ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kitpramuk Tantayaporn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Kitprauk Tantayaporn
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anan Srikiatkhachorn 2
2 Jaitip Paiboon 2
3 Rajalida Lipikorn 1
4 Thada Jirajaras 1
5 Walaisiri Muangsiri 1
6 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
7 กมลชนก ยวดยง 1
8 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
9 อวย เกตุสิงห์ 1
10 เอกชัย อดุลยธรรม 1
11 ประธาน ดาบเพชร 1
12 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
13 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
14 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
15 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
16 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
17 ไววิทย์ พุทธารี 1
18 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
19 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
20 Pornpimol Muanjai 1
21 Varunee Padmasankh 1
22 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
23 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
24 สมชัย วัฒนการุณ 1
25 Pantharee Boonsatorn 1
26 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
27 Acom Sornsute 1
28 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
29 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
30 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
31 กระมล ทองธรรมชาติ 1
32 ศุกันยา ห้วยผัด 1
33 Suchin Arunsawatwong 1
34 สุวดี ยาป่าคาย 1
35 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
36 Thanathon Sesuk 1
37 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
38 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
39 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
40 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
41 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
42 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
44 วิไล ชินธเนศ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
46 คัคนางค์ มณีศรี 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
48 Chaloem Varavithya 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
51 อุทัย บุญประเสริฐ 1
52 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
54 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
56 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
58 Somying Tumwasorn 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
60 Suwit Amnakkittikul 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
62 วัลลภ แย้มเหมือน 1
63 สำเริง แย้มโสภี 1
64 Boonnart Laisnitsarekul 1
65 สุวิชา ทองสิมา 1
66 สมพร พรมดี 1
67 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
68 สายฝน ควรผดุง 1
69 สิริพร สิวราวุฒิ 1
70 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
71 Nutjaree Pholwan 1
72 Parnupong Wongthai 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
74 Seree Rungvechvuttivittaya 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
76 Janejira Thirawat 1
77 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
78 Kammant Phanthumchinda 1
79 ธวัชชัย สันติสุข 1
80 วาสนา เสียงดัง 1
81 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
82 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
83 Vimolmas Lipipun 1
84 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
85 Garnpimol C. Ritthidej 1
86 Supa Chantharasakul 1
87 Kittisak Likhitwitayawuid 1
88 Panee Boonthavi 1
89 Sumphan Wongseripipatana 1
90 มยุรี ตันติสิระ 1
91 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
92 Naiyana Chaiyabutr 1
93 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
94 Puttipongse Varavudhi 1
95 Sompol Sanguanrungsirikul 1
96 Ampa Luiengpirom 1
97 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
98 บรรจง คณะวรรณ 1
99 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
100 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
101 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
102 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
103 Srilert Chotpantarat 1
104 ศิริชัย ศิริกายะ 1
105 Chalermpol Leevailoj 1
106 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
107 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
108 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
109 Boonchai Sangpetngam 1
110 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
111 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
112 Wilai Anomasiri 1
113 วัฒนชัย สมิทธากร 1
114 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
115 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
116 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
117 Vanida Chantarateptawan 1
118 กาญจนา แก้วเทพ 1
119 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
120 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
121 ละอองทิพย์ เหมะ 1
122 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
123 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
124 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
125 วินัย งามแสง 1
126 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
127 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
128 Phanphen Wattanaarsakit 1
129 นภสร โกวรรธนะกุล 1
130 Chonticha Srisawang 1
131 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
132 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
133 Waraporn Siriterm 1
134 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
135 Anawatch Mitpratan 1
136 Kasidit Nootong 1
137 Jittima Chatchawansaisin 1
138 สิทธิพร แอกทอง 1
139 Chayaporn Supachartwong 1
140 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
141 Yeshey Penjor 1
142 สุมา เมืองใย 1
143 Chakkaphan Sutthirat 1
144 พรรณี กาญจนพลู 1
145 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
146 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
147 วิมล เหมะจันทร 1
148 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
149 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
150 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
151 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
152 สุมิตรา พูลทอง 1
153 รุ่งราวี ทองกันยา 1
154 กำจัด มงคลกุล 1
155 ๋Janes, Gavin W. 1
156 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
157 ชอุ่ม มลิลา 1
158 ประคอง ชอบเสียง 1
159 Chariya Uiyyasathian 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2545 1
3 2544 1
4 2543 1
5 2535 2
6 2534 1