ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Prakong Tangpraprutkul
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Prakong Tamgpraprutgul
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Graduate School 2
2 Puttipongse Varavudhi 2
3 Ampa Luiengpirom 2
4 Naiyana Chaiyabutr 2
5 Chayaporn Supachartwong 1
6 ประธาน ดาบเพชร 1
7 กมลชนก ยวดยง 1
8 Anawatch Mitpratan 1
9 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
10 อวย เกตุสิงห์ 1
11 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
12 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
13 Rajalida Lipikorn 1
14 Jittima Chatchawansaisin 1
15 Walaisiri Muangsiri 1
16 Siriporn Sriwarakan 1
17 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
18 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
19 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
20 Varunee Padmasankh 1
21 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
22 Waraporn Siriterm 1
23 Chonticha Srisawang 1
24 Thada Jirajaras 1
25 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
26 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
27 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
28 Yeshey Penjor 1
29 สมชัย วัฒนการุณ 1
30 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
31 รุ่งราวี ทองกันยา 1
32 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
33 มยุรี จารุปาน 1
34 กัญญา ศุภปิติพร 1
35 ๋Janes, Gavin W. 1
36 กระมล ทองธรรมชาติ 1
37 นภสร โกวรรธนะกุล 1
38 Suchin Arunsawatwong 1
39 Thanathon Sesuk 1
40 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
41 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
42 วินัย งามแสง 1
43 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
44 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
45 Tadchanon Chuman 1
46 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
47 สุวดี ยาป่าคาย 1
48 Ong, Say Kee 1
49 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
50 วิไล ชินธเนศ 1
51 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
52 อุทัย บุญประเสริฐ 1
53 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
54 สำเริง แย้มโสภี 1
55 สุวิชา ทองสิมา 1
56 Sunpetch Sophon 1
57 วัลลภ แย้มเหมือน 1
58 คัคนางค์ มณีศรี 1
59 ธวัชชัย สันติสุข 1
60 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
62 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
64 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
65 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
66 Somying Tumwasorn 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
68 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
70 Mongkol Techakumphu 1
71 สุนีย์ นัยจรัญ 1
72 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
73 Pornpimol Muanjai 1
74 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
75 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
76 Acom Sornsute 1
77 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
78 เอกชัย อดุลยธรรม 1
79 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
80 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
81 Narong Punnim 1
82 Pantharee Boonsatorn 1
83 สายฝน ควรผดุง 1
84 สิริพร สิวราวุฒิ 1
85 สมพร พรมดี 1
86 Sirima Thongruay 1
87 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
88 วาสนา เสียงดัง 1
89 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
90 ศุกันยา ห้วยผัด 1
91 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
92 ไววิทย์ พุทธารี 1
93 ประคอง ชอบเสียง 1
94 Sumphan Wongseripipatana 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
96 Garnpimol C. Ritthidej 1
97 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
99 Kittisak Likhitwitayawuid 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
101 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
103 Vimolmas Lipipun 1
104 Boonchai Sangpetngam 1
105 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
106 Sompol Sanguanrungsirikul 1
107 Vanida Chantarateptawan 1
108 Kitpramuk Tantayaporn 1
109 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
110 Srilert Chotpantarat 1
111 มยุรี ตันติสิระ 1
112 Chalermpol Leevailoj 1
113 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
114 วัฒนชัย สมิทธากร 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
116 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
118 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
120 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
121 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
123 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
125 ศิริชัย ศิริกายะ 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
128 Wilai Anomasiri 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
130 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
131 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
132 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
133 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
135 กาญจนา แก้วเทพ 1
136 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
137 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
138 ละอองทิพย์ เหมะ 1
139 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
140 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
141 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
142 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
143 Phanphen Wattanaarsakit 1
144 บรรจง คณะวรรณ 1
145 กำจัด มงคลกุล 1
146 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
147 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
148 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
149 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
150 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
151 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
152 Chariya Uiyyasathian 1
153 นิศา วิชพันธุ์ 1
154 Kasidit Nootong 1
155 สุมา เมืองใย 1
156 สิทธิพร แอกทอง 1
157 พรรณี กาญจนพลู 1
158 สุมิตรา พูลทอง 1
159 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
160 วิมล เหมะจันทร 1
161 Chulalongkorn University.Graduate school 1
162 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
163 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
164 Jaitip Paiboon 1
165 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
166 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
167 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
168 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
169 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
170 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
171 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
172 ประคอง สุทธสาร 1
173 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
174 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
175 ชอุ่ม มลิลา 1
176 Supa Chantharasakul 1
177 Chakkaphan Sutthirat 1
178 Panee Boonthavi 1
179 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
180 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2547 1
3 2530 1