ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kasidit Nootong
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sorawit Powtongsook 3
2 กษิดิษ หนูทอง 2
3 สรวิศ เผ่าทองศุข 2
4 Chayaporn Supachartwong 1
5 สิทธิพร แอกทอง 1
6 Anawatch Mitpratan 1
7 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
8 Chonticha Srisawang 1
9 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
10 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
11 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
12 Jittima Chatchawansaisin 1
13 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
14 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
15 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
16 Acom Sornsute 1
17 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
18 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
19 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
20 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
21 Chariya Uiyyasathian 1
22 Waraporn Siriterm 1
23 วินัย งามแสง 1
24 ชอุ่ม มลิลา 1
25 ๋Janes, Gavin W. 1
26 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
27 ประคอง ชอบเสียง 1
28 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
29 พรรณี กาญจนพลู 1
30 Chakkaphan Sutthirat 1
31 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
32 รุ่งราวี ทองกันยา 1
33 สุมิตรา พูลทอง 1
34 นภสร โกวรรธนะกุล 1
35 Phanphen Wattanaarsakit 1
36 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
37 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
38 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
39 Yeshey Penjor 1
40 กำจัด มงคลกุล 1
41 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
42 สมชัย วัฒนการุณ 1
43 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
44 Pornpimol Muanjai 1
45 ไววิทย์ พุทธารี 1
46 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
47 Varunee Padmasankh 1
48 Thada Jirajaras 1
49 Walaisiri Muangsiri 1
50 เอกชัย อดุลยธรรม 1
51 Niti Sunsandee 1
52 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
53 วาสนา เสียงดัง 1
54 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
55 สายฝน ควรผดุง 1
56 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
57 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
58 Chaiyarerk Homsirikamol 1
59 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
60 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
61 Rajalida Lipikorn 1
62 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
63 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
64 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
65 Thanathon Sesuk 1
66 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
67 ศุกันยา ห้วยผัด 1
68 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
69 Pantharee Boonsatorn 1
70 กระมล ทองธรรมชาติ 1
71 Suchin Arunsawatwong 1
72 สุวดี ยาป่าคาย 1
73 อวย เกตุสิงห์ 1
74 กมลชนก ยวดยง 1
75 ประธาน ดาบเพชร 1
76 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
77 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
78 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
79 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
80 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
81 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
82 Somying Tumwasorn 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
84 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
86 อุทัย บุญประเสริฐ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
88 วิไล ชินธเนศ 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
90 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
91 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
92 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
93 Chalermpol Leevailoj 1
94 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
95 Boonchai Sangpetngam 1
96 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
98 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
99 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
100 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
102 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
103 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
104 ธวัชชัย สันติสุข 1
105 สำเริง แย้มโสภี 1
106 วัลลภ แย้มเหมือน 1
107 สิริพร สิวราวุฒิ 1
108 สมพร พรมดี 1
109 สุวิชา ทองสิมา 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
112 Worarat Vanitchanai 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
114 คัคนางค์ มณีศรี 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
116 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 1
117 Prasit Pavasant 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
119 Srilert Chotpantarat 1
120 ศิริชัย ศิริกายะ 1
121 บรรจง คณะวรรณ 1
122 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
123 Ampa Luiengpirom 1
124 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
125 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
126 Vimolmas Lipipun 1
127 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
128 มยุรี ตันติสิระ 1
129 Sompol Sanguanrungsirikul 1
130 Naiyana Chaiyabutr 1
131 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
132 วิมล เหมะจันทร 1
133 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
134 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
135 ละอองทิพย์ เหมะ 1
136 Kitpramuk Tantayaporn 1
137 Puttipongse Varavudhi 1
138 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
139 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
140 Garnpimol C. Ritthidej 1
141 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
142 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
143 Wilai Anomasiri 1
144 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
145 กาญจนา แก้วเทพ 1
146 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
147 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
148 Vanida Chantarateptawan 1
149 Jaitip Paiboon 1
150 วัฒนชัย สมิทธากร 1
151 Panee Boonthavi 1
152 Sumphan Wongseripipatana 1
153 Supa Chantharasakul 1
154 Kittisak Likhitwitayawuid 1
155 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
156 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
157 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
158 สุมา เมืองใย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1