ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pongdhorn Sae-oui
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พงษ์ธร แซ่อุย 27
2 ชาคริต สิริสิงห 22
3 Chakrit Sirisinha 12
4 กรรณิกา หัตถะปะนิตย์ 8
5 Kannika Hatthapanit 8
6 Chakrit Sirisingha 8
7 Puchong Thaptong 6
8 ภุชงค์ ทับทอง 6
9 Thanandon Wantana 4
10 ฐานันดร วันทะนะ 4
11 อุทัย เทพสุวรรณ์ 3
12 Uthai Tepsuwan 3
13 วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ 3
14 Weenusarin Intiya 3
15 ชูเดช ดีประเสริฐกุล 2
16 เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 2
17 Sedthawatt Sucharitpwatskul 2
18 Panjaporn Wongwitthayakool 1
19 Preeyanuch Prasopnatra 1
20 Chudej Deeprasertkul 1
21 ปัญจพร วงศ์วิทยากูล 1
22 Nilobon Phewthongin 1
23 Chakrit Sirisinhab 1
24 รุ่งโรจน์ หวังเกียรติ 1
25 Chudej Deeprasertkulb 1
26 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 1
27 Roongrote Wangkieta 1
28 T. Wanthana 1
29 P. Wongwitthayakool 1
30 ทวนทัน กิจไพศาลสกุล 1
31 ปัญพร วงศ์วิทยากูล 1
32 ภาคภูมิ ผิวผอง 1
33 Pakpum Phewphong 1
34 วราวุธ ภัทโรพงศ์ 1
35 Waravut Pattaropong 1
36 Suparat Rukchonlatee 1
37 สุภารัตน์ รักชลธี 1
38 ศักดิ์ คงสุวรรณ 1
39 ธารินทร์ ศรีสุภัทรวนิช 1
40 Wiroj Limtrakarn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 9
3 2551 7
4 2550 1
5 2549 2
6 2548 1
7 2546 2
8 2545 1
9 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Cure and Viscoelastic Properties of HNBR: Effects of Carbon Black Loading and Characteristics
2 Possible Use of Ultra-Fine Acrylonitrile Butadiene RubberPowder as Filler in Natural Rubber Vulcanizates
3 Properties of natural rubber filled with ultra fine acrylate rubber powder
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบยางธรรมชาติทนความร้อน/โอโซน
5 โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบยางธรรมชาติทนน้ำมัน
6 Feasibility study of using natural rubber-based compound for weather strip production
7 Influence of chlorinated paraffin on properties of silica filled polychloroprene
8 Rheological properties of chlorinated polyethylene blended with low-cost grade natural rubber
9 Utilization of limestone dust waste as filler in natural rubber
10 ผลของอัตราส่วนความหนืดมูนนี่ต่อสมบัติของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ (NR) และยางไนไตร์ล (NBR)
11 ผลของยางคาร์บอกซิลิกไนไตร์ลผง (XNBRP) ต่อสมบัติของยางธรรมชาติที่คงรูปด้วยระบบเพอร์ออกไซด์
12 บทบาทของยางอะคริเลตผง (ACMP) ต่อสมบัติต่างๆ ของยางไนไตร์ล
ปี พ.ศ. 2551
13 อิทธิพลของสารช่วยในกระบวนการผลิตต่อสมบัติของยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน (EPDM)
14 Influence of Magnesium Carbonate Loading on Compound Properties of Polychloroprene (CR), Natural Rubber (NR) and Their Blends
15 Rheological properties in recycled CPE/NR blends vulcanised by sulphur
16 Characterization of material constants based on synthetic biaxial data
17 The use of dynamic mechanical thermal analysis technique for determining an uneven distribution of precipitated silica in CPE/NR blends
18 ผลของคลอรีเนตเตดพาราฟินต่อสมบัติของยางผสมระหว่างยางคลอโรพรีน (CR) และยางธรรมชาติ (NR) ที่เสริมแรงด้วยซิลิกา
19 อิทธิพลของสารป้องกันการเกาะติดผิวแม่พิมพ์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติและยางคลอโรพรีน
ปี พ.ศ. 2550
20 การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผลิตภัณฑ์ยางด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2549
21 การเสริมแรงของซิลิกาในยางพอลิคลอโรพรีน (CR) และยางผสมระหว่างพอลิคลอโรพรีนและยางธรรมชาติ (CR/NR blend)
22 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติเชิงกล ความทนทานต่อความร้อน และความต้านทานต่อโอโซนของยางผสม NR/EPDM
ปี พ.ศ. 2548
23 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทั้งก้อนของยางคงรูปที่มีโครงสร้างเป็นชั้นๆ
ปี พ.ศ. 2546
24 การพัฒนายางมะตอยผสมยางจากเศษยางรถยนต์เก่าเพื่อใช้ในงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
25 ผลของ silane coupoing agent และระบบการวัลคาไนซ์ต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงพลวัตของยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยซิลิกา
ปี พ.ศ. 2545
26 การศึกษาลักษณะการบ่มสุกของชิ้นส่วนยางโดยใช้ไฟไนท์อิลิเมนต์อนาไลซีส
ปี พ.ศ. 2542
27 การศึกษาถึงผลของรูปร่าง การจัดเรียงตัวของตัวอย่างยาง และความเร็วลมต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนระหว่างยางกับอากาศ