ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 35
2 Samrit Srithamrongsawats 14
3 สุธีรดา ฉิมน้อย 10
4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 10
5 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 9
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 7
7 วรรณภา บำรุงเขต 6
8 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
9 พัฒนาวิไล อินใหม 6
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
11 นพคุณ ธรรมธัชอารี 6
12 พัชนี ธรรมวันนา 6
13 อาณัติ วรรณศรี 5
14 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 5
15 สิรินาฏ นิภาพร 4
16 อังสุมาลี ผลภาค 4
17 Noppakun Thammatacharee 4
18 Paibul Suriyawongpaisal 4
19 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 4
20 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
21 National Health Security Office 4
22 Sutheerada Chimnoi 4
23 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
24 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
25 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
26 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 4
27 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
28 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
29 Health Insurance System Research Office 4
30 สงครามชัย ลีทองดี 4
31 ภาสกร สวนเรือง 3
32 รัชนี สรรเสริญ 3
33 Wannapha Bamrungkhet 3
34 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
35 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 3
36 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
37 Arnat Wannasri 3
38 สำนักงานประกันสังคม 3
39 Chulaporn Limwattananon 3
40 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
41 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 3
42 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
43 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
44 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
45 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
46 วิชัย เอกพลากร 2
47 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
48 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
49 พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ 2
50 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
51 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
52 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
53 มุกดา สำนวนกลาง 2
54 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
55 ทัศนีย์ ญาณะ 2
56 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
57 Viroj Tangcharoensathien 2
58 Siriwan Pitayarangsarit 2
59 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
60 Passakorn Suanrueang 2
61 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
63 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
64 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
65 ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม. กรมอนามัย 2
66 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
67 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
68 ภูษิต ประคองสาย 2
69 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
70 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
71 วลัยพร พัชรนฤมล 2
72 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
73 Swansea university 2
74 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
75 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
76 ครรชิต สุขนาค 2
77 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
78 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
79 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
80 David Hughes 2
81 Supon Limwattananon 2
82 หทัยชนก สุมาลี 2
83 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
84 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
85 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
86 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
87 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
88 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
89 พิชญ์ รอดแสวง 1
90 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
91 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
92 Wiratda Sutayakhom 1
93 Sukanya Khongsawat 1
94 Sumon Sakolchai 1
95 Dirak Phatamasiriwat 1
96 วิรัชดา สุทธยาคม 1
97 Suphasit Panarunothai 1
98 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
99 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
100 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
101 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
102 Phi Rodsawaeng 1
103 ประไพร อุตมา 1
104 พิมประภา กิจวิธี 1
105 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ 1
106 Sathirakorn Pongpanich 1
107 จิตรปราณี วาศวิท 1
108 Acharawan Topark-ngarm 1
109 นวลอนันต์ ตันติเกต 1
110 สถิรกร พงศ์พานิช 1
111 สุมนต์ สกลไชย 1
112 บวรศม ลีระพันธ์ 1
113 Vinai Leesmidt 1
114 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
115 Rassamee Tansirisithikul 1
116 Chatchai Im-Arom 1
117 Nawanan Theera-ampornpunt 1
118 สุดา ขำนุรักษ์ 1
119 กวิน กลับคุณ 1
120 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
121 Kavin Klubkun 1
122 Suda Khumnurak 1
123 Kadethip Buakaew 1
124 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
125 Borwornsom Leerapan 1
126 Pintusorn Hempisut 1
127 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
128 พัฒนาวิไล อินไหม 1
129 เทียม อังสาชน 1
130 Aungsumalee Pholpark 1
131 Wichai Aekplakorn 1
132 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
133 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
134 Vijj Kasemsup 1
135 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
136 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
137 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
138 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
139 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
140 ชาฮีดา วิริยาทร 1
141 Siriphan Sasat 1
142 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
144 Kanitta Bundhamcharoen 1
145 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
146 International Health Policy Program, Thailand 1
147 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
148 Kwanjai Amnatsatsue 1
149 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
150 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
151 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) 1
152 ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) 1
153 Boonyawee Aueasiriwon 1
154 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
155 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
156 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
157 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
158 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
159 จิตปราณี วาศวิท 1
160 ทวีศรี กรีทอง 1
161 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
162 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
163 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
164 Thananan Rattanachotphanit 1
165 Pornpit Silkavute 1
166 Patchanee Thamwanna 1
167 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
168 ไม่มีข้อมูล 1
169 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
170 เชิดชัย สุนทรภาส 1
171 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
172 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
173 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
174 Onanong Waleekhachonloet 1
175 กรมอนามัย 1
176 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
177 Sinchai Torwatanakitkul 1
178 สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล 1
179 แพร จิตตินันทน์ 1
180 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
181 แพรว เอี่ยมน้อย 1
182 จเร วิชาไทย 1
183 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
184 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
185 ธนภร ชัยจิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2557 2
5 2555 4
6 2554 1
7 2552 1
8 2544 2
9 2543 1
10 2542 1
11 543 96
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือในชุมชน ภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปี พ.ศ. 2559
2 ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
4 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
5 โครงการศึกษาภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย
6 โครงการพัฒนาการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
7 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
ปี พ.ศ. 2557
8 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
9 โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2555
10 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
12 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
13 ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554
14 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
15 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
16 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
17 โครงการบัตรประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาประสบการณ์การปฏิรูปของประเทศออสเตรเลียในประเด็น : การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบการฟ้องร้องเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
19 การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู