ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Phanphen Wattanaarsakit
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chonticha Srisawang 2
2 Walaisiri Muangsiri 2
3 Garnpimol C. Ritthidej 2
4 Jittima Chatchawansaisin 2
5 Chanthana Nainiran 1
6 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
7 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
8 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
9 Pornpimol Muanjai 1
10 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
11 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
12 ไววิทย์ พุทธารี 1
13 Phiriyatorn Suwanmala 1
14 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
15 สมพร พรมดี 1
16 สุวิชา ทองสิมา 1
17 วัลลภ แย้มเหมือน 1
18 สิริพร สิวราวุฒิ 1
19 สายฝน ควรผดุง 1
20 วาสนา เสียงดัง 1
21 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
22 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
23 Thada Jirajaras 1
24 สุวดี ยาป่าคาย 1
25 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
26 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
27 Suchin Arunsawatwong 1
28 Thanathon Sesuk 1
29 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
30 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
31 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
32 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
33 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
34 Rajalida Lipikorn 1
35 สำเริง แย้มโสภี 1
36 เอกชัย อดุลยธรรม 1
37 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
38 ประธาน ดาบเพชร 1
39 อวย เกตุสิงห์ 1
40 กมลชนก ยวดยง 1
41 Varunee Padmasankh 1
42 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
43 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
44 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
45 Boonchai Sangpetngam 1
46 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
48 Somying Tumwasorn 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
50 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
51 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
52 Chalermpol Leevailoj 1
53 ศิริชัย ศิริกายะ 1
54 Vanida Chantarateptawan 1
55 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
56 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
57 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
58 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
59 Srilert Chotpantarat 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
61 อุทัย บุญประเสริฐ 1
62 Jittima Chatchawalsaisin 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
64 Punlapa Anusitthakul 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
67 ศุกันยา ห้วยผัด 1
68 ธวัชชัย สันติสุข 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
70 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Phamaceutical Science 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
73 วิไล ชินธเนศ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
75 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
78 คัคนางค์ มณีศรี 1
79 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
80 สมชัย วัฒนการุณ 1
81 Naiyana Chaiyabutr 1
82 Kitpramuk Tantayaporn 1
83 Puttipongse Varavudhi 1
84 Sompol Sanguanrungsirikul 1
85 Ampa Luiengpirom 1
86 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
87 บรรจง คณะวรรณ 1
88 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
89 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
90 ละอองทิพย์ เหมะ 1
91 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
92 สุมา เมืองใย 1
93 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
94 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
95 วิมล เหมะจันทร 1
96 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
97 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
98 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
99 มยุรี ตันติสิระ 1
100 Wilai Anomasiri 1
101 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
102 วัฒนชัย สมิทธากร 1
103 Jaitip Paiboon 1
104 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
105 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
106 กาญจนา แก้วเทพ 1
107 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
108 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
109 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
110 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
111 Vimolmas Lipipun 1
112 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
113 Sumphan Wongseripipatana 1
114 Supa Chantharasakul 1
115 Panee Boonthavi 1
116 Kittisak Likhitwitayawuid 1
117 พรรณี กาญจนพลู 1
118 Chakkaphan Sutthirat 1
119 Waraporn Siriterm 1
120 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
121 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
122 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
123 Anawatch Mitpratan 1
124 สิทธิพร แอกทอง 1
125 Chayaporn Supachartwong 1
126 Kasidit Nootong 1
127 Chariya Uiyyasathian 1
128 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
129 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
130 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
131 Pantharee Boonsatorn 1
132 Acom Sornsute 1
133 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
134 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
135 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
136 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
137 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
138 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
139 รุ่งราวี ทองกันยา 1
140 สุมิตรา พูลทอง 1
141 ๋Janes, Gavin W. 1
142 ชอุ่ม มลิลา 1
143 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
144 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
145 ประคอง ชอบเสียง 1
146 Yeshey Penjor 1
147 กำจัด มงคลกุล 1
148 วินัย งามแสง 1
149 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
150 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
151 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
152 นภสร โกวรรธนะกุล 1
153 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
154 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
155 กระมล ทองธรรมชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2550 1
5 2544 1