ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chanchana Thanachayanont
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัญชณา ธนชยานนท์ 30
2 Chanipat Euvananont 5
3 ชนิภัทร ยุวนานนท์ 4
4 Somboon Sahasithiwat 4
5 สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ 4
6 Sakuntam Sanorpim 4
7 พิมพา ลิ้มทองกุล 3
8 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 3
9 ยศ บุญทองคง 3
10 รุ้งนภา ทองพูล 3
11 ทศวรรษ สีตะวัน 3
12 ชใบพร จันทร์อินทร์ 3
13 จิติ หนูแก้ว 2
14 ตะวัน สุขน้อย 2
15 Tawan Sooknoi 2
16 ศรเทพ วรรณรัตน์ 2
17 Pimpa Limthongkul 2
18 Suparerk Aukkaravittayapun 2
19 วิทยา อมรกิจบำรุง 2
20 สมศักดิ์ แดงติ๊บ 2
21 Joydeep Dutta 2
22 พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ 2
23 Chris Boothroyd 2
24 Seeroong Prichanont 2
25 Rungnapa Tongpool 2
26 วิศิษฏพงศ์ ยอดศรี 2
27 Chabaiporn Junin 2
28 Narong Boonyopakorn 2
29 Somsak Dangtip 2
30 Prasarn Chainaronk 2
31 Pattana Suwanyangyaun 2
32 Athorn Vora-Ud 1
33 ลัดดาวัลย์ สุภาดี 1
34 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
35 สิริวัฒน์ ทองเสวต 1
36 Vittaya Amornkitbumrung 1
37 Seiji Isoda 1
38 Laddawan Supadee 1
39 Yasuhiro Shinoda 1
40 Gjindara Wong-Ud-Dee 1
41 กฤษฎา เสียงแจ้ว 1
42 จักรกฤช สุภาวสุทธิ์ 1
43 Kanyaporn Adpakpang 1
44 Thapanee Sarakonsri 1
45 Kamolrat Thanapprapasr 1
46 Kanita Tangkananuruk 1
47 Damrongsak Jadsadapatarakul 1
48 ดำรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล 1
49 ดวงพร ศิริกิตติกุล 1
50 ทรงพล กาญจนชูชัย 1
51 เอฟ. บอส 1
52 จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ 1
53 นุจรินทร์ รามัญกุล 1
54 นฤมล สีพลไกร 1
55 Narumon Seeponkai 1
56 Jatuphorn Wootthikanokkhan 1
57 กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์ 1
58 Pongpan Chindaudom 1
59 จอยดีพ ดูททา 1
60 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
61 Nawal Binhayeeniyi 1
62 C. Sac-Kung 1
63 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 1
64 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 1
65 P. Vijitanya 1
66 ฮายริช ฮอฟมันน์ 1
67 Pisan Sukvisut 1
68 นวัล บินหะยีนิยิ 1
69 พิศาล สุขวิสูตร 1
70 Yot Boontongkong 1
71 Supasarote Muensit 1
72 Heinrich Hofmann 1
73 Sanya Kaewket 1
74 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
75 Kobsak Sriprapha 1
76 Suphakan Kijamnajsuk 1
77 Songphol Kanjanachuchai 1
78 สัญญา แก้วเกตุ 1
79 ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข 1
80 กอบศักดิ์ ศรีประภา 1
81 Anurat Wisitsoraat 1
82 Ubolsree Leartsakulpanich 1
83 A. Heawchin 1
84 P. Prachopchok 1
85 Adisorn Tuantranont 1
86 Tanakorn Osotchan 1
87 กัญญาพร อาจผักปัง 1
88 ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 1
89 นรินทร์ จันทะพิงค์ 1
90 วิษณุ มีอยู่ 1
91 Narin Jantaping 1
92 ประสาร ไชยณรงค 1
93 Chabaipon Junin 1
94 อุไำร สีตะวัน 1
95 Kroekchai Inpor 1
96 เกริกชัย อินทร์ปอ 1
97 Pennapa Muthitamongkol 1
98 เพ็ญนภา มุทิตามงคล 1
99 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
100 Mongkol Sukwattanasinitt 1
101 Vissanu Meeyoo 1
102 Suwit Jugsujinda 1
103 Urai Seetawan 1
104 Papaporn Jantawongrit 1
105 Visittapong Yodsri 1
106 Pawilas Pratoomwan 1
107 Supattra Pakdeesathaporn 1
108 ศุภสโรช หมื่นสิทธิ์ 1
109 Panjai Rujisomnapa 1
110 Jamreonta Parinyataramas 1
111 ทศพล ทิพย์โพธิ์ 1
112 จิรวัฒน์ ดวงรัศมี 1
113 Tossapol Tippo 1
114 Jirawat Doungratsamee 1
115 Ratchaneepat Kumpangpet 1
116 Nitas Sripongpun 1
117 ณรงค์ บุญโญปกรณ์ 1
118 D. Guyomar 1
119 Teerakiat Kerdcharoen 1
120 M. Lallart 1
121 P. Rakbamrung 1
122 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 1
123 N. Muensit 1
124 Jose Hodak 1
125 L. Petit 1
126 P. Sukwisut 1
127 B. Guiffard 1
128 Renu Sharma 1
129 C. Lucat 1
130 ณรงค์ บุญโยภากร 1
131 Thanasat Sooksimuang 1
132 Monthon Nakpathom 1
133 Charoenporn Lertsatitthanakorn 1
134 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
135 สมศกั ด์ิ แดงติ๊บ 1
136 นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์ 1
137 มณฑล นาคปฐม 1
138 Wattana Srisuwan 1
139 N. Sripongphan 1
140 นิธิ ศรีพงษ์พันธ์ 1
141 วัฒนา ศรีสุวรรณ 1
142 S. Maneewan 1
143 A. Vorasingha 1
144 ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2554 8
3 2553 10
4 2552 2
5 2551 7
6 2549 5
7 2548 2
8 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 MORPHOLOGICAL EVOLUTION, GROWTH MECHANISM AND STRUCTURAL PHASE TRANSFORMATION OF ELO GaN NANOSTRUCTURES ON GaAs (001)
2 MORPHOLOGICAL EVOLUTION, GROWTH MECHANISM AND STRUCTURAL PHASE TRANSFORMATION OF ELO GaN NANOSTRUCTURES ON GaAs (001)
ปี พ.ศ. 2554
3 Effect of Annealing Temperature on the Crystallography, Particle Size and Thermopower of Bulk ZnO
4 Microstructural investigation and SnO nanodefects in spray-pyrolyzed SnO2
5 Enhancement of photovoltaic performance using hybrid CdS nanorods and MEH-PPV active layer in ITO/TiO2/MEH-PPV:CdS/Au devices
6 Fabrication and characterization of solar cells containing polydiacetylene
7 Effects of substrate temperature and vacuum annealing on properties of ITO films prepared by radio-frequency magnetron sputtering
8 Comparative investigation of thermoelectric power and cooling modules
9 Nanostructural analysis of cubic GaN and cubic InN films by transmission electron microscopy
10 Fabrication of gold Nanoparticles/pyrrole/hrp electrode for phenol biosensor by electropolymerization
ปี พ.ศ. 2553
11 Effects of composition and preferred orientation on microstructure and thermoelectric properties of p-type (BixSb(1−x))2Te3 alloys
12 Performance comparison of pzt and pmn-pt piezoceramics for vibration energy harvesting using standard or nonlinear approach
13 Photoactivity of TiO2 Films on Glass Substrate for Cyanide Degradation
14 Synthesis of Graft Copolymers Based on Polyphenylene Xylylene and Fullerene Grafted Polystyrene
15 Molecular Dynamics Simulation of Strontium Titanate
16 Evaluating Seebeck coefficient of NaxCoO2 from molecular orbital calculations
17 Synthesis of CdIn2Se4 compound used as thermoelectric materials via the solution method
18 Effect of annealing on material properties of both electrodes in dye sensitized solar cell structure
19 Improved selectivity, response time and recovery time by [0 1 0] highly preferred-orientation silicalite-1 layer coated on SnO2 thin film sensor for selective ethylene gas detection
20 Physical and electromechanical properties of barium zirconium titanate synthesized at low-sintering temperature
ปี พ.ศ. 2552
21 Effects of rf-power and working pressure on formation of rutile phase in rf-sputtered TiO2 thin film
22 Pyrrole electropolymerization conditions for fabrication of microelectrode array within phenol biosensor
ปี พ.ศ. 2551
23 โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงด้วยฟิล์มบางโพลิเมอร์และออกไซด์ของโลหะ
24 การศึกษาฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำออกไซด์ของโลหะ (Tio2,SnO2:In,SnO2:F และ ZnO) เพื่อใช้งานด้านโฟโตคะตะไลซิส และเป็นอิเล็กโทรดโปร่งแสงสำหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
25 A Microstructural Investigation of Al-doped ZnO films Prepared by Spray Pyrolysis
26 Microstructures of Dip-coated TiO2 Thin Film Capacitor
27 Tin oxide thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis
28 การใช้เทคนิคโฟโตอิมิชันในการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริเวณรอยต่อระหว่าง GaN และโลหะที่เกิดจากกรรมวิธีการเตรียมผิวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
29 Microstructural assessment of cubic InN film grown by molecular beam epitaxy
ปี พ.ศ. 2549
30 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
31 การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารประกอบ Metallo-organic ชนิดใหม่เพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
32 การสังเคราะห์และขึ้นรูปฟิล์มบางสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์
33 การใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคระดับนาโนเมตรของชั้นฟิล์มบาง DLC สำหรับการเคลือบหัวอ่านและหัวเขียนของฮาร์ดดิสค์ไดรฟ์
34 การศึกษาอนุภาคขนาดนาโนเมตรของซิงค์ซัลไฟด์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฟิลด์เอฟเฟคและเป็นฉลากติดดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2548
35 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต GaInN สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
36 การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคและโครง สร้างผลึกของวัสดุสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2547
37 การผลิตซิลิกาความบริสุทธิ์สูงจากแกลบ เพื่อใช้เป็นของแข็งยึดเกาะให้กับเฟสอยู่กับที่ของคอลัมน์ HPLC