson, David 1
111 ทวีชัย สกุลกิจไพบูลย์, 2522- 1
112 สุวิชญาน์ อินนัดดา 1
113 Srisurapanont,M. 1
114 Somboonporn,W. 1
115 ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ 1
116 ชาญสิทธิ์ จิตติพันธ์พรณี 1
117 Vutyavanich,T. 1
118 สาริณี อุ่ยตระกูล 1
119 เรวัต สุวรรณไพรัตน์, 2521- 1
120 University of Edinburgh 1
121 Singh, D K 1
122 Tiwari, Sameer 1
123 Singh, P K 1
124 Mishra, P R 1
125 Paliwal, S K 1
126 Kumari, Ruma 1
127 Tripathi, D K 1
128 Thompson, John S 1
129 ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 1
130 อริยะ เมธเศรษฐ์ 1
131 Srivastava, K K 1
132 พฤทธิ์ ประเสริฐธรรม, 2522- 1
133 Won-In,K. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 2
3 2559 1
4 2558 5
5 2557 3
6 2556 1
7 2555 1
8 2554 2
9 2553 3
10 2552 2
11 2551 4
12 2550 1
13 2548 3
14 2547 2
15 2546 2
16 2545 1
17 2544 2
18 2543 4
19 2541 5
20 2540 1
21 2538 2
22 2537 1
23 2535 2
24 2532 4
25 2525 1
26 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
ปี พ.ศ. 2560
2 Household energy consumption behaviour for different demographic regions in Thailand from 2000 to 2010
3 Alpha-helicoidal HEAT-like Repeat Proteins (αRep) Selected as Interactors of HIV-1 Nucleocapsid Negatively Interfere with Viral Genome Packaging and Virus Maturation
ปี พ.ศ. 2559
4 Study of dissolved oxygen dynamics in the Cha-Am municipality wastewater treatment ponds system using mathematical modelling and GIS
ปี พ.ศ. 2558
5 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
6 Arteether nanoemulsion for enhanced efficacy against Plasmodium yoelii nigeriensis malaria: An approach by enhanced bioavailability
7 Simultaneous tuning of the dielectric property and photo-induced conductivity in ferroelectric Ba0.7Ca0.3TiO3 via la doping
8 ประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตยางรถยนต์: กรณีศึกษา
9 ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
10 Characterization of hyaluronic acid specific hyaluronate lyase (HylP) from Streptococcus pyogenes
11 Phosphorylation of Pyruvate Kinase A by Protein Kinase J leads to the altered growth and differential rate of intracellular survival of mycobacteria
12 Relaxation for perimenopausal and postmenopausal symptoms
ปี พ.ศ. 2556
13 Electric field modulation of the tetragonal domain orientation revealed in the magnetic ground state of quantum paraelectric EuTiO3
ปี พ.ศ. 2555
14 PIXE study on Thai amulet: Phra Somdej Wat Rakhang
ปี พ.ศ. 2554
15 การนำเสนอเชิงเปรียบเทียบของข้อมูลทางแสงและสมรรถนะของโคมไฟถนน
16 Performance analysis and algorithm design for distributed transmit beamforming
ปี พ.ศ. 2553
17 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานควบคุม
18 การพัฒนาระบบตรวจติดตามผลการอนุรักษ์พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม
19 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม : TSIC 31, 32, 34, และ 35
ปี พ.ศ. 2552
20 การจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตแกนสตาร์ทและการตัดแต่งก้านสูบรถจักรยานยนต์
21 Seismic evidence for Neogene and active shortening offshore of Lebanon (Shalimar cruise)
ปี พ.ศ. 2551
22 ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนระบบป้องกันที่มีต่อการประเมินแรงดันตกชั่วขณะในระบบไฟฟ้ากำลัง
23 การวิเคราะห์ทางเลือกในการกรองกระแสฮาร์มอนิก
24 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า
25 ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนระบบป้องกัน ที่มีต่อการประเมินแรงดันตกชั่วขณะ ในระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2550
26 การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำแนกชนิดของแรงดันตกชั่วขณะเพื่อการประมาณตำแหน่ง และแรงดันผิดพร่องบนสายส่ง
ปี พ.ศ. 2548
27 การออกแบบชุดตัวเก็บประจุในระบบไฟฟ้าแรงสูง
28 การจำแนกพัฒนาการของฟอลต์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
29 The construction of a supramolecular polymeric rotaxane from bipyridine-ruthenium and cyclodextrin
ปี พ.ศ. 2547
30 การตรวจประเมินระดับฮาร์มอนิกเพื่อการต่อโหลดเข้ากับระบบไฟฟ้ากำลัง
31 การคำนวณค่าความสว่างไฟถนนบริเวณทางแยกหลายระดับ
ปี พ.ศ. 2546
32 ระบบการนำเสนอข้อมูลทางแสงของโคมไฟถนน
33 การวิเคราะห์ค่าความสว่างและความส่องสว่างบนถนนภายในอุโมงค์
ปี พ.ศ. 2545
34 การวิเคราะห์การไหลของฮาร์มอนิกในโรงงานอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความถูกต้องของแบบจำลองฮาร์มอนิก
ปี พ.ศ. 2544
35 การประมาณค่าตัวแปรสเตทฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง
36 การวิเคราะห์กระแสลัดวงจรเพื่อใช้ปรับตั้ง และเลือกค่าพิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน
ปี พ.ศ. 2543
37 การประเมินคุณภาพไฟถนน
38 การประเมินค่าความส่องสว่างบนวัตถุจากการให้แสงภายนอกอาคาร
39 การประมาณค่ากระแสฮาร์มอนิกที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไม่เป็นเชิงเส้นในผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัย
40 การวิเคราะห์โหลดโพลว์และการไหลของกระแสฮาร์มอนิกในนระบบ 3 เฟสภายใต้สภาวะไม่สมดุล
ปี พ.ศ. 2541
41 การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
42 การหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมของตัวเก็บประจุต่อขนานบนสายป้อนแบบเรเดียลของระบบจำหน่าย
43 ผลกระทบของกระแสฮาร์มอนิกที่มีต่ออายุการใช้งานของหม้อแปลงกำลัง
44 การศึกษาผลกระทบของฮาร์มอนิกในสถานีไฟฟ้าย่อย
45 The Attitude of Farmen at Surrounding Villages of Huai Hong Khrai Royal Development Study Center towards Conservation and Development of Natural Resources
ปี พ.ศ. 2540
46 การพัฒนาระบบจำลองการไหลของกระแสฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2538
47 การใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและการจำลองความส่องสว่างภายในอาคาร
48 สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2537
49 สาเหตุการพังทลายของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2535
50 A Comparison of Cooperation and Competition Groups Learning Style on Physics Achievement of Mathayomsuksa 5 Students Using Computer Assisted Instruction
51 ความสัมพันธ์ของรูปพรรณสัณฐานและปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยของลุ่มน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
52 การออกแบบไฟถนนด้วยวิธี ซีไออี โดยใช้คอมพิวเตอร์
53 การใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและวิเคราะห์การส่องสว่างภายในอาคาร
54 ผลของการวิ่งเหยาะและการฝึกแอโรบิคดานซ์ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
55 ผลของการวิ่งเหยาะและการฝึกแอโรบิคดานซ์ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2525
56 สัมประสิทธิการใช้แสงของโคมไฟที่ใช้ภายในอาคาร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
57 Image encryption scheme based on chaotic maps