ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chariya Uiyyasathian
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Uthoomporn Jongthawonwuth 2
2 Tanawat Wichianpaisarn 2
3 Wongsakorn Charoenpanitseri 2
4 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
5 Anawatch Mitpratan 1
6 สิทธิพร แอกทอง 1
7 Chayaporn Supachartwong 1
8 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
9 Chonticha Srisawang 1
10 Waraporn Siriterm 1
11 Jittima Chatchawansaisin 1
12 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
13 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
14 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
15 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
16 Acom Sornsute 1
17 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
18 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
19 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
20 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
21 Kasidit Nootong 1
22 วินัย งามแสง 1
23 ๋Janes, Gavin W. 1
24 ชอุ่ม มลิลา 1
25 รุ่งราวี ทองกันยา 1
26 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
27 ประคอง ชอบเสียง 1
28 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
29 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
30 Chakkaphan Sutthirat 1
31 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
32 Yeshey Penjor 1
33 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
34 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
35 Phanphen Wattanaarsakit 1
36 นภสร โกวรรธนะกุล 1
37 กำจัด มงคลกุล 1
38 สุมิตรา พูลทอง 1
39 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
40 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
41 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
42 Varunee Padmasankh 1
43 Pornpimol Muanjai 1
44 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
45 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
46 Walaisiri Muangsiri 1
47 Thada Jirajaras 1
48 Rajalida Lipikorn 1
49 เอกชัย อดุลยธรรม 1
50 Saad I.El-Zanati 1
51 ไววิทย์ พุทธารี 1
52 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
53 สายฝน ควรผดุง 1
54 สิริพร สิวราวุฒิ 1
55 วาสนา เสียงดัง 1
56 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
57 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
58 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
59 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
60 ประธาน ดาบเพชร 1
61 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
64 Thanathon Sesuk 1
65 กระมล ทองธรรมชาติ 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 พรรณี กาญจนพลู 1
68 Pantharee Boonsatorn 1
69 สมชัย วัฒนการุณ 1
70 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
71 สุวดี ยาป่าคาย 1
72 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
73 กมลชนก ยวดยง 1
74 อวย เกตุสิงห์ 1
75 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
76 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
77 Suchin Arunsawatwong 1
78 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
79 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
80 วิมล เหมะจันทร 1
81 Somying Tumwasorn 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
83 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
85 อุทัย บุญประเสริฐ 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
87 วิไล ชินธเนศ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
90 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
91 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
92 Srilert Chotpantarat 1
93 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
94 Chalermpol Leevailoj 1
95 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
96 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
97 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
98 Boonchai Sangpetngam 1
99 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
101 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
102 ธวัชชัย สันติสุข 1
103 Chanon Promsakon 1
104 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
105 สำเริง แย้มโสภี 1
106 สมพร พรมดี 1
107 สุวิชา ทองสิมา 1
108 วัลลภ แย้มเหมือน 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
110 Supaporn Saduakdee 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
113 คัคนางค์ มณีศรี 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
115 Wanida Hemakul 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
118 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
119 ศิริชัย ศิริกายะ 1
120 Ampa Luiengpirom 1
121 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
122 Naiyana Chaiyabutr 1
123 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
124 บรรจง คณะวรรณ 1
125 Vimolmas Lipipun 1
126 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
127 มยุรี ตันติสิระ 1
128 Sompol Sanguanrungsirikul 1
129 Puttipongse Varavudhi 1
130 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
131 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
132 สุมา เมืองใย 1
133 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
134 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
135 Kitpramuk Tantayaporn 1
136 ละอองทิพย์ เหมะ 1
137 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
138 Garnpimol C. Ritthidej 1
139 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
140 Jaitip Paiboon 1
141 Wilai Anomasiri 1
142 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
143 กาญจนา แก้วเทพ 1
144 Vanida Chantarateptawan 1
145 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
146 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
147 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
148 วัฒนชัย สมิทธากร 1
149 Supa Chantharasakul 1
150 Sumphan Wongseripipatana 1
151 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
152 Kittisak Likhitwitayawuid 1
153 Panee Boonthavi 1
154 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
155 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
156 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2549 1