ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kitprauk Tantayaporn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Kitpramuk Tantayaporn
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Graduate School 3
2 Anan Srikiatkhachorn 2
3 Jaitip Paiboon 2
4 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
5 Jittima Chatchawansaisin 1
6 Chayaporn Supachartwong 1
7 Chonticha Srisawang 1
8 อวย เกตุสิงห์ 1
9 Suchin Arunsawatwong 1
10 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
11 วินัย งามแสง 1
12 ประธาน ดาบเพชร 1
13 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
14 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
15 Rajalida Lipikorn 1
16 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
17 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
18 ไววิทย์ พุทธารี 1
19 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
20 Varunee Padmasankh 1
21 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
22 Tadchanon Chuman 1
23 Waraporn Siriterm 1
24 Walaisiri Muangsiri 1
25 Anawatch Mitpratan 1
26 กระมล ทองธรรมชาติ 1
27 ประคอง ชอบเสียง 1
28 Chariya Uiyyasathian 1
29 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
30 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
31 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
32 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
33 พรรณี กาญจนพลู 1
34 Kasidit Nootong 1
35 นิศา วิชพันธุ์ 1
36 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
37 มยุรี จารุปาน 1
38 กัญญา ศุภปิติพร 1
39 สมชัย วัฒนการุณ 1
40 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
41 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
42 นภสร โกวรรธนะกุล 1
43 Yeshey Penjor 1
44 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
45 ๋Janes, Gavin W. 1
46 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
47 รุ่งราวี ทองกันยา 1
48 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
49 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
50 Ong, Say Kee 1
51 Acom Sornsute 1
52 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
53 Pantharee Boonsatorn 1
54 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
55 Narong Punnim 1
56 วิไล ชินธเนศ 1
57 เอกชัย อดุลยธรรม 1
58 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
59 Pornpimol Muanjai 1
60 ศุกันยา ห้วยผัด 1
61 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
62 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
63 Thada Jirajaras 1
64 Siriporn Sriwarakan 1
65 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
66 กมลชนก ยวดยง 1
67 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
68 Thanathon Sesuk 1
69 สุวดี ยาป่าคาย 1
70 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
71 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
72 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
73 Kammant Phanthumchinda 1
74 สายฝน ควรผดุง 1
75 Janejira Thirawat 1
76 สิริพร สิวราวุฒิ 1
77 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
78 Nutjaree Pholwan 1
79 สิทธิพร แอกทอง 1
80 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
81 Boonnart Laisnitsarekul 1
82 วาสนา เสียงดัง 1
83 Parnupong Wongthai 1
84 สมพร พรมดี 1
85 วัลลภ แย้มเหมือน 1
86 สำเริง แย้มโสภี 1
87 คัคนางค์ มณีศรี 1
88 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
89 Chaloem Varavithya 1
90 สุวิชา ทองสิมา 1
91 Seree Rungvechvuttivittaya 1
92 สุนีย์ นัยจรัญ 1
93 Suwit Amnakkittikul 1
94 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
95 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
96 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
98 Wilai Anomasiri 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
101 กาญจนา แก้วเทพ 1
102 ศิริชัย ศิริกายะ 1
103 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
104 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
106 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
108 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
109 Sumphan Wongseripipatana 1
110 Boonchai Sangpetngam 1
111 Garnpimol C. Ritthidej 1
112 Kittisak Likhitwitayawuid 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
114 วัฒนชัย สมิทธากร 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
116 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
118 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
120 Somying Tumwasorn 1
121 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
122 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
123 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
125 ธวัชชัย สันติสุข 1
126 อุทัย บุญประเสริฐ 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
128 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
130 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
131 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
133 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
135 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
136 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
138 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
139 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
140 Chalermpol Leevailoj 1
141 Vimolmas Lipipun 1
142 บรรจง คณะวรรณ 1
143 สุมิตรา พูลทอง 1
144 Ampa Luiengpirom 1
145 กำจัด มงคลกุล 1
146 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
147 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
148 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
149 ชอุ่ม มลิลา 1
150 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
151 ประคอง สุทธสาร 1
152 Naiyana Chaiyabutr 1
153 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
154 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
155 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
156 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
157 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
158 ละอองทิพย์ เหมะ 1
159 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
160 Prakong Tangpraprutkul 1
161 Phanphen Wattanaarsakit 1
162 Puttipongse Varavudhi 1
163 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
164 Supa Chantharasakul 1
165 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
166 Sompol Sanguanrungsirikul 1
167 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
168 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
169 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
170 Vanida Chantarateptawan 1
171 Srilert Chotpantarat 1
172 มยุรี ตันติสิระ 1
173 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
174 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
175 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
176 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
177 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
178 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
179 Panee Boonthavi 1
180 Chakkaphan Sutthirat 1
181 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
182 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
183 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
184 Chulalongkorn University.Graduate school 1
185 วิมล เหมะจันทร 1
186 สุมา เมืองใย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2545 1
3 2544 1
4 2543 1
5 2535 2
6 2534 1