ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chalermpol Leevailoj
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 8
2 Porak Sethakamnerd 2
3 Chayaporn Supachartwong 2
4 Chonticha Srisawang 1
5 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
6 Jittima Chatchawansaisin 1
7 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
8 วินัย งามแสง 1
9 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
10 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
11 Phanphen Wattanaarsakit 1
12 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
13 Anawatch Mitpratan 1
14 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
15 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
16 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
17 Kasidit Nootong 1
18 Waraporn Siriterm 1
19 นภสร โกวรรธนะกุล 1
20 สิทธิพร แอกทอง 1
21 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
22 สุมิตรา พูลทอง 1
23 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
24 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
25 Chakkaphan Sutthirat 1
26 พรรณี กาญจนพลู 1
27 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
28 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
29 วิมล เหมะจันทร 1
30 สุมา เมืองใย 1
31 ประคอง ชอบเสียง 1
32 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
33 Yeshey Penjor 1
34 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
35 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
36 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
37 รุ่งราวี ทองกันยา 1
38 ๋Janes, Gavin W. 1
39 ชอุ่ม มลิลา 1
40 กำจัด มงคลกุล 1
41 Chariya Uiyyasathian 1
42 ประธาน ดาบเพชร 1
43 เอกชัย อดุลยธรรม 1
44 Rajalida Lipikorn 1
45 Thada Jirajaras 1
46 อวย เกตุสิงห์ 1
47 กมลชนก ยวดยง 1
48 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
49 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
50 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
51 Walaisiri Muangsiri 1
52 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
53 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
54 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
55 ไววิทย์ พุทธารี 1
56 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
57 Pornpimol Muanjai 1
58 Varunee Padmasankh 1
59 Chutima Asavapanumas 1
60 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
61 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
62 Pantharee Boonsatorn 1
63 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
64 ศุกันยา ห้วยผัด 1
65 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
66 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
67 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
68 Acom Sornsute 1
69 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
70 สมชัย วัฒนการุณ 1
71 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
72 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
73 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
74 Suchin Arunsawatwong 1
75 สุวดี ยาป่าคาย 1
76 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
77 กระมล ทองธรรมชาติ 1
78 Thanathon Sesuk 1
79 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
80 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
81 วิไล ชินธเนศ 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
83 อุทัย บุญประเสริฐ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
85 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
87 คัคนางค์ มณีศรี 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
90 Somying Tumwasorn 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
92 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
93 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
94 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
97 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
98 Pawak Tungthangthum 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
100 สิริพร สิวราวุฒิ 1
101 สมพร พรมดี 1
102 สุวิชา ทองสิมา 1
103 สายฝน ควรผดุง 1
104 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
105 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
106 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
107 วาสนา เสียงดัง 1
108 วัลลภ แย้มเหมือน 1
109 สำเริง แย้มโสภี 1
110 Pirat Karntiang 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
112 Jeerapa Sripetchdanond 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
114 ธวัชชัย สันติสุข 1
115 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
116 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
117 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
118 Boonchai Sangpetngam 1
119 Vimolmas Lipipun 1
120 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
121 มยุรี ตันติสิระ 1
122 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
123 Garnpimol C. Ritthidej 1
124 Supa Chantharasakul 1
125 Sumphan Wongseripipatana 1
126 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
127 บรรจง คณะวรรณ 1
128 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
129 Puttipongse Varavudhi 1
130 Kitpramuk Tantayaporn 1
131 ละอองทิพย์ เหมะ 1
132 Sompol Sanguanrungsirikul 1
133 Naiyana Chaiyabutr 1
134 Ampa Luiengpirom 1
135 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
136 Kittisak Likhitwitayawuid 1
137 Panee Boonthavi 1
138 Vanida Chantarateptawan 1
139 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
140 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
141 ศิริชัย ศิริกายะ 1
142 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
143 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
144 Srilert Chotpantarat 1
145 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
146 กาญจนา แก้วเทพ 1
147 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
148 วัฒนชัย สมิทธากร 1
149 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
150 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
151 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
152 Wilai Anomasiri 1
153 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
154 Jaitip Paiboon 1
155 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1