ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chalermpol Leevailoj
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 8
2 Chayaporn Supachartwong 2
3 Porak Sethakamnerd 2
4 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
5 Chakkaphan Sutthirat 1
6 ประคอง ชอบเสียง 1
7 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
8 สุมา เมืองใย 1
9 วิมล เหมะจันทร 1
10 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
11 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
12 พรรณี กาญจนพลู 1
13 ชอุ่ม มลิลา 1
14 สุมิตรา พูลทอง 1
15 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
16 กำจัด มงคลกุล 1
17 Yeshey Penjor 1
18 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
19 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
20 รุ่งราวี ทองกันยา 1
21 ๋Janes, Gavin W. 1
22 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
23 มยุรี ตันติสิระ 1
24 บรรจง คณะวรรณ 1
25 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
26 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
27 Vimolmas Lipipun 1
28 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
29 Garnpimol C. Ritthidej 1
30 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
31 Ampa Luiengpirom 1
32 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
33 ละอองทิพย์ เหมะ 1
34 นภสร โกวรรธนะกุล 1
35 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
36 Kitpramuk Tantayaporn 1
37 Puttipongse Varavudhi 1
38 Naiyana Chaiyabutr 1
39 Sompol Sanguanrungsirikul 1
40 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
41 วินัย งามแสง 1
42 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
43 ศุกันยา ห้วยผัด 1
44 สมชัย วัฒนการุณ 1
45 Pantharee Boonsatorn 1
46 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
47 Acom Sornsute 1
48 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
49 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
50 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
51 กระมล ทองธรรมชาติ 1
52 Suchin Arunsawatwong 1
53 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
54 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
55 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
56 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
57 Thanathon Sesuk 1
58 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
59 สุวดี ยาป่าคาย 1
60 Chariya Uiyyasathian 1
61 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
62 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
63 Jittima Chatchawansaisin 1
64 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
65 Chonticha Srisawang 1
66 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
67 Sumphan Wongseripipatana 1
68 Phanphen Wattanaarsakit 1
69 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
70 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
71 Anawatch Mitpratan 1
72 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
73 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
74 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
75 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
76 Kasidit Nootong 1
77 สิทธิพร แอกทอง 1
78 Waraporn Siriterm 1
79 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
80 Kittisak Likhitwitayawuid 1
81 สมพร พรมดี 1
82 สุวิชา ทองสิมา 1
83 วัลลภ แย้มเหมือน 1
84 สิริพร สิวราวุฒิ 1
85 สายฝน ควรผดุง 1
86 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
87 วาสนา เสียงดัง 1
88 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
89 สำเริง แย้มโสภี 1
90 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
92 Jeerapa Sripetchdanond 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
94 Pirat Karntiang 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
96 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
97 ธวัชชัย สันติสุข 1
98 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
99 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
100 ประธาน ดาบเพชร 1
101 เอกชัย อดุลยธรรม 1
102 Rajalida Lipikorn 1
103 Thada Jirajaras 1
104 อวย เกตุสิงห์ 1
105 กมลชนก ยวดยง 1
106 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
107 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
108 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
109 Walaisiri Muangsiri 1
110 ไววิทย์ พุทธารี 1
111 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
112 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
113 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
114 Chutima Asavapanumas 1
115 Pornpimol Muanjai 1
116 Varunee Padmasankh 1
117 Pawak Tungthangthum 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
119 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
120 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
121 กาญจนา แก้วเทพ 1
122 Vanida Chantarateptawan 1
123 ศิริชัย ศิริกายะ 1
124 Srilert Chotpantarat 1
125 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
126 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
127 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
128 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
129 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
130 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
131 Panee Boonthavi 1
132 วัฒนชัย สมิทธากร 1
133 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
134 Jaitip Paiboon 1
135 Wilai Anomasiri 1
136 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
137 Boonchai Sangpetngam 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
139 อุทัย บุญประเสริฐ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
141 วิไล ชินธเนศ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
143 คัคนางค์ มณีศรี 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
145 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
146 Somying Tumwasorn 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
148 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
149 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
150 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
152 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
153 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
154 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
155 Supa Chantharasakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1