ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Joompol Rodcumdee
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- จุมพล รอดคำดี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง 79
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 41
3 จุมพล รอดคำดี 2
4 เขมวไล ธีรสุวรรณจักร 2
5 กมลวรรณ โลห์สิวานนท์ 1
6 เกศินี จุฑาวิจิตร 1
7 จันทร์เพ็ญ ชาติพันธ์ 1
8 กฤตยา สุขสมสถาน 1
9 จริญญา เจริญสุขใส 1
10 สมศักดิ์ วาคามิน 1
11 สุรินทร์ แปลงประสพโชค 1
12 นพมาศ พุทธรักษา 1
13 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 1
14 กาญจนี หวังถิรอำนวย 1
15 จิตตนา หนูณะ 1
16 จินตนา แสงสว่าง 1
17 กรกช ว่องวิศว์ 1
18 เยาวดา ตฤษณานนท์ 1
19 เมธี มีมุข 1
20 บุณยฤทธิ์ แหลมหลวง 1
21 ช่อผกา วิริยานนท์ 1
22 จิราภรณ์ ชาแก้ว 1
23 ศศิลักษณ์ แจ้งสุข 1
24 กาญจนา แก้วเทพ 1
25 คุณากร เพชรคง 1
26 ลัดดาวัลย์ กำแพงแก้ว 1
27 มานิดา ผลานุสนธิ 1
28 จันทร์จิรา แผ่สุวรรณ 1
29 อาภา อนันตกูล 1
30 พอลักษณ์ ปาณะดิษ 1
31 นนทวรรณ ดิษฐแย้ม 1
32 นพวรรณ จงวัฒนา 1
33 เทวี แย้มสรวล 1
34 ประศักดิ์ หอมสนิท 1
35 ธเนศ เรืองณรงค์ 1
36 ศิริวรรณ อนันต์โท 1
37 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 1
38 ศักดิ์ชัย ศรีสอน 1
39 รัชนี ศิริชัยเอกวัฒน์ 1
40 วีระ สุภะ 1
41 ทับทิม แสงจักร 1
42 หฤทัย ขัดนาค, 2517- 1
43 ลักษมี คงลาภ 1
44 วิชุดา เทวะผลิน 1
45 สินีนาฎ ดิลกวณิช 1
46 ลัดดา ประพันธ์พงษ์ชัย 1
47 สุวรรณี โพธิศรี 1
48 บุษบา สุธีธร 1
49 ปรินดา องค์สุรกุล 1
50 อาณัติ หมายสนิท 1
51 จินตวดี พุ่มศิริ 1
52 วรรณสิริ โมรากุล 1
53 ศรีจิตรา สุขเกษา 1
54 บุญทิวา นาคะตะ 1
55 ศศิ เสตะจันทน์ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
57 กรรณิการ์ โต๊ะมีนา 1
58 สมมิตร โชติแก้ว 1
59 วิเชียร เกตุสิงห์ 1
60 นิตยา คำเมือง 1
61 อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
62 ธิดาดาว ภักดี 1
63 พนิตนาฏ ลัคนาโฆษิต 1
64 วิภาพรรณ ประดับทอง 1
65 วชิรา รินทร์ศรี 1
66 วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์ 1
67 วนิต มาลาศรี 1
68 พัชรากาญจน์ ศิลปศาสตร์ 1
69 เสมสุข อุไรสวัสดิ์ 1
70 อมรา ธนสมบูรณ์ 1
71 พูนสุข ภระมรทัต 1
72 พูนสุข ภระมรทัต 1
73 อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล 1
74 อาภัสรา จันทร์สุวรรณ 1
75 พรรณนีย์ วิชชาชู 1
76 นฤมล สิงหประเสริฐ 1
77 วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์ 1
78 นิรมล ลิขิตประธาน 1
79 ชาลิสา มากแผ่นทอง 1
80 อรุณ มะหนิ 1
81 ประวิน พัฒนะพงษ์ 1
82 ศรีประภัสสร์ สุทธิเสวันต์ 1
83 วโรชา สุทธิรักษ์ 1
84 วัชราภรณ์ ตระกูลดิษฐ์ 1
85 เอมจิต กิตติวัฒน์ 1
86 สุภาภรณ์ ศรีดี 1
87 อมรทิพย์ ควรพันธ์ 1
88 สุวิมล จิวาลักษณ์ 1
89 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
90 อนงค์วรรณ ยั่งยืน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 23
2 2548 41
3 2547 21
4 2546 2
5 2545 1
6 2542 1
7 2541 1
8 2540 1
9 2539 8
10 2538 4
11 2537 4
12 2536 7
13 2535 7
14 2534 8
15 2533 7
16 2531 4
17 2530 1
18 2529 4
19 2528 3
20 2527 2
21 2526 1
22 2525 5
23 2524 1
24 2519 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 58
2 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 59
3 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 60
4 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 61
5 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 62
6 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 63
7 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 66
8 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 67
9 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 68
10 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 69
11 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 70
12 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 74
13 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 75
14 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 76
15 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 77
16 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 78
17 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 79
18 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 81
19 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 64
20 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 65
21 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 71
22 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 72
23 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 73
ปี พ.ศ. 2548
24 แนวคิดการปรับองค์กร ที่สะท้อนฝ่านการจัดผังรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
25 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 19
26 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 20
27 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 21
28 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 22
29 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 23
30 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 24
31 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 25
32 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 26
33 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 27
34 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 28
35 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 29
36 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 30
37 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 31
38 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 32
39 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 33
40 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 34
41 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 35
42 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 36
43 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 37
44 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 38
45 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 39
46 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 40
47 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 41
48 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 42
49 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 43
50 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 44
51 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 48
52 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 49
53 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 50
54 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 51
55 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 52
56 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 53
57 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 55
58 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 56
59 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 57
60 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 45
61 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 47
62 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 46
63 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 54
64 สถานีวิทยุสถาบันการศึกษากับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ปี พ.ศ. 2547
65 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 1
66 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 2
67 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 3
68 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 4
69 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 5
70 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 6
71 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 7
72 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 8
73 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 9
74 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 11
75 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 12
76 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 13
77 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 14
78 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 15
79 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 16
80 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 17
81 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 18
82 การสื่อสารเพื่อสร้างวาทกรรม บรรษัทภิบาล ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
83 กระบวนการสร้างความหมายเชิงมายาคติในภาพยนตร์การ์ตูนไทยทางโทรทัศน์
84 มายาคติเรื่องอำนาจที่ปรากฎในข่าวโทรทัศน์
85 มายาคติเรื่องอำนาจที่ปรากฏในข่าวโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2546
86 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ และจุดคุ้มทุน ในการบริการเพื่อสาธารณะของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
87 เทคนิคและคุณลักษณะของผู้บรรยายรายการกีฬาทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2545
88 การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ในการผลิต "ลิเกทีวีช่อง 11 พิษณุโลก" พ.ศ. 2545
ปี พ.ศ. 2542
89 การใช้สื่อมวลชนสร้างชื่อเสียงของนักการเมือง
ปี พ.ศ. 2541
90 กระบวนการเข้าสู่การเป็นผู้จัดรายการวิเคราะห์ข่าวโทรทัศน์ของนักวิชาการ
ปี พ.ศ. 2540
91 การวิเคราะห์เทคนิคการสร้างความหมายในรายการความรู้ ขนาดสั้นทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
92 กระบวนการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนกรณีพระยันตระ
93 ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างการผลิตและบทบาทของรายการสารคดีเชิงข่าวทางโทรทัศน์ กรณีศึกษา "รายการถนนสายที่ 5"
94 การประเมินประสิทธิภาพของสื่อ และความคิดเห็นในการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของเจ้าหน้าที่ประกันสังคมส่วนภูมิภาค
95 โทรทัศน์กับการกำหนดประเด็นชี้นำทางการเมืองในช่วงก่อนการเลือกตั้ง 13 กันยายน 2535
96 กระบวนการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ "ความซื่อสัตย์สุจริต" ในรายการโทรทัศน์ของสำนักงาน ป.ป.ป.
97 กระบวนการสร้างและรักษาความนิยมของพิธีกรโทรทัศน์
98 การเปิดรับข่าวสารทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองกับการไปใช้สิทธิออกเสียงของเยาวชน ในกรุงเทพมหานคร ปี 2538
99 ปัจจัยการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ชุดโลกสลับสี
ปี พ.ศ. 2538
100 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการผลิตรายการสารคดี ทางโทรทัศน์ชุดทุ่งแสงตะวัน
101 บทบาทของข่าวฝากในรายการข่าวทุ่มครึ่งและข่าวสองทุ่ม ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
102 ภาพชีวิตครอบครัวที่ปรากฎในภาพยนตร์วิดีโอ
103 การนำเสนอภาพตัวละครเอกในละครโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2537
104 การศึกษากระบวนการในการผลิตละครชุดโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2536
105 การศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 8 ลำปาง ในฐานะสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค
106 การเผยแพร่ประชาธิปไตยของรายการสนทนาทางวิทยุระหว่าง นายมั่น ชูชาติ กับ นายคง รักไทย ช่วง พ.ศ. 2484-2486
107 พฤติกรรมการสื่อสารกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในกลุ่มผู้รับบริการตรวจกามโรคและโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2536
108 การวิเคราะห์ข่าวทหารจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
109 การวิเคราะห์รายการสุขภาพอนามัยทางโทรทัศน์ ที่มีต่อการส่งเสริมสุขภาพ
110 จริยธรรมที่เด็กได้รับจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทยและหนังสือการ์ตูน : กรณีศึกษานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
111 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดผังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2530-2535
112 บทบาทของบรรณาธิการต่อการคัดเลือกข่าวโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาประเทศ
113 พัฒนาการของโทรทัศน์บอกรับสมาชิกในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2525-2534
114 บทบาทของรายการถ่ายทอดพระราชพิธีและพิธีสำคัญของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต่อการธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ 60 ปี
ปี พ.ศ. 2535
115 การแก้ข่าวเหตุการณ์อื้อฉาวของกรมตำรวจผ่านสื่อมวลชนระหว่าง พ.ศ.2533-2534
116 ปัจจัยเอื้อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงของลูกเรือประมงต่อการรับ และแพร่เชื้อเอดส์
117 การกำหนดรูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสียง
118 ความวิตกกังวลอันเกิดจากข่าวสารข้อมูลการรณรงค์ เรื่องโรคเอดส์ผ่านสื่อมวลชนช่วงปี พ.ศ.2531-2534 : การศึกษาในแนวทัศนะแบบองค์รวม
119 การวิเคราะห์ "ข่าวไม่เป็นทางการ" เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันในประเทศไทยในประเทศไทยใน พ.ศ.2531-2535
120 ท่าทีของสื่อมวลชนต่อโครงการก่อสร้างเขื่อนพลังน้ำ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเขื่อนน้ำโจน เขื่อนแก่งกรุง เขื่อนปากมูล
121 การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
122 การทดลองจัดวิทยุกระจายเสียงชุมชนสำหรับชุมชนชนบทในเขตชานเมือง จังหวัดจันทบุรี
123 การควบคุมการนำเสนอความรุนแรงในข่าวโทรทัศน์
124 การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรงในข่าวโทรทัศน์ภาคค่ำ
125 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดรูปแบบ และแนวคิดในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาสถาบันทางโทรทัศน์ ขององค์กรธุรกิจ
126 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการยอมรับการพัฒนาที่ดิน ของเกษตรกรในจังหวัดน่าน ลำพูน กำแพงเพชร และขอนแก่น
127 พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสาร และความพึงพอใจต่อข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกรรมการหมู่บ้าน
128 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเสนอความรุนแรงในข่าวโทรทัศน์
129 ความรุนแรงในข่าวโทรทัศน์กับทัศนคติความรุนแรงของนักเรียน ระดับมัธยมปลาย
ปี พ.ศ. 2533
130 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเพศศึกษาจากหนังสือพิมพ์ และนิตยสารของนักศึกษาวิทยาลัยครู ในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
131 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้เผยแพร่ ในโครงการพัฒนาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
132 The impact of broadcast satellites on education
133 บทบาทและการเสื่อมสลายของรองเง็งตันหยง
134 การวิเคราะห์ข่าวเมืองหลวง ข่าวท้องถิ่น และข่าวระดับชาติ ในรายการข่าวโทรทัศน์ไทย
135 การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร และ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ติดเชื้อเอดส์ในระยะที่ไม่มีอาการกับครอบครัว
136 ลักษณะของเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินที่เกษตรกรพึงประสงค์ ในการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ : ศึกษาเปรียบเทียบจากเกษตรกรใน 4 พื้นที่
ปี พ.ศ. 2531
137 การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องการทำหมันชาย ของผู้รับบริการทำหมันชายที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
138 การศึกษาการกำหนดเรื่องพิจารณาข่าวการเกษตรของโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์
139 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมกิจการฟาสต์ฟู้ดของชาวกรุงเทพมหานคร
140 การเปิดรับข่าวสารกับความรู้และการป้องกันโรคเอดส์ในหญิงอาชีพพิเศษ และชายรักร่วมเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
141 การรับข่าวสารทางด้านจริยธรรมจากสื่อพื้นบ้านประเภทซอ ของประชาชนในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2529
142 การเปิดรับสื่อมวลชนกับจำนวนบุตรที่ต้องการของสตรีไทยในชนบท
143 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อมวลชนกับการพัฒนาลักษณะสมัยใหม่ ของเยาวชนในเขตเมืองและชนบท
144 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารความเชื่อทางศาสนา และความทันสมัยของชาวไทยมุสลิมในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
145 การศึกษาการเปิดรับข่าวสารและการแสวงหาข่าวสารกับการรับสมัครงานของผู้สมัครเป็นอาสาพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. 2528
146 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่อความสนใจรายการโทรทัศน์ สำหรับเด็กของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
147 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับความทันสมัยของผู้นำท้องถิ่น
148 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าเป็นสมาชิก โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในเขตชลประทาน อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2527
149 การสำรวจสื่อพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานผลการวิจัย
150 การศึกษาสถานภาพ ความต้องการ และการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ปี พ.ศ. 2526
151 ความจำเป็นในการใช้แผ่นเสียงในทางนิเทศศาสตร์
ปี พ.ศ. 2525
152 บทบาทของสื่อที่มีต่อการยอมรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของสมาชิก โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ของเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
153 การเปิดรับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของสตรี ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น
154 การศึกษาพฤติกรรมการรับฟังวิทยุกระจายเสียง และความต้องการรายการวิทยุ เพื่อการศึกษานอกโรงเรียนของประชาชนในเขตเมืองและชนบท จังหวัดพิษณุโลก
155 การศึกษาทัศนคติของประชาชนสามกลุ่มในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
156 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับการยอมรับการทำนาหว่านน้ำตมแผนใหม่ ของเกษตรกรอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ปี พ.ศ. 2524
157 การศึกษาการยอมรับรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาสุขภาพ ของสมาชิกรายการโทรทัศน์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2519
158 บทบาทของสมาคมผู้ปกครองและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา