ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Phanphen Wattanaarsakit
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Garnpimol C. Ritthidej 2
2 Jittima Chatchawansaisin 2
3 Walaisiri Muangsiri 2
4 Chonticha Srisawang 2
5 Waraporn Siriterm 1
6 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
7 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
8 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
9 Chayaporn Supachartwong 1
10 สิทธิพร แอกทอง 1
11 Chariya Uiyyasathian 1
12 Kasidit Nootong 1
13 Anawatch Mitpratan 1
14 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
15 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
16 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
17 สมชัย วัฒนการุณ 1
18 Acom Sornsute 1
19 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
20 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
21 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
22 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
23 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
24 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
25 รุ่งราวี ทองกันยา 1
26 สุมิตรา พูลทอง 1
27 ๋Janes, Gavin W. 1
28 ชอุ่ม มลิลา 1
29 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
30 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
31 ประคอง ชอบเสียง 1
32 Yeshey Penjor 1
33 กำจัด มงคลกุล 1
34 วินัย งามแสง 1
35 Pantharee Boonsatorn 1
36 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
37 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
38 นภสร โกวรรธนะกุล 1
39 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
40 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
41 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
42 ศุกันยา ห้วยผัด 1
43 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
44 Chanthana Nainiran 1
45 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
46 Phiriyatorn Suwanmala 1
47 ไววิทย์ พุทธารี 1
48 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
49 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
50 Pornpimol Muanjai 1
51 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
52 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
53 สิริพร สิวราวุฒิ 1
54 สมพร พรมดี 1
55 สุวิชา ทองสิมา 1
56 สายฝน ควรผดุง 1
57 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
58 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
59 วาสนา เสียงดัง 1
60 Varunee Padmasankh 1
61 เอกชัย อดุลยธรรม 1
62 Suchin Arunsawatwong 1
63 สุวดี ยาป่าคาย 1
64 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
65 Thanathon Sesuk 1
66 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
67 Chakkaphan Sutthirat 1
68 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
69 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
70 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
71 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
72 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
73 Rajalida Lipikorn 1
74 Thada Jirajaras 1
75 ประธาน ดาบเพชร 1
76 กมลชนก ยวดยง 1
77 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
78 อวย เกตุสิงห์ 1
79 กระมล ทองธรรมชาติ 1
80 สุมา เมืองใย 1
81 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
83 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
85 Somying Tumwasorn 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
87 อุทัย บุญประเสริฐ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
89 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
90 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
91 Srilert Chotpantarat 1
92 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
93 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
94 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
95 Chalermpol Leevailoj 1
96 Boonchai Sangpetngam 1
97 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
98 วิไล ชินธเนศ 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
103 ธวัชชัย สันติสุข 1
104 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
105 วัลลภ แย้มเหมือน 1
106 สำเริง แย้มโสภี 1
107 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
108 Jittima Chatchawalsaisin 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
110 คัคนางค์ มณีศรี 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
112 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Phamaceutical Science 1
115 Punlapa Anusitthakul 1
116 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
117 ศิริชัย ศิริกายะ 1
118 Vanida Chantarateptawan 1
119 Sompol Sanguanrungsirikul 1
120 Naiyana Chaiyabutr 1
121 Kitpramuk Tantayaporn 1
122 Ampa Luiengpirom 1
123 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
124 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
125 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
126 บรรจง คณะวรรณ 1
127 Puttipongse Varavudhi 1
128 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
129 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
130 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
131 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
132 วิมล เหมะจันทร 1
133 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
134 ละอองทิพย์ เหมะ 1
135 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
136 มยุรี ตันติสิระ 1
137 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
138 Jaitip Paiboon 1
139 Wilai Anomasiri 1
140 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
141 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
142 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
143 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
144 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
145 กาญจนา แก้วเทพ 1
146 วัฒนชัย สมิทธากร 1
147 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
148 Sumphan Wongseripipatana 1
149 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
150 Vimolmas Lipipun 1
151 Supa Chantharasakul 1
152 Kittisak Likhitwitayawuid 1
153 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
154 Panee Boonthavi 1
155 พรรณี กาญจนพลู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2550 1
5 2544 1