ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kitpramuk Tantayaporn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Kitprauk Tantayaporn
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jaitip Paiboon 2
2 Anan Srikiatkhachorn 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
4 วิไล ชินธเนศ 1
5 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
6 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
7 คัคนางค์ มณีศรี 1
8 Chaloem Varavithya 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
10 อุทัย บุญประเสริฐ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
12 Somying Tumwasorn 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
14 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
15 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
16 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
20 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
23 Boonnart Laisnitsarekul 1
24 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
25 Nutjaree Pholwan 1
26 สำเริง แย้มโสภี 1
27 วัลลภ แย้มเหมือน 1
28 สิริพร สิวราวุฒิ 1
29 สมพร พรมดี 1
30 สุวิชา ทองสิมา 1
31 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
32 Kammant Phanthumchinda 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
34 Seree Rungvechvuttivittaya 1
35 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
36 Parnupong Wongthai 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
38 ธวัชชัย สันติสุข 1
39 Janejira Thirawat 1
40 Suwit Amnakkittikul 1
41 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
42 มยุรี ตันติสิระ 1
43 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
44 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
45 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
46 Vimolmas Lipipun 1
47 Supa Chantharasakul 1
48 Garnpimol C. Ritthidej 1
49 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
50 บรรจง คณะวรรณ 1
51 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
52 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
53 ละอองทิพย์ เหมะ 1
54 วิมล เหมะจันทร 1
55 Puttipongse Varavudhi 1
56 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
57 Ampa Luiengpirom 1
58 Sompol Sanguanrungsirikul 1
59 Naiyana Chaiyabutr 1
60 Sumphan Wongseripipatana 1
61 Panee Boonthavi 1
62 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
63 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
64 Vanida Chantarateptawan 1
65 ศิริชัย ศิริกายะ 1
66 Srilert Chotpantarat 1
67 สายฝน ควรผดุง 1
68 Chalermpol Leevailoj 1
69 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
70 กาญจนา แก้วเทพ 1
71 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
72 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
73 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
74 Kittisak Likhitwitayawuid 1
75 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
76 วัฒนชัย สมิทธากร 1
77 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
78 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
79 Wilai Anomasiri 1
80 Boonchai Sangpetngam 1
81 วาสนา เสียงดัง 1
82 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
83 Chonticha Srisawang 1
84 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
85 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
86 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
87 นภสร โกวรรธนะกุล 1
88 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
89 วินัย งามแสง 1
90 Jittima Chatchawansaisin 1
91 สิทธิพร แอกทอง 1
92 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
93 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
94 Chariya Uiyyasathian 1
95 Waraporn Siriterm 1
96 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
97 Chayaporn Supachartwong 1
98 Kasidit Nootong 1
99 Anawatch Mitpratan 1
100 Phanphen Wattanaarsakit 1
101 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
102 Chakkaphan Sutthirat 1
103 พรรณี กาญจนพลู 1
104 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
105 สุมา เมืองใย 1
106 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
107 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
108 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
109 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
110 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
111 ชอุ่ม มลิลา 1
112 กำจัด มงคลกุล 1
113 Yeshey Penjor 1
114 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
115 รุ่งราวี ทองกันยา 1
116 สุมิตรา พูลทอง 1
117 ประคอง ชอบเสียง 1
118 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
119 ๋Janes, Gavin W. 1
120 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
121 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
122 Thada Jirajaras 1
123 Walaisiri Muangsiri 1
124 เอกชัย อดุลยธรรม 1
125 Rajalida Lipikorn 1
126 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
127 อวย เกตุสิงห์ 1
128 กมลชนก ยวดยง 1
129 ประธาน ดาบเพชร 1
130 Varunee Padmasankh 1
131 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
132 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
133 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
134 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
135 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
136 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
137 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
138 Pornpimol Muanjai 1
139 ไววิทย์ พุทธารี 1
140 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
141 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
142 สมชัย วัฒนการุณ 1
143 Pantharee Boonsatorn 1
144 กระมล ทองธรรมชาติ 1
145 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
146 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
147 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
148 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
149 Acom Sornsute 1
150 ศุกันยา ห้วยผัด 1
151 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
152 สุวดี ยาป่าคาย 1
153 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
154 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
155 Suchin Arunsawatwong 1
156 Thanathon Sesuk 1
157 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
158 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
159 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2545 1
3 2544 1
4 2543 1
5 2535 2
6 2534 1