ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Nispa Seetapan
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิสภา ศีตะปันย์ 30
2 Katanchalee Mai-ngam 12
3 กตัญชลี ไม้งาม 11
4 จุรีรัตน์ ประสาร 6
5 Chureerat Prahsarn 6
6 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 4
7 ปิยะวรรณ เพชราภา 3
8 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 3
9 พิมพรรณ ชำนิงาน 3
10 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
11 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 2
12 Pawadee Methacanon 2
13 Wanwisa Srinuanchai 2
14 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 2
15 Piyawan Bejrapha 2
16 ภาวดี เมธะคานนท์ 2
17 Jiraporn Wongsawaeng 2
18 Jittiporn Kruenate 2
19 Nopparat Plucktaveesak 2
20 Doungporn Sirikittikul 2
21 จิตติ์พร เครือเนตร 2
22 Anuvat Sirivat 2
23 ดวงพร ศิริกิตติกุล 2
24 Pimpan Chumningan 2
25 วรานิษฐ์ พงษ์จารุวัฒน์ 1
26 Thidarat Makmoon 1
27 ณัฏฐวี ธรรมเจษฎา 1
28 ธิดารัตน์ มากมูล 1
29 Waranit Pongjaruvat 1
30 Nutthawee Thamjedsada 1
31 ชัยวุฒิ กมลพิลาส 1
32 Chaiwut Gamonpilas 1
33 Piyawan Phetcharapa 1
34 Siriwan Phattanarudee 1
35 Kittichai Sonjaipanich 1
36 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 1
37 Satit Puttipipatkhachorn 1
38 Praon Nanakorn 1
39 Supaporn Noppakundilograt 1
40 Natsiri Srisithipantakul 1
41 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 1
42 Daungtawan Foungfung 1
43 ฐิตาภา สมิตินนท์ 1
44 Suntaree Siraratprapa 1
45 อุทัย วิชัย 1
46 สุนทรี ศิรรัตน์ประภา 1
47 Uthai Wichai 1
48 พงษ์สุดา ผ่องธัญญา 1
49 Chuanchom Aumnate 1
50 ชวนชม อ่วมเนตร 1
51 Supannee Pathumarak 1
52 สุพรรณี ปทุมารักษ์ 1
53 อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ 1
54 นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ 1
55 Thammarat Panyathammaporn 1
56 Sharon Sagnella 1
57 มรกต สกุลสมบัติ 1
58 ยศ บุญทองคง 1
59 Yot Boontongkong 1
60 Nattawut Limparyoon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 4
3 2552 4
4 2551 4
5 2550 2
6 2549 6
7 2548 2
8 2547 3
9 2546 2
10 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Acrylamide/2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid and associated sodium salt superabsorbent copolymer nanocomposites with mica as fire retardants
2 Synthesis of acrylamide-co-(itaconic acid) superabsorbent polymers and associated silica superabsorbent polymer composites
3 Physicochemical and rheological characteristics of commercial chili sauces as thickened by modified starch or modified starch/xanthan mixture
4 การพัฒนาของผสมจากพอลิแซคคาไรด์ที่ใช้เป็นตัวปรับสมบัติรีโอโลยี : ระยะที่ 1 การศึกษาสัณฐานวิทยาและพฤติกรรมเชิงรีโอโลยี
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาพอลิเมอร์หยุ่นหนืดที่มีสมบัติการกระจายแรง และตอบสนองต่ออุณหภูมิ
6 Gel strength and swelling of acrylamide-protic acid superabsorbent copolymers
7 Acrylamide–itaconic acid superabsorbent polymers and superabsorbent polymer/mica nanocomposites
8 Nondestructive rheological measurement of aqueous dispersions of solid lipid nanoparticles: effects of lipid types and concentrations on dispersion consistency
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาและออกแบบตัวบ่งชี้ค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
10 การวิเคราะห์สมบัติรีโอโลยีของต้นแบบเครื่องสำอางที่เตรียมจากอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง
11 Synthesis and Characterization of Acrylamide-Based Aluminum Flocculant for Turbidity Reduction in Wastewater
12 Rheological and morphological characterizations on physical stability of Gamma-oryzanol loaded solid lipid nanoparticles (SLNs)
ปี พ.ศ. 2551
13 วัสดุสำหรับทดแทนกระดูกแบบฉีดที่มีโปรตีนจากไหมเป็นส่วนประกอบ
14 Development of conformable energy dissipating composite from viscoelastic polymer
15 แผ่นซิลิโคนคอมพอสิทเจลที่มีสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตสำหรับการลดรอยแผลเป็น
16 Ultraviolet Protection Characteristics of Silicone/Titanium
ปี พ.ศ. 2550
17 การพัฒนาแผ่นปิดซิลิโคนที่มีสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตสำหรับการลดรอยแผลเป็น
18 Viscoelastic and swelling properties of acrylamide copolymeric hydrogels
ปี พ.ศ. 2549
19 Linear viscoelasticity of thermoassociative chitosan-g-poly(N-isopropylacrylamide) copolymer
20 การออกแบบและพัฒนาชุดตรวจสอบวินิจฉัยโรคธาลัสซิเมีย
21 พอลิเมอร์เลียนแบบธรรมชาติสำหรับร่างรับเซลล์เอนโดทีเลียล
22 การพัฒนากาวติดเนื้อเยื่อชนิดไคโตซาน-เอ็นไอโซพรอพิลอะคริลาไมด์ ที่มีสมบัติการแข็งตัวของเลือด
23 การสร้างกระดูกบนวัสดุร่างรับเซลล์แบบคอมพอสิทชนิดใหม่ที่ออกแบบโดยการเลียนแบบธรรมชาติ
24 Effect of Differences in Physical and Chemical Properties of Chitosan on Endothelial Cell Adhesion and Growth
ปี พ.ศ. 2548
25 Thermo - responsive chitosan-g-poly(N-isopropylacrylamide) for tissue adhesive
26 Linear viscoelasticity of thermoassociative chitosan-g-poly( N-isopropylacrylamide) copolymer
ปี พ.ศ. 2547
27 เจลไคโตซาน/เดกทรานซ์ สำหรับการนำไปใช้ในวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
28 Thermoresponsive Chitosan-g-Poly(N-isopropylacrylamide)
29 Endothelialization on Chitosan: Effect Of Deacetylation, Molecular Weight and Concentration
ปี พ.ศ. 2546
30 การวิเคราะห์อาหารด้วยเทคนิครีโอโลยี (ตอนที่1)
31 การวิเคราะห์อาหารด้วยเทคนิครีโอโลยี (ตอนที่2)
ปี พ.ศ. 2545
32 Factors influencing morphology of freeze-dried chitosansponges