ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Panee Boonthavi
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 2
2 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
3 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
4 สุมา เมืองใย 1
5 วิมล เหมะจันทร 1
6 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
7 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
8 ละอองทิพย์ เหมะ 1
9 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
10 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
11 พรรณี กาญจนพลู 1
12 ชอุ่ม มลิลา 1
13 ๋Janes, Gavin W. 1
14 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
15 ประคอง ชอบเสียง 1
16 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
17 Chakkaphan Sutthirat 1
18 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
19 Puttipongse Varavudhi 1
20 Kitpramuk Tantayaporn 1
21 Garnpimol C. Ritthidej 1
22 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
23 Vimolmas Lipipun 1
24 Supa Chantharasakul 1
25 Sumphan Wongseripipatana 1
26 Kittisak Likhitwitayawuid 1
27 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
28 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
29 มยุรี ตันติสิระ 1
30 Ampa Luiengpirom 1
31 Sompol Sanguanrungsirikul 1
32 Naiyana Chaiyabutr 1
33 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
34 บรรจง คณะวรรณ 1
35 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
36 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
37 รุ่งราวี ทองกันยา 1
38 สุมิตรา พูลทอง 1
39 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
40 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
41 Acom Sornsute 1
42 Chariya Uiyyasathian 1
43 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
44 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
45 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
46 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
47 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
48 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
49 กระมล ทองธรรมชาติ 1
50 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
51 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
52 ศุกันยา ห้วยผัด 1
53 สมชัย วัฒนการุณ 1
54 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
55 Pantharee Boonsatorn 1
56 Waraporn Siriterm 1
57 Kasidit Nootong 1
58 Phanphen Wattanaarsakit 1
59 วินัย งามแสง 1
60 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
61 นภสร โกวรรธนะกุล 1
62 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
63 Yeshey Penjor 1
64 กำจัด มงคลกุล 1
65 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
66 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
67 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
68 Chayaporn Supachartwong 1
69 สิทธิพร แอกทอง 1
70 Anawatch Mitpratan 1
71 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
72 Jittima Chatchawansaisin 1
73 Chonticha Srisawang 1
74 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
75 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
76 Jaitip Paiboon 1
77 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
78 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
79 วาสนา เสียงดัง 1
80 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
81 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
82 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
83 ไววิทย์ พุทธารี 1
84 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
85 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
86 สายฝน ควรผดุง 1
87 สำเริง แย้มโสภี 1
88 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
89 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
90 วัลลภ แย้มเหมือน 1
91 สุวิชา ทองสิมา 1
92 สิริพร สิวราวุฒิ 1
93 สมพร พรมดี 1
94 Pornpimol Muanjai 1
95 Varunee Padmasankh 1
96 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
97 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
98 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
99 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
100 Suchin Arunsawatwong 1
101 Thanathon Sesuk 1
102 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
103 สุวดี ยาป่าคาย 1
104 กมลชนก ยวดยง 1
105 อวย เกตุสิงห์ 1
106 เอกชัย อดุลยธรรม 1
107 Walaisiri Muangsiri 1
108 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
109 Rajalida Lipikorn 1
110 Thada Jirajaras 1
111 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
112 ประธาน ดาบเพชร 1
113 ธวัชชัย สันติสุข 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
115 Chalermpol Leevailoj 1
116 ศิริชัย ศิริกายะ 1
117 Srilert Chotpantarat 1
118 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
119 Boonchai Sangpetngam 1
120 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
121 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
122 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
123 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
124 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
125 Wilai Anomasiri 1
126 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
127 วัฒนชัย สมิทธากร 1
128 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
129 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
130 กาญจนา แก้วเทพ 1
131 Vanida Chantarateptawan 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
133 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
135 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
137 คัคนางค์ มณีศรี 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
141 วิไล ชินธเนศ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
143 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
145 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
147 Somying Tumwasorn 1
148 อุทัย บุญประเสริฐ 1
149 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
150 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2502 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2502
2 William Wordsworth : a study of his poetry of the period 1798-1808