ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chularat Tanprasert
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 13
2 ชัยวุฒิ สีทา 5
3 สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์ 4
4 สุธน วงศ์สุชาต 3
5 Suthida Goollawattanaporn 3
6 ลัญจนา นิตยพัฒน์ 3
7 Supara Phantiya 3
8 Suthon Wongsuchat 3
9 เฉลิม คงชอบ 3
10 Khunakorn Charoenwong 3
11 คุณากร เจริญวงศ์ 3
12 ศุภรา พันธุ์ติยะ 3
13 Chalerm Kongchob 3
14 Lanjana Nitayapat 3
15 จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี 2
16 Osborne, Richard 2
17 Wannee Nitiyanant 2
18 Supinda Ruangjiratain 2
19 บดินทร์ มิลินทางกูร 2
20 Nipon Charoenkitkarn 2
21 Vajirasak Vanijja 2
22 บุญศักดิ์ ตั้งคำเจริญ 2
23 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 2
24 Suchada Pattaramongkolrit 2
25 Weerawan Charoensub 2
26 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 2
27 Boonsak Tangkamcharoen 2
28 Jantima Jansaksri 2
29 Chaiwoot Seetha 2
30 เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ 2
31 ธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์ 2
32 นิพนธ์ เจริญกิจการ 2
33 วัชชิรา บูรณสิงห์ 2
34 Tipa Toskulkao 2
35 Kardsiri Kantikittikun 2
36 นภาพร วาณิชย์กุล 2
37 วชิรศักดิ์ วานิชชา 2
38 Napaporn Wanitkun 2
39 ทิพา ต่อสกุลแก้ว 2
40 วีรนุช รอบสันติสุข 2
41 สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร 2
42 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 2
43 วรรณี นิธิยานันท์ 2
44 Ketsarin Utriyaprasit 2
45 Rachabodin Suwannakanthi 1
46 Watchira Buranasing 1
47 ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ 1
48 บดินทร์ แสงอรุณ 1
49 Somchai Jitapunkul 1
50 ลัดดา สาระเดช 1
51 เจริญ เจริญจิต 1
52 ปารุสก์ กิตติเกียรติโสภณ 1
53 Pongsak Tiyanunti 1
54 ณรงค์กร พุทธสงกรานต์ 1
55 พรสวรรค์ พรมหอินทร์ 1
56 ฉัตรชัย วรวุธ 1
57 พงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ 1
58 Piyawut Srichaikul 1
59 Ekkarit Maneenoi 1
60 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 1
61 Sudaporn Luksaneeyanawin 1
62 Pornchai Tummarattananont 1
63 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
64 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
65 วศิน สินธุภิญโญ 1
66 Sawit Kasuriya 1
67 Chai Wutiwiwatchai 1
68 Sutat Sae-Tang 1
69 Premnath Dubey 1
70 Wasin Sinthupinyo 1
71 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 1
72 ธนากร มิลินทสูต 1
73 Thanakorn Milindasuta 1
74 ศวิต กาสุริยะ 1
75 Sarin Watcharabutsarakham 1
76 เปรมนาถ ดูเบ 1
77 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
78 สมศรี ดีพงศานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 3
3 2552 3
4 2550 1
5 2547 1
6 2546 2
7 2544 2
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาคู่มือการดำเนินการ การบริการแบบบูรณาการประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2553
2 ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ระยะที่ 2
3 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างโมเดลโบราณสถานสามมิติบ้านบุคคลสำคัญ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยใช้รูปภาพสองมิติและภาพพาโนรามารายละเอียดสูง เพื่อพัฒนาระบบการจำลองในรูปแบบความจริงเสมือน
4 ระบบคลังข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ กรณีศึกษาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ปี พ.ศ. 2552
5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
6 วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการฐานความรู้
7 การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคแอนิเมชั่นฤาษีดัดตน
ปี พ.ศ. 2550
8 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ปี พ.ศ. 2547
9 รอบรู้ไอที เล่ม 3
ปี พ.ศ. 2546
10 An acoustic study of syllable rhymes : a basis for Thai continuous speech recognition system
11 รอบรู้ไอที เล่ม 2
ปี พ.ศ. 2544
12 โอซีอาร์: จากภาพสู่ข้อความ
13 รอบรู้ไอที เล่ม 1