ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Rajalida Lipikorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nagul Cooharojananone 3
2 Chidchanok Lursinsap 1
3 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
4 Natchamol Srichumroenrattana 1
5 ไววิทย์ พุทธารี 1
6 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
7 Varunee Padmasankh 1
8 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
9 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
10 Pornpimol Muanjai 1
11 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
12 สิริพร สิวราวุฒิ 1
13 สมพร พรมดี 1
14 สุวิชา ทองสิมา 1
15 สายฝน ควรผดุง 1
16 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
17 เอกชัย อดุลยธรรม 1
18 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
19 วาสนา เสียงดัง 1
20 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
21 Thada Jirajaras 1
22 Thanathon Sesuk 1
23 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
24 สุวดี ยาป่าคาย 1
25 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
26 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
27 สมชัย วัฒนการุณ 1
28 ศุกันยา ห้วยผัด 1
29 กระมล ทองธรรมชาติ 1
30 Suchin Arunsawatwong 1
31 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
32 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
33 ประธาน ดาบเพชร 1
34 วัลลภ แย้มเหมือน 1
35 อวย เกตุสิงห์ 1
36 กมลชนก ยวดยง 1
37 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
38 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
39 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
40 Walaisiri Muangsiri 1
41 สำเริง แย้มโสภี 1
42 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
44 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
46 Somying Tumwasorn 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
48 อุทัย บุญประเสริฐ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
51 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
52 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
53 Srilert Chotpantarat 1
54 ศิริชัย ศิริกายะ 1
55 Chalermpol Leevailoj 1
56 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
57 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
58 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
59 Boonchai Sangpetngam 1
60 วิไล ชินธเนศ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
62 Pakpoom Tanapichet 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
64 Supawin Watcharamul 1
65 ธวัชชัย สันติสุข 1
66 Pataraporn Promkumtan 1
67 Krisorn Chunhapongpipat 1
68 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
69 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
71 Weeris Treeratanajaru 1
72 คัคนางค์ มณีศรี 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
74 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
76 Jirapath Jariyawatthananon 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
78 Akaraphan Janetheerapong 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
80 Pantharee Boonsatorn 1
81 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
82 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
83 Ampa Luiengpirom 1
84 Sompol Sanguanrungsirikul 1
85 บรรจง คณะวรรณ 1
86 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
87 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
88 มยุรี ตันติสิระ 1
89 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
90 Naiyana Chaiyabutr 1
91 Kitpramuk Tantayaporn 1
92 วิมล เหมะจันทร 1
93 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
94 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
95 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
96 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
97 Puttipongse Varavudhi 1
98 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
99 ละอองทิพย์ เหมะ 1
100 Vimolmas Lipipun 1
101 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
102 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
103 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
104 Wilai Anomasiri 1
105 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
106 กาญจนา แก้วเทพ 1
107 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
108 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
109 Vanida Chantarateptawan 1
110 Jaitip Paiboon 1
111 วัฒนชัย สมิทธากร 1
112 Sumphan Wongseripipatana 1
113 Supa Chantharasakul 1
114 Garnpimol C. Ritthidej 1
115 Panee Boonthavi 1
116 Kittisak Likhitwitayawuid 1
117 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
118 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
119 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
120 สุมา เมืองใย 1
121 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
122 สิทธิพร แอกทอง 1
123 Anawatch Mitpratan 1
124 Kasidit Nootong 1
125 Chayaporn Supachartwong 1
126 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
127 Chonticha Srisawang 1
128 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
129 Jittima Chatchawansaisin 1
130 Waraporn Siriterm 1
131 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
132 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
133 Acom Sornsute 1
134 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
135 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
136 Chariya Uiyyasathian 1
137 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
138 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
139 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
140 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
141 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
142 ชอุ่ม มลิลา 1
143 ๋Janes, Gavin W. 1
144 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
145 ประคอง ชอบเสียง 1
146 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
147 พรรณี กาญจนพลู 1
148 Chakkaphan Sutthirat 1
149 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
150 รุ่งราวี ทองกันยา 1
151 สุมิตรา พูลทอง 1
152 Phanphen Wattanaarsakit 1
153 วินัย งามแสง 1
154 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
155 นภสร โกวรรธนะกุล 1
156 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
157 Yeshey Penjor 1
158 กำจัด มงคลกุล 1
159 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
160 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2