ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chalermpol Leevailoj
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 8
2 Porak Sethakamnerd 2
3 Chayaporn Supachartwong 2
4 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
5 Boonchai Sangpetngam 1
6 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
7 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
8 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
10 Srilert Chotpantarat 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
12 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
13 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
14 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
15 กาญจนา แก้วเทพ 1
16 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
17 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
18 Vanida Chantarateptawan 1
19 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
20 ศิริชัย ศิริกายะ 1
21 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
24 Pawak Tungthangthum 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
26 Jeerapa Sripetchdanond 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
28 ธวัชชัย สันติสุข 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
30 Pirat Karntiang 1
31 คัคนางค์ มณีศรี 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
33 อุทัย บุญประเสริฐ 1
34 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
35 Somying Tumwasorn 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
37 วิไล ชินธเนศ 1
38 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
41 Wilai Anomasiri 1
42 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
43 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
44 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
45 ละอองทิพย์ เหมะ 1
46 Kitpramuk Tantayaporn 1
47 Naiyana Chaiyabutr 1
48 Sompol Sanguanrungsirikul 1
49 Puttipongse Varavudhi 1
50 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
51 วิมล เหมะจันทร 1
52 Chakkaphan Sutthirat 1
53 ประคอง ชอบเสียง 1
54 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
55 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
56 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
57 สุมา เมืองใย 1
58 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
59 พรรณี กาญจนพลู 1
60 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
61 Ampa Luiengpirom 1
62 Panee Boonthavi 1
63 Kittisak Likhitwitayawuid 1
64 Supa Chantharasakul 1
65 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
66 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
67 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
68 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
69 วัฒนชัย สมิทธากร 1
70 Sumphan Wongseripipatana 1
71 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
72 มยุรี ตันติสิระ 1
73 บรรจง คณะวรรณ 1
74 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
75 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
76 Vimolmas Lipipun 1
77 Garnpimol C. Ritthidej 1
78 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
79 Jaitip Paiboon 1
80 สำเริง แย้มโสภี 1
81 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
82 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
83 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
84 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
85 Kasidit Nootong 1
86 Anawatch Mitpratan 1
87 สิทธิพร แอกทอง 1
88 Waraporn Siriterm 1
89 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
90 Chariya Uiyyasathian 1
91 Pantharee Boonsatorn 1
92 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
93 ศุกันยา ห้วยผัด 1
94 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
95 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
96 Acom Sornsute 1
97 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
98 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
99 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
100 สุมิตรา พูลทอง 1
101 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
102 กำจัด มงคลกุล 1
103 Yeshey Penjor 1
104 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
105 ๋Janes, Gavin W. 1
106 ชอุ่ม มลิลา 1
107 รุ่งราวี ทองกันยา 1
108 นภสร โกวรรธนะกุล 1
109 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
110 Chonticha Srisawang 1
111 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
112 Jittima Chatchawansaisin 1
113 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
114 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
115 วินัย งามแสง 1
116 Phanphen Wattanaarsakit 1
117 สมชัย วัฒนการุณ 1
118 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
119 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
120 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
121 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
122 ไววิทย์ พุทธารี 1
123 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
124 Pornpimol Muanjai 1
125 Varunee Padmasankh 1
126 Chutima Asavapanumas 1
127 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
128 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
129 สมพร พรมดี 1
130 สุวิชา ทองสิมา 1
131 วัลลภ แย้มเหมือน 1
132 สิริพร สิวราวุฒิ 1
133 สายฝน ควรผดุง 1
134 วาสนา เสียงดัง 1
135 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
136 Walaisiri Muangsiri 1
137 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
138 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
139 Suchin Arunsawatwong 1
140 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
141 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
142 สุวดี ยาป่าคาย 1
143 กระมล ทองธรรมชาติ 1
144 Thanathon Sesuk 1
145 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
146 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
147 กมลชนก ยวดยง 1
148 ประธาน ดาบเพชร 1
149 เอกชัย อดุลยธรรม 1
150 Rajalida Lipikorn 1
151 Thada Jirajaras 1
152 อวย เกตุสิงห์ 1
153 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
154 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
155 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1