ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Phanphen Wattanaarsakit
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Garnpimol C. Ritthidej 2
2 Jittima Chatchawansaisin 2
3 Walaisiri Muangsiri 2
4 Chonticha Srisawang 2
5 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
6 Acom Sornsute 1
7 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
8 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
9 Chariya Uiyyasathian 1
10 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
11 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
12 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
13 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
14 กระมล ทองธรรมชาติ 1
15 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
16 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
17 Thanathon Sesuk 1
18 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
19 ศุกันยา ห้วยผัด 1
20 Pantharee Boonsatorn 1
21 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
22 สมชัย วัฒนการุณ 1
23 Anawatch Mitpratan 1
24 นภสร โกวรรธนะกุล 1
25 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
26 วินัย งามแสง 1
27 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
28 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
29 สุมิตรา พูลทอง 1
30 Yeshey Penjor 1
31 กำจัด มงคลกุล 1
32 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
33 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
34 Kasidit Nootong 1
35 Suchin Arunsawatwong 1
36 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
37 Chayaporn Supachartwong 1
38 สิทธิพร แอกทอง 1
39 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
40 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
41 Waraporn Siriterm 1
42 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
43 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
44 สายฝน ควรผดุง 1
45 สิริพร สิวราวุฒิ 1
46 วาสนา เสียงดัง 1
47 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
48 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
49 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
50 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
51 สมพร พรมดี 1
52 สุวิชา ทองสิมา 1
53 ธวัชชัย สันติสุข 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
56 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
57 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
58 วัลลภ แย้มเหมือน 1
59 สำเริง แย้มโสภี 1
60 Chanthana Nainiran 1
61 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
62 กมลชนก ยวดยง 1
63 ประธาน ดาบเพชร 1
64 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
65 อวย เกตุสิงห์ 1
66 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
67 รุ่งราวี ทองกันยา 1
68 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
69 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
70 Rajalida Lipikorn 1
71 Thada Jirajaras 1
72 Pornpimol Muanjai 1
73 ไววิทย์ พุทธารี 1
74 Phiriyatorn Suwanmala 1
75 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
76 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
77 เอกชัย อดุลยธรรม 1
78 Varunee Padmasankh 1
79 สุวดี ยาป่าคาย 1
80 ชอุ่ม มลิลา 1
81 Chalermpol Leevailoj 1
82 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
83 Srilert Chotpantarat 1
84 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
85 Boonchai Sangpetngam 1
86 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
87 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
88 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
89 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
90 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
91 กาญจนา แก้วเทพ 1
92 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
93 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
94 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
95 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
96 ศิริชัย ศิริกายะ 1
97 Vanida Chantarateptawan 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
99 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Phamaceutical Science 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
102 คัคนางค์ มณีศรี 1
103 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
104 Punlapa Anusitthakul 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
106 Jittima Chatchawalsaisin 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
109 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
111 Somying Tumwasorn 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
113 อุทัย บุญประเสริฐ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
116 วิไล ชินธเนศ 1
117 Jaitip Paiboon 1
118 Wilai Anomasiri 1
119 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
120 วิมล เหมะจันทร 1
121 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
122 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
123 ละอองทิพย์ เหมะ 1
124 Kitpramuk Tantayaporn 1
125 Puttipongse Varavudhi 1
126 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
127 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
128 สุมา เมืองใย 1
129 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
130 ประคอง ชอบเสียง 1
131 ๋Janes, Gavin W. 1
132 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
133 Chakkaphan Sutthirat 1
134 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
135 พรรณี กาญจนพลู 1
136 Naiyana Chaiyabutr 1
137 Sompol Sanguanrungsirikul 1
138 Kittisak Likhitwitayawuid 1
139 Supa Chantharasakul 1
140 Sumphan Wongseripipatana 1
141 Panee Boonthavi 1
142 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
143 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
144 วัฒนชัย สมิทธากร 1
145 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
146 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
147 Vimolmas Lipipun 1
148 บรรจง คณะวรรณ 1
149 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
150 Ampa Luiengpirom 1
151 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
152 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
153 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
154 มยุรี ตันติสิระ 1
155 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2550 1
5 2544 1