ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Rajalida Lipikorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nagul Cooharojananone 3
2 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
3 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
4 กมลชนก ยวดยง 1
5 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
6 Suchin Arunsawatwong 1
7 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
8 สุวดี ยาป่าคาย 1
9 อวย เกตุสิงห์ 1
10 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
11 ประธาน ดาบเพชร 1
12 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
13 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
14 Pornpimol Muanjai 1
15 Varunee Padmasankh 1
16 เอกชัย อดุลยธรรม 1
17 Thanathon Sesuk 1
18 Thada Jirajaras 1
19 Walaisiri Muangsiri 1
20 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
21 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
22 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
23 Chariya Uiyyasathian 1
24 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
25 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
26 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
27 Kasidit Nootong 1
28 Waraporn Siriterm 1
29 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
30 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
31 Acom Sornsute 1
32 ศุกันยา ห้วยผัด 1
33 กระมล ทองธรรมชาติ 1
34 ไววิทย์ พุทธารี 1
35 สมชัย วัฒนการุณ 1
36 Pantharee Boonsatorn 1
37 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
38 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
39 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
40 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
41 Chidchanok Lursinsap 1
42 Akaraphan Janetheerapong 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
44 Jirapath Jariyawatthananon 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
46 Weeris Treeratanajaru 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
48 Supawin Watcharamul 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
51 คัคนางค์ มณีศรี 1
52 อุทัย บุญประเสริฐ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
54 Somying Tumwasorn 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
56 วิไล ชินธเนศ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
58 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
60 Pakpoom Tanapichet 1
61 ธวัชชัย สันติสุข 1
62 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
63 วาสนา เสียงดัง 1
64 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
65 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
66 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
67 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
68 Natchamol Srichumroenrattana 1
69 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
70 สายฝน ควรผดุง 1
71 สิริพร สิวราวุฒิ 1
72 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
73 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
74 Pataraporn Promkumtan 1
75 Krisorn Chunhapongpipat 1
76 สำเริง แย้มโสภี 1
77 สมพร พรมดี 1
78 สุวิชา ทองสิมา 1
79 วัลลภ แย้มเหมือน 1
80 Anawatch Mitpratan 1
81 Chayaporn Supachartwong 1
82 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
83 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
84 Kittisak Likhitwitayawuid 1
85 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
86 วัฒนชัย สมิทธากร 1
87 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
88 Wilai Anomasiri 1
89 Jaitip Paiboon 1
90 Panee Boonthavi 1
91 Sumphan Wongseripipatana 1
92 มยุรี ตันติสิระ 1
93 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
94 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
95 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
96 Vimolmas Lipipun 1
97 Supa Chantharasakul 1
98 Garnpimol C. Ritthidej 1
99 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
100 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
101 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
102 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
103 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
104 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
106 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
108 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
110 Boonchai Sangpetngam 1
111 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
112 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
113 Vanida Chantarateptawan 1
114 กาญจนา แก้วเทพ 1
115 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
116 ศิริชัย ศิริกายะ 1
117 Chalermpol Leevailoj 1
118 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
119 Srilert Chotpantarat 1
120 บรรจง คณะวรรณ 1
121 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
122 กำจัด มงคลกุล 1
123 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
124 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
125 Yeshey Penjor 1
126 สุมิตรา พูลทอง 1
127 ๋Janes, Gavin W. 1
128 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
129 รุ่งราวี ทองกันยา 1
130 นภสร โกวรรธนะกุล 1
131 Phanphen Wattanaarsakit 1
132 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
133 Jittima Chatchawansaisin 1
134 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
135 Chonticha Srisawang 1
136 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
137 วินัย งามแสง 1
138 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
139 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
140 ชอุ่ม มลิลา 1
141 ประคอง ชอบเสียง 1
142 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
143 ละอองทิพย์ เหมะ 1
144 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
145 Puttipongse Varavudhi 1
146 Kitpramuk Tantayaporn 1
147 Ampa Luiengpirom 1
148 Sompol Sanguanrungsirikul 1
149 Naiyana Chaiyabutr 1
150 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
151 วิมล เหมะจันทร 1
152 Chakkaphan Sutthirat 1
153 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
154 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
155 พรรณี กาญจนพลู 1
156 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
157 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
158 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
159 สุมา เมืองใย 1
160 สิทธิพร แอกทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2