ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Panee Boonthavi
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 2
2 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
3 Jittima Chatchawansaisin 1
4 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
5 Chonticha Srisawang 1
6 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
7 วินัย งามแสง 1
8 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
9 Chayaporn Supachartwong 1
10 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
11 สิทธิพร แอกทอง 1
12 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
13 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
14 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
15 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
16 Waraporn Siriterm 1
17 Anawatch Mitpratan 1
18 Kasidit Nootong 1
19 Phanphen Wattanaarsakit 1
20 นภสร โกวรรธนะกุล 1
21 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
22 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
23 ประคอง ชอบเสียง 1
24 Chakkaphan Sutthirat 1
25 พรรณี กาญจนพลู 1
26 สุมา เมืองใย 1
27 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
28 ชอุ่ม มลิลา 1
29 ๋Janes, Gavin W. 1
30 กำจัด มงคลกุล 1
31 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
32 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
33 Yeshey Penjor 1
34 สุมิตรา พูลทอง 1
35 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
36 รุ่งราวี ทองกันยา 1
37 Chariya Uiyyasathian 1
38 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
39 Rajalida Lipikorn 1
40 เอกชัย อดุลยธรรม 1
41 Walaisiri Muangsiri 1
42 Thada Jirajaras 1
43 ประธาน ดาบเพชร 1
44 กมลชนก ยวดยง 1
45 อวย เกตุสิงห์ 1
46 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
47 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
48 Varunee Padmasankh 1
49 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
50 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
51 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
52 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
53 ไววิทย์ พุทธารี 1
54 Pornpimol Muanjai 1
55 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
56 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
57 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
58 Pantharee Boonsatorn 1
59 สมชัย วัฒนการุณ 1
60 ศุกันยา ห้วยผัด 1
61 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
64 Acom Sornsute 1
65 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
66 กระมล ทองธรรมชาติ 1
67 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
68 Suchin Arunsawatwong 1
69 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
70 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
71 สุวดี ยาป่าคาย 1
72 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
73 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
74 Thanathon Sesuk 1
75 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
76 วิมล เหมะจันทร 1
77 Somying Tumwasorn 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
79 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
81 อุทัย บุญประเสริฐ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
83 วิไล ชินธเนศ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
86 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
87 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
88 Boonchai Sangpetngam 1
89 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
90 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
91 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
92 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
94 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
96 สมพร พรมดี 1
97 สุวิชา ทองสิมา 1
98 วัลลภ แย้มเหมือน 1
99 สิริพร สิวราวุฒิ 1
100 สายฝน ควรผดุง 1
101 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
102 วาสนา เสียงดัง 1
103 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
104 สำเริง แย้มโสภี 1
105 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
108 คัคนางค์ มณีศรี 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
111 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
112 ธวัชชัย สันติสุข 1
113 Chalermpol Leevailoj 1
114 ศิริชัย ศิริกายะ 1
115 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
116 บรรจง คณะวรรณ 1
117 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
118 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
119 มยุรี ตันติสิระ 1
120 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
121 Vimolmas Lipipun 1
122 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
123 Ampa Luiengpirom 1
124 Sompol Sanguanrungsirikul 1
125 ละอองทิพย์ เหมะ 1
126 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
127 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
128 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
129 Puttipongse Varavudhi 1
130 Naiyana Chaiyabutr 1
131 Kitpramuk Tantayaporn 1
132 Garnpimol C. Ritthidej 1
133 Supa Chantharasakul 1
134 Vanida Chantarateptawan 1
135 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
136 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
137 กาญจนา แก้วเทพ 1
138 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
139 Srilert Chotpantarat 1
140 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
141 Wilai Anomasiri 1
142 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
143 Kittisak Likhitwitayawuid 1
144 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
145 Sumphan Wongseripipatana 1
146 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
147 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
148 วัฒนชัย สมิทธากร 1
149 Jaitip Paiboon 1
150 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2502 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2502
2 William Wordsworth : a study of his poetry of the period 1798-1808