ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Jaitip Paiboon
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kitpramuk Tantayaporn 2
2 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
3 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
4 วาสนา เสียงดัง 1
5 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
6 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
7 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
8 ไววิทย์ พุทธารี 1
9 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
10 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
11 สายฝน ควรผดุง 1
12 สำเริง แย้มโสภี 1
13 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
14 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
15 วัลลภ แย้มเหมือน 1
16 สุวิชา ทองสิมา 1
17 สิริพร สิวราวุฒิ 1
18 สมพร พรมดี 1
19 Pornpimol Muanjai 1
20 Varunee Padmasankh 1
21 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
22 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
23 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
24 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
25 Suchin Arunsawatwong 1
26 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
27 สุวดี ยาป่าคาย 1
28 กมลชนก ยวดยง 1
29 อวย เกตุสิงห์ 1
30 เอกชัย อดุลยธรรม 1
31 Walaisiri Muangsiri 1
32 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
33 Rajalida Lipikorn 1
34 Thada Jirajaras 1
35 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
36 ประธาน ดาบเพชร 1
37 ธวัชชัย สันติสุข 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
39 Chalermpol Leevailoj 1
40 ศิริชัย ศิริกายะ 1
41 Srilert Chotpantarat 1
42 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
43 Boonchai Sangpetngam 1
44 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
45 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
46 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
47 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
48 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
49 Wilai Anomasiri 1
50 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
51 วัฒนชัย สมิทธากร 1
52 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
53 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
54 กาญจนา แก้วเทพ 1
55 Vanida Chantarateptawan 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
57 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
58 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
60 วิไล ชินธเนศ 1
61 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
62 คัคนางค์ มณีศรี 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
67 อุทัย บุญประเสริฐ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
69 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
70 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
71 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
74 Somying Tumwasorn 1
75 Thanathon Sesuk 1
76 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
77 วิมล เหมะจันทร 1
78 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
79 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
80 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
81 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
82 Puttipongse Varavudhi 1
83 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
84 ละอองทิพย์ เหมะ 1
85 สุมา เมืองใย 1
86 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
87 ประคอง ชอบเสียง 1
88 ชอุ่ม มลิลา 1
89 ๋Janes, Gavin W. 1
90 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
91 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
92 พรรณี กาญจนพลู 1
93 Chakkaphan Sutthirat 1
94 Naiyana Chaiyabutr 1
95 Sompol Sanguanrungsirikul 1
96 Sumphan Wongseripipatana 1
97 Supa Chantharasakul 1
98 Garnpimol C. Ritthidej 1
99 Panee Boonthavi 1
100 Kittisak Likhitwitayawuid 1
101 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
102 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
103 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
104 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
105 Vimolmas Lipipun 1
106 บรรจง คณะวรรณ 1
107 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
108 Ampa Luiengpirom 1
109 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
110 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
111 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
112 มยุรี ตันติสิระ 1
113 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
114 รุ่งราวี ทองกันยา 1
115 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
116 Chariya Uiyyasathian 1
117 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
118 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
119 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
120 Kasidit Nootong 1
121 Waraporn Siriterm 1
122 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
123 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
124 Acom Sornsute 1
125 สมชัย วัฒนการุณ 1
126 ศุกันยา ห้วยผัด 1
127 กระมล ทองธรรมชาติ 1
128 Pantharee Boonsatorn 1
129 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
130 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
131 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
132 Anawatch Mitpratan 1
133 สิทธิพร แอกทอง 1
134 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
135 นภสร โกวรรธนะกุล 1
136 Phanphen Wattanaarsakit 1
137 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
138 กำจัด มงคลกุล 1
139 สุมิตรา พูลทอง 1
140 Yeshey Penjor 1
141 วินัย งามแสง 1
142 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
143 Jittima Chatchawansaisin 1
144 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
145 Chayaporn Supachartwong 1
146 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
147 Chonticha Srisawang 1
148 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
149 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
150 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2535 1
ผลงานวิจัย