ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pantharee Boonsatorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 2
2 Varunee Padmasankh 2
3 Waraporn Siriterm 1
4 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
5 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
6 Anawatch Mitpratan 1
7 Chayaporn Supachartwong 1
8 Jittima Chatchawansaisin 1
9 สิทธิพร แอกทอง 1
10 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
11 Kasidit Nootong 1
12 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
13 Acom Sornsute 1
14 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
15 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
16 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
17 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
18 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
19 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
20 Chariya Uiyyasathian 1
21 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
22 รุ่งราวี ทองกันยา 1
23 กำจัด มงคลกุล 1
24 Yeshey Penjor 1
25 สุมิตรา พูลทอง 1
26 ๋Janes, Gavin W. 1
27 ประคอง ชอบเสียง 1
28 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
29 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
30 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
31 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
32 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
33 สมชัย วัฒนการุณ 1
34 วินัย งามแสง 1
35 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
36 Phanphen Wattanaarsakit 1
37 นภสร โกวรรธนะกุล 1
38 Chonticha Srisawang 1
39 กระมล ทองธรรมชาติ 1
40 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
41 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
42 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
43 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
44 ไววิทย์ พุทธารี 1
45 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
46 Pornpimol Muanjai 1
47 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
48 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
49 วาสนา เสียงดัง 1
50 สุวิชา ทองสิมา 1
51 วัลลภ แย้มเหมือน 1
52 สำเริง แย้มโสภี 1
53 สมพร พรมดี 1
54 สิริพร สิวราวุฒิ 1
55 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
56 สายฝน ควรผดุง 1
57 Walaisiri Muangsiri 1
58 เอกชัย อดุลยธรรม 1
59 สุวดี ยาป่าคาย 1
60 Suchin Arunsawatwong 1
61 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
62 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
63 Thanathon Sesuk 1
64 ชอุ่ม มลิลา 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
67 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 ประธาน ดาบเพชร 1
70 Thada Jirajaras 1
71 Rajalida Lipikorn 1
72 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
73 อวย เกตุสิงห์ 1
74 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
75 กมลชนก ยวดยง 1
76 ศุกันยา ห้วยผัด 1
77 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
78 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
79 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
80 Boonchai Sangpetngam 1
81 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
84 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
85 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
86 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
87 Chalermpol Leevailoj 1
88 กาญจนา แก้วเทพ 1
89 Vanida Chantarateptawan 1
90 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
91 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
92 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
93 ศิริชัย ศิริกายะ 1
94 Srilert Chotpantarat 1
95 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
101 ธวัชชัย สันติสุข 1
102 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
103 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
104 คัคนางค์ มณีศรี 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
106 อุทัย บุญประเสริฐ 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
108 Somying Tumwasorn 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
110 วิไล ชินธเนศ 1
111 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
113 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
114 Wilai Anomasiri 1
115 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
116 Puttipongse Varavudhi 1
117 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
118 Naiyana Chaiyabutr 1
119 Kitpramuk Tantayaporn 1
120 บรรจง คณะวรรณ 1
121 Sompol Sanguanrungsirikul 1
122 Ampa Luiengpirom 1
123 ละอองทิพย์ เหมะ 1
124 วิมล เหมะจันทร 1
125 สุมา เมืองใย 1
126 Chakkaphan Sutthirat 1
127 พรรณี กาญจนพลู 1
128 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
129 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
130 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
131 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
132 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
133 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
134 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
135 Kittisak Likhitwitayawuid 1
136 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
137 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
138 Jaitip Paiboon 1
139 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
140 วัฒนชัย สมิทธากร 1
141 Sumphan Wongseripipatana 1
142 Panee Boonthavi 1
143 มยุรี ตันติสิระ 1
144 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
145 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
146 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
147 Vimolmas Lipipun 1
148 Garnpimol C. Ritthidej 1
149 Supa Chantharasakul 1
150 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 Analyse des publireportages dans les magazines feminins Français