ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chularat Tanprasert
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 13
2 ชัยวุฒิ สีทา 5
3 สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์ 4
4 Lanjana Nitayapat 3
5 ศุภรา พันธุ์ติยะ 3
6 Khunakorn Charoenwong 3
7 คุณากร เจริญวงศ์ 3
8 Chalerm Kongchob 3
9 Supara Phantiya 3
10 เฉลิม คงชอบ 3
11 Suthida Goollawattanaporn 3
12 สุธน วงศ์สุชาต 3
13 ลัญจนา นิตยพัฒน์ 3
14 Suthon Wongsuchat 3
15 Napaporn Wanitkun 2
16 วีรนุช รอบสันติสุข 2
17 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 2
18 ทิพา ต่อสกุลแก้ว 2
19 Ketsarin Utriyaprasit 2
20 วรรณี นิธิยานันท์ 2
21 สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร 2
22 Supinda Ruangjiratain 2
23 Osborne, Richard 2
24 นภาพร วาณิชย์กุล 2
25 Vajirasak Vanijja 2
26 Nipon Charoenkitkarn 2
27 Wannee Nitiyanant 2
28 Tipa Toskulkao 2
29 Suchada Pattaramongkolrit 2
30 บุญศักดิ์ ตั้งคำเจริญ 2
31 Boonsak Tangkamcharoen 2
32 Jantima Jansaksri 2
33 บดินทร์ มิลินทางกูร 2
34 ธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์ 2
35 จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี 2
36 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 2
37 Chaiwoot Seetha 2
38 วชิรศักดิ์ วานิชชา 2
39 Weerawan Charoensub 2
40 นิพนธ์ เจริญกิจการ 2
41 วัชชิรา บูรณสิงห์ 2
42 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 2
43 Kardsiri Kantikittikun 2
44 เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ 2
45 ธนากร มิลินทสูต 1
46 Thanakorn Milindasuta 1
47 ศวิต กาสุริยะ 1
48 Pornchai Tummarattananont 1
49 สมศรี ดีพงศานนท์ 1
50 เปรมนาถ ดูเบ 1
51 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
52 Sarin Watcharabutsarakham 1
53 Watchira Buranasing 1
54 ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ 1
55 Rachabodin Suwannakanthi 1
56 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 1
57 ปารุสก์ กิตติเกียรติโสภณ 1
58 เจริญ เจริญจิต 1
59 บดินทร์ แสงอรุณ 1
60 ลัดดา สาระเดช 1
61 ฉัตรชัย วรวุธ 1
62 Sutat Sae-Tang 1
63 Piyawut Srichaikul 1
64 พงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ 1
65 ณรงค์กร พุทธสงกรานต์ 1
66 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 1
67 Ekkarit Maneenoi 1
68 Somchai Jitapunkul 1
69 Sudaporn Luksaneeyanawin 1
70 พรสวรรค์ พรมหอินทร์ 1
71 Pongsak Tiyanunti 1
72 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
73 วศิน สินธุภิญโญ 1
74 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
75 Sawit Kasuriya 1
76 Premnath Dubey 1
77 Chai Wutiwiwatchai 1
78 Wasin Sinthupinyo 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 3
3 2552 3
4 2550 1
5 2547 1
6 2546 2
7 2544 2
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาคู่มือการดำเนินการ การบริการแบบบูรณาการประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2553
2 ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ระยะที่ 2
3 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างโมเดลโบราณสถานสามมิติบ้านบุคคลสำคัญ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยใช้รูปภาพสองมิติและภาพพาโนรามารายละเอียดสูง เพื่อพัฒนาระบบการจำลองในรูปแบบความจริงเสมือน
4 ระบบคลังข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ กรณีศึกษาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ปี พ.ศ. 2552
5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
6 วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการฐานความรู้
7 การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคแอนิเมชั่นฤาษีดัดตน
ปี พ.ศ. 2550
8 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ปี พ.ศ. 2547
9 รอบรู้ไอที เล่ม 3
ปี พ.ศ. 2546
10 An acoustic study of syllable rhymes : a basis for Thai continuous speech recognition system
11 รอบรู้ไอที เล่ม 2
ปี พ.ศ. 2544
12 โอซีอาร์: จากภาพสู่ข้อความ
13 รอบรู้ไอที เล่ม 1