ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Garnpimo C. Ritthigej
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Garnpimol C. Ritthidej
- Garnpimol Ritthidej
- Garnpiol C. Ritthidej
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Vimolmas Lipipun 12
2 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 9
3 Chulalongkorn University. Graduate School 8
4 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 5
5 Wichein Thanindratarn 2
6 Uracha Ruktanonchai 2
7 Sunibhond Pummangura 2
8 Saraporn Harikarnpakdee 2
9 Chirasak Kusonwiriyawong 2
10 Phanphen Wattanaarsakit 2
11 Anawatch Mitpratan 2
12 Htoo Htet Myat 2
13 Jittima Chatchawalsaisin 2
14 Chairote Kunpanitchakit 2
15 Suchin Arunsawatwong 1
16 Pananee Phueksuwan 1
17 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
18 อวย เกตุสิงห์ 1
19 Rattanasuda Nilnakra 1
20 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
21 กาญจน์พิมล ฤทธิเดช 1
22 รัฐพล อาษาสุจริต 1
23 Vachiraporn Sriprasert 1
24 กระมล ทองธรรมชาติ 1
25 สุณี ศิริวิชยกุล 1
26 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
27 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
28 Reanu Taweekunthum 1
29 Varunee Padmasankh 1
30 Chaiyot Titiratsanon 1
31 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
32 ไววิทย์ พุทธารี 1
33 Sirisak Dumrongpisuthigul 1
34 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
35 Phensiri Thongnopnua 1
36 สมชัย วัฒนการุณ 1
37 Rajalida Lipikorn 1
38 Suchavadee Keongamaroon 1
39 Walailak Namwijitphan 1
40 Walaisiri Muangsiri 1
41 Monthip Adunyanon 1
42 ประธาน ดาบเพชร 1
43 Rathapon A-sasutjarit 1
44 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
45 Chutima Sinsuebpol 1
46 Nantharat Pearnchob 1
47 สิทธิพร แอกทอง 1
48 Pienkit Dangprasirt 1
49 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
50 Suchada Chutimaworapan 1
51 Jarupa Viyoch 1
52 กำจัด มงคลกุล 1
53 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
54 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
55 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
56 Kasidit Nootong 1
57 Uraiwan Petcharunpaisan 1
58 กัญญา ศุภปิติพร 1
59 Kiat Ruxrungtham 1
60 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
61 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 1
62 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
63 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
64 Chakri Thongplengsri 1
65 เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม 1
66 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
67 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
68 Sunee Sirivichayakul 1
69 Chariya Uiyyasathian 1
70 Sven-Iver Lorenzen 1
71 วาสนา เสียงดัง 1
72 Somying Tumwasorn 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
75 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
76 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
77 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
78 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
79 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
81 วิไล ชินธเนศ 1
82 อุทัย บุญประเสริฐ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
84 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
86 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
88 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
89 ศิริชัย ศิริกายะ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
91 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
93 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
94 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
97 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
100 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
101 Sukanya Jesadanont 1
102 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
103 สายฝน ควรผดุง 1
104 Pornsri Prasertwaree 1
105 สิริพร สิวราวุฒิ 1
106 Parichat Chomto 1
107 Amornrat Viriyaroj 1
108 Phanphen Aojanepong 1
109 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
110 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
111 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
112 Wiwat Pichayakorn 1
113 สมพร พรมดี 1
114 สุนีย์ นัยจรัญ 1
115 Supranee Pradubpongsa 1
116 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
117 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
118 คัคนางค์ มณีศรี 1
119 ธวัชชัย สันติสุข 1
120 Chulalongkorn University. Faculty of Phamaceutical Science 1
121 สำเริง แย้มโสภี 1
122 สุวิชา ทองสิมา 1
123 Phensri Thongnopnua 1
124 Gunyarat Viratyosin 1
125 วัลลภ แย้มเหมือน 1
126 Atchariya Jarusruangnil 1
127 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
128 Parkpoom Tengamnuay 1
129 Kaisri Umprayn 1
130 Somlak Kongmuang 1
131 Siriwan Ruengsawad 1
132 Pilaiporn Khunathum 1
133 Tawatchai Charinpanitkul 1
134 Siti Zahliyatul Munawiroh 1
135 suwannee panpanawan 1
136 Warunee Leesajakul 1
137 เอกชัย อดุลยธรรม 1
138 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
139 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
140 Pornpimol Muanjai 1
141 Narong Punnim 1
142 Orrapan Jai-ut 1
143 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaeutical Sciences 1
144 Panee Boonthavi 1
145 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
146 Supa Chantharasakul 1
147 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
148 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
149 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
150 Chulalongkorn University.Graduate school 1
151 Chulalongkorn University. Pharmaceutical Sciences 1
152 Rathapon Asasutjarit 1
153 Niphan Ngaecharoenkul 1
154 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
155 Jaitip Paiboon 1
156 Siriporn Sriwarakan 1
157 Thada Jirajaras 1
158 Jittima Chatchawansaisin 1
159 Chonticha Srisawang 1
160 Chayaporn Supachartwong 1
161 Waraporn Siriterm 1
162 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
163 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
164 วินัย งามแสง 1
165 Yeshey Penjor 1
166 รุ่งราวี ทองกันยา 1
167 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
168 นภสร โกวรรธนะกุล 1
169 Tadchanon Chuman 1
170 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
171 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
172 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
173 สุวดี ยาป่าคาย 1
174 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
175 กมลชนก ยวดยง 1
176 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
177 Thanathon Sesuk 1
178 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
179 Acom Sornsute 1
180 Ong, Say Kee 1
181 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
182 Pantharee Boonsatorn 1
183 ศุกันยา ห้วยผัด 1
184 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
185 บรรจง คณะวรรณ 1
186 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
187 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
188 Sompol Sanguanrungsirikul 1
189 Kitpramuk Tantayaporn 1
190 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
191 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
192 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
193 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
194 Kittisak Likhitwitayawuid 1
195 Sumphan Wongseripipatana 1
196 Vanida Chantarateptawan 1
197 มยุรี ตันติสิระ 1
198 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
199 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
200 ชอุ่ม มลิลา 1
201 Achariya Sailasuta 1
202 ประคอง สุทธสาร 1
203 Woranuch Sripongsarn 1
204 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
205 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
206 Chakkaphan Sutthirat 1
207 วิมล เหมะจันทร 1
208 Surawee Chantorn 1
209 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
210 Soraya Hengsawas 1
211 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
212 Srilert Chotpantarat 1
213 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
214 พรรณี กาญจนพลู 1
215 สุมา เมืองใย 1
216 นิศา วิชพันธุ์ 1
217 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
218 ประคอง ชอบเสียง 1
219 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
220 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
221 Naiyana Chaiyabutr 1
222 Ampa Luiengpirom 1
223 Prakong Tangpraprutkul 1
224 Puttipongse Varavudhi 1
225 ละอองทิพย์ เหมะ 1
226 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
227 มยุรี จารุปาน 1
228 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
229 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
230 Boonchai Sangpetngam 1
231 วัฒนชัย สมิทธากร 1
232 Chalermpol Leevailoj 1
233 Wilai Anomasiri 1
234 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
235 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
236 ๋Janes, Gavin W. 1
237 กาญจนา แก้วเทพ 1
238 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
239 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
240 สุมิตรา พูลทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 1
5 2550 3
6 2549 3
7 2548 1
8 2547 2
9 2546 4
10 2545 2
11 2544 4
12 2542 2
13 2541 1
14 2540 1
15 2539 4
16 2538 2
17 2537 2
18 2534 1
19 2533 1
20 2532 3
21 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 DESIGNING SPRAY DRIED NANOEMULSION AS VACCINE ADJUVANT
2 DEVELOPMENT OF SPRAY DRIED CHITOSAN-BASED NANOAGGREGATES CONTAINING LIPID NANOPARTICLES FOR ORAL DELIVERY TO BRAIN TARGETING USING BROMOCRIPTINE AND ASIATIC ACID AS DRUG MODELS
3 DESIGNING SPRAY DRIED NANOEMULSION AS VACCINE ADJUVANT
ปี พ.ศ. 2555
4 Chitosan nanoparticles with aluminium hydroxide gel as nasal delivery system for influenza vaccine
ปี พ.ศ. 2554
5 Development of asiatic acid solid lipid nanoparticles for nasal delivery
6 Functionalized multi-walled carbon nanotube-DNA complex for gene delivery
ปี พ.ศ. 2553
7 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
8 Effect of Solid Lipid Nanoparticles Formulation Compositions on Their Size, Zeta potential and Potential for In Vitro pHIS-HIV-hugag Transfection
9 Formulation development of film coated tablets containing malvastrum coromandelianum extract
10 Formulation, characterization and in vitro uptake into ecv-304 cell of solid lipid nanoparticles containing centella asistica extracts
ปี พ.ศ. 2549
11 Effect of processing variables on adsorption of DTP-JE antigens on adjuvant
12 Chitosan Microparticals for protein and antigen delivery: Perparation, Interactions with antigen presenting cells and vivo immune response
13 Effect of solid lipid nanoparticles and chitosan nanoparticles formulation on physicochemical properties and ability for transdermal delivery of HIV plasmid DNA vaccine
ปี พ.ศ. 2548
14 Effect of formulation variables on adsorption of DTP-JE antigens on adjuvants
ปี พ.ศ. 2547
15 Formulation, evaluation and scale-up production of Centella asiatica extract film coated tables
16 Controlled release of Chitosan film Coated tablets by Osmotic and diffusion machanism
ปี พ.ศ. 2546
17 Effect of processing and formulation variables on the release Diclofenac Sodium from Microtablets
18 Development of Metronidazole Microemulsion gel for Periodontal use
19 Development of lidocaine oral mucoadhesive patches
20 Development of Spray Dried Mucoadhesive Microspheres as Intranasal Drug Delivery System
ปี พ.ศ. 2545
21 Development of sustained-release diclofenac sodium microtablet
22 Development and in vitro evaluation of diazepam oil in water microemulsion as parenteral drug delivery system
ปี พ.ศ. 2544
23 Development of parenteral peptide drug delivery system via microemulsion technology
24 Diazepam solid lipid nanoparticles using glycerol behenate produced by hot homogenization process
25 Preparation and in-vitro evaluation of lidocaine hydrochloride oral mucoadhesive films
26 Microencapsulation of Japanese encephalitis antigen in biodegradable polymers for vaccine delivery
ปี พ.ศ. 2542
27 Controlled release of nofedipine from combined carriers between eudragit and povidone K30 prepared by spray drying technique
28 Solid lipid nanopaticles as colloidal drug carries for parenteral administration : study on preparation parameters and their physiocochemical characteristics
ปี พ.ศ. 2541
29 Efficacy and mechanistic studies of chitosan as nasal absorption enhancer of peptide drugs
ปี พ.ศ. 2540
30 Controlled release theophylline granules coated with poly (ethylacrylate methylmethacrylate) aqueous dispersion by fluidized bed technique
ปี พ.ศ. 2539
31 Development of isosorbide dinitrate transdermal patch using crosslinked-chitosan as rate-controlling membranes
32 Development of theophylline sustained release granules coated by fluidized bed technique with poly (ethylacrylate methylmethacrylate) and ethylcellulose aqueous dispersions
33 Preparation and evaluation of diclofinac sodium spray-dried with aqueous-based polymeric systems
34 Microencapsulation of indomethacin by complex coacervation of chitosan-carboxymethylcellulose and chitosan-pectin
ปี พ.ศ. 2538
35 Enhancing permeation of nifedipine transdermal patch by various by surfactants and in vivo evaluation in rabbits
36 Application of chitosan as release rate-controlling membrane in isosorbide dinitrate transdermal patch
ปี พ.ศ. 2537
37 Enhancement of dissolution of hydrochlorothiazide by chitin and its derivatives via various dispersion techniques
38 Application of chitin and chitosan as film formers in propranolol hydrochloride sustained-release film coated tablets compared with celluloses
ปี พ.ศ. 2534
39 Machanisms of increasing dissolution of indomethacin solid dispersion and corresponding capsules prepared by various amount and types of carriers
ปี พ.ศ. 2533
40 Development of nifedipine transdermal delivery system via matrix diffusion technique using hydrophilic polymers
ปี พ.ศ. 2532
41 Improving stability of chloramphenicol eye drops via vehicle compositions
42 Effect of granulation methods on the physical properties of diazepam granules and their corresponding tablets
43 Development of indomethacin sustained release tablet using cellulose derivatives as a matrix system
ปี พ.ศ. 2530
44 compressional force in disintegration of tablets containing disintegrants of different mechanisms