ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ong, Say Kee
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Ouyang, Shixiao
- Shohei Omokawa
- Sujja Onkaew
- Ong, Say Kee,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Srilert Chotpantarat 3
2 Chulalongkorn University. Graduate School 2
3 Chakkaphan Sutthirat 2
4 Chulalongkorn University.Graduate school 2
5 เอกชัย อดุลยธรรม 1
6 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
7 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
8 ไววิทย์ พุทธารี 1
9 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
10 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
11 Siriporn Sriwarakan 1
12 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
13 Acom Sornsute 1
14 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
15 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
16 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
17 Tawan Limpiyakorn 1
18 ศุกันยา ห้วยผัด 1
19 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
20 Theerachit Wattanodorn 1
21 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
22 Pantharee Boonsatorn 1
23 Pornpimol Muanjai 1
24 Varunee Padmasankh 1
25 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
26 Narong Punnim 1
27 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
28 Walaisiri Muangsiri 1
29 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
30 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
31 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
32 Chonticha Srisawang 1
33 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
34 วินัย งามแสง 1
35 นภสร โกวรรธนะกุล 1
36 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
37 Tadchanon Chuman 1
38 Suchin Arunsawatwong 1
39 อวย เกตุสิงห์ 1
40 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
41 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
42 Anawatch Mitpratan 1
43 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
44 Thada Jirajaras 1
45 Rajalida Lipikorn 1
46 Chayaporn Supachartwong 1
47 Jittima Chatchawansaisin 1
48 ประธาน ดาบเพชร 1
49 กมลชนก ยวดยง 1
50 Waraporn Siriterm 1
51 Naoki Hayami 1
52 Tawan Limpiyakorn, 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
54 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
56 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
57 ธวัชชัย สันติสุข 1
58 Chakkaphan Sutthirat, 1
59 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
60 อุทัย บุญประเสริฐ 1
61 Sutthipong Lapanunt 1
62 Somying Tumwasorn 1
63 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
65 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
66 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
67 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
68 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
71 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
73 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
74 วิไล ชินธเนศ 1
75 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
76 Jirachart Kraisarin 1
77 สิริพร สิวราวุฒิ 1
78 Hisao Moritomo 1
79 สมพร พรมดี 1
80 สายฝน ควรผดุง 1
81 สุวดี ยาป่าคาย 1
82 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
83 Thanathon Sesuk 1
84 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
85 Akio Iida 1
86 Pasuk Mahakkanukrauh 1
87 สุนีย์ นัยจรัญ 1
88 Yasuhito Tanaka 1
89 สำเริง แย้มโสภี 1
90 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
91 สัจจา อ่อนแก้ว 1
92 คัคนางค์ มณีศรี 1
93 วัลลภ แย้มเหมือน 1
94 Takamasa Shimizu 1
95 สุวิชา ทองสิมา 1
96 Kenji Kawamura 1
97 วาสนา เสียงดัง 1
98 Yeshey Penjor 1
99 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
100 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
101 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
102 Sompol Sanguanrungsirikul 1
103 Chalermpol Leevailoj 1
104 มยุรี ตันติสิระ 1
105 Garnpimol C. Ritthidej 1
106 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
107 Vimolmas Lipipun 1
108 Boonchai Sangpetngam 1
109 Vanida Chantarateptawan 1
110 Kitpramuk Tantayaporn 1
111 Jaitip Paiboon 1
112 วิมล เหมะจันทร 1
113 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
114 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
115 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
116 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
117 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
118 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
119 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
120 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
121 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
122 Sumphan Wongseripipatana 1
123 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
124 กาญจนา แก้วเทพ 1
125 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
126 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
127 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
129 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
130 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
132 ศิริชัย ศิริกายะ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
134 Wilai Anomasiri 1
135 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
137 Kittisak Likhitwitayawuid 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
139 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
140 วัฒนชัย สมิทธากร 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
142 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
144 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
145 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
146 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
147 นิศา วิชพันธุ์ 1
148 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
149 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
150 พรรณี กาญจนพลู 1
151 Kasidit Nootong 1
152 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
153 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
154 สิทธิพร แอกทอง 1
155 สุมา เมืองใย 1
156 Chariya Uiyyasathian 1
157 ประคอง ชอบเสียง 1
158 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
159 รุ่งราวี ทองกันยา 1
160 สมชัย วัฒนการุณ 1
161 กระมล ทองธรรมชาติ 1
162 ๋Janes, Gavin W. 1
163 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
164 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
165 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
166 กัญญา ศุภปิติพร 1
167 มยุรี จารุปาน 1
168 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
169 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
170 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
171 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
172 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
173 สุมิตรา พูลทอง 1
174 ประคอง สุทธสาร 1
175 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
176 Panee Boonthavi 1
177 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
178 Supa Chantharasakul 1
179 ชอุ่ม มลิลา 1
180 บรรจง คณะวรรณ 1
181 กำจัด มงคลกุล 1
182 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
183 Puttipongse Varavudhi 1
184 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
185 ละอองทิพย์ เหมะ 1
186 Prakong Tangpraprutkul 1
187 Phanphen Wattanaarsakit 1
188 Ampa Luiengpirom 1
189 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
190 Naiyana Chaiyabutr 1
191 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2553 1
3 2551 4
4 2550 1
5 2542 1