ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Puttipongse Varavudhi
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ampa Luiengpirom 2
2 Naiyana Chaiyabutr 2
3 Chalermpol Leevailoj 1
4 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
5 ศิริชัย ศิริกายะ 1
6 Boonchai Sangpetngam 1
7 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
9 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
10 Srilert Chotpantarat 1
11 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
12 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
13 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
14 Wilai Anomasiri 1
15 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
16 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
17 Vanida Chantarateptawan 1
18 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
19 กาญจนา แก้วเทพ 1
20 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
21 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
22 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
23 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
25 คัคนางค์ มณีศรี 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
29 วิไล ชินธเนศ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
31 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
33 วัฒนชัย สมิทธากร 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
35 Somying Tumwasorn 1
36 อุทัย บุญประเสริฐ 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
38 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
39 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
40 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
41 สุมา เมืองใย 1
42 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
43 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
44 วิมล เหมะจันทร 1
45 ละอองทิพย์ เหมะ 1
46 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
47 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
48 พรรณี กาญจนพลู 1
49 Chakkaphan Sutthirat 1
50 ๋Janes, Gavin W. 1
51 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
52 รุ่งราวี ทองกันยา 1
53 ชอุ่ม มลิลา 1
54 ประคอง ชอบเสียง 1
55 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
56 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
57 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
58 Kitpramuk Tantayaporn 1
59 Panee Boonthavi 1
60 Garnpimol C. Ritthidej 1
61 Supa Chantharasakul 1
62 Sumphan Wongseripipatana 1
63 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
65 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
66 Kittisak Likhitwitayawuid 1
67 Vimolmas Lipipun 1
68 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
69 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
70 บรรจง คณะวรรณ 1
71 Sompol Sanguanrungsirikul 1
72 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
73 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
74 มยุรี ตันติสิระ 1
75 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
76 Jaitip Paiboon 1
77 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
78 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
79 Chariya Uiyyasathian 1
80 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
81 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
82 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
83 Kasidit Nootong 1
84 Waraporn Siriterm 1
85 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
86 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
87 Acom Sornsute 1
88 สมชัย วัฒนการุณ 1
89 ศุกันยา ห้วยผัด 1
90 กระมล ทองธรรมชาติ 1
91 Pantharee Boonsatorn 1
92 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
93 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
94 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
95 Anawatch Mitpratan 1
96 สิทธิพร แอกทอง 1
97 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
98 นภสร โกวรรธนะกุล 1
99 Phanphen Wattanaarsakit 1
100 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
101 กำจัด มงคลกุล 1
102 สุมิตรา พูลทอง 1
103 Yeshey Penjor 1
104 วินัย งามแสง 1
105 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
106 Jittima Chatchawansaisin 1
107 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
108 Chayaporn Supachartwong 1
109 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
110 Chonticha Srisawang 1
111 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
112 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
113 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
114 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
115 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
116 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
117 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
118 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
119 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
120 Pornpimol Muanjai 1
121 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
122 ไววิทย์ พุทธารี 1
123 วาสนา เสียงดัง 1
124 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
125 วัลลภ แย้มเหมือน 1
126 สำเริง แย้มโสภี 1
127 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
128 สุวิชา ทองสิมา 1
129 สมพร พรมดี 1
130 สายฝน ควรผดุง 1
131 สิริพร สิวราวุฒิ 1
132 Varunee Padmasankh 1
133 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
134 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
135 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
136 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
137 Suchin Arunsawatwong 1
138 สุวดี ยาป่าคาย 1
139 Thanathon Sesuk 1
140 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
141 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
142 กมลชนก ยวดยง 1
143 Rajalida Lipikorn 1
144 เอกชัย อดุลยธรรม 1
145 Walaisiri Muangsiri 1
146 Thada Jirajaras 1
147 ประธาน ดาบเพชร 1
148 อวย เกตุสิงห์ 1
149 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
150 ธวัชชัย สันติสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
ผลงานวิจัย