ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Narong Punnim
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ณรงค์ ปั้นนิ่ม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
2 Waraporn Siriterm 1
3 Varunee Padmasankh 1
4 Thada Jirajaras 1
5 Walaisiri Muangsiri 1
6 Anawatch Mitpratan 1
7 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
8 Chayaporn Supachartwong 1
9 Rajalida Lipikorn 1
10 กมลชนก ยวดยง 1
11 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
12 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
13 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
14 เอกชัย อดุลยธรรม 1
15 Ong, Say Kee 1
16 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
17 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
18 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
19 Siriporn Sriwarakan 1
20 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
21 ไววิทย์ พุทธารี 1
22 ประธาน ดาบเพชร 1
23 Jittima Chatchawansaisin 1
24 กระมล ทองธรรมชาติ 1
25 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
26 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
27 นภสร โกวรรธนะกุล 1
28 Yeshey Penjor 1
29 สมชัย วัฒนการุณ 1
30 ๋Janes, Gavin W. 1
31 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
32 รุ่งราวี ทองกันยา 1
33 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
34 Tadchanon Chuman 1
35 สุวดี ยาป่าคาย 1
36 Chonticha Srisawang 1
37 อวย เกตุสิงห์ 1
38 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
39 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
40 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
41 Suchin Arunsawatwong 1
42 วินัย งามแสง 1
43 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
44 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
45 Acom Sornsute 1
46 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
48 Somying Tumwasorn 1
49 Chulalongkorn University. Graduate School 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
51 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
52 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
53 อุทัย บุญประเสริฐ 1
54 ธวัชชัย สันติสุข 1
55 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
58 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
60 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
61 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
63 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
64 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
65 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
66 วิไล ชินธเนศ 1
67 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
68 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
69 ศุกันยา ห้วยผัด 1
70 วาสนา เสียงดัง 1
71 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
72 Pantharee Boonsatorn 1
73 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
74 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
75 Pornpimol Muanjai 1
76 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
77 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
78 Thanathon Sesuk 1
79 วัลลภ แย้มเหมือน 1
80 คัคนางค์ มณีศรี 1
81 สำเริง แย้มโสภี 1
82 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
83 สุวิชา ทองสิมา 1
84 สุนีย์ นัยจรัญ 1
85 สายฝน ควรผดุง 1
86 สิริพร สิวราวุฒิ 1
87 สมพร พรมดี 1
88 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
89 มยุรี จารุปาน 1
90 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
91 Srilert Chotpantarat 1
92 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
93 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
94 Chalermpol Leevailoj 1
95 มยุรี ตันติสิระ 1
96 Garnpimol C. Ritthidej 1
97 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
98 Vimolmas Lipipun 1
99 Boonchai Sangpetngam 1
100 Sompol Sanguanrungsirikul 1
101 Vanida Chantarateptawan 1
102 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
103 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
104 Jaitip Paiboon 1
105 วิมล เหมะจันทร 1
106 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
107 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
108 Kitpramuk Tantayaporn 1
109 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
110 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
112 Sumphan Wongseripipatana 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
114 กาญจนา แก้วเทพ 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
116 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
117 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
119 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
121 ศิริชัย ศิริกายะ 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
123 Wilai Anomasiri 1
124 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
126 Kittisak Likhitwitayawuid 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
128 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
129 วัฒนชัย สมิทธากร 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
131 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
133 Chulalongkorn University.Graduate school 1
134 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
135 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
136 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
137 สิทธิพร แอกทอง 1
138 สุมา เมืองใย 1
139 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
140 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
141 Puttipongse Varavudhi 1
142 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
143 ละอองทิพย์ เหมะ 1
144 Kasidit Nootong 1
145 พรรณี กาญจนพลู 1
146 ประคอง ชอบเสียง 1
147 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
148 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
149 กัญญา ศุภปิติพร 1
150 Chariya Uiyyasathian 1
151 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
152 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
153 นิศา วิชพันธุ์ 1
154 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
155 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
156 Prakong Tangpraprutkul 1
157 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
158 Supa Chantharasakul 1
159 ชอุ่ม มลิลา 1
160 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
161 Panee Boonthavi 1
162 Chakkaphan Sutthirat 1
163 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
164 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
165 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
166 ประคอง สุทธสาร 1
167 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
168 Ampa Luiengpirom 1
169 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
170 Naiyana Chaiyabutr 1
171 Phanphen Wattanaarsakit 1
172 กำจัด มงคลกุล 1
173 บรรจง คณะวรรณ 1
174 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
175 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
176 สุมิตรา พูลทอง 1
177 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1
3 2551 1
4 2548 1