ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kasidit Nootong
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sorawit Powtongsook 3
2 กษิดิษ หนูทอง 2
3 สรวิศ เผ่าทองศุข 2
4 Boonchai Sangpetngam 1
5 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
6 Chalermpol Leevailoj 1
7 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
9 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
10 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
11 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
12 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
13 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
14 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
15 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
16 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
17 กาญจนา แก้วเทพ 1
18 Vanida Chantarateptawan 1
19 ศิริชัย ศิริกายะ 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
21 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
22 Srilert Chotpantarat 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
24 Worarat Vanitchanai 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
26 คัคนางค์ มณีศรี 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
28 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
30 Prasit Pavasant 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
33 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
35 Somying Tumwasorn 1
36 Wilai Anomasiri 1
37 อุทัย บุญประเสริฐ 1
38 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
40 วิไล ชินธเนศ 1
41 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
42 วัฒนชัย สมิทธากร 1
43 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
44 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
45 วิมล เหมะจันทร 1
46 ละอองทิพย์ เหมะ 1
47 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
48 Naiyana Chaiyabutr 1
49 Kitpramuk Tantayaporn 1
50 Puttipongse Varavudhi 1
51 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
52 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
53 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
54 ประคอง ชอบเสียง 1
55 ชอุ่ม มลิลา 1
56 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
57 Chakkaphan Sutthirat 1
58 สุมา เมืองใย 1
59 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
60 พรรณี กาญจนพลู 1
61 Sompol Sanguanrungsirikul 1
62 Ampa Luiengpirom 1
63 Panee Boonthavi 1
64 Sumphan Wongseripipatana 1
65 Supa Chantharasakul 1
66 Kittisak Likhitwitayawuid 1
67 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
69 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
70 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
71 Garnpimol C. Ritthidej 1
72 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
73 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
74 บรรจง คณะวรรณ 1
75 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
76 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
77 มยุรี ตันติสิระ 1
78 Vimolmas Lipipun 1
79 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
80 Jaitip Paiboon 1
81 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
82 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
83 Chariya Uiyyasathian 1
84 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
85 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
86 Waraporn Siriterm 1
87 สิทธิพร แอกทอง 1
88 Anawatch Mitpratan 1
89 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
90 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
91 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
92 Pantharee Boonsatorn 1
93 กระมล ทองธรรมชาติ 1
94 ศุกันยา ห้วยผัด 1
95 สมชัย วัฒนการุณ 1
96 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
97 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
98 Acom Sornsute 1
99 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
100 Chayaporn Supachartwong 1
101 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
102 กำจัด มงคลกุล 1
103 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
104 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
105 Yeshey Penjor 1
106 สุมิตรา พูลทอง 1
107 ๋Janes, Gavin W. 1
108 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
109 รุ่งราวี ทองกันยา 1
110 นภสร โกวรรธนะกุล 1
111 Phanphen Wattanaarsakit 1
112 Chonticha Srisawang 1
113 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
114 Jittima Chatchawansaisin 1
115 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
116 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
117 วินัย งามแสง 1
118 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
119 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
120 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
121 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
122 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
123 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
124 Chaiyarerk Homsirikamol 1
125 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
126 Pornpimol Muanjai 1
127 ไววิทย์ พุทธารี 1
128 Niti Sunsandee 1
129 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
130 วาสนา เสียงดัง 1
131 วัลลภ แย้มเหมือน 1
132 สำเริง แย้มโสภี 1
133 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
134 สุวิชา ทองสิมา 1
135 สมพร พรมดี 1
136 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
137 สายฝน ควรผดุง 1
138 สิริพร สิวราวุฒิ 1
139 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
140 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
141 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
142 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
143 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
144 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
145 สุวดี ยาป่าคาย 1
146 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
147 Thanathon Sesuk 1
148 Suchin Arunsawatwong 1
149 อวย เกตุสิงห์ 1
150 กมลชนก ยวดยง 1
151 Walaisiri Muangsiri 1
152 เอกชัย อดุลยธรรม 1
153 Varunee Padmasankh 1
154 Thada Jirajaras 1
155 Rajalida Lipikorn 1
156 ประธาน ดาบเพชร 1
157 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
158 ธวัชชัย สันติสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1