ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chalermpol Leevailoj
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 8
2 Porak Sethakamnerd 2
3 Chayaporn Supachartwong 2
4 สิทธิพร แอกทอง 1
5 Waraporn Siriterm 1
6 Kasidit Nootong 1
7 Anawatch Mitpratan 1
8 Jittima Chatchawansaisin 1
9 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
10 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
11 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
12 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
13 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
14 Acom Sornsute 1
15 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
16 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
17 Chariya Uiyyasathian 1
18 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
19 Chonticha Srisawang 1
20 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
21 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
22 Phanphen Wattanaarsakit 1
23 ชอุ่ม มลิลา 1
24 รุ่งราวี ทองกันยา 1
25 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
26 ๋Janes, Gavin W. 1
27 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
28 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
29 Chakkaphan Sutthirat 1
30 ประคอง ชอบเสียง 1
31 Yeshey Penjor 1
32 สุมิตรา พูลทอง 1
33 วินัย งามแสง 1
34 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
35 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
36 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
37 นภสร โกวรรธนะกุล 1
38 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
39 กำจัด มงคลกุล 1
40 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
41 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
42 Varunee Padmasankh 1
43 Chutima Asavapanumas 1
44 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
45 Pornpimol Muanjai 1
46 Walaisiri Muangsiri 1
47 เอกชัย อดุลยธรรม 1
48 Rajalida Lipikorn 1
49 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
50 ไววิทย์ พุทธารี 1
51 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
52 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
53 สายฝน ควรผดุง 1
54 สิริพร สิวราวุฒิ 1
55 วาสนา เสียงดัง 1
56 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
57 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
58 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
59 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
60 ประธาน ดาบเพชร 1
61 Thada Jirajaras 1
62 Thanathon Sesuk 1
63 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
64 สุวดี ยาป่าคาย 1
65 กระมล ทองธรรมชาติ 1
66 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
67 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
68 ศุกันยา ห้วยผัด 1
69 สมชัย วัฒนการุณ 1
70 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
71 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
72 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
73 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
74 อวย เกตุสิงห์ 1
75 กมลชนก ยวดยง 1
76 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
77 Suchin Arunsawatwong 1
78 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
79 Pantharee Boonsatorn 1
80 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
81 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
83 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
85 Somying Tumwasorn 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
87 อุทัย บุญประเสริฐ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
90 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
91 Srilert Chotpantarat 1
92 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
93 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
94 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
95 Boonchai Sangpetngam 1
96 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
97 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
98 วิไล ชินธเนศ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
100 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
101 ธวัชชัย สันติสุข 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
103 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
104 สำเริง แย้มโสภี 1
105 สมพร พรมดี 1
106 สุวิชา ทองสิมา 1
107 วัลลภ แย้มเหมือน 1
108 Pirat Karntiang 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
110 คัคนางค์ มณีศรี 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
112 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
114 Pawak Tungthangthum 1
115 Jeerapa Sripetchdanond 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
117 ศิริชัย ศิริกายะ 1
118 Vanida Chantarateptawan 1
119 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
120 Naiyana Chaiyabutr 1
121 Sompol Sanguanrungsirikul 1
122 Ampa Luiengpirom 1
123 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
124 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
125 มยุรี ตันติสิระ 1
126 บรรจง คณะวรรณ 1
127 Puttipongse Varavudhi 1
128 Kitpramuk Tantayaporn 1
129 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
130 วิมล เหมะจันทร 1
131 สุมา เมืองใย 1
132 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
133 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
134 ละอองทิพย์ เหมะ 1
135 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
136 Vimolmas Lipipun 1
137 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
138 Jaitip Paiboon 1
139 Wilai Anomasiri 1
140 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
141 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
142 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
143 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
144 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
145 กาญจนา แก้วเทพ 1
146 วัฒนชัย สมิทธากร 1
147 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
148 Sumphan Wongseripipatana 1
149 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
150 Garnpimol C. Ritthidej 1
151 Supa Chantharasakul 1
152 Kittisak Likhitwitayawuid 1
153 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
154 Panee Boonthavi 1
155 พรรณี กาญจนพลู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1