ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chonticha Srisawang
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Phanphen Wattanaarsakit 2
2 Walaisiri Muangsiri 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
5 คัคนางค์ มณีศรี 1
6 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
8 ธวัชชัย สันติสุข 1
9 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
10 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
13 วิไล ชินธเนศ 1
14 Somying Tumwasorn 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
16 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
18 อุทัย บุญประเสริฐ 1
19 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
22 วัลลภ แย้มเหมือน 1
23 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
24 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
25 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
26 ไววิทย์ พุทธารี 1
27 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
28 Varunee Padmasankh 1
29 Pornpimol Muanjai 1
30 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
31 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
32 สมพร พรมดี 1
33 สุวิชา ทองสิมา 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
35 สิริพร สิวราวุฒิ 1
36 สายฝน ควรผดุง 1
37 วาสนา เสียงดัง 1
38 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
39 สำเริง แย้มโสภี 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
41 Kittisak Likhitwitayawuid 1
42 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
43 Sumphan Wongseripipatana 1
44 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
45 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
46 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
47 วัฒนชัย สมิทธากร 1
48 Jaitip Paiboon 1
49 Panee Boonthavi 1
50 Garnpimol C. Ritthidej 1
51 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
52 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
53 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
54 มยุรี ตันติสิระ 1
55 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
56 Supa Chantharasakul 1
57 Vimolmas Lipipun 1
58 Wilai Anomasiri 1
59 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
60 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
61 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
62 Boonchai Sangpetngam 1
63 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
65 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
66 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
67 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
68 Chalermpol Leevailoj 1
69 กาญจนา แก้วเทพ 1
70 Vanida Chantarateptawan 1
71 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
72 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
73 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
74 ศิริชัย ศิริกายะ 1
75 Srilert Chotpantarat 1
76 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
77 Thada Jirajaras 1
78 ๋Janes, Gavin W. 1
79 สุมิตรา พูลทอง 1
80 รุ่งราวี ทองกันยา 1
81 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
82 ประคอง ชอบเสียง 1
83 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
84 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
85 ชอุ่ม มลิลา 1
86 กำจัด มงคลกุล 1
87 Yeshey Penjor 1
88 วินัย งามแสง 1
89 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
90 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
91 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
92 นภสร โกวรรธนะกุล 1
93 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
94 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
95 พรรณี กาญจนพลู 1
96 Chakkaphan Sutthirat 1
97 Kitpramuk Tantayaporn 1
98 Naiyana Chaiyabutr 1
99 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
100 Ampa Luiengpirom 1
101 Sompol Sanguanrungsirikul 1
102 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
103 บรรจง คณะวรรณ 1
104 Puttipongse Varavudhi 1
105 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
106 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
107 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
108 สุมา เมืองใย 1
109 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
110 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
111 ละอองทิพย์ เหมะ 1
112 วิมล เหมะจันทร 1
113 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
114 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
115 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
116 สุวดี ยาป่าคาย 1
117 Suchin Arunsawatwong 1
118 Thanathon Sesuk 1
119 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
120 ศุกันยา ห้วยผัด 1
121 กระมล ทองธรรมชาติ 1
122 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
123 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
124 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
125 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
126 ประธาน ดาบเพชร 1
127 Rajalida Lipikorn 1
128 อวย เกตุสิงห์ 1
129 กมลชนก ยวดยง 1
130 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
131 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
132 สมชัย วัฒนการุณ 1
133 Pantharee Boonsatorn 1
134 Waraporn Siriterm 1
135 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
136 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
137 Kasidit Nootong 1
138 Anawatch Mitpratan 1
139 Chayaporn Supachartwong 1
140 สิทธิพร แอกทอง 1
141 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
142 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
143 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
144 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
145 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
146 Acom Sornsute 1
147 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
148 Chariya Uiyyasathian 1
149 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
150 เอกชัย อดุลยธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
ผลงานวิจัย