ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Jittima Chatchawansaisin
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Phanphen Wattanaarsakit 2
2 Walaisiri Muangsiri 2
3 Chonticha Srisawang 2
4 Srilert Chotpantarat 1
5 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
6 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
7 ศิริชัย ศิริกายะ 1
8 Boonchai Sangpetngam 1
9 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
10 กาญจนา แก้วเทพ 1
11 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
12 Chalermpol Leevailoj 1
13 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
14 วัฒนชัย สมิทธากร 1
15 Jaitip Paiboon 1
16 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
17 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
18 Wilai Anomasiri 1
19 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
20 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
21 Vanida Chantarateptawan 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
23 วิไล ชินธเนศ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
25 อุทัย บุญประเสริฐ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
27 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
28 คัคนางค์ มณีศรี 1
29 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
30 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
31 Somying Tumwasorn 1
32 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
33 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
34 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
35 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
38 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
39 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
40 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
41 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
42 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
43 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
44 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
45 วิมล เหมะจันทร 1
46 Puttipongse Varavudhi 1
47 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
48 ละอองทิพย์ เหมะ 1
49 สุมา เมืองใย 1
50 Chakkaphan Sutthirat 1
51 ประคอง ชอบเสียง 1
52 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
53 ๋Janes, Gavin W. 1
54 ชอุ่ม มลิลา 1
55 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
56 พรรณี กาญจนพลู 1
57 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
58 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
59 Naiyana Chaiyabutr 1
60 Supa Chantharasakul 1
61 Vimolmas Lipipun 1
62 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
63 Garnpimol C. Ritthidej 1
64 Panee Boonthavi 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
66 Sumphan Wongseripipatana 1
67 มยุรี ตันติสิระ 1
68 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
69 Sompol Sanguanrungsirikul 1
70 Ampa Luiengpirom 1
71 Kitpramuk Tantayaporn 1
72 บรรจง คณะวรรณ 1
73 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
74 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
75 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
76 Kittisak Likhitwitayawuid 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
78 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
79 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
80 Acom Sornsute 1
81 Chariya Uiyyasathian 1
82 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
83 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
84 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
85 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
86 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
87 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
88 กระมล ทองธรรมชาติ 1
89 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
90 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
91 ศุกันยา ห้วยผัด 1
92 สมชัย วัฒนการุณ 1
93 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
94 Pantharee Boonsatorn 1
95 Waraporn Siriterm 1
96 Kasidit Nootong 1
97 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
98 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
99 นภสร โกวรรธนะกุล 1
100 Yeshey Penjor 1
101 กำจัด มงคลกุล 1
102 สุมิตรา พูลทอง 1
103 รุ่งราวี ทองกันยา 1
104 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
105 วินัย งามแสง 1
106 Chayaporn Supachartwong 1
107 สิทธิพร แอกทอง 1
108 Anawatch Mitpratan 1
109 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
110 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
111 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
112 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
113 Thanathon Sesuk 1
114 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
115 วาสนา เสียงดัง 1
116 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
117 สายฝน ควรผดุง 1
118 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
119 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
120 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
121 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
122 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
123 สิริพร สิวราวุฒิ 1
124 สมพร พรมดี 1
125 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
126 ธวัชชัย สันติสุข 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
128 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
129 สำเริง แย้มโสภี 1
130 สุวิชา ทองสิมา 1
131 วัลลภ แย้มเหมือน 1
132 ไววิทย์ พุทธารี 1
133 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
134 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
135 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
136 กมลชนก ยวดยง 1
137 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
138 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
139 สุวดี ยาป่าคาย 1
140 Suchin Arunsawatwong 1
141 อวย เกตุสิงห์ 1
142 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
143 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
144 Varunee Padmasankh 1
145 Pornpimol Muanjai 1
146 เอกชัย อดุลยธรรม 1
147 Rajalida Lipikorn 1
148 ประธาน ดาบเพชร 1
149 Thada Jirajaras 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
ผลงานวิจัย