ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chariya Uiyyasathian
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Uthoomporn Jongthawonwuth 2
2 Tanawat Wichianpaisarn 2
3 Wongsakorn Charoenpanitseri 2
4 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
5 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
6 ธวัชชัย สันติสุข 1
7 สำเริง แย้มโสภี 1
8 สมพร พรมดี 1
9 สิริพร สิวราวุฒิ 1
10 Chanon Promsakon 1
11 สุวิชา ทองสิมา 1
12 วัลลภ แย้มเหมือน 1
13 Supaporn Saduakdee 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
15 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
17 Wanida Hemakul 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
19 สายฝน ควรผดุง 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
22 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
23 Walaisiri Muangsiri 1
24 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
25 Varunee Padmasankh 1
26 เอกชัย อดุลยธรรม 1
27 Rajalida Lipikorn 1
28 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
29 ประธาน ดาบเพชร 1
30 Thada Jirajaras 1
31 Pornpimol Muanjai 1
32 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
33 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
34 คัคนางค์ มณีศรี 1
35 วาสนา เสียงดัง 1
36 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
37 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
38 Saad I.El-Zanati 1
39 ไววิทย์ พุทธารี 1
40 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
41 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
42 กาญจนา แก้วเทพ 1
43 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
44 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
45 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
46 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
47 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
48 ศิริชัย ศิริกายะ 1
49 Vanida Chantarateptawan 1
50 Jaitip Paiboon 1
51 Wilai Anomasiri 1
52 Kittisak Likhitwitayawuid 1
53 Supa Chantharasakul 1
54 Sumphan Wongseripipatana 1
55 Panee Boonthavi 1
56 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
57 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
58 วัฒนชัย สมิทธากร 1
59 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
60 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
61 Srilert Chotpantarat 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
63 Somying Tumwasorn 1
64 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
65 อุทัย บุญประเสริฐ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
67 อวย เกตุสิงห์ 1
68 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
69 วิไล ชินธเนศ 1
70 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
72 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
73 Chalermpol Leevailoj 1
74 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
75 Boonchai Sangpetngam 1
76 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
77 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
78 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
80 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
81 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
82 Chakkaphan Sutthirat 1
83 ประคอง ชอบเสียง 1
84 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
85 พรรณี กาญจนพลู 1
86 วิมล เหมะจันทร 1
87 สุมา เมืองใย 1
88 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
89 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
90 ๋Janes, Gavin W. 1
91 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
92 กำจัด มงคลกุล 1
93 นภสร โกวรรธนะกุล 1
94 สุมิตรา พูลทอง 1
95 Yeshey Penjor 1
96 ชอุ่ม มลิลา 1
97 รุ่งราวี ทองกันยา 1
98 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
99 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
100 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
101 มยุรี ตันติสิระ 1
102 บรรจง คณะวรรณ 1
103 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
104 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
105 Vimolmas Lipipun 1
106 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
107 Garnpimol C. Ritthidej 1
108 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
109 Ampa Luiengpirom 1
110 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
111 ละอองทิพย์ เหมะ 1
112 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
113 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
114 Kitpramuk Tantayaporn 1
115 Puttipongse Varavudhi 1
116 Naiyana Chaiyabutr 1
117 Sompol Sanguanrungsirikul 1
118 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
119 วินัย งามแสง 1
120 สมชัย วัฒนการุณ 1
121 ศุกันยา ห้วยผัด 1
122 กระมล ทองธรรมชาติ 1
123 Pantharee Boonsatorn 1
124 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
125 Acom Sornsute 1
126 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
127 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
128 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
129 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
130 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
131 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
132 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
133 Suchin Arunsawatwong 1
134 สุวดี ยาป่าคาย 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
137 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
138 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
139 Jittima Chatchawansaisin 1
140 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
141 Chayaporn Supachartwong 1
142 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
143 Chonticha Srisawang 1
144 Phanphen Wattanaarsakit 1
145 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
146 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
147 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
148 Anawatch Mitpratan 1
149 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
150 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
151 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
152 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
153 Kasidit Nootong 1
154 สิทธิพร แอกทอง 1
155 Waraporn Siriterm 1
156 กมลชนก ยวดยง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2549 1