ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pantharee Boonsatorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Varunee Padmasankh 2
2 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 2
3 Vanida Chantarateptawan 1
4 กาญจนา แก้วเทพ 1
5 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
6 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
7 Srilert Chotpantarat 1
8 Chalermpol Leevailoj 1
9 ศิริชัย ศิริกายะ 1
10 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
11 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
12 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
13 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
14 Kittisak Likhitwitayawuid 1
15 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
16 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
17 Jaitip Paiboon 1
18 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
19 วัฒนชัย สมิทธากร 1
20 Wilai Anomasiri 1
21 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
22 อุทัย บุญประเสริฐ 1
23 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
24 Somying Tumwasorn 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
26 วิไล ชินธเนศ 1
27 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
30 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
31 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
32 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
33 Sumphan Wongseripipatana 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
35 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
37 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
38 Boonchai Sangpetngam 1
39 Garnpimol C. Ritthidej 1
40 Chakkaphan Sutthirat 1
41 พรรณี กาญจนพลู 1
42 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
43 สุมา เมืองใย 1
44 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
45 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
46 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
47 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
48 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
49 ชอุ่ม มลิลา 1
50 รุ่งราวี ทองกันยา 1
51 กำจัด มงคลกุล 1
52 Yeshey Penjor 1
53 สุมิตรา พูลทอง 1
54 ๋Janes, Gavin W. 1
55 ประคอง ชอบเสียง 1
56 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
57 วิมล เหมะจันทร 1
58 ละอองทิพย์ เหมะ 1
59 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
60 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
61 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
62 มยุรี ตันติสิระ 1
63 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
64 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
65 Supa Chantharasakul 1
66 Vimolmas Lipipun 1
67 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
68 บรรจง คณะวรรณ 1
69 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
70 Puttipongse Varavudhi 1
71 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
72 Naiyana Chaiyabutr 1
73 Kitpramuk Tantayaporn 1
74 Sompol Sanguanrungsirikul 1
75 Ampa Luiengpirom 1
76 Panee Boonthavi 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
78 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
79 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
80 Acom Sornsute 1
81 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
82 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
83 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
84 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
85 Chariya Uiyyasathian 1
86 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
87 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
88 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
89 Thanathon Sesuk 1
90 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
91 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
92 กระมล ทองธรรมชาติ 1
93 สมชัย วัฒนการุณ 1
94 ศุกันยา ห้วยผัด 1
95 Waraporn Siriterm 1
96 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
97 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
98 วินัย งามแสง 1
99 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
100 นภสร โกวรรธนะกุล 1
101 Phanphen Wattanaarsakit 1
102 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
103 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
104 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
105 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
106 Chayaporn Supachartwong 1
107 Kasidit Nootong 1
108 Anawatch Mitpratan 1
109 สิทธิพร แอกทอง 1
110 Jittima Chatchawansaisin 1
111 Chonticha Srisawang 1
112 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
113 สุวดี ยาป่าคาย 1
114 Suchin Arunsawatwong 1
115 สายฝน ควรผดุง 1
116 สิริพร สิวราวุฒิ 1
117 สมพร พรมดี 1
118 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
119 วาสนา เสียงดัง 1
120 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
121 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
122 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
123 สุวิชา ทองสิมา 1
124 วัลลภ แย้มเหมือน 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
128 ธวัชชัย สันติสุข 1
129 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
130 สำเริง แย้มโสภี 1
131 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
132 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
133 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
134 กมลชนก ยวดยง 1
135 อวย เกตุสิงห์ 1
136 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
137 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
138 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
139 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
140 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
141 ประธาน ดาบเพชร 1
142 Thada Jirajaras 1
143 Pornpimol Muanjai 1
144 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
145 ไววิทย์ พุทธารี 1
146 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
147 Walaisiri Muangsiri 1
148 Rajalida Lipikorn 1
149 เอกชัย อดุลยธรรม 1
150 คัคนางค์ มณีศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 Analyse des publireportages dans les magazines feminins Français