ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Masahiko Isaka
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- Ichiki, Masashi
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มาซาฮิโกะ อิซากะ 21
2 ปราณี ราชเทวี 6
3 J. Jennifer Luangsa-ard 5
4 เจเนท เจนนิเฟอร์ ดิวินากราเซีย-เหลืองสอาด 5
5 Pranee Rachtawee 5
6 Somporn Palasarn 5
7 สมพร พละสาร 5
8 พนิดา จีนถนอม 4
9 Panida Chinthanom 4
10 Malipan Sappan 4
11 มะลิพรรณ สรรพพันธ์ 4
12 นัฐวุฒิ บุญยืน 3
13 Saisamorn Lumyong 3
14 สมจิต คำวิจิต 3
15 สายสมร ลำยอง 3
16 Somjit Komwijit 3
17 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 3
18 Rachada Haritakun 3
19 Sumalee Supothina 3
20 รัชดา หริตกุล 3
21 สุมาลี สุโพธิณะ 3
22 พรรษา ทบวอ 3
23 แสงอรุณ ย่อยพรมราช 2
24 Seangaroon Yoiprommarat 2
25 Urarat Srisanoh 2
26 Kanlayanee Sriklung 2
27 ธริดาพร บุญญไพบูลย์ศรี 2
28 Arunrat yangchum 2
29 อรุณรัตน์ ยางชุม 2
30 วิลันดา ชูวงศ์ 2
31 พัชนี อุ่นเจริญ 2
32 Patchanee Auncharoen 2
33 กัลยาณี ศรีคลัง 2
34 อุรารัตน์ ศรีเสนาะ 2
35 Prasert Srikitikulchai 2
36 Punsa Khoyaiklang 2
37 กนกศรี ทัศนาทัย 2
38 Kanoksri Tasanathai 2
39 Wilunda Choowong 2
40 Sanisa Lapanun 2
41 Nattawut Boonyuen 2
42 Rungtiwa Chanthaket 2
43 Sukitaya Veeranondha 2
44 รุ่งทิวา จันทะเกต 2
45 สุกฤตยา วีระนนท์ 2
46 ศนิษา ลาภานันท์ 2
47 กมลพรรณ อินเตรียะ 1
48 รุ่งเพ็ชร ริดแก้ว 1
49 พิชชาภา เบอรแกว 1
50 Kamolphan Intereya 1
51 Rungpet Ridkaew 1
52 Pitchapa Berkaew 1
53 สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ 1
54 Kanokarn Kocharin 1
55 Suchada Mongkolsamrit 1
56 Suwanee Chunhametha 1
57 สุวนีย์ ชุณหเมธา 1
58 ธิติยา บุญประเทือง 1
59 Thitiya Boonpratuang 1
60 มรกต ตันติเจริญ 1
61 Surisa Kongthong 1
62 Apisara Lutthisungoen 1
63 Pataranun Ittiworapong 1
64 สุริสา คงทอง 1
65 ยุพิน บาลรัมย์ 1
66 อภิสรา ลัทธิสูงเนิน 1
67 Morakot Tanticharoen 1
68 พัชราภรณ์ วงษา 1
69 E.B. Gareth Jones 1
70 Patcharaporn Wongsa 1
71 ไว ประทุมผาย 1
72 Wai Prathumpai 1
73 กนกกาญจน์ คชรินทร์ 1
74 Nattawut Rungjindamai 1
75 Sitthisuntorn Supothina 1
76 Taridaporn Bunyapaiboonsri 1
77 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 1
78 ประสาท กิตตะคุปต์ 1
79 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
80 Nigel L. Hywel-Jones 1
81 อัมพวา ปินเรือน 1
82 Tanapong Boonruangprapa 1
83 Nattawutt Boonyuen 1
84 ธนพงษ์ บุญเรืองประภา 1
85 Umpava Pinruan 1
86 ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 1
87 ปัทมา พิทยขจรวุฒิ 1
88 อัมพร หรั่งรอด 1
89 อมลยา จตุรภัทร 1
90 ยุพิน เลิศวีระวัฒน์ 1
91 พนิดา พงศ์ภาณุมาพร 1
92 รัชนีพร เจนวิถีสุข 1
93 Punsa Tobwor 1
94 สุมาลี อึ้งใจธรรม 1
95 ระพีพัฒน์ สุวรรณกาศ 1
96 Rapheephat Suvannakad 1
97 ชะวะนี ศิริชัยวัฒน์ 1
98 จักรพงศ์ อินทรอุดม 1
99 รัชดา จันทร์เพ็ญ 1
100 ศรีสุดา ตระกูลน่าเลื่อมใส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 8
3 2552 7
4 2551 2
5 2550 2
6 2549 1
7 2548 1
8 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Chemical taxonomy of Torrubiella s. lat.: zeorin as a marker of Conoideocrella
2 Isariotins G-J from cultures of the Lepidoptera pathogenic fungus Isaria tenuipes
3 Bioactive compounds from the scale insect pathogenic fungus conoideocrella tenuis BCC 18627
4 Embracing The Victimhood: A History Of A-bomb Manga In Japan
ปี พ.ศ. 2553
5 An antimycobacterial cyclodepsipeptide from the entomopathogenic fungus Ophiocordyceps communis BCC 16475
6 Pyridone and tetramic acid alkaloids from the spider pathogenic fungus Torrubiella sp. BCC 2165
7 Butyrolactones from the fungus Aspergillus terreus BCC 4651
8 A tetrahydrobenzofuran derivative from the fermentation broth of Lentinus squarrosulus BCC 22366
9 Chromone derivatives from the wood-decay fungus Rhizina sp. BCC 12292
10 Hopane-Type Triterpenes and Binaphthopyrones from the Scale Insect Pathogenic Fungus Aschersonia paraphysata BCC 11964
11 Hamigeromycins C–G, 14-membered macrolides from the fungus Hamigera avellanea BCC 17816
12 Eremophilane-Type Sesquiterpenes from the Fungus Xylaria sp. BCC 21097
ปี พ.ศ. 2552
13 Novel bioactive fungal metabolites: search for drug lead from local fungi, and systematic chemical investigation of insect pathogenic fungi
14 γ-Lactones and ent-Eudesmane Sesquiterpenes from the Endophytic Fungus Eutypella sp. BCC 13199
15 Cytotoxic eremophilane sesquiterpenoids from the saprobic fungus Berkleasmium nigroapicale BCC 8220
16 Isariotins E and F, Spirocyclic and Bicyclic Hemiacetals จากราแมลง Isaria tenuipes BCC 12625
17 A beauvericin hot spot in the genus Isaria
18 Acremoxanthones A and B, novel antibiotic polyketides from the fungus Acremonium sp. BCC 31806
19 Dihydronaphthalenones from the endophytic fungus Botryosphaeria sp. BCC 8200
ปี พ.ศ. 2551
20 Natural Products Chemistry in Thai Microorganisms
21 Novel cyclopropyl diketones and 14-membered macrolides from the soil fungus Hamigera avellanea BCC 17816
ปี พ.ศ. 2550
22 Isariotins A-D, alkaloids from the insect pathogenic fungus Isaria tenuipes BCC 7831
23 Paecilodepsipeptide A, an Antimalarial and Antitumor Cyclohexadepsipeptide from the Insect Pathogenic Fungus Paecilomyces cinnamomeus BCC 9616
ปี พ.ศ. 2549
24 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
ปี พ.ศ. 2548
25 Cyclohexadepsipeptides from the insect pathogenic fungus Hirsutella nivea BCC 2594
ปี พ.ศ. 2545
26 การหาสารออกฤทธิ์์ชีวภาพจากจุลินทรีย์ในประเทศไทย