ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pongpan Chindaudom
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pitak Eiamchai 17
2 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 16
3 Viyapol Patthanasettakul 11
4 Noppadon Nuntawong 11
5 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 10
6 Mati Horprathum 9
7 มติ ห่อประทุม 8
8 พิทักษ์ เอี่ยมชัย 8
9 Mati Horprathum 8
10 นพดล นันทวงศ์ 7
11 Puenisara Limnonthakul 6
12 Kamon Aiempanakit 6
13 Pichet Limsuwan 5
14 Chanunthorn Chananonnawathorn 5
15 Saksorn Limwichean 4
16 Benjarong Samransuksamer 4
17 Artorn Pokaipisit 4
18 Anurat Wisitsoraat 4
19 Thanat Srichaiyaperk 3
20 Adisorn Tuantranont 3
21 อาทร โภไคยพิสิฐ 3
22 Krongkamol Wong-Ek 3
23 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 3
24 ชลดา วามสิงห์ 2
25 Chollada Warmsingh 2
26 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 2
27 T. Srichaiyaperk 2
28 ชูวิทย์ โภคบุตร 2
29 C. Chananonnawathorn 2
30 ภูนิศรา ลิ้มนนท์กุล 2
31 ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล 2
32 V. Pattantsetakul 2
33 Suparerk Aukkaravittayapun 1
34 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 1
35 Pimpa Limthongkul 1
36 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
37 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
38 Anucha Wannagon 1
39 อนุชา วรรณก้อน 1
40 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 1
41 Sedthawatt Sucharitpwatskul 1
42 Kittinan Annanon 1
43 เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 1
44 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 1
45 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
46 Chanchana Thanachayanont 1
47 ลัดดาวัลย์ สุภาดี 1
48 Thappitak Sodchit 1
49 เทพพิทักษ์ สอดจิตร์ 1
50 Anurat Wisitsora-at 1
51 Parot Burapajit 1
52 ภรต บุรพจิต 1
53 Chuwit Pakabut 1
54 Sarun Sumriddetchkajorn 1
55 ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
56 สิริวัฒน์ ทองเสวต 1
57 Sumittra Charojrochkul 1
58 จักรกฤช สุภาวสุทธิ์ 1
59 กฤษฎา เสียงแจ้ว 1
60 Laddawan Supadee 1
61 พิมพา ลิ้มทองกุล 1
62 Anurat Wisitsoraat 1
63 Chaiyan Oros 1
64 Prayoon Songsiriritthigul 1
65 Kittipong Limwichean 1
66 S. Limwichean 1
67 L. Uttayan 1
68 K. Aimpanakit 1
69 กรองกมล วงษ์เอก 1
70 พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ 1
71 ยงยุทธ อินริสพงค์ 1
72 Y. Inritsapong 1
73 Tanom Lomas 1
74 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
75 ถนอม โลมาศ 1
76 Narathon Khemasiri 1
77 Supattanapong Dumrongrattana 1
78 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
79 Angkhana Jaroenworaluck 1
80 ชูวิทย์ ผลโภค 1
81 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 1
82 ณัฐกานต์ โกษาจันทร์ 1
83 อังคณา เจริญวรลักษณ์ 1
84 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 1
85 Worawarong Rakreungdet 1
86 Tula Jutarosaga 1
87 Jakrapong Kaewkhao 1
88 Sitthisuntorn Supothina 1
89 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 1
90 Wiroj Limtrakarn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 5
2 2556 4
3 2554 2
4 2553 5
5 2552 5
6 2550 1
7 2549 1
8 2548 2
9 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Determination of thickness and optical properties of tantalum oxide thin films by spectroscopic ellipsometry
2 Effects of annealing treatment on WO3 thin films prepared by DC reactive magnetron sputtering
3 Decoration of gold nanoparticles on TiO2 thin films for enhanced response of ethanol gas sensors
4 Fabrication of nanostructure by physical vapor deposition with glancing angle deposition technique and its applications
5 Ultrasensitive hydrogen sensor based on Pt-decorated WO3 nanorods prepared by glancing-angle dc magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2556
6 NO2-sensing properties of WO3 nanorods prepared by glancing angle DC magnetron sputtering
7 Investigation of electrochromic WO3 nanorods prepared by DC reactive magnetron sputtering with GLAD technique
8 Preparation of WO3 nanorods by glancing angle DC reactive magnetron sputtering deposition for NO2 gas sensing application
9 Structural and optical properties of TiO2 thin films prepared by thermal oxidation of Ti thin films
ปี พ.ศ. 2554
10 Structural, optical and hydrophilic properties of nanocrystalline TiO2 ultra-thin films prepared by pulsed dc reactive magnetron sputtering
11 Portable surface-enhanced Raman spectroscopy for insecticide detection using silver nanorod film fabricated by magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2553
12 Post-annealing effects on the structural, optical and electrical properties of ITO films studied by spectroscopic ellipsometry
13 Dynamic in situ spectroscopic ellipsometric study in inhomogeneous TiO2 thin-?lm growth
14 Silver nanoparticles deposited on anodic aluminum oxide template using magnetron sputtering for surface-enhanced Raman scattering substrate
15 Surface-enhanced Raman scattering substrate of silver nanoparticles depositing on AAO template fabricated by magnetron sputtering
16 Fabrication and Characterization of Hydrophilic TiO2 Thin Films on Unheated Substrates Prepared by Pulsed DC Reactive Magnetron Sputtering
ปี พ.ศ. 2552
17 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์
18 การพัฒนาเคลือบฟิล์มแบบหยดน้ำไม่เกาะสำหรับกระจกรถยนต์
19 อุปกรณ์เชิงแสงในทางการแพทย์
20 โมเดลอิลิปโซมิตรีสำหรับควบคุมฟิล์มบางคาร์บอนบนหัวอ่านฮาร์ดิสก์
21 Design and investigation of photo-induced super-hydrophilic materials for car mirrors
ปี พ.ศ. 2550
22 เทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มบางแสง: วิจัยและพัฒนาเคลือบฟิล์ม Super hydrophilic สำหรับกระจกมองข้างรถยนต์
ปี พ.ศ. 2549
23 การใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคระดับนาโนเมตรของชั้นฟิล์มบาง DLC สำหรับการเคลือบหัวอ่านและหัวเขียนของฮาร์ดดิสค์ไดรฟ์
ปี พ.ศ. 2548
24 การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ
25 Ion-assisted e-beam evaporated gas sensor for environmental monitoring
ปี พ.ศ. 2546
26 Optoelectronic thin film coating by electron beam evaporation with ion-assisted deposition