ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kitpramuk Tantayaporn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Kitprauk Tantayaporn
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anan Srikiatkhachorn 2
2 Jaitip Paiboon 2
3 วาสนา เสียงดัง 1
4 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
5 สายฝน ควรผดุง 1
6 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
7 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
8 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
9 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
10 สิริพร สิวราวุฒิ 1
11 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
12 สุวิชา ทองสิมา 1
13 Nutjaree Pholwan 1
14 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
15 Kammant Phanthumchinda 1
16 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
17 Boonnart Laisnitsarekul 1
18 ไววิทย์ พุทธารี 1
19 วัลลภ แย้มเหมือน 1
20 สำเริง แย้มโสภี 1
21 สมพร พรมดี 1
22 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
23 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
24 อวย เกตุสิงห์ 1
25 กมลชนก ยวดยง 1
26 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
27 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
28 Suchin Arunsawatwong 1
29 สุวดี ยาป่าคาย 1
30 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
31 ประธาน ดาบเพชร 1
32 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
33 Varunee Padmasankh 1
34 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
35 ธวัชชัย สันติสุข 1
36 เอกชัย อดุลยธรรม 1
37 Walaisiri Muangsiri 1
38 Rajalida Lipikorn 1
39 Thada Jirajaras 1
40 Pornpimol Muanjai 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
42 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
43 Boonchai Sangpetngam 1
44 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
45 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
46 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
48 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
50 Chalermpol Leevailoj 1
51 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
52 กาญจนา แก้วเทพ 1
53 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
54 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
55 Vanida Chantarateptawan 1
56 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
57 Srilert Chotpantarat 1
58 ศิริชัย ศิริกายะ 1
59 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
60 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
62 Suwit Amnakkittikul 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
64 Chaloem Varavithya 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
66 Seree Rungvechvuttivittaya 1
67 Thanathon Sesuk 1
68 Parnupong Wongthai 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
70 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
71 คัคนางค์ มณีศรี 1
72 อุทัย บุญประเสริฐ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
74 Somying Tumwasorn 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
76 วิไล ชินธเนศ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
78 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
80 Janejira Thirawat 1
81 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
82 ละอองทิพย์ เหมะ 1
83 วิมล เหมะจันทร 1
84 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
85 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
86 Puttipongse Varavudhi 1
87 Sompol Sanguanrungsirikul 1
88 Naiyana Chaiyabutr 1
89 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
90 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
91 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
92 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
93 ชอุ่ม มลิลา 1
94 ประคอง ชอบเสียง 1
95 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
96 พรรณี กาญจนพลู 1
97 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
98 สุมา เมืองใย 1
99 Chakkaphan Sutthirat 1
100 Ampa Luiengpirom 1
101 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
102 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
103 Kittisak Likhitwitayawuid 1
104 Panee Boonthavi 1
105 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
106 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
107 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
108 Wilai Anomasiri 1
109 วัฒนชัย สมิทธากร 1
110 Sumphan Wongseripipatana 1
111 Supa Chantharasakul 1
112 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
113 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
114 บรรจง คณะวรรณ 1
115 มยุรี ตันติสิระ 1
116 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
117 Garnpimol C. Ritthidej 1
118 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
119 Vimolmas Lipipun 1
120 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
121 ๋Janes, Gavin W. 1
122 Chariya Uiyyasathian 1
123 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
124 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
125 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
126 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
127 Anawatch Mitpratan 1
128 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
129 Waraporn Siriterm 1
130 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
131 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
132 กระมล ทองธรรมชาติ 1
133 ศุกันยา ห้วยผัด 1
134 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
135 Pantharee Boonsatorn 1
136 สมชัย วัฒนการุณ 1
137 Acom Sornsute 1
138 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
139 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
140 Kasidit Nootong 1
141 Chayaporn Supachartwong 1
142 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
143 Phanphen Wattanaarsakit 1
144 นภสร โกวรรธนะกุล 1
145 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
146 Yeshey Penjor 1
147 สุมิตรา พูลทอง 1
148 รุ่งราวี ทองกันยา 1
149 กำจัด มงคลกุล 1
150 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
151 วินัย งามแสง 1
152 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
153 Jittima Chatchawansaisin 1
154 สิทธิพร แอกทอง 1
155 Chonticha Srisawang 1
156 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
157 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
158 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
159 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2545 1
3 2544 1
4 2543 1
5 2535 2
6 2534 1