ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Jintana Pattanatornchai
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตนา พัฒนาธรชัย 9
2 Kalaya Udomvitid 8
3 กัลยา อุดมวิทิต 8
4 Kasititorn Pooparadai 4
5 กษิติธร ภูภราดัย 4
6 พรรณี พนิตประชา 3
7 Suwanna Praneetvatakul 3
8 สมพร อิศวิลานนท์ 3
9 Somporn Isvilanonda 3
10 สุวรรณา ประณีตวตกุล 3
11 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 2
12 Pannee Panitpracha 2
13 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 2
14 สิรินทร ไชยศักดา 2
15 Panita Lamsam 2
16 ปณิตา ล่ำซำ 2
17 Alisa Kongthon 1
18 Lertsak Lekawat 1
19 Ittichai Patmasiriwat 1
20 ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี 1
21 เลิศศักดิ์ เลขวัต 1
22 อลิสา คงทน 1
23 Wanwisa Srikram 1
24 Sirintorn Chaisakda 1
25 เกชา มานชู 1
26 Nathasit Gerdsri 1
27 Jiraporn Tangpoolcharoen 1
28 ปัญชลี พึ่งพิศ 1
29 สุมาวสี ศาลาสุข 1
30 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 1
31 วทัญญู พุทธรักษา 1
32 Chadamas Thuvasethakul 1
33 อภิชัย ธรรมเสริมสุข 1
34 Ratchanee Iemthanon 1
35 รัชนี เอี่ยมฐานนท์ 1
36 อิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 1
3 2550 6
4 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553
ปี พ.ศ. 2551
2 แนวทางการผลิตกำลังคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
ปี พ.ศ. 2550
3 Electronic and Electrical Industry (E&E Industry Information)
4 รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการชุดทดสอบคลอรีนสำหรับน้ำดื่มและน้ำในสระว่ายน้ำ
5 รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างและวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
6 รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7 ห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย
8 การมองอนาคตเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ สำหรับจัดการกับโรคติดต่ออุบัติใหม่
ปี พ.ศ. 2546
9 สำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย "ภาษิต"