ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Rajalida Lipikorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nagul Cooharojananone 3
2 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
3 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
4 บรรจง คณะวรรณ 1
5 มยุรี ตันติสิระ 1
6 Vimolmas Lipipun 1
7 Garnpimol C. Ritthidej 1
8 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
9 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
10 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
11 Sompol Sanguanrungsirikul 1
12 ละอองทิพย์ เหมะ 1
13 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
14 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
15 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
16 Puttipongse Varavudhi 1
17 Supa Chantharasakul 1
18 Naiyana Chaiyabutr 1
19 Kitpramuk Tantayaporn 1
20 Ampa Luiengpirom 1
21 Panee Boonthavi 1
22 Vanida Chantarateptawan 1
23 กาญจนา แก้วเทพ 1
24 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
25 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
26 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
27 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
28 Srilert Chotpantarat 1
29 ศิริชัย ศิริกายะ 1
30 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
31 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
32 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
33 Kittisak Likhitwitayawuid 1
34 วิมล เหมะจันทร 1
35 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
36 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
37 Wilai Anomasiri 1
38 Jaitip Paiboon 1
39 วัฒนชัย สมิทธากร 1
40 Sumphan Wongseripipatana 1
41 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
42 Jittima Chatchawansaisin 1
43 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
44 Chayaporn Supachartwong 1
45 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
46 Chonticha Srisawang 1
47 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
48 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
49 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
50 สิทธิพร แอกทอง 1
51 Anawatch Mitpratan 1
52 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
53 Chariya Uiyyasathian 1
54 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
55 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
56 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
57 Kasidit Nootong 1
58 Waraporn Siriterm 1
59 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
60 วินัย งามแสง 1
61 Phanphen Wattanaarsakit 1
62 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
63 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
64 ประคอง ชอบเสียง 1
65 Chakkaphan Sutthirat 1
66 พรรณี กาญจนพลู 1
67 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
68 สุมา เมืองใย 1
69 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
70 ชอุ่ม มลิลา 1
71 ๋Janes, Gavin W. 1
72 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
73 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
74 นภสร โกวรรธนะกุล 1
75 กำจัด มงคลกุล 1
76 Yeshey Penjor 1
77 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
78 รุ่งราวี ทองกันยา 1
79 สุมิตรา พูลทอง 1
80 Chalermpol Leevailoj 1
81 Boonchai Sangpetngam 1
82 เอกชัย อดุลยธรรม 1
83 Varunee Padmasankh 1
84 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
85 Walaisiri Muangsiri 1
86 Thada Jirajaras 1
87 อวย เกตุสิงห์ 1
88 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
89 ประธาน ดาบเพชร 1
90 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
91 Pornpimol Muanjai 1
92 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
93 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
94 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
95 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
96 Natchamol Srichumroenrattana 1
97 ไววิทย์ พุทธารี 1
98 Chidchanok Lursinsap 1
99 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
100 กมลชนก ยวดยง 1
101 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
102 Pantharee Boonsatorn 1
103 สมชัย วัฒนการุณ 1
104 ศุกันยา ห้วยผัด 1
105 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
106 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
107 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
108 Acom Sornsute 1
109 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
110 กระมล ทองธรรมชาติ 1
111 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
112 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
113 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
114 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
115 Suchin Arunsawatwong 1
116 สุวดี ยาป่าคาย 1
117 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
118 Thanathon Sesuk 1
119 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
120 วาสนา เสียงดัง 1
121 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
122 วิไล ชินธเนศ 1
123 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
124 อุทัย บุญประเสริฐ 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
126 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
127 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
128 คัคนางค์ มณีศรี 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
131 Somying Tumwasorn 1
132 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
133 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
134 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
136 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
138 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
139 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
140 Jirapath Jariyawatthananon 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
142 สำเริง แย้มโสภี 1
143 Krisorn Chunhapongpipat 1
144 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
145 วัลลภ แย้มเหมือน 1
146 สุวิชา ทองสิมา 1
147 สายฝน ควรผดุง 1
148 สิริพร สิวราวุฒิ 1
149 สมพร พรมดี 1
150 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
151 Pataraporn Promkumtan 1
152 Weeris Treeratanajaru 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
154 Akaraphan Janetheerapong 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
156 Supawin Watcharamul 1
157 ธวัชชัย สันติสุข 1
158 Pakpoom Tanapichet 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
160 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2