ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Nattanun Thatphithakkul
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 13
2 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 9
3 Chai Wutiwiwatchai 8
4 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 5
5 ภัชริกา ชูตระกูล 4
6 บุญธีร์ เครือตราชู 4
7 Vataya Boonpiam 4
8 Sanparith Marukatat 4
9 Boontee Kruatrachue 4
10 Chutamanee Onsuwan 3
11 วาทยา ชุณห์วิจิตรา 3
12 Kwanchiva Saykham 3
13 Patcharika Chootrakool 2
14 ขวัญชีวา สายคำ 2
15 Nantaporn Saimai 2
16 อัษฎางค์ แตงไทย 2
17 Tanawan Saimai 2
18 Krit Kosawat 2
19 กฤษณ์ โกสวัสดิ์ 2
20 อโณชา รักชาติเจริญ 1
21 Sawit Kasuriya 1
22 สิทธิพงษ์ สายชุม 1
23 Virach Sornlertlamvanich 1
24 Sittipong Saychum 1
25 Ausdang Thangthai 1
26 ศวิต กาสุริยะ 1
27 ศิริชัย เลิศวรวุฒิ 1
28 Kantip Kiratiratanapruk 1
29 Sirichai Lerdvorawut 1
30 Anocha Rugchatjaroen 1
31 สุมนมาศ ทัดพิทักษ์กุล 1
32 นันทพร สายใหม่ 1
33 ธนวรรณ สายใหม่ 1
34 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
35 Thanakit Jarasboonpaisan 1
36 A. Natenee 1
37 Sumonmas Thatphithakkul 1
38 จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต 1
39 Patcharika Cotsomrong 1
40 Supphanat Kanokphara 1
41 ษุภณัฐ กนกพารา 1
42 จุฑามณี อ่อนสุวรรณ 1
43 วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช 1
44 รัฐภูมิ ตู้จินดา 1
45 มารุต บูรณรัช 1
46 เปรมนาถ ดูเบ 1
47 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
48 พรพิมล ผลินกูล 1
49 นิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ 1
50 เทพชัย ทรัพย์นิธิ 1
51 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
52 Choochart Haruechaiyasak 1
53 Chatchawal Sangkeettrakarn 1
54 ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ 1
55 วศิน สินธุภิญโญ 1
56 ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ 1
57 Ananlada Chotimongkol 1
58 Paramet Tanwanont 1
59 Vataya Chunwijitra 1
60 วาทยา บุญเปี่ยม 1
61 Rungkarn Siricharoenchai 1
62 Ratthapoom Niraswan 1
63 Rattapoom Tuchinda 1
64 ทัศนีย์ เจริญพร 1
65 อนันต์ลดา โชติมงคล 1
66 รัฐภูมิ นิราศวรรณ 1
67 ปรเมษฐ์ ธันวานนท์ 1
68 กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 3
5 2551 4
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 1
9 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Thai speech enhancement using Markov random field
2 Speech synthesis algorithm for Thai cochlear implants
ปี พ.ศ. 2554
3 Subjective intelligibility testing and perceptual study of Thai initial and final consonant
ปี พ.ศ. 2553
4 Automatic audio indexing alignment for Thai broadcast news
5 ระบบสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย
ปี พ.ศ. 2552
6 คลังข้อมูลบทพูดภาษาไทย
7 ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติเพื่อการรายงานข้อมูลแก่ผู้เดินทาง
8 ระบบเลขาส่วนตัวอัจฉริยะสำหรับมือถือ
ปี พ.ศ. 2551
9 Thai named-entity recognition using class-based language modeling on multiple-sized subword units
10 Advantages of prosody mapping in cross-language speech synthesis
11 Simulated-Data Adaptation for Robust Speech Recognition
12 Simulated-Data Adaptation BasedPiecewise Linear Transformation for Robust Speech Recognition
ปี พ.ศ. 2550
13 การรู้จำเสียงพูดโดยการเลือกแบบจำลองเสียงพูดตามระดับสัดส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน
14 Tree-structured model selection and simulated-data adaptation for environmental and speaker robust speech recognition
ปี พ.ศ. 2549
15 Robust Speech Recognition Using KPCA-Based Noise Classification
ปี พ.ศ. 2548
16 Thai Speech Recognition Corpora
ปี พ.ศ. 2547
17 การเขียนโปรแกรมด้วย GTK+2.0 เบื้องต้น