ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kasititorn Pooparadai
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กษิติธร ภูภราดัย 56
2 สิรินทร ไชยศักดา 20
3 Sirintorn Chaisakda 19
4 Chadamas Thuvasethakul 18
5 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 18
6 สุมาวสี ศาลาสุข 12
7 Kalaya Udomvitid 11
8 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 11
9 กัลยา อุดมวิทิต 11
10 Sumavasee Salasuk 10
11 ปัญชลี พึ่งพิศ 10
12 Orachat Leingpeboon 10
13 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 10
14 Puncharee Pungpit 9
15 พรรณี พนิตประชา 9
16 Wanwisa Srikram 9
17 ปริญญา ชฏิลาลัย 7
18 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 6
19 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 6
20 Parinya Chatilalai 6
21 Pannee Panitpracha 6
22 Jintana Pattanatornchai 4
23 Kasama Kongsmak 4
24 Nonthawat Magroodin 4
25 จินตนา พัฒนาธรชัย 4
26 วทัญญู พุทธรักษา 4
27 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 4
28 กษมา กองสมัคร 4
29 Thaweesak Koanantakool 3
30 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 3
31 Piengpen Butkatanyoo 3
32 Ratchanee Iemthanon 3
33 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 3
34 ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด 3
35 Watanyoo Putharaksa 3
36 รัชนี เอี่ยมฐานนท์ 3
37 Jirapon Tubtimhin 3
38 จิรพล ทับทิมหิน 3
39 ปณิตา ล่ำซำ 3
40 Panita Lamsam 3
41 Buncha Thanaboonsombut 2
42 วันทนีย์ พันธชาติ 2
43 บัญชา ธนบุญสมบัติ 2
44 วรางคณา ปัญญากรวงศ์ 2
45 นำชัย ชีววิวรรธน์ 2
46 Jeerapha Paravanich 2
47 ณัฐพันธุ์ ศุภกา 2
48 Nataporn Chanvarasuth 2
49 นตพร จันทร์วราสุทธิ์ 2
50 จีราภา ปาระวนิชย์ 2
51 Wantanee Phantachat 2
52 อภิญญา กมลสุข 2
53 ปรินันท์ วรรณสว่าง 2
54 วิภาภรณ์ บุตรเมฆ 2
55 Patarapong Intarakumnerd 2
56 Nuttapun Supaka 2
57 เจริญจิต โพธิ์ทอง 2
58 พัตรานุช ศรประสิทธิ์ 2
59 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 2
60 เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ 2
61 Jiraporn Tangpoolcharoen 2
62 Wanlapha Sunrat 2
63 วัลภา สูญราช 2
64 อัญชนา ณ ระนอง 1
65 ปริญญา ชฎิลาลัย 1
66 เืดือนรุ่ง บัวมาตร 1
67 บุญทิพย์ สิริธรังศรี 1
68 มาลี สุรเชษฐ์ 1
69 อัจฉริยา รักษ์รอด 1
70 จุไร ทัพวงษ์ 1
71 จันทร์เพ็ญ ศรีธวัชพงษ์ 1
72 ลักขณา ยุวประกร 1
73 Isara Rampaigul 1
74 Apinyak Kamolsook 1
75 Pimchatra Jamchudjai 1
76 Lertsak Lekawat 1
77 Jiraporn Jaroenpool 1
78 Wichaya Nakrak 1
79 Sumate Lertamonsin 1
80 สุเมธ เลิศอมรสิน 1
81 เขมรัฐ บุญประสิทธิ์ 1
82 วิชญะ นาครักษ์ 1
83 ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ 1
84 สุริสา ทิพย์ผ่อง 1
85 Manoo Ordeedolchest 1
86 Wandee Krichanan 1
87 Pruchya Piumsomboon 1
88 Jumrud Sawangsamud 1
89 อิสรา รำไพกุล 1
90 Vanida Lavantucksin 1
91 Thippaya Tanghongs 1
92 Malulee Pornchockchai 1
93 มลุลี พรโชคชัย 1
94 Anchana Na Ranong 1
95 ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ 1
96 Boonthip Siritharungsri 1
97 สมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี 1
98 Jurai Tapwong 1
99 Warangkana Punyakornwong 1
100 พิธุมา พันธุ์ทวี 1
101 บัณฑิต ว่องวัฒนะสิน 1
102 ลัดดา แจ้งเกษมสุข 1
103 สายสมร นาคลดา 1
104 Kunakorn Charoenwong 1
105 Phumisak Smutkupt 1
106 Kardsiri Kantikittikun 1
107 มรกต ระวีวรรณ 1
108 Morrakot Raweewan 1
109 Parinund Varnasavang 1
110 Kunwadee Sripanidkulchai 1
111 กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย 1
112 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 1
113 Weerawan Charoensub 1
114 Jaroenjit Pothong 1
115 Jittiporn Chantarojsiri 1
116 Youngyudh Thithapand 1
117 กาญจนา วานิชกร 1
118 สุริสา รีเจริญ 1
119 Phumisak Smutkput 1
120 รอยบุญ รัศมีเทศ 1
121 Kanchana Wanichkorn 1
122 จิราภรณ์ แจ่มชัดใจ 1
123 ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล 1
124 เผ่าภัคร ศิริสุข 1
125 Apinya Kamolsook 1
126 พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ 1
127 อภิชัย ธรรมเสริมสุข 1
128 อิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ 1
129 เลิศศักดิ์ เลขวัต 1
130 พิมพ์ฉัตร์ แจ่มชัดใจ 1
131 เกชา มานชู 1
132 เอกรัตน์ ชายน้ำเค็ม 1
133 Nahpihtchaya Tebrod 1
134 Rojanasak Chomvilailuk 1
135 Witawat Rungruangphon 1
136 โรจนศักดิ์ โฉมฉัตรวิไล 1
137 สุรางคณา วายุภาพ 1
138 Surangkana Wayuparb 1
139 ณพิชญา เทพรอด 1
140 Bancha Dokmai 1
141 บัญชา ดอกไม้ 1
142 Ittichai Patmasiriwat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 4
3 2552 7
4 2551 12
5 2550 13
6 2549 6
7 2548 3
8 2547 4
9 2546 2
10 2545 1
11 2544 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 สถานภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ปี 2552
2 สถานภาพบุคลากรและการจ้างงานในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ปี 2552
3 การศึกษาเปรียบเทียบตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยกับ ประเทศต่างๆ
ปี พ.ศ. 2553
4 ศึกษาสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมไอซีที 2552
5 การศึกษาเทคนิคการปรับปรุงข้อผูกพันการเปิดเสรีบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาโทรคมนาคม
6 แนวโน้มภาพอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปี 2020 จากมุมมองของต่างประเทศ
7 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553
ปี พ.ศ. 2552
8 ศึกษาวิจัยระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้
9 การปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
10 โครงการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
11 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ หรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี
12 นโยบายด้าน ICT ของต่างประเทศ
13 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2551 และประมาณการปี 2552
14 Software Investment Profile
ปี พ.ศ. 2551
15 รายงานผลกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2551
16 แผนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม RFID สำหรับประเทศไทย
17 สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550
18 แนวทางการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย
19 แนวทางการผลิตกำลังคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
20 รายงานผลการสำรวจผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
21 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย(ผลการศึกษาสถานะภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย)
22 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
23 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง/ข้อตกลงระหว่างประเทศ
24 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง/สาขาแอนิเมชั่นและเกม
25 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่อง สาขาภาพยนตร์
26 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ฉบับภาพรวม
ปี พ.ศ. 2550
27 Electronic and Electrical Industry (E&E Industry Information)
28 การจัดทำแผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded system
29 รายงานผลการสำรวจ สถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประจำปี 2549
30 Happiness through Independent Living : Best Practice in Assistive Technology Development in Thailand
31 SSME: แนวคิดและนัยสำคัญต่อภาคบริการแห่งอนาคต
32 ห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย
33 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2549
34 รายงานวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend Analysis) เรื่อง "สถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกม"
35 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำฐานข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อการบริหาร จัดการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยใน 4 สาขาเทคโนโลยี ECTI: Electronics Computing Telecommunication และ Information Technology
36 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
37 รายงานฉบับสมบูรณ์สาขาเพลงและสิ่งบันทึกเสียง โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีสาขาบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
38 Innovation System for ICT: The Case of Thailand
39 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
40 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย
41 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
42 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับภาพรวม)
43 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการส่งด่วนพิเศษ
44 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการโทรคมนาคม
45 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2548
46 Thailand ICT Indicators 2005
47 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์)
48 e-Commerce for SMEs in Thailand : A Myth or Reality?
ปี พ.ศ. 2547
49 การศึกษาเชิงลึกการมีงานทำของกำลังคนระดับกลางและระดับสูง เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
50 ประเทศไทยกับการประชุมสุดยอดว่าด้วยสังคมสารสนเทศ
51 ดัชนีชี้วัดการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้
52 ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ SMEs ไทย
ปี พ.ศ. 2546
53 Thailand Information and Communication Technology (ICT) Master Plan (2002-2006)
54 Information Technology Policy Framework 2001-2010 : Thailand vision towards a knowledge - base economy
ปี พ.ศ. 2545
55 อินเทอร์เน็ตกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide)
ปี พ.ศ. 2544
56 กรอบแนวคิดและความเป็นมาของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้
57 การพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Society) : เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ สิงหาคม - พฤศจิกายน 2544