ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Panee Boonthavi
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 2
2 Chakkaphan Sutthirat 1
3 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
4 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
5 พรรณี กาญจนพลู 1
6 สุมา เมืองใย 1
7 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
8 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
9 ประคอง ชอบเสียง 1
10 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
11 ชอุ่ม มลิลา 1
12 Yeshey Penjor 1
13 กำจัด มงคลกุล 1
14 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
15 สุมิตรา พูลทอง 1
16 รุ่งราวี ทองกันยา 1
17 ๋Janes, Gavin W. 1
18 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
19 วิมล เหมะจันทร 1
20 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
21 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
22 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
23 บรรจง คณะวรรณ 1
24 มยุรี ตันติสิระ 1
25 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
26 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
27 Vimolmas Lipipun 1
28 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
29 Ampa Luiengpirom 1
30 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
31 ละอองทิพย์ เหมะ 1
32 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
33 Puttipongse Varavudhi 1
34 Kitpramuk Tantayaporn 1
35 Sompol Sanguanrungsirikul 1
36 Naiyana Chaiyabutr 1
37 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
38 นภสร โกวรรธนะกุล 1
39 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
40 Pantharee Boonsatorn 1
41 สมชัย วัฒนการุณ 1
42 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
43 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
44 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
45 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
46 Acom Sornsute 1
47 ศุกันยา ห้วยผัด 1
48 กระมล ทองธรรมชาติ 1
49 สุวดี ยาป่าคาย 1
50 Suchin Arunsawatwong 1
51 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
52 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
53 Thanathon Sesuk 1
54 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
55 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
56 Chariya Uiyyasathian 1
57 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
58 Chonticha Srisawang 1
59 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
60 Jittima Chatchawansaisin 1
61 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
62 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
63 Phanphen Wattanaarsakit 1
64 วินัย งามแสง 1
65 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
66 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
67 Chayaporn Supachartwong 1
68 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
69 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
70 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
71 Waraporn Siriterm 1
72 Kasidit Nootong 1
73 สิทธิพร แอกทอง 1
74 Anawatch Mitpratan 1
75 Garnpimol C. Ritthidej 1
76 Sumphan Wongseripipatana 1
77 สิริพร สิวราวุฒิ 1
78 สมพร พรมดี 1
79 สุวิชา ทองสิมา 1
80 สายฝน ควรผดุง 1
81 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
82 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
83 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
84 วาสนา เสียงดัง 1
85 วัลลภ แย้มเหมือน 1
86 สำเริง แย้มโสภี 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
91 ธวัชชัย สันติสุข 1
92 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
93 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
94 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
95 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
96 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
97 ประธาน ดาบเพชร 1
98 Thada Jirajaras 1
99 อวย เกตุสิงห์ 1
100 กมลชนก ยวดยง 1
101 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
102 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
103 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
104 Rajalida Lipikorn 1
105 เอกชัย อดุลยธรรม 1
106 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
107 ไววิทย์ พุทธารี 1
108 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
109 Pornpimol Muanjai 1
110 Varunee Padmasankh 1
111 Walaisiri Muangsiri 1
112 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
113 คัคนางค์ มณีศรี 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
115 กาญจนา แก้วเทพ 1
116 Vanida Chantarateptawan 1
117 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
118 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
119 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
120 Chalermpol Leevailoj 1
121 ศิริชัย ศิริกายะ 1
122 Srilert Chotpantarat 1
123 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
124 Wilai Anomasiri 1
125 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
126 Kittisak Likhitwitayawuid 1
127 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
128 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
129 Jaitip Paiboon 1
130 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
131 วัฒนชัย สมิทธากร 1
132 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
133 Boonchai Sangpetngam 1
134 อุทัย บุญประเสริฐ 1
135 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
136 Somying Tumwasorn 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
138 วิไล ชินธเนศ 1
139 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
142 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
143 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
144 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
145 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
147 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
149 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
150 Supa Chantharasakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2502 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2502
2 William Wordsworth : a study of his poetry of the period 1798-1808