ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chariya Uiyyasathian
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Uthoomporn Jongthawonwuth 2
2 Tanawat Wichianpaisarn 2
3 Wongsakorn Charoenpanitseri 2
4 สุวิชา ทองสิมา 1
5 วัลลภ แย้มเหมือน 1
6 สำเริง แย้มโสภี 1
7 สมพร พรมดี 1
8 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
9 วาสนา เสียงดัง 1
10 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
11 สายฝน ควรผดุง 1
12 สิริพร สิวราวุฒิ 1
13 ธวัชชัย สันติสุข 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
16 Wanida Hemakul 1
17 Supaporn Saduakdee 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
19 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
20 Chanon Promsakon 1
21 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
22 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
23 Thada Jirajaras 1
24 Rajalida Lipikorn 1
25 เอกชัย อดุลยธรรม 1
26 ประธาน ดาบเพชร 1
27 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
28 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
29 กมลชนก ยวดยง 1
30 อวย เกตุสิงห์ 1
31 Walaisiri Muangsiri 1
32 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
33 ไววิทย์ พุทธารี 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
35 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
36 Saad I.El-Zanati 1
37 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
38 Varunee Padmasankh 1
39 Pornpimol Muanjai 1
40 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
42 Vanida Chantarateptawan 1
43 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
44 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
45 ศิริชัย ศิริกายะ 1
46 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
47 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
48 Srilert Chotpantarat 1
49 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
50 กาญจนา แก้วเทพ 1
51 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
52 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
53 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
54 Panee Boonthavi 1
55 วัฒนชัย สมิทธากร 1
56 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
57 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
58 Jaitip Paiboon 1
59 Wilai Anomasiri 1
60 Chalermpol Leevailoj 1
61 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
62 วิไล ชินธเนศ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
64 อุทัย บุญประเสริฐ 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
66 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
67 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
68 คัคนางค์ มณีศรี 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
71 Somying Tumwasorn 1
72 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
73 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
74 Boonchai Sangpetngam 1
75 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
77 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
78 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
79 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
80 Suchin Arunsawatwong 1
81 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
82 พรรณี กาญจนพลู 1
83 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
84 สุมา เมืองใย 1
85 วิมล เหมะจันทร 1
86 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
87 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
88 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
89 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
90 Chakkaphan Sutthirat 1
91 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
92 Yeshey Penjor 1
93 สุมิตรา พูลทอง 1
94 รุ่งราวี ทองกันยา 1
95 ชอุ่ม มลิลา 1
96 ประคอง ชอบเสียง 1
97 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
98 ๋Janes, Gavin W. 1
99 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
100 ละอองทิพย์ เหมะ 1
101 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
102 Vimolmas Lipipun 1
103 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
104 Garnpimol C. Ritthidej 1
105 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
106 Kittisak Likhitwitayawuid 1
107 Supa Chantharasakul 1
108 Sumphan Wongseripipatana 1
109 มยุรี ตันติสิระ 1
110 บรรจง คณะวรรณ 1
111 Sompol Sanguanrungsirikul 1
112 Puttipongse Varavudhi 1
113 Kitpramuk Tantayaporn 1
114 Naiyana Chaiyabutr 1
115 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
116 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
117 Ampa Luiengpirom 1
118 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
119 กำจัด มงคลกุล 1
120 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
121 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
122 Pantharee Boonsatorn 1
123 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
124 Acom Sornsute 1
125 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
126 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
127 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
128 สมชัย วัฒนการุณ 1
129 ศุกันยา ห้วยผัด 1
130 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
131 สุวดี ยาป่าคาย 1
132 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
133 Thanathon Sesuk 1
134 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
135 กระมล ทองธรรมชาติ 1
136 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
137 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
138 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
139 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
140 Chonticha Srisawang 1
141 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
142 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
143 Phanphen Wattanaarsakit 1
144 นภสร โกวรรธนะกุล 1
145 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
146 วินัย งามแสง 1
147 Jittima Chatchawansaisin 1
148 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
149 Waraporn Siriterm 1
150 Kasidit Nootong 1
151 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
152 สิทธิพร แอกทอง 1
153 Anawatch Mitpratan 1
154 Chayaporn Supachartwong 1
155 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
156 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2549 1