ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Phanphen Wattanaarsakit
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chonticha Srisawang 2
2 Walaisiri Muangsiri 2
3 Garnpimol C. Ritthidej 2
4 Jittima Chatchawansaisin 2
5 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
6 Boonchai Sangpetngam 1
7 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
8 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
9 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
10 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
11 Chalermpol Leevailoj 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
13 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
14 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
15 Vanida Chantarateptawan 1
16 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
17 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
18 ศิริชัย ศิริกายะ 1
19 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
20 Srilert Chotpantarat 1
21 Somying Tumwasorn 1
22 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
25 Punlapa Anusitthakul 1
26 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
27 Jittima Chatchawalsaisin 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
29 ธวัชชัย สันติสุข 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
32 Chulalongkorn University. Faculty of Phamaceutical Science 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
34 วิไล ชินธเนศ 1
35 กาญจนา แก้วเทพ 1
36 อุทัย บุญประเสริฐ 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
38 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
39 คัคนางค์ มณีศรี 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
42 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
43 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
44 ละอองทิพย์ เหมะ 1
45 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
46 Puttipongse Varavudhi 1
47 Kitpramuk Tantayaporn 1
48 Ampa Luiengpirom 1
49 Sompol Sanguanrungsirikul 1
50 Naiyana Chaiyabutr 1
51 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
52 วิมล เหมะจันทร 1
53 พรรณี กาญจนพลู 1
54 Chakkaphan Sutthirat 1
55 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
56 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
57 สุมา เมืองใย 1
58 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
59 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
60 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
61 บรรจง คณะวรรณ 1
62 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
63 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
64 Panee Boonthavi 1
65 วัฒนชัย สมิทธากร 1
66 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
67 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
68 Jaitip Paiboon 1
69 Wilai Anomasiri 1
70 Kittisak Likhitwitayawuid 1
71 Supa Chantharasakul 1
72 มยุรี ตันติสิระ 1
73 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
74 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
75 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
76 Vimolmas Lipipun 1
77 Sumphan Wongseripipatana 1
78 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
79 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
80 วัลลภ แย้มเหมือน 1
81 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
82 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
83 Chariya Uiyyasathian 1
84 Waraporn Siriterm 1
85 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
86 Chayaporn Supachartwong 1
87 Kasidit Nootong 1
88 Anawatch Mitpratan 1
89 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
90 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
91 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
92 สมชัย วัฒนการุณ 1
93 Pantharee Boonsatorn 1
94 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
95 Acom Sornsute 1
96 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
97 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
98 สิทธิพร แอกทอง 1
99 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
100 รุ่งราวี ทองกันยา 1
101 สุมิตรา พูลทอง 1
102 Yeshey Penjor 1
103 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
104 ๋Janes, Gavin W. 1
105 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
106 ประคอง ชอบเสียง 1
107 ชอุ่ม มลิลา 1
108 กำจัด มงคลกุล 1
109 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
110 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
111 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
112 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
113 วินัย งามแสง 1
114 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
115 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
116 นภสร โกวรรธนะกุล 1
117 กระมล ทองธรรมชาติ 1
118 ศุกันยา ห้วยผัด 1
119 Chanthana Nainiran 1
120 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
121 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
122 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
123 Phiriyatorn Suwanmala 1
124 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
125 Pornpimol Muanjai 1
126 ไววิทย์ พุทธารี 1
127 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
128 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
129 สมพร พรมดี 1
130 สุวิชา ทองสิมา 1
131 สำเริง แย้มโสภี 1
132 สิริพร สิวราวุฒิ 1
133 สายฝน ควรผดุง 1
134 วาสนา เสียงดัง 1
135 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
136 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
137 Varunee Padmasankh 1
138 สุวดี ยาป่าคาย 1
139 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
140 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
141 Suchin Arunsawatwong 1
142 Thanathon Sesuk 1
143 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
144 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
145 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
146 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
147 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
148 Rajalida Lipikorn 1
149 Thada Jirajaras 1
150 เอกชัย อดุลยธรรม 1
151 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
152 ประธาน ดาบเพชร 1
153 อวย เกตุสิงห์ 1
154 กมลชนก ยวดยง 1
155 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2550 1
5 2544 1