ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Masahiko Isaka
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- Ichiki, Masashi
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มาซาฮิโกะ อิซากะ 21
2 ปราณี ราชเทวี 6
3 J. Jennifer Luangsa-ard 5
4 เจเนท เจนนิเฟอร์ ดิวินากราเซีย-เหลืองสอาด 5
5 Pranee Rachtawee 5
6 Somporn Palasarn 5
7 สมพร พละสาร 5
8 พนิดา จีนถนอม 4
9 Panida Chinthanom 4
10 Malipan Sappan 4
11 มะลิพรรณ สรรพพันธ์ 4
12 สุมาลี สุโพธิณะ 3
13 พรรษา ทบวอ 3
14 สายสมร ลำยอง 3
15 Sumalee Supothina 3
16 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 3
17 รัชดา หริตกุล 3
18 นัฐวุฒิ บุญยืน 3
19 Somjit Komwijit 3
20 Saisamorn Lumyong 3
21 สมจิต คำวิจิต 3
22 Rachada Haritakun 3
23 พัชนี อุ่นเจริญ 2
24 Patchanee Auncharoen 2
25 แสงอรุณ ย่อยพรมราช 2
26 Arunrat yangchum 2
27 กัลยาณี ศรีคลัง 2
28 Prasert Srikitikulchai 2
29 Punsa Khoyaiklang 2
30 Seangaroon Yoiprommarat 2
31 กนกศรี ทัศนาทัย 2
32 Kanoksri Tasanathai 2
33 อรุณรัตน์ ยางชุม 2
34 Kanlayanee Sriklung 2
35 Rungtiwa Chanthaket 2
36 ศนิษา ลาภานันท์ 2
37 Sanisa Lapanun 2
38 Nattawut Boonyuen 2
39 ธริดาพร บุญญไพบูลย์ศรี 2
40 Sukitaya Veeranondha 2
41 รุ่งทิวา จันทะเกต 2
42 สุกฤตยา วีระนนท์ 2
43 Urarat Srisanoh 2
44 วิลันดา ชูวงศ์ 2
45 อุรารัตน์ ศรีเสนาะ 2
46 Wilunda Choowong 2
47 Sitthisuntorn Supothina 1
48 ปัทมา พิทยขจรวุฒิ 1
49 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
50 Taridaporn Bunyapaiboonsri 1
51 ประสาท กิตตะคุปต์ 1
52 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 1
53 Nattawut Rungjindamai 1
54 อัมพร หรั่งรอด 1
55 ธนพงษ์ บุญเรืองประภา 1
56 Umpava Pinruan 1
57 ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 1
58 อัมพวา ปินเรือน 1
59 Nigel L. Hywel-Jones 1
60 ยุพิน เลิศวีระวัฒน์ 1
61 Punsa Tobwor 1
62 รัชนีพร เจนวิถีสุข 1
63 ศรีสุดา ตระกูลน่าเลื่อมใส 1
64 ยุพิน บาลรัมย์ 1
65 Tanapong Boonruangprapa 1
66 พนิดา พงศ์ภาณุมาพร 1
67 อมลยา จตุรภัทร 1
68 จักรพงศ์ อินทรอุดม 1
69 ชะวะนี ศิริชัยวัฒน์ 1
70 รัชดา จันทร์เพ็ญ 1
71 ระพีพัฒน์ สุวรรณกาศ 1
72 สุมาลี อึ้งใจธรรม 1
73 Rapheephat Suvannakad 1
74 สุวนีย์ ชุณหเมธา 1
75 Rungpet Ridkaew 1
76 Pitchapa Berkaew 1
77 พิชชาภา เบอรแกว 1
78 รุ่งเพ็ชร ริดแก้ว 1
79 Kanokarn Kocharin 1
80 กมลพรรณ อินเตรียะ 1
81 Kamolphan Intereya 1
82 สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ 1
83 Suchada Mongkolsamrit 1
84 Suwanee Chunhametha 1
85 ธิติยา บุญประเทือง 1
86 Thitiya Boonpratuang 1
87 กนกกาญจน์ คชรินทร์ 1
88 E.B. Gareth Jones 1
89 Apisara Lutthisungoen 1
90 อภิสรา ลัทธิสูงเนิน 1
91 Surisa Kongthong 1
92 Pataranun Ittiworapong 1
93 สุริสา คงทอง 1
94 Morakot Tanticharoen 1
95 มรกต ตันติเจริญ 1
96 พัชราภรณ์ วงษา 1
97 Patcharaporn Wongsa 1
98 ไว ประทุมผาย 1
99 Wai Prathumpai 1
100 Nattawutt Boonyuen 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 8
3 2552 7
4 2551 2
5 2550 2
6 2549 1
7 2548 1
8 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Chemical taxonomy of Torrubiella s. lat.: zeorin as a marker of Conoideocrella
2 Isariotins G-J from cultures of the Lepidoptera pathogenic fungus Isaria tenuipes
3 Bioactive compounds from the scale insect pathogenic fungus conoideocrella tenuis BCC 18627
4 Embracing The Victimhood: A History Of A-bomb Manga In Japan
ปี พ.ศ. 2553
5 An antimycobacterial cyclodepsipeptide from the entomopathogenic fungus Ophiocordyceps communis BCC 16475
6 Pyridone and tetramic acid alkaloids from the spider pathogenic fungus Torrubiella sp. BCC 2165
7 Butyrolactones from the fungus Aspergillus terreus BCC 4651
8 A tetrahydrobenzofuran derivative from the fermentation broth of Lentinus squarrosulus BCC 22366
9 Chromone derivatives from the wood-decay fungus Rhizina sp. BCC 12292
10 Hopane-Type Triterpenes and Binaphthopyrones from the Scale Insect Pathogenic Fungus Aschersonia paraphysata BCC 11964
11 Hamigeromycins C–G, 14-membered macrolides from the fungus Hamigera avellanea BCC 17816
12 Eremophilane-Type Sesquiterpenes from the Fungus Xylaria sp. BCC 21097
ปี พ.ศ. 2552
13 Novel bioactive fungal metabolites: search for drug lead from local fungi, and systematic chemical investigation of insect pathogenic fungi
14 γ-Lactones and ent-Eudesmane Sesquiterpenes from the Endophytic Fungus Eutypella sp. BCC 13199
15 Cytotoxic eremophilane sesquiterpenoids from the saprobic fungus Berkleasmium nigroapicale BCC 8220
16 Isariotins E and F, Spirocyclic and Bicyclic Hemiacetals จากราแมลง Isaria tenuipes BCC 12625
17 A beauvericin hot spot in the genus Isaria
18 Acremoxanthones A and B, novel antibiotic polyketides from the fungus Acremonium sp. BCC 31806
19 Dihydronaphthalenones from the endophytic fungus Botryosphaeria sp. BCC 8200
ปี พ.ศ. 2551
20 Natural Products Chemistry in Thai Microorganisms
21 Novel cyclopropyl diketones and 14-membered macrolides from the soil fungus Hamigera avellanea BCC 17816
ปี พ.ศ. 2550
22 Isariotins A-D, alkaloids from the insect pathogenic fungus Isaria tenuipes BCC 7831
23 Paecilodepsipeptide A, an Antimalarial and Antitumor Cyclohexadepsipeptide from the Insect Pathogenic Fungus Paecilomyces cinnamomeus BCC 9616
ปี พ.ศ. 2549
24 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
ปี พ.ศ. 2548
25 Cyclohexadepsipeptides from the insect pathogenic fungus Hirsutella nivea BCC 2594
ปี พ.ศ. 2545
26 การหาสารออกฤทธิ์์ชีวภาพจากจุลินทรีย์ในประเทศไทย