ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulalongkorn University. Faculty of Medicine
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anchali Krisanachinda 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 13
3 Anan Srikiatkhachorn 7
4 Taweap Sanghangthum 7
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 6
6 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 5
7 Jiruth Sriratanaban 5
8 Wilai Anomasiri 5
9 Vorasuk Shotelersuk 5
10 Apiwat Mutirangura 4
11 Suthiluk Patumraj 4
12 Poonlarp Cheepsunthorn 4
13 Kanya Suphapeetiporn 4
14 Vitool Lohsoonthorn 3
15 Supang Maneesri le Grand 3
16 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
17 Issarang Nuchprayoon 3
18 ภรณี เหล่าอิทธิ 3
19 Kriangsak Prasopsanti 3
20 Sompol Sanguanrungsirikul 3
21 Pichet Sampatanukul 3
22 Jariya Boonhong 3
23 Saknan Bongsebandhu-phubhakdi 3
24 Sukalaya Lerdlum 3
25 สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
26 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 2
27 สำนักอนามัย กทม., ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 (ลุมพินี) 2
28 สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ 2
29 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
30 ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 2
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2
32 Marut Yanaranop 2
33 Amornpun Sereemaspun 2
34 Yingyos Avihingsanon 2
35 Nattiya Hirankarn 2
36 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 2
37 Nijasri Charnnarong 2
38 Wachirapong Saleeon 2
39 Wipa Panmontha 2
40 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
41 Kitiwat Khamwan 2
42 Danai Wangsaturaka 2
43 Sittisak Honsawek 2
44 Thepphouthone Sorsavanh 2
45 Wacharin Sindhvananda 2
46 Suteera Vibulyaseck 2
47 Sunchai Payungporn 2
48 Wasee Tulvatana 2
49 Nantana Sirisup 2
50 Ketchada Uerpairojkit 2
51 Thananya Thongtan 2
52 Onanong Kulaputana 2
53 Tawat Siriwiladluk 2
54 Yong Poovorawan 2
55 Nipan Israsena 2
56 Punchalee Mungkalasut 1
57 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
58 สายฝน ควรผดุง 1
59 Soe Sandi Tint 1
60 สมพร พรมดี 1
61 Chanwit Phongamwong 1
62 สิริพร สิวราวุฒิ 1
63 Chalisa louicharoen Cheepsunthorn 1
64 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
65 Rattanaporn Burimsittichai 1
66 Watcharaphawn Sanklaa 1
67 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
68 Ohnmar Swe 1
69 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
70 Ratikorn Anusorntanawat 1
71 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
72 Swe Swe Lin 1
73 วาสนา เสียงดัง 1
74 สรันยา เฮงพระพรหม 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
78 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
80 Piyatas Sangdao 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
83 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
85 Pornchai Sithisarankul 1
86 วัลลภ แย้มเหมือน 1
87 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
88 สำเริง แย้มโสภี 1
89 Sarunya Hengpraprom 1
90 ธวัชชัย สันติสุข 1
91 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
92 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
93 สุวิชา ทองสิมา 1
94 Thiti Snabboon 1
95 สิทธิพร แอกทอง 1
96 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
97 [Bangkok Metropolita Adminisration, Health Department] 1
98 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
99 Thanathon Sesuk 1
100 Suchin Arunsawatwong 1
101 สุวดี ยาป่าคาย 1
102 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
103 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
104 Natnicha Houngngam 1
105 Jitsumon Wattanaprasert 1
106 กำจัด มงคลกุล 1
107 สุมิตรา พูลทอง 1
108 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
109 Phanphen Wattanaarsakit 1
110 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
111 Piyada Linsuwanon 1
112 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
113 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
114 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
115 Varunee Padmasankh 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 Walaisiri Muangsiri 1
118 Pornpimol Muanjai 1
119 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
120 Jaroonroj Wongnil 1
121 ไววิทย์ พุทธารี 1
122 Kamonrat Sueangamiam 1
123 เอกชัย อดุลยธรรม 1
124 Rajalida Lipikorn 1
125 กมลชนก ยวดยง 1
126 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
127 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
128 อวย เกตุสิงห์ 1
129 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
130 Thada Jirajaras 1
131 ประธาน ดาบเพชร 1
132 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
133 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
134 นภสร โกวรรธนะกุล 1
135 Thanarat Supasiri 1
136 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
137 Yin Yin Pyone 1
138 วินัย งามแสง 1
139 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
140 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
141 Swe Zin Lat 1
142 Yeshey Penjor 1
143 Natthaya Chuaypen 1
144 Chalermsri Chayutsatid 1
145 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
146 พรรณี กาญจนพลู 1
147 ประคอง ชอบเสียง 1
148 Narisorn Kongruttanachok 1
149 รุ่งราวี ทองกันยา 1
150 Pisit Tangkijvanich 1
151 ๋Janes, Gavin W. 1
152 Chonticha Srisawang 1
153 Lakkana Boonyagars 1
154 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
155 Acom Sornsute 1
156 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
157 Pantharee Boonsatorn 1
158 สมชัย วัฒนการุณ 1
159 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
160 กระมล ทองธรรมชาติ 1
161 ศุกันยา ห้วยผัด 1
162 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
163 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
164 Chayaporn Supachartwong 1
165 Pin Sriprajittichai 1
166 Jittima Chatchawansaisin 1
167 Sutasinee Jiamprasert 1
168 Anawatch Mitpratan 1
169 Nisarat Phetnoo 1
170 Waraporn Siriterm 1
171 Prasong Siriviriyakul 1
172 Alain Jacquet 1
173 สุมา เมืองใย 1
174 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
175 Chirum Sriratanaban 1
176 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
177 Kin Phongphirun, 1
178 Jaitip Paiboon 1
179 Pharanee Laoitti 1
180 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
181 Chadet Thamthataree 1
182 Vanida Chantarateptawan 1
183 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
184 [Nursing Collage of the Thai Red Cross] 1
185 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
186 [The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hosapital] 1
187 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
188 [Chulalongkorn University, Social Research Institute] 1
189 Srilert Chotpantarat 1
190 Chalermpol Leevailoj 1
191 Boonchai Sangpetngam 1
192 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
193 Panee Boonthavi 1
194 Naiyana Chaiyabutr 1
195 Ampa Luiengpirom 1
196 บรรจง คณะวรรณ 1
197 Puttipongse Varavudhi 1
198 ละอองทิพย์ เหมะ 1
199 Pattraporn Satitsuksanoa 1
200 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
201 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
202 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
203 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
204 Krit Pongpirul 1
205 Supa Chantharasakul 1
206 Porranee Laoitti 1
207 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
208 Jadej Thamthataree 1
209 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
210 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
211 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
212 Suthee Panichkul 1
213 Sivalee Suriyapee, M.Eng. 1
214 Wanvisa Udomsinprasert 1
215 Sukanya Chaikittisilpa 1
216 Siriporn Chirawatkul 1
217 Parvapan Bhattarakosol 1
218 Natchaya Wongeakin 1
219 Thewarug Werawatganon 1
220 Vinh Cao Huu 1
221 Minh Bui Hoang 1
222 Navapan Pitaxtarnin 1
223 Saifhon Admontree 1
224 Vilai Chentanez 1
225 Warangkana Weerawanich 1
226 Supakit Pisitpaibool 1
227 Jiraporn Laothamatas 1
228 Niti Matheesiriwat 1
229 Sornjarod Oonsiri 1
230 Nataphon Santrakul 1
231 Yupaporn Amornchaicharoensuk 1
232 Kiat Ruxrungtham 1
233 Ratchathorn Panchaprateep 1
234 Chonlawan Saengjaroentham 1
235 Kannawat Danwisetkanjana 1
236 Chattraporn Chantong 1
237 Suwisit Manmuan 1
238 Wannarasmi Ketchart 1
239 Paramate Promnarate 1
240 Ratchathorn Mornchan 1
241 Chajchawan Nakhakes 1
242 Thitima Benjachat 1
243 Songklot Aeumjaturapat 1
244 Mongkol Pongsuchart 1
245 Dong Zhan 1
246 Arunotai Siriusswakul 1
247 Umaporn Methmaolee 1
248 Juthaporn Keorath 1
249 Supoj Ratchanon 1
250 Anan Udombhornprabha 1
251 Krisadang Thasenhod 1
252 Darin Sakiyalak 1
253 Chavalit Honglertsakul 1
254 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
255 Orawan Iamopas 1
256 Sirinuch Chomtho 1
257 Pongsak Yuktanandana 1
258 Sawitree Rattanasopha 1
259 Phutsapong Srisawat 1
260 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
261 Bowei Yang 1
262 Bootsakorn Loharjun 1
263 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
264 Kasidit Nootong 1
265 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
266 Chanchai Boonla 1
267 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
268 Piyaratana Tosukhowong 1
269 Chariya Uiyyasathian 1
270 Witcha Lertwipatrakul 1
271 Siriluck Otakal 1
272 Sasiwimon Chuntrakul 1
273 Kittipol Dachaworakul 1
274 Kanokvalee Ponkanist 1
275 Duangporn Werawatganon 1
276 Chitchaya Suwanraksa 1
277 Chatnapa Nuntue 1
278 Montree Maneepak 1
279 Supang Maneesri 1
280 Thiravat Hemachudha 1
281 Rungsak Siwanuwatn 1
282 Teera Wacharaprechanont 1
283 Monchai Chalaprawat 1
284 Hathaichanok Benjarongrat 1
285 Uggrit Junsre 1
286 Sukanya Suwamaneerut 1
287 Pornthep Tiensiwakul 1
288 Oranuch Kyokong 1
289 Piya Teawprasert 1
290 Surang Nuchprayoon 1
291 Winai Wadwongtham 1
292 Garnpimol C. Ritthidej 1
293 Sumphan Wongseripipatana 1
294 Vimolmas Lipipun 1
295 Pariyanan Jaruchinda 1
296 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
297 Srettapong Thimaharn 1
298 มยุรี ตันติสิระ 1
299 Oratai Weeranantanapan 1
300 Kittisak Likhitwitayawuid 1
301 Thach Duc Tran 1
302 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
303 Monravee Tumkosit 1
304 Natthakorn Rattanachartnarong 1
305 วัฒนชัย สมิทธากร 1
306 Chureerat Phokaew 1
307 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
308 Phakamart Thaoyabut 1
309 Padet Siriyasatien 1
310 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
311 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
312 Mintra Keawsamur 1
313 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
314 Ekawan Chansue 1
315 Chakkaphan Sutthirat 1
316 ชอุ่ม มลิลา 1
317 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
318 Rangsima Sritulanondha 1
319 Nuttapong Danthanavat 1
320 วิมล เหมะจันทร 1
321 Sahaphol Anannamcharoen 1
322 Kitpramuk Tantayaporn 1
323 Anan Manomaipiboon 1
324 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
325 Sithiporn Agthong 1
326 Supawadee Sukseree 1
327 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
328 Attaya Limwattanayingyong 1
329 กาญจนา แก้วเทพ 1
330 Rungnapa Hirunsatit 1
331 Somying Tumwasorn 1
332 Wanpen Ponyeam 1
333 Pattramon Aungbamnet 1
334 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
335 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
336 Piyanuch Sripayup 1
337 Narumol Nguanthean 1
338 อุทัย บุญประเสริฐ 1
339 Phuping Akavipat 1
340 Pornpun Jaratsing 1
341 Taveesin Tanprayoon 1
342 คัคนางค์ มณีศรี 1
343 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
344 Thawee Songpatanasilp 1
345 Chupong Ittiwut 1
346 วิไล ชินธเนศ 1
347 Duangporn Thong-Ngam 1
348 Wachiraporn Wanichnopparat 1
349 Areerat Suputtitada 1
350 ศิริชัย ศิริกายะ 1
351 Kananan Utitsarn 1
352 Tran, Thach Duc 1
353 Kittisak Kulvichit 1
354 Sivalee Suriiyapee 1
355 Jutharat Thanomphudsa 1
356 Sumitr Sutra 1
357 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
358 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
359 Jira Chindasombatjaroen 1
360 Navarat Banchertteerakul 1
361 Nuntika Thavichachart 1
362 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
363 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
364 Peeraphon Lueboonthavatchai 1
365 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
366 Preeyaporn Srimawong 1
367 Chonnikan Ariyakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 19
3 2557 12
4 2556 16
5 2555 22
6 2554 14
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 1
10 2550 14
11 2549 13
12 2548 1
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 3
17 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Role of autotaxin for the pathogenesis of liver fibrosis in biliary atresia
ปี พ.ศ. 2558
2 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
3 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
4 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
5 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
6 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
8 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
9 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
10 Lactate non-clearance versus lactate clearance: A comparison of hospital mortality in high-risk surgical patients
11 Biochemical and immunological characterization of the house dust mite Der p 13 produced in Pichia pastoris
12 Evaluation of gold nanoparticles effect on cellular senescence change in preadipocyte (3T3-L1) and fibroblast (NIH 3T3) cell lines induced with hydrogen peroxide
13 INTRAHEPATIC AND SERUM MARKERS OF HEPATITIS B VIRUS AS PREDICTORS OF RESPONSE TO PEGYLATED INTERFERON THERAPY
14 Urinary Cellular Biomarkers as an Early Diagnostic Test for Treatment of Active Lupus Nephritis compare with kidney biopsy guided therapy
15 DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSES IN IMAGE-GUIDED RADATION THERAPY SYSTEM
16 PATIENT RADIATION DOSE FROM COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY AND DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY OF THE BRAIN
17 SENSITIVITY IN ERROR DETECTION OF PATIENT-SPECIFIC QA TOOLS FOR IMRT PLANS
18 CD4 cell counts level and risks of Cutaneous Adverse Drug Reactions in HIV-infected patients receiving standard anti-tuberculosis drugs in Thailand
19 FACTORS ASSOCIATED WITH PROLONGED LENGTH OF STAY OF NON-TRAUMA PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
20 EFFECT OF GENISTEIN ON HELICOBACTER PYLORI GROWTH AND GASTRIC INFLAMMATION IN RATS
ปี พ.ศ. 2557
21 Prevalence of Cardiovascular Complications and Anti-platelet Therapy Used among Thai Type 2 Diabetes Patients in 2012
22 Comparison of intravenous tramadol and ketamine for prevention of catheter-related bladder discomfort after laparoscopic surgery: A randomized, placebo-controlled, double-blind study
23 PREVALENCE OF N-TERMINAL MUTATION OF PYRUVATE KINASEAMONG VULNERLABLE MALARIA-RISK POPULATION IN SOUTHEAST ASIA
24 Safety of Phenylephrine in Antihypotensive Treatment during Spinal Anesthesia forCesarean Section
25 THE IMPACT OF MULTI-SITE MUSCULOSKELETAL PAIN ON WORK ABILITY AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN HOSPITAL PERSONNEL
26 Surface dose comparison between Acuros XB and Anisotropic Analytical Algorithmfor breast cancer radiotherapy
27 STANDARDIZED UPTAKE VALUE OF 99mTc-SESTAMIBI IN MYOCARDIAL PERFUSION SPECT/CT
28 Independent software for dose verification in cervical cancer brachytherapy
29 OPTIMIZATION OF RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY IN CHEST RADIOGRAPHY USING DIGITAL MOBILE X-RAY SYSTEM AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
30 The radiation dose to staff and patient from intraoperative O-ARM system in Percutaneous Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) surgery
31 PLANNING TARGET VOLUME MARGIN DETERMINATION IN VMAT PROSTATE REGION USING CONE BEAM CT
32 EFFECTS OF SALINOMYCIN ON CELL VIABILITY, MIGRATION, INVASION AND INCREASING TAMOXIFEN SENSITIVITY IN ANTI-ESTROGEN RESISTANT BREAST CANCER CELLS
ปี พ.ศ. 2556
33 Effect of kinesio tape and rigid tape on electromyographic and shoulder kinematic during overhead activities in athletes
34 EFFECTS OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON IRON METABOLISM, IL-6, AND MYELIN PROTEIN ZERO (MYELIN P0) EXPRESSION IN SCHWANN CELLS
35 THE EFFECT OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON ACID-SENSING ION CHANNEL ACTIVITY IN PRIMARY CELL CULTURE OF TRIGEMINAL GANGLION NEURONS
36 COST-EFFECTIVENESS OF ENDOVASCULAR COILING VERSUS SURGICAL CLIPPING IN RUPTURED CEREBRAL ARTERY ANEURYSM
37 APPROPRIATE TECHNIQUE FOR REDUCE DISTORTION IN DIFFUSION WEIGHTED IMAGING MRI 1.5 TESLA
38 MAGNETIC RESONANCE IMAGING BASED TREATMENT PLANNING IN IMRT AND VMAT FOR HEAD REGION
39 IMPLEMENTATION AND GAMMA PASS LIMIT OF EPIQA PORTAL DOSIMETRY SOFTWARE FOR VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY PRE-TREATMENT VERIFICATION
40 OPTIMIZATION OF 320 MDCT USING BEAM PITCH AND TUBE CURRENT MODULATION FOR PROPER TARGET SD ON LUNG NODULE –CHEST PROTOCOL: PHANTOM STUDY
41 EFFECT OF FIELD OF VIEWS ON CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY RADIATION DOSE: PHANTOM STUDY
42 RADIATION DOSE IN WHOLE BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY IN COMPREHENSIVE STROKE IMAGING USING AXIAL VOLUMETRIC 320-DETECTOR CT
43 DOSE VERIFICATION OF SMALL FIELD ELECTRON BEAM CALCULATED BY MONTE CARLO ALGORITHM IN COMMERCIAL TREATMENT PLANNING
44 REFERENCE POINT DOSE VERIFICATION IN 3D AND IMRT PLAN USING INDEPENDENT SOFTWARE
45 +45T/G AND +276G/T SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE IN KNEE OSTEOARTHRITIS
46 Development and Validation of a Predictive Model for Difficult Tracheal Intubation in Thai Obese Patients
47 A COST UTILITY ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC SURGERY AND ROBOTIC SURGERY FOR REMOVAL OF THE PROSTATE IN MEN WITH LOCALISED PROSTATE CACER IN THAILAND
48 RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS AMONG ADULT THALASSEMIA PATIENTS IN RAJAVITHI HOSPITAL
ปี พ.ศ. 2555
49 Effect of acute and chronic administration of dihydroergotamine on cortical spreading depression and trigeminal nociception
50 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
51 The study of the altering of cytokines and growth factors secreted by cultured balding dermal papilla cells
52 The attenuation of treatment couch in advance radiotherapy techniques
53 Hypomethylation and gene regulation in replicative aging
54 Effect of echo time, echo train length and flip angle of t2 weighted turbo spin echo in reduction chemical shift artifact
55 Optimal protocol for single shot dual-energy subtraction chest radiography
56 Effect of intense aerobic exercise on forearm blood flow and postprandial lipemia in normotensive offspring of hypertensive parents
57 Infectivity and cell death of microglia in response to Japanese encephalitis virus
58 Molecular epidemiology and evolutionary studies of human rhinovirus and enterovirus 68 in Thailand
59 Genetic and functional analyses of a novel mutation in crtap gene in osteogenesis imperfecta
60 Effect of acute and chronic dihydroergotamine administration on cortical spreading depression and trigeminal nociception
61 Effectiveness of ultrasound combine transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in treatment of upper trapezius myofascial pain : a randomized controlled trial
62 Development of calcium oxalate crystallization index for estimating lithogenic potential in urines of patients with nephrolithiasis
63 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
64 The effect of "eye drop guide" on the success rate of eye drops self-instillation
65 Effect of folic acid supplementation on plasma homocysteine level in obese children : a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
66 Comparative study of diagnostic accuracy between close needle biopsy and open incisional biopsy in musculoskeletal sarcoma
67 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
68 The effect of serotonin depletion on the cortical spreading depression induced alteraion of blood brain barrier
69 Chronic paracetamol treatment induces an increment of pro-inflammatory cytokines in rats with cortical spreading depression
70 The study of DNA methylation status of the interspersed repetitive sequences type LINE-1, ALU, HERV-E AND HERV-K in neutrophil of systemic lupus erythematosus patients and healthy controls
ปี พ.ศ. 2554
71 Effect of autonomic neuropathy on forearm blood flow in type 2 diabetes
72 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
73 Faculty’s and medical students’ opinions towards the use of logbook at Department of Surgery, Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital.
74 The four score compared glasgow coma scale to evaluate the patients with intubation at emergency room
75 Development and validation of a menopause-specific quality of life scale for peri- and postmenopausal Thai women
76 Comparison of renal function between cyanotic and acyanotic congenital heart disease in children and adolescent
77 Comparison of the efficacy and adverse effects of bipolar radiofrequency turbinate reduction with and without lateral outfracture in the treatment of inferior turbinate hypertrophy : a randomized controlled trial
78 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
79 Quality of life for hip fracture patients : assessment with medical outcomes study, 36-item short-form survey (SF-36)
80 Effects of curcumin on diabetes-induced leukocyte-endothelium interaction: roles of nox2 enzyme and thioredoxin-interacting protein
81 Strategies and improve sensitivity of nucleic acid lateral flow (NALF) in HIV-1 nucleic acid
82 Accuracy of linear measurements in stitched versus non-stitched cone beam computed tomography images
83 Dosimetric verification of 2D planar diode arrays and 3D cylindrical diode arrays in intensity modulated radiotherapy (IMRT) and volumetric modulated arc therapy (VMAT)
84 Radiation dose and image quality from coronary angiography in 320-detector row computed tomography
ปี พ.ศ. 2553
85 List assignment problems
86 Optimization protocols of MRCP imaging for mri 0.4 tesla (open) and comparison image quality with mri 3.0 tesla
ปี พ.ศ. 2552
87 Mutation and functional analysis of SUMO1, PDGFRa and miR-140 gens in non-syndromic oral clefts
ปี พ.ศ. 2551
88 Use of Antisense Morpholino Oligonuckeotides in correction of a novel splicing defect the BTK gene causing Bruton agammaglobulinemia
ปี พ.ศ. 2550
89 ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
90 Limbal stem cells maintenance in the in vitro cultivation
91 The study of neural potential in mesenchymal stem cells
92 Relationship between interpersonal problem areas and depressive disorders in Thai depressed patients : a matched case-control study
93 Fetal dose in rando phantom from computed radiography of abdomen, pelvis and lumbo-sacral spine
94 The effectiveness of topical pilocarpine in carboxymethylecllulose saliva substitute for post irradiation xerostomia in patients with head and neck carcinoma compared with carboxymethylcellulose solution alone : a randomized-controlled trial
95 Transinfection of bed bug (Cimex hemipterus) wolbachia into dengue vector mosquito (Aedes aegypti) by microinjection
96 A Randomized clinical trial of closed hemorrhoidectomy under local perianal block versus spinal anesthesia
97 Effect of ERK inhabitation on diabetric neuropathy in rats
98 The endorsement of the four score for consciousness assessment in neurosurgical patients
99 To study the association between methylated endogenous DNA double-strand break and repair pathway
100 Inteaction between GSTM1, GSTT1, CYP1A1 and NQ01 genetic polymorphisms and pesticides exposure as risk factors for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
101 Interaction between genetic polymorphisms of XRCC1 gene and cigarette smoke exposure as risk for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
102 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
103 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
104 A Comparison between single field nonmydriatic color fundus photography interpreted by family physicians and dilated indirect ophthalmoscopy by ophthalmologists in diabetic retinopathy screening
105 The Opinions of faculty, graduates and trainees towards the family medicine residency training program at Phramongkutklao Hospital
106 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
107 Genome wide characterization of unmethylated line-1 MAP : the implication as tumor marker
108 Mitogenic and differetiative effects of iron on schwann cells
109 Effect of hyposerotonin on NMDA receptor phosphorylation in rat trigeminal pathway induced by dural inflammation
110 Morphometry of the human mandible from Thailand
111 Dosimetric characteristics of an extended dose range radiographic film for verification of dynamic intensity modulated radiation therapy
112 Molecular cloning of a serine beta-fibrinogenase homolog, a novel gene from russel's viper venom (Daboia Russellii Saimensis)
113 The correlation of vascular endothelial growth factor and renal pathology in lupus nephritis
114 Association between specific anti-WSP IgG subclasses and clinical manifestations in lymphatic filariasis patients
115 Effects of curcumin on gastric microvascular leakage, NF-KB-p65 expression, and change in VEGF level in Helicobacter pylori infected rats
ปี พ.ศ. 2548
116 การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544
ปี พ.ศ. 2547
117 การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในประเทศไทย และการค้นหาปัจจัยเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันเชิงระบบ
118 Effect of alfacalcidol on muscle strenght in ambulatory elderly Thai women who have hypovitaminosis D : a randomized controlled trial
ปี พ.ศ. 2546
119 Mechanisms of "Escape Phenomenon" of spinal cord and brainstem in human rabies and study of neuronal cytoskeletion and myelin integrity
120 ระบบบริการสุขภาพชุมชน : โครงการ กรุงเทพ 7
ปี พ.ศ. 2545
121 Quantitative detection of human umbilical cord blood lymphocytes in human-sheep chimerism by flow cytometry and fish
ปี พ.ศ. 2544
122 Effect of acute moderate exercise on low density lipoprotein diene conjugation in sedentary Thais
123 Association between MTHFR polymorphisms and frontoethmoidal encephalomeningocele and cleft lip with or without cleft palate
124 The association between haplotype of PIGR and genetic susceptibility of nasopharyngeal carcinogenesis