ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kitpramuk Tantayaporn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Kitprauk Tantayaporn
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jaitip Paiboon 2
2 Anan Srikiatkhachorn 2
3 คัคนางค์ มณีศรี 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
5 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
6 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
9 Suwit Amnakkittikul 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
11 Chaloem Varavithya 1
12 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
13 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
14 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
15 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
17 Somying Tumwasorn 1
18 Seree Rungvechvuttivittaya 1
19 อุทัย บุญประเสริฐ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
21 วิไล ชินธเนศ 1
22 Parnupong Wongthai 1
23 สุวิชา ทองสิมา 1
24 วัลลภ แย้มเหมือน 1
25 สำเริง แย้มโสภี 1
26 สมพร พรมดี 1
27 สิริพร สิวราวุฒิ 1
28 วาสนา เสียงดัง 1
29 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
30 สายฝน ควรผดุง 1
31 Boonnart Laisnitsarekul 1
32 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
33 Janejira Thirawat 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
36 ธวัชชัย สันติสุข 1
37 Kammant Phanthumchinda 1
38 Nutjaree Pholwan 1
39 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
41 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
42 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
43 Vimolmas Lipipun 1
44 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
45 Garnpimol C. Ritthidej 1
46 Supa Chantharasakul 1
47 Kittisak Likhitwitayawuid 1
48 Panee Boonthavi 1
49 Sumphan Wongseripipatana 1
50 มยุรี ตันติสิระ 1
51 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
52 Naiyana Chaiyabutr 1
53 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
54 Puttipongse Varavudhi 1
55 Sompol Sanguanrungsirikul 1
56 Ampa Luiengpirom 1
57 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
58 บรรจง คณะวรรณ 1
59 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
60 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
61 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
62 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
63 Srilert Chotpantarat 1
64 ศิริชัย ศิริกายะ 1
65 Chalermpol Leevailoj 1
66 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
67 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
68 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
69 Boonchai Sangpetngam 1
70 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
71 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
72 Wilai Anomasiri 1
73 วัฒนชัย สมิทธากร 1
74 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
75 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
76 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
77 Vanida Chantarateptawan 1
78 กาญจนา แก้วเทพ 1
79 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
80 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
81 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
82 วินัย งามแสง 1
83 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
84 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
85 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
86 นภสร โกวรรธนะกุล 1
87 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
88 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
89 Phanphen Wattanaarsakit 1
90 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
91 Chonticha Srisawang 1
92 Anawatch Mitpratan 1
93 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
94 Waraporn Siriterm 1
95 Kasidit Nootong 1
96 Chayaporn Supachartwong 1
97 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
98 Jittima Chatchawansaisin 1
99 สิทธิพร แอกทอง 1
100 Yeshey Penjor 1
101 กำจัด มงคลกุล 1
102 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
103 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
104 สุมา เมืองใย 1
105 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
106 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
107 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
108 ละอองทิพย์ เหมะ 1
109 วิมล เหมะจันทร 1
110 Chakkaphan Sutthirat 1
111 พรรณี กาญจนพลู 1
112 ๋Janes, Gavin W. 1
113 สุมิตรา พูลทอง 1
114 รุ่งราวี ทองกันยา 1
115 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
116 ประคอง ชอบเสียง 1
117 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
118 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
119 ชอุ่ม มลิลา 1
120 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
121 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
122 ประธาน ดาบเพชร 1
123 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
124 Rajalida Lipikorn 1
125 กมลชนก ยวดยง 1
126 อวย เกตุสิงห์ 1
127 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
128 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
129 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
130 Thada Jirajaras 1
131 Walaisiri Muangsiri 1
132 ไววิทย์ พุทธารี 1
133 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
134 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
135 Pornpimol Muanjai 1
136 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
137 เอกชัย อดุลยธรรม 1
138 Varunee Padmasankh 1
139 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
140 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
141 สุวดี ยาป่าคาย 1
142 Acom Sornsute 1
143 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
144 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
145 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
146 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
147 Chariya Uiyyasathian 1
148 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
149 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
150 สมชัย วัฒนการุณ 1
151 Pantharee Boonsatorn 1
152 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
153 Thanathon Sesuk 1
154 Suchin Arunsawatwong 1
155 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
156 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
157 กระมล ทองธรรมชาติ 1
158 ศุกันยา ห้วยผัด 1
159 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2545 1
3 2544 1
4 2543 1
5 2535 2
6 2534 1