ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chai Wutiwiwatchai
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 19
2 ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 8
3 Nattanun Thatphithakkul 8
4 Boontee Kruatrachue 4
5 บุญธีร์ เครือตราชู 4
6 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 4
7 Sanparith Marukatat 4
8 Vataya Boonpiam 3
9 วาทยา ชุณห์วิจิตรา 3
10 Sadaoki Furui 3
11 ขวัญชีวา สายคำ 2
12 Sawit Kasuriya 2
13 Kwanchiva Saykham 2
14 Chutamanee Onsuwan 2
15 Issara Thienlikit 2
16 Sutat Sae-Tang 2
17 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 2
18 Varin Achariyakulporn 1
19 วารินทร์ อัจฉริยะกุลพร 1
20 เทพชัย ทรัพย์นิธิ 1
21 Markapong Jongtaveesataporn 1
22 Thepchai Supnithi 1
23 Theppitak Karoonboonyanan 1
24 สิทธิพงษ์ สายชุม 1
25 Thaweesak Koanantakool 1
26 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
27 พีรเชษฐ ปอแก้ว 1
28 เทพพิทักษ์ การุณบุญญานันท์ 1
29 รัฐภูมิ ตู้จินดา 1
30 ทัศนีย์ เจริญพร 1
31 อโณชา รักชาติเจริญ 1
32 อนันต์ลดา โชติมงคล 1
33 รัฐภูมิ นิราศวรรณ 1
34 Ananlada Chotimongkol 1
35 ภัชริกา ชูตระกูล 1
36 Nantaporn Saimai 1
37 Phongphan Phienphanich 1
38 Thanaruk Teeramunkong 1
39 Patcharika Chootrakool 1
40 Peerachet Porkaew 1
41 Wasin Sinthupinyo 1
42 อิศรา เธียรลิขิต 1
43 Vataya Chunwijitra 1
44 วาทยา บุญเปี่ยม 1
45 จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 1
46 มรรคพงษ์ จงทวีสถาพร 1
47 Markpong Jongtaveesataporn 1
48 ปรเมษฐ์ ธันวานนท์ 1
49 Rattapoom Tuchinda 1
50 Ratthapoom Niraswan 1
51 Paramet Tanwanont 1
52 Premnath Dubey 1
53 Chularat Tanprasert 1
54 ศวิต กาสุริยะ 1
55 Ausdang Thangthai 1
56 อัษฎางค์ แตงไทย 1
57 Anocha Rugchatjaroen 1
58 Sarin Watcharabutsarakham 1
59 เปรมนาถ ดูเบ 1
60 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
61 วศิน สินธุภิญโญ 1
62 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 1
63 Pornchai Tummarattananont 1
64 Sittipong Saychum 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 6
5 2551 4
6 2550 5
7 2549 1
8 2544 1
9 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 The roles of temporal envelope and temporal fine structure in speech synthesis for cochlear implants for tonal language speakers
2 Developing a Thai emotional speech corpus
ปี พ.ศ. 2555
3 Methodological issues in assessing perceptual representation of consonant sounds in Thai
ปี พ.ศ. 2553
4 ระบบรู้จำผู้พูดประสิทธิภาพสูง
ปี พ.ศ. 2552
5 คลังข้อมูลบทพูดภาษาไทย
6 ระบบอัจฉริยะสำหรับติดต่ออุปกรณ์พกพาด้วยภาษาไทย
7 ระบบเลขาส่วนตัวอัจฉริยะสำหรับมือถือ
8 ระบบแปลภาษาเพื่อใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
9 Computers and the Thai Language
10 Lexical units for Thai LVCSR
ปี พ.ศ. 2551
11 Advantages of prosody mapping in cross-language speech synthesis
12 Simulated-Data Adaptation for Robust Speech Recognition
13 Simulated-Data Adaptation BasedPiecewise Linear Transformation for Robust Speech Recognition
14 การแปลภาษาอัติโนมัติเชิงสถิติสำหรับระบบล่ามอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2550
15 Towards Better Language Modeling for Thai LVCSR
16 Toward Thai-English Speech Translation
17 การรู้จำเสียงพูดโดยการเลือกแบบจำลองเสียงพูดตามระดับสัดส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน
18 Tree-structured model selection and simulated-data adaptation for environmental and speaker robust speech recognition
19 Thai Speech Processing Technology: A Review
ปี พ.ศ. 2549
20 Robust Speech Recognition Using KPCA-Based Noise Classification
ปี พ.ศ. 2544
21 โอซีอาร์: จากภาพสู่ข้อความ
ปี พ.ศ. 2543
22 ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบระบุผู้พูดภาษาไทย