ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Rajalida Lipikorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nagul Cooharojananone 3
2 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
3 วาสนา เสียงดัง 1
4 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
5 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
6 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
7 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
8 Natchamol Srichumroenrattana 1
9 สายฝน ควรผดุง 1
10 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
11 สมพร พรมดี 1
12 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
13 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
14 Pataraporn Promkumtan 1
15 Krisorn Chunhapongpipat 1
16 สำเริง แย้มโสภี 1
17 Chidchanok Lursinsap 1
18 สุวิชา ทองสิมา 1
19 วัลลภ แย้มเหมือน 1
20 สิริพร สิวราวุฒิ 1
21 Pornpimol Muanjai 1
22 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
23 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
24 กมลชนก ยวดยง 1
25 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
26 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
27 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
28 สุวดี ยาป่าคาย 1
29 Suchin Arunsawatwong 1
30 อวย เกตุสิงห์ 1
31 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
32 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
33 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
34 ธวัชชัย สันติสุข 1
35 Varunee Padmasankh 1
36 เอกชัย อดุลยธรรม 1
37 ประธาน ดาบเพชร 1
38 Thada Jirajaras 1
39 Walaisiri Muangsiri 1
40 ไววิทย์ พุทธารี 1
41 Pakpoom Tanapichet 1
42 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
43 Boonchai Sangpetngam 1
44 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
45 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
46 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
48 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
50 Chalermpol Leevailoj 1
51 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
52 กาญจนา แก้วเทพ 1
53 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
54 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
55 Vanida Chantarateptawan 1
56 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
57 Srilert Chotpantarat 1
58 ศิริชัย ศิริกายะ 1
59 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
60 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
62 Akaraphan Janetheerapong 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
64 Jirapath Jariyawatthananon 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
66 Weeris Treeratanajaru 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
68 Supawin Watcharamul 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
70 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
71 คัคนางค์ มณีศรี 1
72 อุทัย บุญประเสริฐ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
74 Somying Tumwasorn 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
76 วิไล ชินธเนศ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
78 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
80 Thanathon Sesuk 1
81 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
82 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
83 ละอองทิพย์ เหมะ 1
84 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
85 Puttipongse Varavudhi 1
86 Kitpramuk Tantayaporn 1
87 Ampa Luiengpirom 1
88 Sompol Sanguanrungsirikul 1
89 Naiyana Chaiyabutr 1
90 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
91 วิมล เหมะจันทร 1
92 Chakkaphan Sutthirat 1
93 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
94 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
95 พรรณี กาญจนพลู 1
96 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
97 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
98 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
99 สุมา เมืองใย 1
100 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
101 บรรจง คณะวรรณ 1
102 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
103 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
104 Kittisak Likhitwitayawuid 1
105 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
106 วัฒนชัย สมิทธากร 1
107 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
108 Wilai Anomasiri 1
109 Jaitip Paiboon 1
110 Panee Boonthavi 1
111 Sumphan Wongseripipatana 1
112 มยุรี ตันติสิระ 1
113 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
114 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
115 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
116 Vimolmas Lipipun 1
117 Supa Chantharasakul 1
118 Garnpimol C. Ritthidej 1
119 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
120 ประคอง ชอบเสียง 1
121 ชอุ่ม มลิลา 1
122 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
123 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
124 Chariya Uiyyasathian 1
125 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
126 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
127 Anawatch Mitpratan 1
128 Kasidit Nootong 1
129 Waraporn Siriterm 1
130 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
131 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
132 สมชัย วัฒนการุณ 1
133 ศุกันยา ห้วยผัด 1
134 กระมล ทองธรรมชาติ 1
135 Pantharee Boonsatorn 1
136 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
137 Acom Sornsute 1
138 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
139 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
140 สิทธิพร แอกทอง 1
141 Chayaporn Supachartwong 1
142 กำจัด มงคลกุล 1
143 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
144 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
145 Yeshey Penjor 1
146 สุมิตรา พูลทอง 1
147 ๋Janes, Gavin W. 1
148 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
149 รุ่งราวี ทองกันยา 1
150 นภสร โกวรรธนะกุล 1
151 Phanphen Wattanaarsakit 1
152 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
153 Jittima Chatchawansaisin 1
154 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
155 Chonticha Srisawang 1
156 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
157 วินัย งามแสง 1
158 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
159 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
160 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2